Byla A-822-429-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (kolegijos pirmininkas) ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

2sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Edgarui Pauliui Staniukaičiui, atsakovo atstovei Neringai Žukauskienei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui trečiųjų suinteresuotų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Gepaga“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Unimodus“ atstovui advokatui Andriui Mamontovui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimo administracinėje pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovei Kauno miesto savivaldybei dėl įsakymo panaikinimo, tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Gepaga“, uždaroji akcinė bendrovė „Unimodus“, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (Kauno apskrities viršininko administracijos teisių perėmėja).

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7Pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. A-3 689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“.

8Pareiškėjo atstovė nurodė, jog V. J. yra V. B., mirusios 1994 m. gruodžio 6 d., testamentinis įpėdinis. V. B. vardu Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr.7624 ir 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 02-01-12365 atkurtos nuosavybės teisės į 0,1084 ha žemės sklypą, esantį ( - ) 63G, Kaune. Minėti administraciniai aktai yra įregistruoti VĮ Registrų centro Kauno filiale. Greta pastarojo žemės sklypo Kauno apskrities viršininko administracija ruošia dokumentus dar vieno sklypo nuosavybės teisės atkūrimui ir sklypo natūra grąžinimui, esančio ( - ) 406d, Kaune, V. B. įpėdiniams. Minėti sklypai ribojasi su žemės sklypais, esančiais ( - ) 408, 408A, 408B, 410, kurie buvo sujungti į vieną Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 10 25 įsakymu Nr. A-3689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“. Nurodė, jog detalusis planas patvirtintas, pažeidžiant LR Teritorijos planavimo įstatymo 3 str., LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 8 punkto nuostatas ir pareiškėjo teises, nes nebuvo suderinti fizinių ir juridinių asmenų interesai dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje, neįvertintos gretimybės, pareiškėjui priklausantis žemės sklypas tapo keliu patekti į sklypą ( - ) 408. Atsakovui buvo žinomi duomenys apie tai, jog pareiškėjas yra V. B. teisių perėmėjas, atsakovas privalėjo išsiaiškinti gretimų sklypų priklausomybę. Detalusis planas su pareiškėju nesuderintas, nesant jo sutikimo, per pareiškėjo sklypą numatomos tiesti komunikacijos, iš vakarinės pusės – pravažiavimas į detaliuoju planu patvirtintą sklypą. Nuo pareiškėjo sklypo pusės detaliuoju planu patvirtintame žemės sklype, pažeidžiant pareiškėjo teises ir interesus, žadama iškirsti arba persodinti kitur daug vertingų medžių. Nurodė, jog nesutinka su detaliajame plane numatomų pastatų aukštingumu bei atstumu nuo jo sklypo ribos. Prie plane numatomo 29 m. aukštingumo numatoma statyti du automobilių aptarnavimo centrus ir daugiaaukštį parkingą su automobilių eksponavimo ir pardavimo centru ir nuo jo sklypo ribos tai būtų tik apie 13 m. Detaliajame plane yra numatyti automobilių parkingai, kurie pavaizduoti ant sklypo ribos ir nenurodytos apsauginės zonos. Dėl sanitarinių apsaugos zonų, o taip pat dėl per didelio užstatymo intensyvumo ir aukštingumo jam nebeliktų galimybės rengti detalųjį planą gyvenamajai – administracinei paskirčiai ir vykdyti statybas, kurias jis planuoja, jo sklypas prarastų vertę. Nurodė, jog pareiškėjas apie ginčijamą įsakymą sužinojo 2008 m. gegužės 15 d., perskaitęs skelbimą dienraštyje „Kauno diena“ apie tai, kad UAB „Unimodus“ planuoja žemės sklypą ( - ) 408 naudoti automobilių servisui, mašinų parkavimui, automobilių eksponavimui ir prekybai jais. Įsakymas su detaliuoju planu pareiškėjo atstovui buvo atsiųstas 2008 m. birželio 5 d., todėl įstatymu nustatyto termino kreiptis į teismą nepraleido.

9Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime su skundu nesutiko. Nurodė, jog pareiškėjo skundas nepagrįstas. Žemės sklypui ( - ) 63G nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms iki kito žemės sklypo, t.y. į ( - ) 408C, bet ne į ginčo sklypus. Ginčo detaliuoju planu yra nustatyti du įvažiavimai: tarp taškų 11-12 ir 6-7, kurie nesiriboja su žemės sklypu ( - ) 63G. Rengiant detalųjį planą, buvo kreiptasi į VĮ Registrų centrą dėl gretimų žemės sklypų savininkų, tačiau nebuvo gauta duomenų apie tai, jog pareiškėjas yra gretimo žemės sklypo savininkas. Teisės aktai neįpareigoja kreiptis dėl derinimo į pareiškėją, detalaus plano viešo svarstymo procedūra nebuvo pažeista, Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų numatyta tvarka buvo skelbta spaudoje. Detaliojo plano viešo svarstymo 2006 m. sausio 27 d. – 30 d. procedūroje dalyvavo visų gretimų žemės sklypų savininkai, buvo atsakyta į interesantus dominančius klausimus, po viešo susirinkimo jokių pretenzijų ar pasiūlymų negauta, tai leidžia teigti, jog gretimų žemės sklypų savininkų teisės nėra pažeidžiamos. Žemės sklypo ( - ) 406D pareiškėjui nuosavybės teisės atkūrimui paruoštuose planuose jau buvo numatytas servitutas ginčo sklypams, su kuriuo pareiškėjo įgaliotas atstovas sutiko, ginčo detalus planas neapriboja pareiškėjo teisių, nes šie apribojimai yra nustatyti pareiškėjui nuosavybės teisės atkūrimui paruoštuose planuose, o ne detaliajame plane. Ginčo detalusis planas nenustato jokio privalomojo režimo pareiškėjo galimai nuosavybės teise valdomam žemės sklypui. Pareiškėjas nenurodė ginčijamo administracinio akto neteisėtumo pagrindų ir savo subjektinės teisės pažeidimo, todėl skundas kaip nepagrįstas turi būti atmestas. Be to, pareiškėjo skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą terminą, nes apie jį pareiškėjas sužinojo nuo akto paskelbimo spaudoje ir interneto tinklalapyje.

10Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gepaga“ atstovai su skundu nesutiko. Nurodė, jog pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą dėl skundžiamo administracinio akto panaikinimo, todėl byla turi būti nutraukta. Be to, pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių ir pagrindų, patvirtinančių ginčijamo akto neteisėtumą, savo teisių pažeidimą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymas Nr. A-3689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“, buvo priimtas laikantis visų reikalavimų, neprieštaraujantis teisės aktams, jį priėmė kompetentingas administravimo subjektas ir nebuvo pažeistos jokios procedūros.

11Trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Unimodus” atstovas prašė skundą atmesti. Nurodė, jog teisės normos ir pareiškėjo teisės ginčijamu administraciniu aktu nepažeistos, buvo laikomasi detaliojo plano procedūrų, paskelbus apie viešą detaliojo plano svarstymą susirinko visi suinteresuoti asmenys, kurie buvo nurodyti VĮ Registrų pažymoje kaip gretimų sklypų savininkai, tačiau V. B. atstovas neatvyko. Atstovo manymu, pareiškėjas praleido terminą ginčyti įsakymą.

12II.

13Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu pareiškėjo V. J. skundą atmetė.

14Nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-3 689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas detalusis planas, pagal kurį 10000kv.m. žemės sklypas ( - ) 408, 5695 kv. m. žemės sklypas ( - ) 408A, 7903 kv. m. žemės sklypas ( - ) 408B ir 2000 kv. m. žemės sklypas ( - ) 410 sujungiami į vieną 25 598 kv. m žemės sklypą, kuris padalijamas į du žemės sklypus: 1) 8123 kv. m. ir 17475 kv. m. žemės sklypus, nustatant jų paskirtį- kitos paskirties žemė, naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdį - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos ( b. l. 18-19,38, I t.).

15Pareiškėjas yra gretimo sklypo, esančio Kauno m., ( - ) 63G, savininkės V. B. teisių perėmėjas ( b. l. 9, I t.), todėl jis turi teisę kreiptis su skundu ir ginčyti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymą Nr. A-3 689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“ (ABTĮ 5 str.1d.).

16Teismas pažymėjo, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 3 str. yra bendro pobūdžio teisės norma, kuri numato teritorijų planavimo tikslus. Pareiškėjas ginčijamo plano neteisėtumą sieja su Įstatymo 3 str. 7p. numatytu tikslu, nurodydamas, jog ginčijamu detaliuoju planu nebuvo suderinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, visuomenės, savivaldybių ir valstybės interesai dėl teritorijos ir žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje sąlygų, neįvertintos gretimybės, t.y. žemės sklypai ir kitos teritorijos, besiribojančios su planuojama teritorija, kurias įvertinti įpareigoja Taisyklių 8 p.

17Nustatė, kad ginčo detaliojo plano rengimo procedūra prasidėjo 2005 m. rudenį, tai patvirtina 2005 m. rugpjūčio 30 d. UAB „Gepaga“ prašymas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo bei sutarties sudarymo“ ( b. l. 44, I t. ), 2005 m. spalio 25 d. Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo sutartis Nr. 40-11-440, kuria planavimo organizatoriaus teisės perduotos UAB „Gepaga“ (b. l. 46, I t.). Detaliojo plano procedūra baigta jį patvirtinus Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-3 689 (b. l. 18 – 19, I t.).

