Byla 2-492-650/2014
Dėl atestacijos komisijos nutarimų, senato sprendimo nutarimo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kitų darbo teisių gynimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Daivai Girdenienei, dalyvaujant ieškovei R. G., ieškovės atstovei advokatei K. Č., atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto atstovui S. V., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. G. ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui dėl atestacijos komisijos nutarimų, senato sprendimo nutarimo panaikinimo, atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kitų darbo teisių gynimo, ir

Nustatė

2ieškovė R. G. 2013-11-19 apylinkės teisme pateikė ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui dėl atestacijos komisijos nutarimų, senato sprendimo panaikinimo (I t., 1-4 b.l.), taip pat ieškovė 2014-02-11 teikė patikslintą ieškinį (I t, 121-126 b.l.), prašydama pripažinti neteisėtais ir panaikinti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013-06-12 nutarimą Nr.105 „Dėl atestavimo už kadenciją, nutarimą Nr. 115,, Dėl atestavimo pareigoms", dalyse, kuriomis neatestuota R. G. ir įpareigoti atsakovą atestuoti ją kadenciją bei pareigas; taip pat panaikinti Šiaulių universiteto Senato 2013-10-21 nutarimą dalyje dėl R. G. apeliacijos netenkinimo.

3Be to ieškovė R. G. teisme 2014-01-16 pateikė kitoje civilinėje byloje ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių Universitetui dėl pažeistų darbuotojų teisių, prašydama panaikinti 2013-12-13 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-1925 ir įpareigoti Šiaulių universitetą sudaryti darbo sutartį su R. G. 5 metams docentės pareigoms vienu etatu Ugdymo sistemų katedroje pagal Šiaulių universiteto statuto 62 p. nuo 2013-09-01 ir atnaujinti praleistą terminą ieškiniui dėl Darbo ginčų komisijos pateikti (II t. 1-4 b.l.).

4Be to 2014-01-30 teisme gautas R. G. ieškinys dėl atleidimo iš darbo, kuriuo prašoma pripažinti 2013-09-28 Šiaulių universiteto įsakymą Nr. P/2013-08-29/15 neteisėtu ir panaikinti, pripažinti 2008-06-17 Darbo sutartį Nr. 1194 neterminuota, grąžinti R. G. į pirmesnįjį darbą, priteisti darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2013-08-30 iki 2013-09-06 ir darbo užmokesčio skirtumą už laikotarpį nuo 2013-09-06 iki sprendimo priėmimo dienos (III t. 1-3 b.l.)

52014-02-26 Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojos nutartimi civilinės bylos Nr.2-492-650/2014 ir Nr.2-1806-650/2014 sujungtos, suteikiant joms bendrą numerį 2-492-650/2014. 2014-03-07 nutartimi sujungtos bylos Nr. 2-492-650/2014 ir Nr. 2-1311-841/2014, suteikiant joms bendrą numerį 2-491-650/2014.

62014-02-11 ieškovė savo patikslintame ieškinyje (I t, 121-126 b.l.) dėl atestacijos komisijos nutarimų, senato sprendimo panaikinimo, nurodė, kad Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija 2013-06-12 priėmė nutarimą Nr.105 „Dėl atestacijos už kadenciją", kuriuo nusprendė R. G., kaip ugdymo sistemų katedros docentės, už kadenciją neatestuoti. Taip pat buvo priimtas nutarimas Nr. 115, kuriuo nutarta, jog ji netenkina docento pareigų kvalifikacinių reikalavimų. Su minėtais nutarimais nesutinkant, buvo pateikta 2013-06-18 apeliacija Senatui, tačiau 2013-10-21 sprendimu apeliacija nepatenkinta. 2011-04-13 Atestacijos ir konkurso komisija buvo priėmusi nutarimą Nr. 99, kuriuo ieškovė neeilinėje atestacijoje atestuota už ne visą kadenciją, tačiau Šiaulių universiteto (toliau - ŠU) laikinas rektorius 201- 03-15 priėmė įsakymą, kurį vykdant, ieškovė buvo priversta 2013-04-19 parašyti ir pateikti prašymą dėl atestacijos. 2013-06-12 ji buvo neatestuota už visą penkerių metų kadenciją. Atestacijos ir priėmimo komisija 2013-06-12 negalėjo ignoruoti 2011-04-13 tos pačios komisijos nutarimo Nr. 99 dėl atestavimo už ne visą kadenciją. Šis nutarimas buvo priimtas teisėtai, pagrįstai, nepanaikintas įstatymo nustatyta tvarka. 2011-04-13 Nutarimas Nr.99 sukūrė ieškovei teisines pasekmes, tame tarpe jo pagrindu buvo priimtas Senato nutarimas dėl Docento vardo suteikimo, išduotas diplomas. Ieškovės teigimu, atsakovas neteisus, nurodydamas, kad 2011-04-13 nutarimas Nr.99 yra priimtas docento pedagoginiam vardui gauti, nes nutarime nenurodytas atestacijos tikslas. Vėliau pagal ŠU statutą minėtas nutarimas buvo pagrindas Senatui priimti nutarimą dėl docento vardo suteikimo ir ši aplinkybė patvirtina ieškovės nepriekaištingą kvalifikaciją ir reputaciją. Laikotarpiu nuo 2011-04-13 iki 2013-06-12 ieškovė nebuvo atlikusi jokių veiksmų, leidžiančių pripažinti ją nekvalifikuota, neturinčia pedagoginės kompetencijos, nesilaikančia pedagoginės etikos. 2013 m. nebuvo pagrindo R. G. įtraukti į atestuojamų asmenų sąrašą, versti rašyti prašymą dėl atestacijos. Nors ieškovė buvo parašius prašymą dėl atestavimo, tačiau tai darė ne savo noru ir valia, tačiau vykdydama laikinojo rektoriaus D. J. 2013-03-15 įsakymą Nr.p-0315/1-8 dėl atestacijos už kadenciją ir pareigas. Taip pat ieškovės teigimu, Atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimas Nr. 105 priimtas neatsižvelgus į Ugdymo sistemų katedros nuomonę, kuri buvo įforminta 2013-04-25 posėdžio protokolu Nr. EDUSKP-8. Atestacija buvo suorganizuota ir privalėjo vykti 2013-05-08, tačiau atestacija buvo nepagrįstai nesvarstyta. Nors komisija sprendimus privalo priimti paprasta balsų dauguma, tačiau dėl R. G. atestacijos nesvarstymo 2013-05-08 posėdyje nebuvo priimtas nutarimas. Posėdyje nenurodyta konkreti priežastis, t.y. kokia gauta informacija, dėl kokių pateiktų dokumentų, kodėl negalima pravesti atestacijos. Komisijos kvorumas buvo, balsavimai vyko, tačiau dėl R. G. atestacija nepravesta 2013-05-08. Nuostatų 26 p. įtvirtina teisę atestuojamam asmeniui dalyvauti posėdyje, tačiau ši teisė dalyvauti kitame 2013-06-12 posėdyje nebuvo suteikta, nes, vykdant rektoriaus įsakymą, R. G. privalėjo dirbti komisijoje magistrantų baigiamųjų darbų gynime. Po posėdžio nutarimas ieškovei nebuvo įteiktas. Nuostatų 27 p. įpareigoja komisiją atestuojamąjį su rezultatais supažindinti raštu, tačiau nutarimas buvo įteiktas pasirašytinai tik 2013-06-14, pačios ieškovės reikalavimu. 2013-06-14 ieškovė pateikė raštu prašymą pateikti argumentus, kuriais remiantis ji nebuvo atestuota, tačiau nesupažindinta dėl kokių priežasčių, pagrindų ji buvo neatestuota. Taip buvo pažeista, apribota asmens teisė į apeliaciją, nes ieškovei dėl atsakovo kaltės nedalyvaujant posėdyje, nežinant posėdžio eigos, nežinant neatestavimo argumentų, nebuvo galimybės pateikti motyvuotos apeliacijos, pagrįstai atsikirsti į įtarimus, kaltinimus. Toks apeliacijos ribojimas sumažina pažeistų teisių gynimo galimybes. Nors ŠU turi autonomiškumą, nustato savarankiškai atestacijos nuostatus, turi teisę organizuoti atestacijas, tačiau atsakovas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstitucijos 28 str., 30 str. , Konstitucinio teismo 2006-01-16 nutarimą. 2013-06-12 atestacijos komisijos posėdžio protokolu nebuvo fiksuota eiga, iš kurios galima spręsti atestacijos svarstymo eigą pasisakančių argumentus, kritiką, negalima nustatyti kurie atestacijos kriterijai, aspektai buvo taikomi, kritikuojami. Neteisėto protokolo surašymas apribojo galimybę apeliacijai. Kituose byloje esančiuose ŠU protokoluose išdėstytas turinys eiga, tačiau 2013-06-12 protokolas surašytas neteisėtai, nenurodant eigos, todėl atestacija turi esminių procedūrinių pažeidimų, neatestavimas neargumentuotas, jis faktiškai nebuvo svarstomas, nebuvo taikomi privalomai nuostatuose nurodyti kriterijai, todėl pripažintina, kad nutarimai dėl atestavimo neteisėti ir jie panaikintini. Nagrinėjant apeliaciją Senatas šių nurodytų pažeidimų neįvertino ir surašytas protokolas patvirtina, kad nebuvo taikyti objektyvūs kriterijai, nebuvo svarstyti nuostatuose nurodyti kriterijai, nebuvo posėdžio metu nagrinėti apeliacijos argumentai. Ieškovės pedagoginė kompetencija įvertinta šališkai ir neteisingai, nes Ugdymo sistemų katedros posėdyje 2013-04-25 nutarta vienbalsiai siūlyti atestuoti už kadenciją ir docento pareigoms. Vėliau sužinota apie tariamą etikos pažeidimą - plagijavimą, tačiau atestacijos dienai neturėta jokių nuobaudų dėl etikos kodekso pažeidimo. 2013-08-28 laikinojo rektoriaus įsakymu Nr. V-535 buvo sudaryta Šiaulių Universiteto ekspertų komisija, kuri pateikė išvadas ir rekomendacijas dėl galimo plagijavimo, projekto SMOM, leidiniuose: knygų serijoje „Mokymasis gyvenimui“. Šiame projekte R. G. buvo viena iš bendraautorių. Šiaulių Universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija 2013-09-23 posėdyje ( protokolas Nr. 7) nutarė, kad nebuvo pažeistos Etikos kodekso ar kitos nuostatos. Nors laukė Etikos komisijos sprendimo, tačiau 2013-10-21 Senatas posėdžio metu ( protokolas Nr. 10) juo nesivadovavo ir visgi nusprendė apeliacijos netenkinti. Senato posėdžio protokole abstrakčiai nurodyta, kad svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašas, pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse (ISI ,Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas sąrašas) referuojamuose leidiniuose, kurios buvo pateiktos atestacijai „nėra be priekaištų" . Protokole nenurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, neatestavimo pagrindai: nei kokie būtent leidiniai „nėra be priekaištų" , nei motyvavo tokios sąvokos reikšmės, turinio. Taip pat neatsižvelgta į Etikos komisijos sprendimą, kad nėra pažeistos Etikos kodekso normos, kad nenustatytas plagijavimo faktas. Ekspertų komisija taip pat atkreipė dėmesį į lokalinių aktų nepilnumą, sąvokų abstraktumą ir rekomendavo Šiaulių Universitetui, kad savo norminiuose dokumentuose apibrėžto plagijato sampratą su konkrečiais reikalavimais. Buvo nurodyta, kad į strateginį planą įtrauktų plagijavimo prevencijos ir kontrolės priemones, kad patvirtintų reikalavimus visiems metodiniams leidiniams, leidžiamiems Universiteto vardu. Senatas privalėjo įvertinti pirmiausia tai, kad ieškovės atestacijos procedūra buvo pažeista, kad komisija išėjo už atestacijos ribų, kad komisija nesvarstė, netaikė objektyvių kriterijų, visiškai neargumentavo neatestavimo. Išvada dėl atestacijos buvo priimta 2013-06-12, todėl komisija privalėjo vertinti faktinę situaciją tik tai dienai, o ne remtis spėliojimais apie ateityje galimai atsirasiančias aplinkybes.. Atestacijos už pareigas komisija faktiškai nevykdė, nes ją automatiškai apsprendė atestacijos už kadenciją rezultatas. Komisijos nutarimai Nr. 105, 115 grubiai pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus ir tuo aspektu, kad buvo apribota galimybė ir dalyvauti universiteto rengiamuose konkursuose, nes dalyvauti konkurse galėtų tik kartu su asmenimis, nedirbančiais Universitete, o dirbant gali dalyvauti, tik būdama komisijos atestuota. Atestacijos už kadenciją rezultatai nepagrįstai , šališkai įforminti neigiamai, kad nebūtų galima pasinaudoti Statuto 62 p. garantuota teise 5 metus be konkurso eiti pareigas, atitinkančias mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją. Pagal darbdavio pasiūlymą ieškovės 2013-09-06 prašymu buvo sudaryta darbo sutartis tik 2 metų terminui. Neatestavimas nulėmė ieškovei nepalankius darbo santykius.

72014-01-16 ieškovė pateikė ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui dėl 2013-12-13 Darbo ginčų komisijos sprendimo Nr. DGKS-1925 panaikinimo ir įpareigojimo VšĮ Šiaulių universitetui sudaryti darbo sutartį su ja, R. G.. Taip pat patikslintu ieškiniu dėl pažeistų darbo teisių prašoma pripažinti 2013 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių universiteto Įsakymą Nr. P/2013-08-29/15 neteisėtu ir panaikinti, pripažinti 2008 m. birželio 17 d. Darbo sutartį Nr.1194 neterminuota, grąžinti R. G. į pirmesnįjį darbą, priteisti darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2013-08-30 iki 2013-09-06 ir darbo užmokesčio skirtumą už laikotarpį nuo 2013-09-06 iki sprendimo priėmimo dienos; taip pat prašoma atnaujinti praleistą terminą 2013-08-29 dienos Įsakymui Nr. P/2013-08-29/15 ginčyti. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad 2008 m. birželio 17 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 1194 iki 2013 m. birželio 16 d. ( penkerių metų kadencijai), ši darbo sutartis buvo ne kartą pakeista ir papildyta. 2013 m. rugpjūčio 29 d. Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus įsakymu Nr. P/2013-08-29/15 buvo įsakyta nutraukti 2013 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą darbo sutartį Nr. 1194 suėjus terminui. Nors 2008 m. birželio 17 d. sutartis buvo ne kartą keista ir pildyta, tačiau nebuvo pasirašyta jokia kita darbo sutartis, o juo labiau tokiu pačiu numeriu Nr. 1194. Terminuotos sutarties turinys patvirtina, kad jos terminas turėjo pasibaigti 2013 m. birželio 16 d., nes buvo panaudota formuluotė „ iki". Nei viena šią sutartį pasirašiusių šalių iki 2013-06-16 nepareikalavo, kad sutartis būtų nutraukta. Atvirkščiai, 2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PA/2013-06-14/2 darbdavys priėmė įsakymą ne dėl darbo sutarties nutraukimo, o suteikė ieškovei kasmetines atostogas nuo 2013-06-17 iki 2013-08-29, kas įrodo, kad atsakovas nenorėjo nutraukti darbo sutarties su ieškove. Atostogų suteikimas terminui po terminuotoje darbo sutartyje nurodyto sutarties termino pasibaigimo patvirtina aplinkybę, kad ir toliau Šiaulių universitetas laikė R. G. teisėta darbuotoja pagal darbo sutartį. 2013 m. birželio 12 d. ieškovė buvo neatestuota už docento kadenciją ir docento pareigoms. Tačiau net esant ir šiai aplinkybei, nei atsakovas, nei ieškovė nepareiškė noro nutraukti 2008 m. birželio 17 d. darbo sutarties Nr. 1194. Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. Nr. P/2013-08-29/15 įsakymas neteisėtas ir naikinimas, nes priimtas jau praėjus terminuotos sutarties nutraukimo datai ir tokie darbdavio veiksmai pažeidė Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau - DK) 126 str. 2013-08-29 įsakyme sutampa tik darbo sutarties numeris, nesutampa nei darbo sutarties sudarymo metai, nei mėnuo, nei diena, galima tik iš darbo sutarties numerio spėti, kad kalbama apie ta pačią sutartį. Taip pat įsakyme nėra nurodyta nuo kurios dienos darbo sutartis yra nutraukta. Kadangi atsakovas kaip darbdavys nepasinaudojo tinkamai laiku savo teise nutraukti sutartį suėjus darbo sutarties terminui, todėl pripažintina, kad 2008-06-17 darbo sutartis Nr. 1194 tapo neterminuota ir 2013-08-29 galėjo būti nutraukta kitais pagrindais, tačiau ne kaip pasibaigus darbo sutarties terminui. Ieškovė yra praleidusi terminą ginčyti 2013-08-29 atsakovo įsakymą. Terminas turėtų būti atnaujinamas, kaip praleistas dėl svarbių priežasčių, nes ieškovė buvo suklaidinta atsakovo. Ieškovė buvo įsitikinusi, kad 2013 m. rugsėjo 6 d. pasirašant darbo sutartį buvo tenkinamas jos prašymas sudaryti su ja darbo sutartį be konkurso eiti docento pareigas vadovaujantis Statuto 62 p. R. G. pasirašė darbo sutartį 2 metų terminui tik teisinio ginčo sprendimo laikotarpiui negalėdama nuspėti darbo ginčo sprendimo eigos, atsakovo tolimesnių veiksmų. Rektoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas, ieškovei prašant, buvo įteiktas tik 2014 m. sausio 20 d., tada ieškovei tapo žinomas įsakymo turinys. Ginčo įsakymas nebuvo pateiktas Darbo ginčų komisijai, kuri 2013-12-16 nagrinėjo darbo ginčą dėl ŠU statuto 62 p. taikymo, dėl galimybės pakeisti 2013-09-06 sutartį iš 2 metų termino į 5 metų terminuotą sutartį. 2013-09-17 nuvykus pas darbdavį reikalauti išmokėti komandiruotės pinigus, neišmokėtą darbo užmokestį, ieškovė pasirašė darbdavio pateiktoje darbo sutartyje, tačiau joje rankraštinio įrašo apie darbo sutarties nutraukimą nebuvo, o nurodytų įstatymo straipsnio padarinių ji pati tuo metu negalėjo įvertinti. Ieškovė nei 2013-08-29 nei 2013-08-30 nepasirašė darbo sutartyje prie įrašo apie jos nutraukimą. Pasirašė tik nuvykusi pas darbdavį 2013-09-17 dėl neišmokėtų sumų ir pasirašė darbdavio pateiktoje darbo sutartyje. Kadangi ji ir toliau dirbo Universitete laikotarpiu nuo 2013-08-29 iki 2013-09-06, atliko savo darbo funkcijas, buvo sudarytas jos darbo krūvis naujiems mokslo metams, ji negalėjo numanyti apie daromus pažeidimus. Ieškovė nežinojo, kaip buvo formintas įsakymas dėl atostogų, nematė jo kaip dokumento. Tiek darbdavio darbo sutarties nuorašas, tiek atostogų suteikimo forminimas tapo žinomas nagrinėjant ginčą darbo ginčų komisijoje 2013-12-16. Nepateikdamas pasirašytinai 2013-08-29 įsakymo darbdavys grubiai pažeidė Darbo kodekso nuostatas, kas įtakojo ir termino praleidimą.

8Atsakovas VšĮ Šiaulių universitetas atsiliepime į patikslintą ieškinį dėl atestacinės komisijos nutarimų, senato sprendimo panaikinimo (III t., 39-43 b.l.) nurodė, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 1 d. numato, kad į mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus ir asmenis, nurodytus 61 str. ir 65 str. 4 d., pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Konkursų aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato aukštoji mokykla, o mokslinių tyrimų instituto - mokslinių tyrimų institutas. Minėto įstatymo 61 str. ne viešo konkurso tvarka gali būti priimami tik kviestiniai dėstytojai su kuriais sudaroma ne ilgiau nei 2 metams terminuota darbo sutartis ir mokslo darbuotojai ir asmenys, antrą kartą iš eilės laimėję konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti (minėto įstatymo 65 str. 4 d.). Su tokiais asmenimis yra sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Toks asmuo atestuojamas kas 5 metai mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu. Ieškovė 2008-06-11 Universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimu Nr. 249 laimėjo Universiteto skelbtą konkursą docento pareigoms eiti Meno edukologijos katedroje, ko pasėkoje su ja 2008-06-17 buvo sudaryta 5 metų terminuota darbo sutartis Nr. 1194, pagal tuo metu galiojusias LR aukštojo mokslo įstatymo nuostatas (negalioja nuo 2009-05-12). Universiteto rektorius, vadovaudamasis LR mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 3 d. ir Universiteto statuto (Žin., 2010, Nr. 157-7982) 90 p., bei Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinųjų nuostatų normomis, 2013 m. kovo mėn. 15 d. pasirašė įsakymą Nr. P-0315/1-8 „Dėl atestacijos už kadenciją ir pareigoms", kuriuo buvo paskelbta atestacija už kadenciją bei pareigoms ir ieškovei, nes baigėsi 5 metų kadencija. Rektorius vadovaudamasis Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinųjų nuostatų 30 p. nuostatomis, 2013-05-06 paskelbė konkursą Ugdymo sistemų katedros docento 0,75 etato pareigoms eiti, remdamasis Edukologijos fakulteto dekano ir Ugdymo sistemų katedros vedėjo teikimu ir pateiktu skelbiamos konkursinės pareigybės būsimojo darbo pobūdžio aprašymu. Ieškovė 2013-04-19 pateikė Universiteto rektoriui prašymą dėl atestavimo už kadenciją ir docento pareigoms. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 19 d. nutartyje pateikti kriterijai, pagal kuriuos atribojami darbuotojo atestacija ir konkursas. Darbuotojo atestacija yra viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti nuolatinį, tęstinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, jų tobulėjimą, kad atitinkamas pareigas užimtų aukščiausios kvalifikacijos asmenys. Tuo tarpu konkursas yra papildoma sąlyga darbo sutarčiai sudaryti. Ieškovės prašymu Universiteto Senato 2011-02-23 nutarimu Nr. 15 buvo leista skelbti Ugdymo sistemų katedros docentei dr. R. G. neeilinę atestaciją docento pedagoginiam vardui gauti, ko pasekoje Universiteto atestacijos ir konkurso komisija 2011-04-13 nutarimu Nr. 99 atestavo ieškovę už ne visą kadenciją docento pedagoginiam vardui gauti ir 2011-04-20 Universiteto Senatas nutarimu Nr. 17 suteikė socialinių mokslų docento pedagoginį vardą. Tačiau atestavimu konkurso būdu laimėta terminuota darbo sutartis, sudaryta 5 metų laikotarpiui, pratęsta negali būti. Nei Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas, nei Universiteto statutas ar kiti universiteto teisės aktai nenumato konkurso pareigoms eiti kitokio termino nei 5 metai. Ieškovės niekas nevertė ir negali priversti rašyti prašymą dalyvauti atestacijoje. Dėl Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimų Nr. 105 ir 115 atsakovas atsiliepime nurodė, kad ieškovė 2013-04-19 pateikė Universiteto rektoriui prašymą dėl atestavimo už kadenciją įr docento pareigoms su priedais numatytais Nuostatų 21 punkte. Komisijos posėdyje, vykusiame 2013-05-08 ieškovės atestacija po diskusijų atviru balsavimu nebuvo svarstyta dėl gautos informacijos (prof. A. K. skundas), kurioje nurodoma, kad ieškovės R. G. pateiktame atestacijai svarbiausių mokslinių publikacijų sąraše už laikotarpį nuo 2004-06-03 iki 2013-04-19, tiek sąraše už kadenciją nuo 2008-06-17 iki 2013-04-19 prie kitų publikacijų yra nurodyta knygų serija „Mokymasis gyvenimui", kurioje galimai pažeistos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatos, o tuo pačiu ir Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso nuostatos bei jų laikymasis. Pagal Nuostatų 19 punktą, Atestacijos pareigoms metu vertinami visi pretendento atlikti ir paskelbti darbai nepriklausomai nuo to, kurioje institucijoje pretendentas juos atliko ir kurios institucijos vardu juos paskelbė. Atestuojant per kadenciją vertinamas tik Universitete atliktas darbas. Universiteto vardu paskelbti mokslo ir metodiniai darbai, į Universiteto metinę ataskaitą įtraukti arba jai pateikti sukurti ar atlikti (eksponuoti) meno kūriniai. Todėl komisija privalėjo vertinti ieškovės visą veiklą, apie kurią jie žinojo, o prof. A. K. skunde ši knygų serija ir yra minima. LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirto skirsnio nuostatos aiškiai išdėsto kaip ir kokiu būdu gali būti ribojamos kitų autorių turtinės teisės tik šio įstatymo numatytais atvejais ir tvarka (19 str.). Pagal nuostatų 18 punktą, konstatuojant Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso nuostatų laikymąsi, nėra numatyta, kad turi būti skirtos ir galioti nuobaudos Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso nuostatų nustatyta tvarka, kaip teigia ieškovė. Be to, pagal minėto kodekso 5.15.4 punktą Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija teikia rekomendacijas Komisijai esant ginčui. Manytina, kad vadovaujantis ankščiau išdėstytu, bei atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso 4.1.5. punktas aiškiai įvardija kas yra plagiavimas, slaptu balsavimu Komisija ir priėmė 2013-06-12 nutarimus Nr. 105 ir 115, todėl sutikti su ieškovės teiginiais, kad nutarimai priimti netinkamai pravedus atestaciją, o pedagoginė kompetencija įvertinta šališkai, neteisingai ir neišsamiai negalima, nes Komisijos per du vykusius posėdžius ir laiko tarpą tarp jų, turėjo užtektinai laiko susipažinti ir įvertinti ieškovės R. G. pateiktą atestacijai medžiagą, bei įvertinti jos veiklą ir atitikimą kriterijams. Kadangi atestavimo kriterijai, yra aiškiai išskaidyti į tris grupes, o ieškovė ieškinyje neneigia fakto, kad yra ginčas dėl LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nuostatų laikymosi ir jos argumentai pateikiami dėl Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso nuostatų laikymosi, todėl ieškovės teiginiai, kad jai yra nežinoma ar neaišku, dėl kokių kriterijų ji buvo neatestuota, yra neteisingi. Ieškovė su Komisijos 2013-06-12 nutarimais Nr. 105 ir 115 supažindinta pasirašytinai, kaip ir reikalauja Nuostatai. 2013-06-14 juos pasirašė, su prierašu „susipažinau ir su sprendimu nesutinku“, t.y. praėjus parai po vykusio posėdžio. Į ieškovės 2013-06-13 Komisijos pirmininkui pateiktus raštus buvo pateiktas atsakymas, kad Komisijos pirmininkas negali pateikti argumentų dėl vienokių ar kitokių slapto balsavimo rezultatų, nes kiekvienas Komisijos narys yra laisvas apsispręsti ir balsuoti taip, kaip jam atrodo tinkamai ir jei jam būtų žinomos kažkokios aplinkybės, jis to daryti negalėtų, tikslu nepažeisti kitų Komisijos narių teisių ir pačio slapto balsavimo esmes plačiąja prasme, nes atskleidžiant pasisakymus Komisijos narių ir juos aprašant protokoluose, būtų pažeistas slaptumo principas, bei Komisijos narių teises. Dėl Universiteto Senato 2013-10-21 d. nutarimo panaikinimo atsiliepime nurodyta, kad ieškovė 2013-06-18 pateikė Universiteto Senatui apeliacinį skundą dėl Komisijos 2012-06-12 nutarimų Nr. 105 ir 115. Universiteto Senatas atskiru balsavimu patvirtino klausimo svarstymą nes apeliacinis skundas buvo paduotas pavėluotai ir atidėjo svarstymą iki bus gautas Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos sprendimas. Universiteto laikinasis rektorius 2013-08-28 d., atsižvelgdamas į Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos 2013-06-28 d. prašymą, įsakymu Nr. V-535 sudarė ekspertų komisiją, teiksiančią išvadas ir rekomendacijas Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijai prof. A. K. prašymams svarstyti ir spręsti. Ekspertų komisija 2013-09-2 ir 2013-09-18 protokolais Nr. 2 ir Nr. 3 pateikė išvadas ir rekomendacijas Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijai, kuriose konstatavo citavimo, teksto perfrazavimo be nuorodos į cituojamus šaltinius, vertimo iš užsienio literatūros šaltinių, kurie nenurodyti, tekstus, parašytus pasinaudojant kitų autorių darbais, be nuorodų į cituojamus šaltinius ir kitokius pažeidimus, kuriais pagrindė ir Komisijos priimtų sprendimų teisėtumą. Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija 2013-09-23 d. posėdyje, manytina neatsižvelgusi į pačių prašytos ekspertų komisijos išvadas ir rekomendacijas ir pritaikiusi kitokią Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso normą, nereglamentuojančią plagiato atvejų, priėmė sprendimą, kad autorių kolektyvas nepažeidė Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso normų. Universiteto Senatas 2013-10-16 d. posėdyje (protokolas 2013-10-21 d. Nr. 10) susipažinęs su abiejų komisijų išvadomis, bei išklausęs Senato atestacinės komisijos pirmininko A. G. pateiktos komisijos nuomonės, kad apeliacija negali būti tenkinama, slaptu balsavimu apeliacinio skundo nepatenkino. Senato nariai slapto balsavimo metu savo motyvų nenurodo, o nurodžius slaptas balsavimas prarastų savo prasmę, todėl sutikti su ieškovės teiginiais, kad protokole nenurodomos teisiškai reikšmingos aplinkybės, neatestavimo pagrindai ir t.t., negalima. Be to, Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos sprendimas buvo rekomendacinio pobūdžio (Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodekso 5.15.3. punktas), todėl Senatas svarstydamas apeliacinį skundą neprivalėjo juo vadovautis. Sekančiame Universiteto Senato posėdyje atsistatydino Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos didžioji dauguma narių. Atsakovas šiai dienai nėra gavęs jokios rašytinės informacijos iš ieškovės ar kitų minėtų leidinių bendraautorių apie jų ginčą ir jo eigą su VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla", išskyrus pirmojo parengiamojo posėdžio metu pateiktą Šiaulių apylinkės teismo 2014-01-09 nutartį atsisakyti priimti ieškinį dėl autoriaus teisių pažeidimo. Manytina, kad ieškovė , būdama minėtos knygų serijos bendraautorė, turėjo teisę ir pareigą ne tik jas išleisti, bet jei jos buvo išleistos ne taip kaip autorius buvo užsakęs ir sutaręs, privalo ginti savo teises, o tuo pačiu ir savo darbuose panaudotų autorių darbų teises, o ne pasyviai laukti, kol kažkas pastebės ir reaguos į esamus pažeidimus. Dėl Komisijos ir Senato protokolų atsiliepime atsakovas nurodė, kad Universiteto Komisijos ir Senato protokolai, minimi ieškovės R. G., savo turiniu ir forma atitinka Dokumentų rengimo taisyklių patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-07-04 d. įsakymu Nr. V-117 (Žin., 2011, Nr. 88-4229) nuostatas, bei šių taisyklių 4 priedą, pateikiantį protokolo rekomenduojamą formą. Minėto teisės akto nuostatose nėra detaliai nurodyta, kokie reikalavimai taikomi protokolams, yra nurodomos bendros normos ir formos. Kaip privalo būti protokoluojami pasėdžiai, kuriuose svarstomi personalijų klausimai ir balsuojama slaptai, nėra reglamentuota. Ieškovės teiginys, kad Universiteto akademinės savivaldos organų priimami protokolai turi atitikti LR civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) 169 str. nuostatas, nėra pagrįstas, nes reglamentuoja teismo posėdžio ar atskirame posėdyje atlikto procesinio veiksmo protokolo turinį. Atestacija ir nutarimų apeliacinis svarstymas Universiteto Senate vyko laikantis visų universiteto teisės aktų reikalavimų, posėdžiai, kad būtų galima išsiaiškinti detaliau ir išsamiau, buvo atidėti, terminų, kaip minėta ankščiau, lanksčiai laikytasi ieškovės R. G. naudai.

9Atsiliepime į patikslintą ieškinį dėl pažeistų darbo teisių – ieškovės atleidimo iš darbo (III t. 85-88 b.l.), atsakovas nurodė, kad Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 65 str. 1 d. numato, kad į jo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų, išskyrus mokslininkus stažuotojus ir asmenis, nurodytus 61 str. ir 65 str. 4 d., pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Konkursų aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato aukštoji mokykla, o mokslinių tyrimų instituto - mokslinių tyrimų institutas. Minėto įstatymo 61 str. ne viešo konkurso tvarka gali būti priimami kviestiniai dėstytojai su kuriais sudaroma ne ilgiau nei 2 metams terminuota darbo sutartis ir mokslo darbuotojai ir asmenys, antrą kartą iš eilės laimėję konkursą toms pačioms dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigoms eiti. Su tokias asmenimis yra sudaroma neterminuota darbo sutartis šioms pareigoms eiti. Toks asmuo atestuojamas kas 5 metai mokslo ir studijų institucijų nustatyta tvarka. Neatestuotas asmuo atleidžiamas. Į aukštesnes dėstytojo ar mokslo darbuotojo pareigas priimama viešo konkurso būdu. Identiškas dėstytojų ir mokslo darbuotojų įdarbinimo ir darbo organizavimo nuostatos įtvirtina ir Šiaulių universiteto statuto (Žin., 2013, Nr. 132-6735) nuostatos. Ieškovė R. G. 2008-06-17 su Universitetu sudarė terminuotą darbo sutartį Nr. 1194 iki 2013-06-16 (penkerių metų kadencijai) docento pareigoms. 2013-06-14 ieškovė kreipėsi į rektorių prašydama nuo 2013-06-17 iki 2013-08-29 imtinai išleisti ją kasmetinių atostogų. Rektorius, atsižvelgdamas į ieškovės prašymą bei vadovaudamasis LR darbo kodekso (Žin. 2002, Nr. 25-69) 175 str. nuostatomis, 2013-06-14 priėmė įsakymą Nr. PA/2013-06-14/2, kuriuo išleido ieškovę kasmetinių atostogų, tuo pačiu nukeldamas atleidimo iš darbo terminą, nes pareikšti valią nutraukti terminuotą darbo sutartį pagal DK 126 str. 1 d. nuostatas nebuvo prasmės, o be to, tai būtų prieštaravę ir minėtam įsakymui bei DK 175 str. ir 177 str. 1 d. nuostatoms. Vadovaudamasis DK 175 str. bei 126 str. 1 d. 2013-08-29 d. rektorius priėmė įsakymą Nr. P/2013-08-29/15, kuriuo nutraukė su ieškove 2008-06-17 Universiteto sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr. 1194. Atsakovas atliko savo veiksmus vadovaudamasis DK nuostatomis, bei atsižvelgdamas į ieškovės R. G. prašymą, o teiginys, kad dėl šių aplinkybių pagal DK 126 str. 2 d. darbo sutartis tapo neterminuota yra neteisėtas ir savo esme prieštarauja LR mokslo ir studijų įstatymo 65 str. 1 d. specialiosioms nuostatoms, kurios ir nustato dėstytojų ir mokslininkų bendrąsias darbo organizavimo mokslo ir studijų institucijose tvarką. Darbuotojas, neatitinkantis ar neįvykdęs LR mokslo ir studijų įstatymo ir identiškų Universiteto statuto nuostatų, negali dirbti universitete dėstytoju ar mokslo darbuotoju ir neterminuotos darbo sutartys yra negalimos. Teiginys, kad Universitetas nepasinaudojo savo teise nutraukti terminuotą darbo sutartį pagal DK 126 str. 1 d. nėra teisingas, nes kasmetinių atostogų terminas buvo suteiktas ieškovei prašant, o rektoriui sutinkant, praktiškai šalių susitarimu.

10Dėl atleidimo iš darbo atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškove 2008-06-17 d. sudaryta terminuota darbo sutartis Nr. 1194 buvo nutraukta 2013-08-30 vadovaujantis DK 126 str. 1 d. ir rektoriaus 2013-2.29 įsakymu Nr. P/2013-08-29/15. Įsakyme nurodytas ieškovės vardas ir pavardė, darbo ties numeris ir rūšis, pareigos ir darbo vieta, nutraukimo data, pagrindas ir kompensacija už panaudotas kasmetines atostogas. Nesutikdama su atleidimu iš darbo ieškovė R. G. turėjo kreiptis į teismą per DK 300 str. 1 d. nustatytą terminą, tačiau ji to nepadarė. Neteisingas ieškovės R. G. teiginys, kad ieškovė nebuvo supažindinta su rektoriaus 2013-08-29 įsakymu Nr. P/2013-08-29/15, kad dirbo darbo vietoje Universitete nuo 2013-09-01 iki 2013-09-06. Darbo sutarties nutraukimą pati ieškovė patvirtino savo parašu 2008-06-17 darbo sutartyje Nr. 1194. 2013-08-30 Darbo sutarties nutraukimo pagrindai nurodyti pačioje darbo sutartyje. Jei būtų kilę neaiškumų ar būtų kokie nors dokumentai nepateikti, ji būtų su jais nesupažindinta, manytina ieškovė būtų nepasirašiusi ar įsirašiusi su išlygomis, ar nurodydama vėlesnę pasirašymo datą. Tiek pateikdama 2013-09-06 prašymą dėl įdarbinimo, tiek 2013-09-09 prašymą dėl papildomo darbo, ieškovė R. G. neprašė pratęsti ar pakeisti terminuotą darbo sutartį Nr. 1194, o sutikdama ir prašydama sudaryti naują darbo sutartį 2 metų terminui pagal Universiteto statuto 96 p., kuris reglamentavo būtent kviestinių dėstytojų ir mokslo darbuotojų statusą ir priėmimo tvarką ar sudaryti papildomo darbo sutartį ir ją pasirašydama pripažino ir neginčijo terminuotos darbo sutarties Nr. 1194 nutraukimo. Pagal darbo sutartį Nr. 1194 ieškovė R. G. nuo 2013-02-01 Ugdymo sistemų katedroje docente dirbo 0,75 etato. Prie darbo sutarties pakeitimo ieškovė R. G. yra pasirašiusi. Šiuo metu Universitete ieškovė dirba pagal dvi darbo sutartis: 2013-09-06 d. Nr. 0325 Ugdymo sistemų katedroje 0,6 etato docente ir 2013-09-09 Nr. 0325-1 Edukacinių tyrimų moksliniame centre 0,25 etato vyresniąją mokslo darbuotoja. Darbo krūvis Universitete nuo naujų 2013/2014 mokslo metų pradžios, t.y. rugsėjo 1 d. ieškovei R. G. nebuvo numatytas ir patvirtintas, paskaitos studentams nevyko, Ugdymo sistemų katedros posėdyje, vykusiame 2013-09-04 d. nedalyvavo, į konferencijas minėtu laiku, kaip Universiteto darbuotoja, nevyko. Tai patvirtina Informacinis raštas 2014-02-18 d. „Dėl 2013-2014 m. m. nuolatinių studijų tvarkaraščio" Nr. ESDS-18 ir 2013-09-04 d. Ugdymo sistemų katedros posėdžio protokolas Nr. EDUST-11. Ieškovės pateikti elektroninio pašto gautų ir siustų laiškų išrašai negali būti laikomi pagrindu teigti, kad ieškovės R. G. gaunami ar siunčiami elektroniniai laiškai yra buvimas darbo vietoje ir darbo funkcijų atlikimas. Elektroninio pašto adresas nebuvo panaikintas ir tai nėra daroma skubos tvarka, nebent pats buvęs darbuotojas to reikalautų arba nesinaudotų. Pažymėtina, kad katedrų elektroninių pašto adresų sąrašai yra tikslinami kartą per metus, dažniausiai rugsėjo mėnesį, todėl ieškovės elektroninio pašto dėžutę ir pasiekė siusti elektroniniai laiškai. Atsakyti ji į juos taip pat galėjo. Ieškovės teiginys, kad Darbo ginčų komisijos posėdžio metu, vykusio 2013-12-13 nebuvo nagrinėtas ir pateiktas Darbo ginčų komisijai faktas apie jos atleidimą iš darbo neatitinka tikrovės, nes ieškovė kreipėsi į Darbo ginčų komisiją su prašymu 2013-10-16 ir šio prašymo dalyką sudarė įpareigojimas Šiaulių universitetą sudaryti darbo sutartį su ieškove 5 metams docentės pareigoms vienu etatu Ugdymo sistemų katedroje pagal ŠU statuto 62 p. nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. Todėl ir Darbo ginčų komisijai dokumentų kopijos nebuvo pateiktos, o posėdžio metu plačiau nagrinėta nebuvo, nes klausimas dėl 2008-06-17 terminuotos darbo sutarties Nr. 1194 nutraukimo pasibaigus terminui pagal LR darbo kodekso 126 str. 1 d. nebuvo ginčo dalykas ir ieškovė R. G. to neprašė. Darbo sutarties Nr. 1194 pasibaigimą 2013-08-30 d. patvirtina ir pati ieškovė R. G. pridėdama prie 2014-03-03 d. patikslinto ieškinio savo pačios 2013-09-17 d. Prašymą „dėl atsiskaitymo pasibaigus darbo sutarčiai", kuriame nurodo, kad darbo sutartis su atsakovu ieškovei baigėsi 2013-08-30. Atsakovas taip pat nurodo, kad Lietuvos Respublikos Seimo 2013-12-10 nutarimu Nr. XII-656 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Šiaulių universiteto statuto patvirtinimo" 1 priedelio pakeitimo" (Žin., 2013, Nr. 132-patvirtino naują Šiaulių universiteto statuto redakciją, kurioje nebeliko normų, numatančių tokias dėstytojų ir mokslo darbuotojų darbo sutarties sudarymo ar pratęsimo galimybes, nei jos numatytos LR mokslo ir studijų įstatyme, t.y. kaip minėta ankščiau 65 str. konkurso būdu 5 metų kadencijai ir 61 str. ne ilgiau kaip 2 metams pagal terminuotą darbo sutartį, netaikant skyrimo į pareigas tvarkos, atitinkamai dabar galiojančioje Universiteto statuto redakcijoje ir 93 punktai, dėl ko buvo ieškovės R. G. kreiptasi į Darbo ginčų komisiją, o po į teismą.

11Ieškinių reikalavimai tenkinami iš dalies.

12Iš byloje esančių rašytinių duomenų, ieškovės ir atsakovo atstovo teiktų paaiškinimų bei pateiktos atestacijos bylos matyti, jog ieškovė R. G. su atsakovu VŠĮ Šiaulių universitetu 2008-06-17 pasirašė darbo sutartį Nr. 1194, kurioje nurodyta, kad ieškovė priimama dirbti meno pedagogikos katedroje docente, kad sudaroma terminuota darbo sutartis iki 2013 m. birželio 16 d. - penkerių metų kadencijai; ši sutartis keista (papildyta) 22 įrašais, paskutiniu įrašu nurodoma, kad darbo sutartis nutraukta 2013-08-30 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 str. 1 d.; įsak. P/2013-08-29/15, pasirašant darbdavio atstovui D. J. ir darbuotojai R. G. (I t., 33-36 b.l.). Be to nustatyta, kad Šiaulių Universiteto Atestacijos ir konkurso komisija 2011-04-13 priėmė nutarimą Nr. 99, kuria nutarta ugdymo sistemų katedros docentę R. G. už ne visą kadenciją atestuoti ( I t., 12 b.l.). 2013-03-15 Šiaulių universiteto rektorius priėmė įsakymą Nr. P-0315/1-8, kuriuo paskelbė atestaciją už kadenciją ir atestaciją pareigoms aštuoniems Universiteto dėstytojams, kuriems kadencija baigiasi 2013 m. birželio 16 d., tame tarpe edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų kadedros docentei R. G. ( I t., 9 b.l.). 2013-04-19 ieškovė R. G. pateikė prašymą Šiaulių universiteto rektoriui dėl atestavimo, kuriame nurodė, jog prašo atestuoti ją už kadenciją ir docento pareigoms su atitinkamais 9 priedais be lapų skaičiaus nuorodų: atestavimo už kadenciją kortelę, atestavimo docento pareigoms kortelę, paskelbtų mokslo darbų sąrašu už kadenciją, paskelbtų mokslo darbų sąrašą docento pareigoms; kitų reikšmingų eksperimentinės plėtros ir taikomosios mokslinės veiklos darbų sąrašą už kadenciją; paskelbtų mokslo darbų už kadenciją atspaudus; kitų reikšmingų eksperimentinės plėtros ir taikomosios mokslinės veiklos darbų už kadenciją sąrašą pagrindžiančių dokumentų atspaudus, kitus dokumentus, katedros posėdžio protokolo išrašą (atestacinės bylos 1 l.). 2013-04-25 universiteto ugdymo sistemų katedros posėdžio metu svarstyta dėl ieškovės atestavimo už docento kadenciją ir docento pareigoms, nutarta patvirtinti balsų skaičiavimo rezultatus ir siūlyti Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijai – atestuoti Ugdymo sistemos katedros docentę dr. R. G. už docento kadenciją ir docento pareigoms ( I t.13 b.l.). Iš pateikto protokolo turinio matyti, kad 2013-05-08 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Atestacijos ir priėmimo komisijos nariai posėdyje 2 svarstomu darbotvarkės klausimu buvo supažindinti su prof. A. K. raštu, pasiūlyta šį raštą perduoti spręsti rektoriui ir šiame posėdyje nesvarstyti doc. R. P. atestacijos, atviru balsavimu komisijos nariai pritarė šiems pasiūlymams; po to vyko diskusija dėl doc. R. G. atestacijos; pasiūlyta jos atestacijos šiame posėdyje nesvarstyti dėl gautos informacijos dėl jos pateiktų atestacijai dokumentų; komisijos nariai atviru balsavimu pritarė siūlymams ( I t., 92-95 b.l.). Iš 2013-06-12 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos protokolo išrašo matyti, kad komisija nutarė 3 klausimu įrašyti į slapto balsavimo biuletenius atestuoti už kadenciją ugdymo sistemos katedros docentę R. G. , 4 klausimu nutarė įrašyti į slapto balsavimo biuletenius atestuoti R. G. – docentės pareigoms; 5 klausimu svarstyta supažindinimas su slapto balsavimo rezultatais ir nutarta: 5.4. klausimu – neatestuoti už kadenciją ugdymo sistemos katedros docentės R. G. ( slapto balsavimo rezultatai: atestacija už kadenciją: „už“- 3; „ prieš“ – 7, negalioja - 0); 5.6 klausimu: neatestuoti pareigoms R. G. – docentės pareigoms (balsavimo rezultatai: atestacija pareigoms:“ už“- 2, „prieš“ -8, negalioja – 0); komisijos nariai atviru balsavimu visais balsais patvirtino Balsų skaičiavimo komisijos rezultatus ( I t. 8 b.l.); be to atskirais dokumentais įforminti priimti 2013-06-12 atitinkami komisijos nutarimai Nr.105 ir Nr.115 dėl R. G. neatestavimo, ant kurių ieškovė pasirašė, kad susipažino 2013-06-14, su sprendimu nesutinka (I t., 10-11 b.l.). Tuo pačiu metu 2013-06-13 ieškovė pateikė prašymą rektoriui dėl įdarbinimo docentės pareigoms, kuriame nurodė, jog prašo nuo 2013-06-17 įdarbinti ją Ugdymo sistemų katedroje docento pareigose, kad prašymas paremtas Šiaulių universiteto statuto (Nr.XI-1241) 62 straipsniu, kuriame teigiama, kad dekanui ir prodekanams, pasibaigus jų kadencijai, garantuojama teisė 5 metus be konkurso eiti pareigas, atitinkančias jų mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją; o tai, kad ji atitinka mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją įrodo 2011-04-13 vykusios neeilinės atestacijos sprendimas, kurio pagrindu Senatas suteikė pedagoginį docento vardą; remiantis Šiaulių universiteto Mokslo ir dėstytojų atestacijos ir konkursų pareigoms eiti laikinaisiais nuostatais, dėstytojas turi būti atestuojamas ne rečiau kaip vieną kartą per kadenciją (ji jau atestuota 2011 m.). Šiaulių universiteto laikinasis rektorius D. J. į šį ieškovės R. G. prašymą atsakė 2013-06-14 raštu, kuriame nurodė, jog informuoja, kad vadovaudamasis Šiaulių universiteto statuto (VŽ, 2010-12-31, Nr,157-7982) 62 punktu, negali ieškovės įdarbinti docento pareigose, kadangi ši teisė garantuojama dekanui ir prodekanams, pasibaigus jų kadencijai, 5 metus be konkurso eiti pareigas, atitinkančias jų mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją; taip pat rašte nurodoma, kad ieškovės mokslinė ir pedagoginė kvalifikacija Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013 m. birželio 12 d. posėdyje nutarimais Nr.105 ir Nr.115 buvo įvertinta neigiamai ir ieškovė buvo neatestuota; Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos 2011 m. balandžio 13 d. nutarimas Nr.99 po neeilinės atestacijos netenka galios ( III tomas, 13 b.l.). Taip pat ieškovė nesutikdama su atestacijos rezultatais, 2013-06-13 pateikė Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos pirmininkui B. M. prašymą pateikti argumentus, kuriais remiantis ji buvo neatestuota už docento kadenciją ir docento pareigoms (I t., 14 b.l.). 2013-06-19 atsakymu komisijos pirmininkas informavo ieškovę, kad vadovaujantis Šiaulių universiteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 7 punktu, komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, taigi komisijos pirmininkas negali pateikti argumentų dėl vienokių ar kitokių slapto balsavimo rezultatų, nes kiekvienas komisijos narys yra laisvas apsispręsti ir balsuoti taip, kaip jam atrodo tinkama; be to remiantis nuostatų 17 p., ieškovei priminta teisė per 5 darbo dienas nuo Komisijos nutarimo priėmimo dienos paduoti apeliaciją Senatui ( I t. 105 b.l.). Iš Šiaulių skyriaus darbo ginčų komisijos medžiagos matyti, kad 2013-06-26 Šiaulių universiteto Senato posėdyje 6 klausimu svarstytas R. G. 2013-06-18 apeliacinis skundas dėl universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013-06-12 nutarimo Nr.105 „Dėl atestavimo už kadenciją“ bei komisijos 2013-06-12 nutarimo Nr.115 „Dėl atestavimo pareigoms“ ir nutarta atidėti R. G. 2013-06-18 apeliacinio skundo svarstymą, iki bus gautas ŠU darbuotojų ir studentų etikos komisijos sprendimas ( medžiagos 22-23 lapai). Nustatyta, kad 2013-08-29 Universiteto Laikinojo rektoriaus įsakymu Nr.V-535 įsakymu sudaryta Ekspertų komisija 2013-09-12 posėdyje svarstė 1 klausimu dėl projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio“ (SMOM) leidinių paskirties ir pobūdžio bei leidybos reikalavimų numatytiems leidiniams, nutarė, kad projekto SMOM išleisti leidiniai yra metodinės priemonės; o 2 klausimu nagrinėjo plagijavimo faktų projekto SMOM leidiniuose įvertinimą ir savo nutarimuose konstatavo, kad visose analizuojamose penkiose knygose rasta citavimo taisyklių pažeidimų: literatūros sąraše pateikti šaltiniai, kurie nėra cituojami, arba nėra šaltinių,; tekste neteisingos nuorodos; ilgos citatos, nustatyti faktai leidžia daryti išvadą apie citavimo korektiškumo stoką analizuotose knygose (I t.,77;79-91 b.l.). Ši ekspertų komisija taip pat 2013-09-18 posėdyje svarstė išvadas ir rekomendacijas dėl galimo plagiavimo projekto SMOM leidiniuose ir nutarė 1-3 punktuose, kad pagal Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Savivaldaus mokymosi organizavimo modelio“ (SMOM) išleisti leidiniai yra metodinės priemonės, skirtos mokytojams, mokymosi sistemos administracijos darbuotojams, mokiniams, tėvams ir nevyriausybinių organizacijų nariams; kad projekto SMOM sutartyje konkrečių reikalavimų leidiniams nėra, kad metodinėms priemonėms išskirtinių citavimo ir literatūros šaltinių pateikimo reikalavimų nėra, autorės galėjo pasirinkti citavimo stilių; ir komisija atlikusi pagal projektą SMOM išleistų dešimties iš trylikos knygų analizę, 4 punkte komisija padarė apibendrintas išvadas: leidiniuose naudojamas ne vienodas citavimo stilius, knygose cituojami nepatikimi šaltiniai, visose knygose rasta citavimo taisyklių pažeidimų (literatūros sąraše pateikti šaltiniai, kurie nėra cituojami arba nėra šaltinių; tekste neteisingos nuorodos, ilgios citatos), taip pat leidiniuose rasta originalaus teksto perfrazavimas be nuorodos į cituojamą šaltinį, aptiktas vertimas iš užsienio literatūros šaltinių ir kt.; 5 punkte išvadų pagrindu ekspertų komisija rekomenduoja Šiaulių universitetui: norminiuose aktuose apibrėžti plagiato sampratą su konkrečiais reikalavimais; į strateginį ŠU planą įtraukti plagijavimo prevencijos ir kontrolės priemones, patvirtinti reikalavimus visiems metodiniams leidiniams, leidžiamiems Universiteto vardu ( I t., 15 b.l.). 2013-09-23 posėdyje Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija svarstė 1 klausimu piliečio dr. A. K. 2013-06-14 prašymą Nr. DA-152 ir galutinio sprendimo priėmimą bei įvertinusi visas faktines aplinkybes nustatė 1.1-12 punktais, kad SMOM projektas nebuvo mokslinis, projekto leidiniai nėra moksliniai leidiniai, tai metodinės priemonės (vadovėliai, konspektai), skirti projekto dalyvių mokymui, kad šių priemonių negalima būtų vertinti moksliniu atžvilgiu ir taikyti jų leidybai (citavimui, literatūrai ir t.y. ) moksliniams leidiniams keliamų reikalavimų; kad vertindama SMOM projekto leidinius Etikos komisija remiasi ne tarptautinių nacionalinių autorių teisių įstatymu, o ekspertų komisijos išvadomis; kad komisija pastebėjo, jog leidiniuose yra netinkamo citavimo atvejų, tačiau kai kuriuos citavimo netikslumus galėjo sukelti leidyklos veiksmai; kad autorių kolektyvas (R. G., A. K., E. M., R. P. ir K. R.) neturėjo SMOM projekto administratoriaus teisių, kad E. S. fondas, finansavęs SMOM projektą, jį įvertino teigiamai; kad etikos komisija neįžvelgia R. G., A. K., E. M., R. P. ir K. R. pažeidimų pagal universiteto dėstytojų ir studentų etikos kodekso 2.1.6 ir 2.1.7 straipsnius; vykdant balsavimą, komisijos pirmininkui paklausus, ar komisijos nariai mano, kad pagal pateitus dokumentus ir nustatytas faktines aplinkybes yra pagrindo konstatuoti, kad autorių kolektyvas (R. G. ir kt.) pažeidė kurią nors Etikos kodekso nuostatą, komisijos nariai balsavo: ‚už“ – 0, „prieš“-6, „susilaikė“ -0; tuo pagrindu nutarta, kad SMOM projekto leidinių autorių kolektyvas (R. G. ir kt.) nepažeidė A. K. prašymuose nurodytų ar kitų Etikos kodekso nuostatų ( I t., 21-22 b.l.). Iš 2013-10-21 Šiaulių universiteto Senato posėdžio protokolo Nr, 10 išrašo matyti, kad posėdis įvyko 2013-10-16; pradžia 14 val., pabaiga: 14.50 val., kad senato pirmininkas V. L. supažindino Senato narius su 2013 m. spalio 16 d. senato posėdžio darbotvarkės projektu, visi posėdyje dalyvavę 27 nariai jai pritarė, išrinkta balsų skaičiavimo komisija; 2 klausimu svarstyta dėl atidėtų apeliacijų (tekstas pažodžiui): Senato pirmininkas trumpai priminė situaciją, Senato Atestacijos komisijos pirmininkas A. G. pažymėjo, kad komisijos posėdyje dalyvavo laikinasis rektorius, ekspertų komisijos pirmininkė, Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos nariai; apeliacijų svarstymo priežastis – išreikšta nuomonė, kad publikacijos, kurios buvo parengtos atestacijai, nėra be priekaištų; Senato nariai susipažino su abiejų komisijų išvadomis; senato Atestacijos komisijos nuomone, apeliacijos negali būti tenkinamos; Senato nariai nepritarė A. K. pageidavimui pasisakyti, o balsų dauguma pritarė slaptam balsavimui; senato pirmininkas pasiūlė Senatui įtraukti R. P. ir R. G. pavardes į balsavimo biuletenius, tam vienbalsiai pritarta; nuo balsavimo nusišalino Senato nariai A. K., G. Š., D. Š.; remiantis Balsų skaičiavimo komisijos protokolu Nr.3 2.2. nutarta: doc. R. G. 2013-06-18 apeliacijos Nr.DA-164 „Dėl 2013-06-12 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimo Nr.105 dėl atestavimo už kadenciją“ bei „Dėl 2013-06-12 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimo Nr.115 dėl atestavimo pareigoms“ netenkinti; balsavo: „netenkinti apeliacijos“- 17, „tenkinti apeliaciją“ – 7; susilaikė – 0; Nutarimas priimtas balsų dauguma; Senato nariai vienbalsiai patvirtino Balsų skaičiavimo komisijos rezultatus (I t. 7 b.l.). Iš 2013-10-14 teikto darbo ginčų komisijai ieškovės prašymo priedo – Šiaulių universiteto senato pirmininko pasirašyto atsakymo ieškovės atstovei advokatei K. Č. ( teismas atkreipia dėmesį, kad ant Universiteto oficialaus dokumento blanko atspausdintas raštas yra be jokios datos ir registracijos numerio) matyti, kad ieškovės atstovei 2013-09-03 pateikus prašymą, buvo pranešta, kad R. G. apeliacinio skundo svarstymas atidėtas, iki bus gautas Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisijos sprendimas; kad 2013-08-28 laikinojo rektoriaus įsakymu yra sudaryta Ekspertų komisija prašymams dėl leidinių serijos autorių kolektyvo galimo plagijavimo, nesąžiningumo atvejų, dėl išleistų leidinių metodinės-mokslinės vertės, jų naudos universitetui ir kt. tirti; kad šiuo metu vyksta svarstymo procedūros minėtu klausimu ir artimiausiu metu bus pateiktos išvados Senatui; apie priimamus sprendimus informuos papildomai (Šiaulių darbo ginčo komisijos bylos medžiagos 26 lapas).

13Atsakovas tiek procesiniuose dokumentuose, nesutikdamas su ieškovės reikalavimais, tiek teikdamas per atstovą paaiškinimus nurodė argumentus, jog universitetas yra aukštojo mokslo įstaiga, turinti akademinę autonomiją ir savivaldą, kad universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimas, jų atrinkimas konkurso tvarka į tam tikras pareigas, mokslinių darbų aprobavimas vykdomi, laikantis daugiau ne Darbo kodekso, bet specialaus - LR mokslo ir studijų įstatymo reikalavimų pagrindu, bei vadovaujantis lokaliniais aktais, tokiais kaip Šiaulių Universiteto statutas, Šiaulių Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinaisiais nuostatais. Be to tiek Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisija, tiek Universiteto senatas savo nutarimus priima kaip kolegialūs organai balsų dauguma, komisijos ar senato narys yra laisvas apsispręsti, kaip jam balsuoti, todėl slapto balsavimo atveju negalima sužinoti tikrosios kiekvieno nario pozicijos ir motyvų balsuojant vienu ar kitu klausimu. Todėl laikantis tokių principinių balsavimo procedūros nuostatų, atsakovo atstovo nuomone, tiek komisijos, tiek senato posėdžių protokolai nėra išsamūs, jose nenurodyti posėdyje dalyvavusių asmenų išsakyti argumentai diskusijose vienu ar kitu klausimu, tas taikytina ir ieškovės atžvilgiu vykdytų atestacijų procedūroms.

14Tačiau teismas negali sutikti su tokia atsakovo (darbdavio) pozicija ir argumentais ginče, kadangi teismas visgi privalo įvertinti ieškovės, kaip silpnesniosios darbo santykių šalies atžvilgiu skelbtos ir vykdytos 2013 metais atestacijos už kadenciją ir pareigoms procedūrą, Šiaulių Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013-06-12 nutarimų teisėtumą ir pagrįstumą. Teisės doktrinos požiūriu, atestacija yra svarbi darbuotojų darbo vertinimo forma, kurios tikslas – įvertinti darbuotojo kvalifikaciją, jo sugebėjimus, profesinę veiklą ir asmenines savybes, siekiant nustatyti, ar darbuotojas gali toliau eiti jo užimamas pareigas (atestacija taip pat gali būti vykdoma ir kitais tikslais – siekiant išspręsti darbuotojo paaukštinimo, jo darbo užmokesčio bei kitus klausimus). Taigi atestacija yra viena iš priemonių, leidžiančių užtikrinti nuolatinį, tęstinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, jų tobulėjimą, kad atitinkamas pareigas užimtų aukščiausios kvalifikacijos asmenys.

15Kasacinis teismas suformavo nuostatas, kad pagrindinė teismo funkcija nagrinėjant bylas, susijusias su darbuotojų atestacija, yra patikrinti, ar atestacijos metu buvo laikytasi nustatytos darbuotojų atestacijos tvarkos ir sąlygų. Tai taip pat reiškia, kad teismas vertina tiek procedūrinius atestacijos vykdymo klausimus, tiek ir atestacijos turinio klausimus. Tai reiškia, kad teismas nevertina, ar darbuotojas turi, ar ne tinkamą kvalifikaciją dirbti tam tikrą darbą, nes tai yra darbdavio prerogatyva. Taigi teismas gali ir turi patikrinti, ar atestacija buvo vykdoma laikantis nustatytos procedūrinės tvarkos, ar ji buvo vykdoma objektyviai ir ar tikrai darbuotojo atestavimas ar neatestavimas yra pakankamai argumentuotas. Atestacijos paskirtis – įvertinti darbuotojų kvalifikaciją, sugebėjimus, profesinę veiklą ir asmenines savybes. Atestacija, turėdama konkretų tikslą, gali būti panaudota tik šiems tikslams pasiekti ir atitinkamai – negali būti panaudota kitiems tikslams.

16Šioje byloje tiek teiktais šalių paaiškinimais, tiek teismo įvertintais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovė pradėjusi dirbti Šiaulių universitete pagal sudarytą su atsakovu 2008-06-17 terminuotą 5 metų kadencijai sutartį docentės pareigoms, 2011 metų balandžio 13 dieną buvo atestuota už ne visą kadenciją (Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimas Nr.99). Ieškovė nurodė motyvus ir argumentus, kad būtent tik 2013-03-15 Šiaulių laikinojo rektoriaus D. J. įsakymo dėl atestacijos už kadenciją ir pareigoms pagrindu parašė 2013-04-19 prašymą ją atestuoti už visą kadenciją ir docento pareigoms, t.y. remiantis šia chronologine įvykių seka teismas atmeta atsakovo argumentus, kad ieškovė pati galėjo apsispręsti, ar jai dalyvauti eilinėje atestacijoje, ar ne; juo labiau, kad neeilinės atestacijos rezultatų vertinimo ir jų galiojimo klausimu išsiskyrė nuomonės: laikinojo universiteto rektoriaus D. J. teigimu, toks įsakymas buvo priimtas todėl, kad 2011 m. neeilinė atestacija nebegaliojo R. G., o universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos (toliau sprendime-atestacijos komisijos) pirmininkas B. M. teisme teigė priešingus argumentus, be to pastarojo liudytojo nuomone, R. G. atžvilgiu, jai dirbant iki 2013 m. gegužės prodekane, galiojo ir Universiteto statuto 62 punkto nuostata, t.y. garantija be konkurso dar 5 metams eiti pareigas. Konstatuotina, kad pateiktų į bylą Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinųjų nuostatų (toliau tekste – nuostatų), patvirtintų 2010-04-07 Šiaulių universiteto senato posėdyje su vėlesniais pakeitimais (I t. 37-54 b.l.) I dalyje pateikta atestacijos sąvoka – dėstytojo ar mokslo darbuotojo pedagoginės bei mokslinės ir metodinės veiklos per kadenciją ir jo atitikties pareigoms vertinimas; nuostatų 5 punkte numatyta, kad ne rečiau kaip vieną kartą per kadenciją katedrų posėdžiuose svarstomas visų asistentų, lektorių, docentų, profesorių ir visų mokslo darbuotojų mokslinis ir akademinis darbas, svarstymo išvados teikiamos Mokslo darbuotojų ir dėstytojų priėmimo komisijai (toliau –MDDPK), 22 punkte nustatyta, kad mokslo darbuotojų ar dėstytojų eilinę atestaciją skelbia Universiteto rektorius ne anksčiau kaip prie 3 mėnesius ir ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki darbuotojo kadencijos pabaigos; 23 punktas reglamentuoja, kad rektorius, remdamasis Tarybos nustatyta tvarka, Senato sprendimu, skelbia Universiteto mokslo darbuotojų ar dėstytojų neeilinį atestavimą; neeilinėje atestacijos aukštesnėms pareigoms ar pedagoginiam vardui gauti gali dalyvauti asmuo, įvykdęs visos kadencijos reikalavimus; 24 punkte numatyta, kad neeilinis atestavimas gali būti skelbiamas ne anksčiau kaip po vienerių metų, kai darbuotojas pradėjo eiti pareigas, o 27 punktas reglamentuoja, kad mokslo darbuotojų ar dėstytoja atestacija pareigoms galioja penkerius metus (išskyrus šių Nuostatų 23 punkte numatytus atvejus). Todėl sistemiškai aiškinant eilinės ir neeilinės atestacijos tikslus bei procedūrines nuostatas, bei atsižvelgiant į ieškovės argumentus, kad ji pati siekė neeilinės atestacijos, nes buvo įvykdžiusi visus už kadenciją keliamus jai, kaip docentei, reikalavimus, tą patvirtina ir 2011-02-23 Senato posėdžio protokole fiksuoti duomenys ( III t., 45 b.l.), bei 2011-04-13 komisijos nutarimas, kuris sukūrė ieškovei teisines pasekmes, nes jo pagrindu buvo priimtas 2011-04-20 Senato nutarimas dėl Docento pedagoginio vardo jai suteikimo ( III tomas, 44-45 bl.), darytina išvada, kad 2011-04-13 Šiaulių universiteto atestacijos ir konkurso komisijos nutarimas Nr. 99, kuriuo nutarta ugdymo sistemų katedros docentę R. G. atestuoti, galiojo jai iki kadencijos pabaigos, todėl 2013-03-15 laikinojo rektoriaus įsakymas dėl eilinės atestacijos R. G. už kadenciją ir pareigoms skelbimo, laikytinas nepagrįstu. Juo labiau, kad darbo teisiniuose santykiuose reglamentuotas esminis principas, kad tuo atveju, kai tarp norminių darbo teisės aktų ( kuriems priskiriami ir institucijų, įmonių, įstaigų lokaliniai aktai) nuostatų yra prieštaravimų, taikoma darbuotojui naudingesnė nuostata ( Darbo kodekso 4 str., 11 str nuostatos). Taip pat konstatuotina, kad tęsiant 2014-03-15 rektoriaus įsakymu pradėtą ieškovės eilinės atestacijos procedūrą, 2013-04-25 universiteto ugdymo sistemų katedros posėdžio metu svarstyta dėl ieškovės atestavimo už docento kadenciją ir docento pareigoms, nutarta patvirtinti balsų skaičiavimo rezultatus ir siūlyti Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijai – atestuoti Ugdymo sistemos katedros docentę dr. R. G. už docento kadenciją ir docento pareigoms ( I t., 13 b.l.). Teismas atkreipia dėmesį į pateiktų ieškovės atestacijai privalomų svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašų turinio neatitikimus, t.y. ieškovė teikė tiek su pradiniu ieškiniu teismui ( I t. 16-18 b.l.), tiek su prašymu dėl atestavimo du priedus - svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašus, kurie patvirtinti 2013-04-19 jos parašu bei mokslo ir meno skyriaus vedėjos D. K. spaudu bei parašu (atestacijos bylos 6-8, 9-11 b.l.). Vienas sąrašas sudarytas trijuose lapuose už laikotarpį nuo 2004-06-03 iki 2013-04-19, kitas sąrašas taip pat sudarytas trijuose lapuose už laikotarpį nuo 2008-06-17 iki 2013-04-19 ir į juos įtraukta prie kitų publikacijų: „ R. G.. E. M., A. K., R. P.. Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui: knygų serijos mokiniams, mokytojams, tėvams anotacijos, Mokytojų ugdymas-Teacher Education: mokslo darbai, 2012 Nr. 18 (1) ISSN 1822-119X p. 123-130 (Index Copernicus). Tuo tarpu atsakovas teikė duomenis, kad elektroniniu paštu atestacinės komisijos nariams iki 2013-05-08 posėdžio buvo išsiųsti ieškovės sudaryti kito turinio sąrašai, kuriuose prie metodinių priemonių 1-13 punktais išdėstyta atskirai kiekviena iš tų knygų serijos „Savivaldus mokymasis“, tačiau šie sąrašai nebuvo pasirašyti nei ieškovės, nei D. K. ( I tomas, 82-84; 85-87; 88-91 b.l.). Teisme apklausta liudytoja D. K., būdama atsakinga už darbuotojų atestacinių bylų medžiagos sutikrinimą ir pateikimą komisijai, negalėjo tiksliai paaiškinti aplinkybių, kodėl skiriasi dokumentiniai ir elektroniniai ieškovės sudaryti svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašai, ir kodėl ji, kaip atsakingas asmuo,, savo parašu patvirtindama 2014-04-19 vienokio turinio sąrašus, įsegtus į ieškovės atestacinę bylą, neužtikrino, kad komisijos nariams būtų tokie sąrašai ir išsiųsti. Teismo nuomone, šios aplinkybės įrodo, kad komisijos nariams nebuvo tinkamai parengta ieškovės atestacinė byla ir tokie procedūriniai pažeidimai turėjo būti konstatuoti jau pirmame 2013-05-08 komisijos posėdyje. Be to iš pateikto protokolo turinio matyti, kad 2013-05-08 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Atestacijos ir priėmimo komisijos nariai posėdyje 2 svarstomu darbotvarkės klausimu buvo supažindinti su prof. A. K. raštu, pasiūlyta šį raštą perduoti spręsti rektoriui ir šiame posėdyje nesvarstyti doc. R. P. atestacijos, atviru balsavimu komisijos nariai pritarė šiems pasiūlymams; po to vyko diskusija dėl doc. R. G. atestacijos; pasiūlyta jos atestacijos šiame posėdyje nesvarstyti dėl gautos informacijos dėl jos pateiktų atestacijai dokumentų; komisijos nariai atviru balsavimu pritarė siūlymams ( I t., 92-95 b.l.). Teismas nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu sutinka su ieškovės argumentais, kad 2013-05-08 posėdyje jos atestacija nepagrįstai nesvarstyta. Nors komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma, tačiau dėl R. G. atestacijos nesvarstymo 2013-05-08 posėdyje nebuvo priimtas jos nutarimas; protokole abstrakčiai nurodyta, kad vyko diskusija, o toliau nurodoma, kad komisija nesvarsto „dėl gautos informacijos dėl jos pateiktų atestacijai dokumentų." Nenurodyta konkreti priežastis, t.y. kokia gauta informacija, dėl kokių pateiktų dokumentų, kodėl negalima pravesti atestacijos, kokie buvo atviro balsavimo rezultatai, nes komisijos kvorumas buvo ir balsavimai kitais klausimais posėdyje vyko nustatyta tvarka. Be to nuostatų 26 p. įtvirtina teisę atestuojamam asmeniui dalyvauti posėdyje, tačiau ši teisė dalyvauti ieškovei 2013-06-12 posėdyje nebuvo suteikta ir po posėdžio nutarimas ieškovei nebuvo įteiktas. Nuostatų 27 p. įpareigoja komisiją atestuojamąjį su rezultatais supažindinti raštu, tačiau nutarimas buvo įteiktas pasirašytinai tik 2013-06-14, kai ieškovės atžvilgiu nuo 2013-06-12 galiojo ir kitas nuostatų punktas (17 p.) – teisė per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo paduoti apeliaciją Senatui. Taip pat iš pateiktų įrodymų matyti, kad 2013-06-14 ieškovė pateikė raštu prašymą komisijai pateikti argumentus ir pagrindus, kuriais remiantis ji nebuvo atestuota už kadenciją ir docento pareigoms (I t., 14 b.l.). 2013-06-19 atsakymu komisijos pirmininkas informavo ieškovę, kad vadovaujantis Šiaulių universiteto Dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti nuostatų 7 punktu, komisijos sprendimai priimami slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma, taigi komisijos pirmininkas negali pateikti argumentų dėl vienokių ar kitokių slapto balsavimo rezultatų, nes kiekvienas komisijos narys yra laisvas apsispręsti ir balsuoti taip, kaip jam atrodo tinkama; be to remiantis nuostatų 17 p., ieškovei priminta teisė per 5 darbo dienas nuo Komisijos nutarimo priėmimo dienos paduoti apeliaciją Senatui ( I t. 105 b.l.). Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad tokiais atsakovo kolegialaus organo veiksmais buvo apribota jos teisė į apeliaciją, nes ieškovei nedalyvaujant posėdyje, nežinant posėdžio eigos, komisijos narių argumentų iki balsavimo, nebuvo galimybės pateikti motyvuotos apeliacijos, pagrįstai atsikirsti į neigiamą gautą pareiškimą (skundą) apie ieškovės darbinę veiklą. Toks apeliacijos ribojimas sumažina pažeistų teisių gynimo galimybes. Teismas neturi pagrindo atmesti ieškovės argumentų, kad Šiaulių universitetas, turėdamas mokslo įstaigos autonomiškumą ir akademinę savivaldą, nustatydamas savarankiškai darbuotojų atestacijos nuostatus, etikos kodekso reikalavimus, privalo tokių lokalinių aktų ir pats laikytis. Konstatuotina, kad 2013-06-12 atestacijos komisijos posėdžio protokole nebuvo tinkamai fiksuota jo eiga, iš protokolo turinio nematyti esminių atestacijos komisijos narių pasisakymų, diskutuotinų klausimų, todėl negalima nustatyti, kurie atestacijos kriterijai bei neigiami aspektai buvo taikyti ieškovės atžvilgiu, jos neatestuojant nei už kadenciją, nei pareigoms. Apklaustų liudytojų – tiek atestacinės komisijos pirmininko B. M., tiek komisijos nario ( tuo pačiu ir laikinojo rektoriaus pareigas ėjusio) D. J. nuomone, neigiamas daugumos komisijos narių balsavimas ieškovės atžvilgiu buvo sąlygotas iš esmės vieno esminio kriterijaus – etikos kodekso nuostatų nesilaikymo, susijusio su netinkamu citavimu ieškovės ir kitų bendraautorių parengtoje 13 knygų serijoje „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“ ir galimu plagiavimu, kurį nurodė savo pareiškime profesorius A. K.. Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinuosiuose nuostatuose, 18 punkte ir papunkčiais nustatyta, kad atestuojant vertinama, ar mokslo darbuotojas, dėstytojas atitinka jo pareigoms ir (ar) per kadenciją nustatytus kvalifikacinius reikalavimus; ar teigiamai vertinama dėstytojo pedagoginė kompetencija už kadenciją; ar laikosi Šiaulių universiteto etikos kodekso nuostatų; o 73 punkte numatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, kurie būtini tikrinant, ar asmuo atitinka kvalifikacinius reikalavimus docento pareigoms humanitarinių ir socialinių mokslų studijų srityse eiti, t.y. ar atestuojamasis įvykdė nuostatų 73.1 – 73.4.p. išdėstytų bent vieną reikalavimą. Kaip matyti iš ieškovės atžvilgiu vykdytos atestacijos ir ieškovės apeliacinio skundo nagrinėjimo eigos, atestacija turėjo esminių procedūrinių pažeidimų, nes posėdyje komisijos narių nebuvo svarstoma, ar profesoriaus A. K. pareiškimo aplinkybės atitinka atestacijos nuostatuose nurodytiems kriterijams, kuriais remiantis asmuo gali būti neatestuojamas. Konstatuotina, kad Šiaulių universiteto darbuotojų ir studentų etikos kodeksas (I t., 73-76 b.l.) susideda net iš šešių dalių, jame įtvirtinta keliolika nuostatų, reglamentuojančių bendrąją etiką, akademinės veiklos etiką, mokslinės tiriamosios veiklos etiką, taip pat nustatančių šio kodekso normų priežiūrą. Būtent šio kodekso 5.10 punktas numato, kad universiteto darbuotojas, dėl kurio gautas pareiškimas ar informacija, yra informuojamas apie jo turinį ir pateikia raštu pasiaiškinimus per 5 dienas nuo informavimo dienos. Tuo tarpu iš pateikto protokolo turinio matyti, kad 2013-05-08 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Atestacijos ir priėmimo komisijos nariai posėdyje 2 svarstomu darbotvarkės klausimu buvo supažindinti su prof. A. K. raštu, pasiūlyta šį raštą perduoti spręsti rektoriui ir šiame posėdyje nesvarstyti doc. R. P. atestacijos, atviru balsavimu komisijos nariai pritarė šiems pasiūlymams; po to vyko diskusija dėl doc. R. G. atestacijos; pasiūlyta jos atestacijos šiame posėdyje nesvarstyti dėl gautos informacijos dėl jos pateiktų atestacijai dokumentų; komisijos nariai atviru balsavimu pritarė siūlymams ( I t., 92-95 b.l.). Tai rodo, kad nebuvo atlikta nei komisijos darbe numatytas klausimų svarstymas atitinkamu kvorumu ir balsų dauguma priimant atitinkamą nutarimą, taip pat ir etikos kodekso nuostatose reglamentuota procedūra perduoti tokio pobūdžio A. K. raštą (skundą) svarstyti etikos komisijai, kuri pirmiausia įgaliota nuspręsti, ar atestuojamoji R. G. laikėsi etikos normų, tuo pačiu ieškovei užtikrinant teisę nustatyta tvarka teikti savo paaiškinimus nagrinėjamu klausimu. Kaip matyti iš teismui pateiktos atestacijos bylos medžiagos, komisijos protokolų turinio, nebuvo fiksuota jokių žodinių ar rašytinių R. G. paaiškinimų vienu ar kitu atestacijai svarbių vertinamųjų kriterijų klausimu; pati ieškovė nebuvo kviečiama dalyvauti į atestacijos komisijos posėdį. Be to iš 2013-06-12 Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos protokolo išrašo matyti, kad komisija nutarė 3 klausimu įrašyti į slapto balsavimo biuletenius atestuoti už kadenciją ugdymo sistemos katedros docentę R. G., 4 klausimu nutarė įrašyti į slapto balsavimo biuletenius atestuoti R. G. – docentės pareigoms; 5 klausimu svarstyta supažindinimas su slapto balsavimo rezultatais ir nutarta: 5.4. klausimu – neatestuoti už kadenciją ugdymo sistemos katedros docentės R. G. ( slapto balsavimo rezultatai: atestacija už kadenciją: „už“- 3; „ prieš“ – 7, negalioja - 0); 5.6 klausimu: neatestuoti pareigoms R. G. – docentės pareigoms (balsavimo rezultatai: atestacija pareigoms:“ už“- 2, „prieš“ -8, negalioja – 0); komisijos nariai atviru balsavimu visais balsais patvirtino Balsų skaičiavimo komisijos rezultatus ( I t. 8 b.l.); taip pat atskirais dokumentais įforminti priimti 2013-06-12 atitinkami komisijos nutarimai Nr.105 ir Nr.115 dėl R. G. neatestavimo, ant kiekvieno iš šių nutarimų ieškovė pasirašė, kad susipažino 2013-06-14 ir su sprendimu nesutinka (I t., 10-11 b.l.). Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad darbuotojų atestacijos kriterijai ( tame tarpe ir etikos kodekso laikymosi prasme) Šiaulių universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo nuostatuose nėra pakankamai aiškiai suformuluoti, tą patvirtina ne tik ieškovės paaiškinimai, pateikti byloje rašytiniai duomenys, bet ir apklaustų liudytojų – kolegialių universiteto organų narių R. P., A. G., D. J., B. M. parodymuose nurodytas skirtingas tų pačių vertinamųjų dėstytojų atestacijos kriterijų traktavimas bei plagiavimo draudimo taikymo apimtis pagal universitete priimtą etikos kodeksą. Nesant aiškių darbuotojų atestavimo ar neatestavimo kriterijų dėl etikos kodekso laikymosi, galimi subjektyvūs atestacijos komisijos sprendimai. Atsižvelgiant į atestacijos svarbą, atestuotini darbuotojai turi teisę žinoti, pagal kokius objektyvius kriterijus jie bus atestuojami, nes visi atestuotini darbuotojai privalo būti atestuojami pagal objektyvius kriterijus. Neapibrėžtas atestacijos turinys posėdžių protokoluose, objektyvių atestacijos kriterijų nebuvimas neleidžia objektyviai ir neformaliai patikrinti atestacijos pagrįstumą, kai darbuotojas, nesutikdamas su atestacijos rezultatais, skundžia atestacijos komisijos sprendimą. Šiaulių universitete vykdomos atestacijos neapibrėžtumą patvirtina ir ta aplinkybė, kad keliems atestuojamiems darbuotojams, kilus įtarimams dėl tų pačių etikos kodekso nuostatų nesilaikymo (netinkamo citavimo, galimo plagiavimo metodinėse priemonėse) jų atestavimo rezultatai buvo skirtingi: 2013-06-12 komisijos nutarimais A. K. pareiškime nurodytų metodinių priemonių bendraautorė (tuo pačiu ir komisijos narė) R. P. buvo atestuota už kadenciją, R. G. – neatestuota nei už kadenciją, nei pareigoms. Teismas sutinka su ieškinio argumentais, kad svarstant atestacijos klausimą, ieškovei buvo taikomi aukštesni formalūs kriterijai, nei kitiems darbuotojams, ir tuo ieškovės atžvilgiu universitetas nesilaikė tiek esminių asmens teisių ir teisėtų lūkesčių principų, reglamentuotų Konstitucijos 28, 29,30 straipsniuose, tiek ir darbo santykiuose nustatytų darbo teisės subjektų lygybės užtikrinimo ir diskriminacijos draudimo nuostatų (DK 2 str. 4 p.).

17Konstatuotina, kad nagrinėjant apeliaciją, Senatas šių nurodytų esminių ieškovės atestacijos procedūrinių pažeidimų bei darbuotojo teisių suvaržymo taip pat neįvertino. Teismas sutinka su ieškovės argumentais ir daro išvadą, kad 2013-10-21 senato protokolo turinys patvirtina, jog nebuvo taikyti objektyvūs kriterijai, nebuvo svarstyti nuostatuose nurodyti darbuotojo atestavimo kriterijai, nebuvo posėdžio metu nagrinėti ir ieškovės apeliacinio skundo argumentai. Ieškovės pedagoginė kompetencija įvertinta šališkai ir neteisingai, nors Ugdymo sistemų katedros posėdyje 2013-04-25 buvo nutarta vienbalsiai siūlyti atestuoti už kadenciją ir docento pareigoms, be to atestacijos dienai ieškovė neturėjo jokių nuobaudų dėl etikos kodekso pažeidimo. Konstatuotina, kad 2013-08-28 laikinojo rektoriaus įsakymu Nr. V-535 sudaryta Šiaulių Universiteto ekspertų komisija pateikė tik išvadas ir rekomendacijas dėl galimo plagijavimo projekto SMOM leidiniuose : knygų serijoje „Savivaldus mokymasis – mokymasis gyvenimui“, kuriame R. G. buvo viena iš bendraautorių. Be to Šiaulių Universiteto darbuotojų ir studentų etikos komisija 2013-09-23 posėdyje ( protokolas Nr. 7) tai pat nutarė, kad nebuvo pažeistos Etikos kodekso ar kitos nuostatos. Nors Senatas 2013-06-26 priimtu nutarimu atidėjo R. G. apeliacinio skundo nagrinėjimą ir laukė Etikos komisijos sprendimo, tačiau 2013-10-21 posėdžio metu ( protokolas Nr. 10) komisijos priimtu sprendimu jau nebesivadovavo ir nusprendė ieškovės apeliacijos netenkinti. Teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad Senato posėdžio protokole abstrakčiai nurodyta, jog svarbiausių mokslinių publikacijų sąrašas, pripažintose tarptautinėse duomenų bazėse (ISI, Lietuvos mokslo tarybos patvirtintas sąrašas) referuojamuose leidiniuose, kurios buvo pateiktos R. G. atestacijai „nėra be priekaištų", t.y. protokole nenurodytos teisiškai reikšmingos aplinkybės, darbuotojo neatestavimo faktiniai pagrindai ir kriterijai. Taip pat nemotyvuotai nebuvo atsižvelgta į Etikos komisijos sprendimą, jog nėra pažeistos Etikos kodekso normos, kad nenustatytas knygų bendrautorių plagijavimo faktas. Ekspertų komisija taip pat atkreipė dėmesį į lokalinių aktų nepilnumą, sąvokų abstraktumą ir rekomendavo Šiaulių Universitetui, kad savo norminiuose dokumentuose apsibrėžtų plagiato sampratą su konkrečiais reikalavimais ir buvo nurodyta, kad į strateginį planą įtrauktų plagijavimo prevencijos ir kontrolės priemones, kad patvirtintų reikalavimus visiems metodiniams leidiniams, leidžiamiems Universiteto vardu. Senatas privalėjo įvertinti pirmiausia tai, kad atestacijos procedūra buvo pažeista, kad komisija nesvarstė ir netaikė objektyvių kriterijų R. G. atestavime. Teismas sutinka su ieškovės motyvais ir nurodytomis aplinkybėmis, kad komisijos nutarimai, kaip galutinė išvada dėl ieškovės atestacijos už kadenciją ir docentės pareigas, buvo priimta 2013-06-12, todėl komisija privalėjo vertinti faktinę situaciją tai dienai, o ne remtis spėliojimais apie ateityje atsirasiančias aplinkybes dėl galimo etikos pažeidimo docentės darbe. Teismo nuomone, aplinkybės dėl netinkamo citavimo ir galimo plagijavimo ieškovės nurodytuose SMOM projekto leidiniuose (13 knygų), kurios tiek Etikos komisijos, tiek Eksperto komisijos buvo priskirtos prie metodinių priemonių, negalėjo atestacijos metu būti aiškinamos plečiamai, kadangi tuo metu galiojantis Šiaulių universiteto etikos kodekso 4.1 punktas neteisingos informacijos pateikimą bei plagiavimo draudimą nustatė tik mokslinei tiriamajai veiklai ir jos leidiniams, bet ne metodinėms priemonėms ( atitinkamai skirtingos šių darbų sąvokos įtvirtintos ir atestacijos nuostatų I dalyje - I t., 38-39 bl.). Todėl konstatuotina, kad 2013-05-08 komisijos posėdyje A. K. pareiškimo aplinkybės nebuvo susijusios su esminiais darbuotojo atestacijai keliamais etikos reikalavimų laikymosi kriterijais ir be objektyvaus pagrindo tiek atestacinės komisijos, tiek vėliau senato narių buvo sureikšminti, kas ir lėmė neigiamus balsavimo rezultatus ieškovės atestacijoje bei svarstant jos apeliacinį skundą dėl neatestavimo. Todėl teismas turi pagrindą daryti išvadą, kad 2013-06-12 Universiteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestacijos ir priėmimo komisijos nutarimai Nr. 105, 115 bei 2013-10-21 Senato nutarimas dėl ieškovės apeliacinio skundo netenkinimo yra nemotyvuoti ir nepagrįsti, todėl naikintini. Be to konstatuotina, kad tokie universiteto atestacinės komisijos nutarimai pažeidė asmens teises bei teisėtus interesus ir tuo aspektu, kad jais buvo apribota ieškovės galimybė toliau be konkurso eiti 5 metus docento pareigas, nes jų pagrindu laikinasis rektorius 2013-06-14 raštu atsisakė ieškovę įdarbinti pagal turėtą garantiją, įtvirtintą Universiteto 62 punkte. Sprendžiant kitus ieškovės alternatyvius reikalavimus dėl pažeistų teisių gynimo, teismas turi pagrindą nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis bei išdėstytais argumentais vertinti, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Šiaulių darbo ginčų komisijos sprendimas, kuriuo atmestas reikalavimas įpareigoti Šiaulių universitetą sudaryti su ieškove 5 metams docentės pareigoms Ugdymo sistemų katedroje pagal Šiaulių universiteto 62 p, nuo 2013 m. rugsėjo 1 d., nėra pagrįstas ir teisėtas, todėl taip pat naikintinas. Teismas sutinka su ieškovės argumentais kad 2013-06-12 komisijos posėdžio metu atestacijos už kadenciją rezultatai nepagrįstai, šališkai įforminti neigiamai, dėl ko ieškovei, dirbant prodekane, nebuvo galima pasinaudoti tuo metu Statuto 62 punkte garantuota teise dar 5 metus be konkurso eiti pareigas, atitinkančias jos mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją. Sistemiškai aiškinantis Šiaulių Universiteto Mokslo darbuotojų ir dėstytojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti laikinuosius nuostatus ir Šiaulių Universiteto Statutą, kurio 62 punkto redakcija, galiojusi ieškovės atžvilgiu jos atestacijos laikotarpiu 2013 m. gegužės - birželio mėnesiais, numatė, jog dekanui ir prodekanams, pasibaigus kadencijai, garantuojama teisė vieną kadenciją be konkurso eiti pareigas, atitinkančias jų mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją. Teismo nuomone, tokios garantijos ieškovei buvimą universitete įrodo ir byloje teikti rašytiniai įrodymai: iki 2013-03-15 Šiaulių universiteto rektoriaus priimto įsakymo Nr. P-0315/1-8, kuriuo paskelbta R. G. atestacija už kadenciją ir pareigoms Universiteto Ugdymo sistemų katedros vedėjas R. V. pateikė prašymą dėl konkurso skelbimo ir konkursinių pareigybių darbo pobūdžio aprašymo, prašydamas patvirtinti konkursinės pareigybės - ugdymo sistemų kadedros docento 0,75 etato darbo pobūdžio aprašymą, ir ant šio prašymo matyti dvi skirtingos rezoliucijos: „ Neskelbti. 2013 04 08 (parašas)“, “Skelbti. 2013-05-06 (parašas); atsakovo atstovo paaiškinimais bei liudytojo D. J. parodymais nustatyta, kad šias rezoliucijas uždėjo laikinasis universiteto rektorius ( I t.56-57 b.l.). Be to 2013-05-30 ieškovė pateikė prašymą dėl darbo sutarties sudarymo Šiaulių universiteto rektoriui, pasirašytą kartu su Ugdymo sistemų katedros vedėju R. V. ir edukologijos fakulteto dekane E. M., kuriame nurodė (tekstas pažodžiui): “ kadangi iki 2013 m. gegužės 2 d. dirbau Edukologijos fakulteto prodekanės pareigose, prašau vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto (patvirtintas LRS 2010-12-21, Nr.XI-1241) 62 straipsniu, pasibaigus docento Ugdymo sistemų katedroje (vienas etatas) kadencijai sudaryti darbo sutartį 5 metams be konkurso eiti docento pareigas (vienas etatas) Ugdymo sistemų katedroje“ (III t., 15 b.l.). Taip pat iš prijungtos LR Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių skyriaus darbo ginčų komisijos medžiagos Nr.APS -110-17691/2013 matyti, kad 2013-05-30 universiteto Edukologijos fakulteto dekanė E. M. teikė prašymą rektoriui, prašydama atšaukti Lietuvos mokslo tarybos ir Šiaulių universiteto tinklalapiuose 2013-05-06 paskelbtą konkursą Edukologijos fakulteto Ugdymo sistemų katedros docento (0,75 etato) pareigoms eiti, ir ant šio prašymo uždėta laikinojo rektoriaus rezoliucija: „Atšaukti. 2013 05 30, (parašas)“ (medžiagos 59 lapas). Todėl remdamasis Darbo kodekso numatytais darbo teisių gynimo būdais, teismas turi pagrindą ieškovės ginčo su Šiaulių Universitetu, kaip darbdaviu, atveju taikyti Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 2 d. 2 punkte numatytą gynimo būdą - atkurti buvusią iki teisės pažeidimo padėtį, t.y. tenkinus pagrindinius ieškovės reikalavimus ir pripažinus neteisėtais 2013-06-12 atestacijos komisijos nutarimus bei atestacijos rezultatus, tikslinga ne įpareigoti atsakovą atestuoti ieškovę už kadenciją bei pareigas, bet pripažinti galiojančia ieškovės atžvilgiu neeilinę atestaciją pagal 2011-04-13 komisijos nutarimą Nr. 99. Taip pat teismas daro išvadą, kad nustatytų aplinkybių pagrindu reikalinga užtikrinti garantiją ieškovei, kaip dirbusiai prodekane, pagal Šiaulių universiteto Statuto 62 p. ( redakcija iki 2013-10-10 LR Seimo nutarimu Nr.XII-656 pakeisto Šiaulių universiteto statuto), t.y. teisę 5 metus be konkurso eiti pareigas, atitinkančias jos mokslinę ir pedagoginę kvalifikaciją ir jos 2013-08-30 atleidimą iš darbo pasibaigus terminuotai sutarčiai pripažinti negaliojančiu. Nurodytų visų aplinkybių pagrindu 2013-12-13 darbo ginčų komisijos sprendimas laikytinas neteisėtu, todėl naikintinas.

18Teismas taip pat konstatuoja, kad greta nurodytų ekspertų ir etikos komisijų posėdžiuose klausimų svarstymo ieškovės atžvilgiu, nesant dar priimto Universiteto senato nutarimo dėl R. G. apeliacinio skundo, skundžiant universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013-06-12 nutarimus Nr.105 ir Nr. 115, atmetimo, tarp ieškovės ir atsakovo vyko kitų klausimų, susijusių su darbo santykiais, sprendimas, t.y. 2013-06-14 ieškovė pateikė prašymą dėl eilinių apmokamų atostogų jai suteikimo nuo 2013-06-17 iki 2013-08-29 imtinai, ant kurio uždėtos dvi rezoliucijos „Neprieštarauju. E. M. (parašas)“ bei kita rezoliucija: „Įsakymui, 2013-06-14 (parašas)“, tuo pagrindu 2013-06-14 parengtas ir laikinojo rektoriaus D. J. pasirašytas įsakymas dėl suteikimo atostogų ugdymo sistemos katedros docentei R. G. nuo 2013-06-17 iki 2013-08-29 (III t., 14; 159 b.l.). Be to ieškovė 2013-08-29 pateikė prašymą universiteto rektoriui (cituojama pažodžiui):„ Kadangi iki 2013 m. gegužės 2 d. dirbau Edukologijos fakulteto prodekanės pareigose, prašau vadovaujantis Šiaulių universiteto statuto (patvirtintas LRS 2010-12-21, Nr.XI-1241) 62 straipsniu, pasibaigus docento Ugdymo sistemų katedroje (vienas etatas) kadencijai sudaryti darbo sutartį 5 metams be konkurso eiti docento pareigas (vienas etatas) Ugdymo sistemų katedroje“, šį prašymą pasirašant trims asmenims - R. G., Ugdymo sistemų katedros vedėjui R. V., Edukologijos fakulteto dekanei E. M.; ir ant šio prašymo matyti uždėta rezoliucija: „Nesudaryti sutarties remiantis statuto 62 straipsniu. Pagrindas: DAPK sprendimai Nr.105 ir Nr.115 2013 06-12. 2013 08 30 (parašas)“ (III t. 17 b.l.). Iš 2013-08-29 laikinojo rektoriaus pasirašyto įsakymo Nr.P/2013-08-29/15 matyti, kad nutarta nutraukti nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr. 1194 su darbuotoja R. G., dirbančia Ugdymo sistemų katedros docentės pareigose; darbo sutarties nutraukimo pagrindas: LR DK 126 str. 1 d. Darbo sutarties nutraukimas suėjus terminui (III tomas, 10 b.l.). 2013-09-06 ieškovė pateikė prašymą dėl įdarbinimo universiteto rektoriui, kuriame nurodė (cituojama pažodžiui): „Kadangi netenkinote mano 2013-08-29 dienos prašymo (registracijos Nr.DA-244) sudaryti darbo sutartį be konkurso dirbti Ugdymo sistemų katedroje docento pareigose 1 etatu pagal Šiaulių universiteto Statuto (LRS 2010-12-21, Nr.XI-1241) 62 straipsnį, todėl siekdama neprarasti darbo vietos ir užmokesčio iki kol išsispręs ginčas dėl darbo sutarties teisme, sutinku ir prašau sudaryti darbo sutartį 2 metų terminui pagal Šiaulių universiteto Statuto (LRS 2010-12-21, Nr.XI-1241) 96 straipsnį nuo 2013-09-09 dirbti Ugdymo sistemų katedroje docento pareigose 0,6 etato“; ant šio prašymo matyti uždėtos trys rezoliucijos: “Suderinta, doc. R. V. Ugdymo sistemų katedros vedėjas (parašas)“, „Neprieštarauju, Edukologijos fakulteto dekanė doc. dr. E. M., taikyti 25,90 koeficientą (parašas)“, bei „Įsakymui 2013-09-06 ( laikinojo rektoriaus parašas )“ (I t., 24 b.l.). Iš 2013-09-06 darbo sutarties Nr.0325 turinio matyti, kad Šiaulių universiteto laikinasis rektorius D. J. ir R. G. susitarė, kad ji priimama dirbti ugdymo sistemų katedroje docente (0,6 etato pagrindinėms pareigoms ) terminuotai iki 2015-08-31, ir kad darbuotoja pradeda dirbti 2013-09-09 (I t., 23 b.l.). Konstatuotina, kad tenkinamas ieškovės prašymas pripažinti priežastį, dėl kurios praleido terminą ieškiniui dėl 2013-08-30 atleidimo iš darbo paduoti svarbia ir laikyti ieškinį paduotu laiku, nepažeidžiant ieškinio senaties terminų. Ieškovė teigia, kas jos atleidimo iš darbo dieną ar vėliau 2013-08-29 Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus įsakymo Nr.P/2013-08-29/15 per vidinę elektroninę sistemą LiemSIS kompiuteryje nebuvo gavusi, su priimtu įsakymu, kaip dokumentu, ji nebuvo pasirašytinai supažindinta, tokių įrodymų atsakovas taip pat nepateikė. Be to iš bylos duomenų matyti, kad tik 2014-01-17 prašymo pagrindu ieškovė gavo šio įsakymo kopiją (III t. 11 b. l.). Lietuvos Respublikos darbo kodekso 27 str. 5 d. numato, jog ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos, jeigu šiame Kodekse ir kituose darbo įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų. Darbo kodekso 300 str. 1 d. numato, kad jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą. Taigi darbuotojui, nesutinkančiam su atleidimu iš darbo, sutrumpintas vieno mėnesio ieškinio senaties terminas prasideda kitą dieną po tos dienos, kurią darbuotojas gavo darbo sutarties nutraukimą (atleidimą iš darbo) patvirtinantį dokumentą. Šioje DK teisės normoje senaties termino eigos pradžia siejama ne su subjektyvaus pobūdžio kriterijais – darbuotojo sužinojimu ar turėjimu sužinoti apie jo teisės pažeidimą, o su objektyviu kriterijumi – atitinkamo dokumento, patvirtinančio atleidimą iš darbo, gavimo diena. Be to teismas sutinka su ieškovės argumentais, kad nuo 2008-04-14 galiojančios Šiaulių universitete kolektyvinės sutarties 2.18 punkto nuostatos numatė konkrečią supažindinimo su rektoriaus įsakymu tvarką: Personalo tarnyba, gavusi rektoriaus pasirašytą įsakymą, liečiantį darbuotoją, persiunčia jo elektroninę versiją į darbuotojo padalinio vadovo pašto dėžutę; padalinio vadovas arba jo įgaliotas asmuo pasirašytinai supažindina su įsakymu darbuotoją; įsakymo kopija su darbuotojo parašu ir nurodyta pasirašymo data perduodama Personalo tarnybai ir įsegama į darbuotojo asmens bylą ( kolektyvinė sutartis - III t. , 108 b.l.). Todėl nurodytų visų aplinkybių pagrindu teismas atmeta nepagrįstą atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio dalies reikalavimams 1 mėnesio ieškinio senatį.

19DK 126 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad suėjus darbo sutarties terminui, darbdavys arba darbuotojas turi teisę, bet ne pareigą nutraukti darbo sutartį. Pagal galiojančią DK 109 straipsnio 2 dalies redakciją neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Konstatuotina, kad esant 2008 m. sudarytai ieškovės terminuotai darbo sutarčiai, nuo 2009 m. gegužės 12 d. Aukštojo mokslo įstatymas neteko galios ir pradėjo galioti naujas – Mokslo ir studijų įstatymas. Šio įstatymo 65 str. reglamentuojama, kad į mokslo ir studijų institucijų dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigas asmenys priimami viešo konkurso būdu 5 metų kadencijai. Konkursų aukštosios mokyklos dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti organizavimo tvarką nustato aukštoji mokykla, ir tokia tvarka buvo nustatyta Šiaulių universitete patvirtintais nuostatais (I t., 37- 54 b.l.). DK 12 str. nurodoma, kad darbo įstatymai ir kiti darbo santykius reglamentuojantys norminiai teisės aktai neturi atgalinio veikimo galios. Šiame straipsnyje yra įtvirtintas bendrasis teisės aktų galiojimo principas, reiškiantis, kad teisiniams santykiams, atsiradusiems iki naujų normų įsigaliojimo, kurie yra tęstinio pobūdžio, naujos teisės normos taikomos nuo normų įsigaliojimo momento. DK 2 str. 1 d. 8 p. yra įtvirtintas darbo santykių stabilumo principas, įtvirtinantis, kad darbo teisiniai santykiai turi atitikti nuolatinumo kriterijus, turi būti užtikrinta, kad darbuotojai bus apsaugoti nuo pernelyg didelės darbo santykių kaitos ir nepagrįsto darbo santykių nutraukimo. LAT ne kartą savo nutartyse pasisakė, kad ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Byloje apklaustų liudytojų R. P., A. K., A. G., R. V., D. J., B. M. skirtingi parodymai apie tuo metu universitete susidariusią situaciją tarp mokslo darbuotojų ir dėstytojų dėl prof. A. K. nurodyto galimo plagiavimo atvejų 13 vadovėlių serijoje, kurių bendraautorė buvo R. G., universiteto atestacinės komisijos protokolų analizė, laikinojo rektoriaus priimtų priešingo turinio rezoliucijos ant dokumentų, susijusių su ieškovės atestacija, konkurso neskelbimu ir skelbimu, nurodyti ekspertų komisijos, etikos komisijos nutarimai bei vėlesnis etikos komisijos narių apsisprendimas atsistatydinti iš komisijos ( I t., 15; 21-22; 107 b.l.) patvirtina aplinkybes ir juo labiau tikėtina, kad ieškovės neatestavimas docentės pareigose ir atsakovo atsisakymas taikyti jai garantiją šiose konkursinėse pareigose pagal tuo metu galiojusio Šiaulių Universiteto 62 punkto redakciją, sąlygojęs ir ieškovės atleidimą iš darbo, neteisingai pritaikius įstatymą, nulemti ne ieškovės dalykinių savybių nepakankamumo (ieškovės aukštos kvalifikacijos atsakovas neginčija), bet daugiau jos asmeninių savybių netoleravimo pagal universiteto akademinėje visuomenėje priimtus elgesio standartus bei skirtingą etikos kodekso nuostatų traktavimą, plagiato sąvokos vertinimą universiteto savivaldos organuose. Šiaulių Universiteto laikinasis rektorius, kaip atstovaujantis darbdavį, ir iš esmės nesutinkantis su ieškovės atžvilgiu taikytina garantija pagal Šiaulių universiteto Statuto 62 p., pasibaigus 2008 m. birželio 17 d. sudarytos 5 metų kadencijai sutarties terminui atleido ieškovę iš docentės pareigų, tačiau atleidimas iš darbo pagal šią sutartį įformintas tik 2013-08-29 priimant rektoriui įsakymą Nr. P/2013-08-29/15 ( III t. 10 b.l.). Teismas šioje ieškinio reikalavimų dalyje sutinka su atsakovo atsiliepime nurodytais motyvais bei atstovo argumentais, kad terminuota sutartis negalėjo būti nutraukta ieškovei suteiktų kasmetinių atostogų laikotarpiu, todėl darbdavys nukėlė ieškovės atleidimo datą iki jai suteiktų atostogų pabaigos ir vien atleidimo datos nukėlimas nesuponuoja išvados, kad atsakovas pratęsė darbo sutartį su ieškove ar ji tapo neterminuota. Darbdavio valia ir atitinkami veiksmai (įsakymas) dėl atleidimo yra pareiškiami priimant įsakymą dėl atleidimo iš darbo, o ne atleidimo įforminimo datos perkėlimo, todėl terminuota darbo sutartis, pasibaigus DK 131 straipsnyje numatytiems laikotarpiams (atostogų ir kt. laikotarpiams ), formaliai galėjo būti nutraukta pagal LR DK 126 straipsnio 1 dalį. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad DK 131 straipsnis nustato tam tikras darbo vietos išsaugojimo garantijas, bet negali pakeisti darbo sutarties rūšies. Be to teismas ieškovės paaiškinimais ir teiktais rašytiniais duomenimis ( III t. 60-61;69-83, 110-114 b.l. ), apklaustų liudytojų Šiaulių universiteto darbuotojų A. K., S. K., R. V. parodymų pagrindu mano esant įrodytą faktinę aplinkybę, kad ieškovė, nebūdama tinkamai informuota apie jos terminuotos darbo sutarties nutraukimą, dirbo ir toliau savo darbo vietoje Universitete bei atliko docentės pareigas laikotarpiu nuo 2013-09-01 iki 2013-09-06. Tačiau teismas atsižvelgdamas į mokslo darbuotojų ir dėstytojo terminuotos darbo sutarties sampratą, jos sudarymo 5 metų kadencijai paskirtį aukštojo mokslo įstaigose, siejamą su konkursu bei atestacija, bei vertindamas aplinkybes apie docentės atžvilgiu galiojusią Universiteto statuto 62 p. numatytą garantiją, daro išvadą, kad negalima visiškai sutikti su ieškovės reikalavimais ir vertinti, jog 2008-06-17 terminuota darbo sutartis tapo jos atžvilgiu neterminuota, pripažinus 2013-08-29 laikinojo rektoriaus įsakymą dėl atleidimo iš darbo neteisėtu ir nepagrįstu. Teismo nuomone, ieškovei turėtos darbo garantijos pagrindu nuo 2013-08-30 tik pratęstina 2008-06-17 sudaryta terminuota sutartis dar 5 metams, t.y. antrai kadencijai be konkurso eiti docento pareigas (0,75 etato), nes tokio dydžio etatu pačios prašymu ieškovė dirbo iki savo kadencijos pabaigos, ką patvirtina įrašai jos darbo sutartyje bei priimtas 2013-01-31 laikinojo rektoriaus įsakymas (III t., 9; 106 b.l.). Teismų praktikoje laikomasi nuostatų, kad esant tokiems atvejams laikytina, kad šalių nustatytas darbo sutarties galiojimo terminas ex lege pratęsiamas iki aplinkybių, su kuriomis siejamas šių apsauginių DK ar kitų įstatymų normų taikymas, pasibaigimo. Tuo pačiu teismas, darydamas išvadas apie esminius darbo santykius reglamentuojančių įstatymų pažeidimus ieškovės atžvilgiu, mano esant pagrindą viršyti ieškovės reikalavimus ir suteikta teismui teise savo iniciatyva pripažinti 2014-09-06 sudarytą terminuotą 2 metams atsakovo sutartį su ieškove negaliojančia, įvertinus ieškovės darbo santykių tęstinumą 5 metams 2008-06-17 terminuotos sutarties pagrindu bei 2013-09-06 ieškovės prašyme išdėstytus motyvus, aplinkybes naujai terminuotai darbo sutarčiai sudaryti (III t., 27 b.l.).

20Pagal DK 300 str. 1 d., jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo darbdavio iniciatyva, atleidimu iš darbo, per vieną mėnesį nuo atitinkamo nurodymo (dokumento) gavimo dienos jis turi teisę kreiptis į teismą; ir jeigu nustatoma, kad darbuotojas buvo nušalintas nuo darbo be teisėto pagrindo ar pažeidžiant įstatymus, tai pažeistos darbuotojo teisės turi būti atkurtos ir jam išieškotas vidutinis darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laiką iki tesimo sprendimo įvykdymo dienos arba darbo užmokesčio skirtumas už laiką, kurį darbuotojas dirbo mažiau apmokamą darbą. Iš esmės analogiškos teisinės pasekmės numatytos ir to paties straipsnio 3 d. dėl neteisėto atleidimo iš darbo. Patikslintais rašytiniais duomenimis nustatyta, jog ieškovės vidutinis 1 darbo dienos darbo užmokestis iki atleidimo iš darbo 2013-08-30 buvo 137, 21 Lt, o vidutinis vienos dienos darbo užmokestis pagal 2013-09-06 terminuotą darbo sutartį yra 89,98 Lt (III t., b. l. 161). Ginčo dėl nustatytinų sumų dydžio nėra, o atsakovas atliktus skaičiavimus grindžia 2003-05-27 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 650 „Dėl darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis. Todėl įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, dėl kurių ieškovė buvo neteisėtai atleista iš darbo, bei vadovaudamasis DK 300 straipsnio nuostatomis, teismas priteisia iš atsakovo ieškovei vidutinį jos darbo dienos 137, 21 Lt užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2013-08-30) iš ugdymo katedros docento pareigų iki 2013-09-06 sudarytos naujos terminuotos darbo sutarties bei 47,23 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio skirtumą, dirbant ieškovei docentės pareigose (0,6 etato pagrindinėms pareigoms) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

21Ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies (apytiksliai 2/3 reikalavimų dalies), bylinėjimosi išlaidos šalims paskirstomos pagal Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 dalies nuostatas. Ieškovei iš atsakovo bylinėjimosi išlaidos atlyginamos 2/3 dalimi patenkintų reikalavimų ( t.y. 2947 Lt Lt už advokato atstovavimą rengiant procesinius dokumentus ir dalyvavimą teismo posėdžiuose ( III t., 185-198 b.l.), o atsakovui patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės nepriteisiamos, nes atsakovas neteikė tokio prašymo ir nepagrindė duomenimis turėtų išlaidų. Ieškovės patirtos išlaidos, susijusios su advokato atstovavimu bei pagrįstos atitinkamais dokumentais, atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų rekomendacijų dydžius, todėl įvertinus bylos ginčo apimtų ir sudėtingumą, teismas jų nemažina.

22Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, proporcingai padalinus abiems šalims, tik atsakovui gaunasi didesnės nei minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“). Todėl valstybei iš atsakovo priteistina 21, 50 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalis bei 144 Lt žyminio mokesčio dalis, mokėtina už ieškinio neturtinio pobūdžio reikalavimų tenkinimą (CPK 83 str. 1 d., 88 str., 96 str. 1 d.).

23Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 str., 263-270 str., 279 str., 307 str., 417-418 str., teismas

Nutarė

24ieškinių reikalavimus patenkinti iš dalies.

25Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestacijos ir priėmimo komisijos 2013-06-12 nutarimus Nr.105 „Dėl atestavimo už kadenciją, nutarimą Nr. 115, Dėl atestavimo pareigoms", kuriais neatestuota docentė R. G. už kadenciją bei pareigas; taip pat pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Šiaulių universiteto Senato 2013-10-21 nutarimą netenkinti docentės R. G. apeliacinio skundo dėl 2013-06-12 atestacijos komisijos nutarimų.

26Panaikinti 2013-12-13 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-1925, kuriuo nepagrįstai nuspręsta atmesti ieškovės prašymą įpareigoti Šiaulių universitetą pratęsti terminuotą 2008-06-17 darbo sutartį su R. G. 5 metams docentės pareigoms Ugdymo sistemų katedroje pagal Šiaulių universiteto statuto 62 p.

27Pripažinti 2013-08-29 VšĮ Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus įsakymą Nr. P/2013-08-29/15 dėl ieškovės R. G. atleidimo iš darbo, remiantis LR DK 126 str. 1 d., pagal 2008-06-17 terminuotą darbo sutartį nuo 2013-08-30 neteisėtu ir jį panaikinti, taip pat pripažinti negaliojančia 2013-09-06 atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto sudarytą su ieškove 2 metams terminuotą darbo sutartį Nr. 0325 ir grąžinti R. G. į pirmesnįjį darbą, įpareigojant Šiaulių universitetą pratęsti terminuotą 2008-06-17 darbo sutartį su R. G. antrai 5 metų kadencijai docentės pareigoms 0,75 etato Ugdymo sistemų katedroje be konkurso nuo 2013 m. rugpjūčio 30 d. pagal ieškovės 2011-04-13 neeilinės atestacijos rezultatus ir turėtą garantiją - Šiaulių universiteto statuto 62 punktą.

28Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto, į.k.111951345, ieškovei R. G., a.k. ( - ) vidutinį jos darbo dienos 137, 21 Lt užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo dienos -2013-08-30 iš ugdymo katedros docentės pareigų iki 2013-09-06 bei 47,23 Lt vidutinio darbo dienos užmokesčio skirtumą, dirbant ieškovei pagal sudarytą su atsakovu 2013-09-06 terminuotą sutartį docentės pareigose (0,6 etato pagrindinėms pareigoms) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

29Likusių reikalavimų dalyje ieškinius atmesti.

30Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto (į.k.111951345), ieškovei R. G., a.k. ( - ) 2947 Lt (du tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt septynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

31Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto, į.k.111951345, 144 Lt žyminio mokesčio ir 21, 50 Lt pašto išlaidų valstybei.

32Išaiškinti atsakovui, kad bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai, kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbanke, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, sekretoriaujant Daivai... 2. ieškovė R. G. 2013-11-19 apylinkės teisme pateikė ieškinį atsakovui VšĮ... 3. Be to ieškovė R. G. teisme 2014-01-16 pateikė kitoje civilinėje byloje... 4. Be to 2014-01-30 teisme gautas R. G. ieškinys dėl atleidimo iš darbo, kuriuo... 5. 2014-02-26 Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojos nutartimi... 6. 2014-02-11 ieškovė savo patikslintame ieškinyje (I t, 121-126 b.l.) dėl... 7. 2014-01-16 ieškovė pateikė ieškinį atsakovui VšĮ Šiaulių universitetui... 8. Atsakovas VšĮ Šiaulių universitetas atsiliepime į patikslintą ieškinį... 9. Atsiliepime į patikslintą ieškinį dėl pažeistų darbo teisių –... 10. Dėl atleidimo iš darbo atsakovas atsiliepime nurodė, kad su ieškove... 11. Ieškinių reikalavimai tenkinami iš dalies.... 12. Iš byloje esančių rašytinių duomenų, ieškovės ir atsakovo atstovo... 13. Atsakovas tiek procesiniuose dokumentuose, nesutikdamas su ieškovės... 14. Tačiau teismas negali sutikti su tokia atsakovo (darbdavio) pozicija ir... 15. Kasacinis teismas suformavo nuostatas, kad pagrindinė teismo funkcija... 16. Šioje byloje tiek teiktais šalių paaiškinimais, tiek teismo įvertintais... 17. Konstatuotina, kad nagrinėjant apeliaciją, Senatas šių nurodytų esminių... 18. Teismas taip pat konstatuoja, kad greta nurodytų ekspertų ir etikos komisijų... 19. DK 126 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad suėjus darbo sutarties terminui,... 20. Pagal DK 300 str. 1 d., jeigu darbuotojas nesutinka su nušalinimu nuo darbo... 21. Ieškovės ieškinį tenkinus iš dalies (apytiksliai 2/3 reikalavimų dalies),... 22. Valstybės biudžetui procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, proporcingai... 23. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. ieškinių reikalavimus patenkinti iš dalies.... 25. Pripažinti negaliojančiais ir panaikinti Šiaulių universiteto dėstytojų... 26. Panaikinti 2013-12-13 darbo ginčų komisijos sprendimą Nr. DGKS-1925, kuriuo... 27. Pripažinti 2013-08-29 VšĮ Šiaulių universiteto laikinojo rektoriaus... 28. Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto, į.k.111951345, ieškovei... 29. Likusių reikalavimų dalyje ieškinius atmesti.... 30. Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto (į.k.111951345), ieškovei... 31. Priteisti iš atsakovo VšĮ Šiaulių universiteto, į.k.111951345, 144 Lt... 32. Išaiškinti atsakovui, kad bylinėjimosi išlaidos valstybei turi būti... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui,...