18Teismas nustatė, jog 0,1084 ha žemės sklypas, esantis ( - ) 63G, Kaune, nuosavybės teise V. B. vardu įregistruotas 2007 m. lapkričio 16 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 02-01-12365 pagrindu, kuriuo atkurtos nuosavybės teisės V. B. į jos vyro V. B. turėtą žemės sklypą, grąžinant natūra V. B. įpėdiniams, iki įsakymo dėl detaliojo plano patvirtinimo (b. l. 10 – 11, I t., b. l. 11, II t). Į žemės sklypą, esantį ( - ) 406 D, Kaune, nuosavybės teisės V. B. vardu dar nėra atkurtos, Nuosavybės teises atkurianti institucija 2008 m. vasario 25 d. yra parengusi planą dėl nuosavybės teisių atkūrimo, su kurio ribomis ir jame nustatytu plotu (1592 m2) pareiškėjo atstovas J. G. yra sutikęs (b. l. 26, I t). Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais, nustatė, jog žemės sklypai, esantys ( - ) 63G ir ( - ) 406 D, tiek detaliojo plano rengimo, tiek jo sprendinių priėmimo ir jo tvirtinimo metu nepriklausė nuosavybės teise V. B.. Minėti žemės sklypai buvo valstybės nuosavybė, patikėjimo teise valdomi Kauno apskrities viršininko.

19Teismas nustatė, kad visuomenės, tame tarpe, pareiškėjo dalyvavimas ginčo teritorijos planavimo procese turėjo būti užtikrintas LR Teritorijų planavimo įstatymo (ginčo plano rengimo metu nuo 2004 m. rugsėjo 28 d. iki 2006 m. birželio 7 d. galiojusi įstatymo redakcija Nr. I-1120) bei Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1079 (iki 2007 m. kovo 21 d. galiojusi įstatymo redakcija) numatyta tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2d. teritorijų planavimo viešumą užtikrinančias procedūras (sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo pradžios ir planavimo tikslų skelbimą, konsultavimąsi, viešą svarstymą, informacijos teikimą ir kt.) atlieka planavimo organizatorius. Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 2d. bei Nuostatų 27.2 p. (tuo metu galiojusi redakcija) detaliojo planavimo organizatorių įpareigojo apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus raštu informuoti greta planuojamos teritorijos esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus. Iš 2008 m. sausio 10 d. notarės pažymos apie paveldimą turtą (b. l. 9, I t.) teismas nustatė, jog V. J. V. B., mirusios 1994 m. gruodžio 6 d., teisių perėmėju tapo tik 2008 m. sausio 10 d. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad žemės sklypai, esantys ( - ) 63G ir ( - ) 406 D, buvo valdomi ar naudojami V. B. ar jos teisių perėmėjų ginčijamo detaliojo plano rengimo procedūrų metu.

20Rengiant detalųjį planą, buvo kreiptasi į VĮ Registrų centrą dėl gretimų žemės sklypų savininkų, tačiau nebuvo gauta duomenų apie tai, jog V. B. ar pareiškėjas yra gretimo žemės sklypo savininkai, šią aplinkybę patvirtina 2006 m. spalio 2 d. VĮ Registrų centro Kauno filialo pažyma Nr.1669710 (b. l. 105, I t.).

21Teismas konstatavo, kad detaliojo plano rengėjas, užklausdamas Viešąjį registrą, kurio funkcijos ir yra registruoti nekilnojamojo turto daiktines teises, ir kurio duomenys vieši ir teisingi, kol nenuginčyti įstatymo nustatyta tvarka (LR Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 str., 4 str.), ėmėsi teisėtų ir pakankamų veiksmų, siekdamas nustatyti gretimo sklypo savininkus, valdytojus, naudotojus. Nuostatai (28 p.), nustatant gretimų sklypų savininkus, nukreipia vadovautis VĮ Registro duomenimis. Negavęs duomenų apie V. B. ir jos teisių perėmėjų daiktines teises į žemės sklypus, ( - ) 63G ir ( - ) 406 D, detaliojo plano organizatorius neturėjo pareigos detaliojo plano raštu informuoti pareiškėjo apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus detaliojo plano rengimo ir detaliojo plano rengimo ir visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo etapuose, todėl LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 2d. nuostatos bei Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 1996 09 18 nutarimu Nr. 1079 27.2p. reikalavimai nebuvo pažeisti.

22Teismas pažymėjo, kad byloje nėra pateikta duomenų, jog besiribojančių su planuojamu žemės sklypu nebuvo galima surasti Nekilnojamojo turto registre nurodytais adresais ar kad gretimų sklypų savininkų būtų susidarę daugiau kaip 10 (b. l 105, 111, I t.), todėl pirmosios instancijos teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad informuojant gretimų sklypų savininkus apie pradedamą rengti detalųjį planą spaudoje buvo pažeistas Nuostatų 28 p., tačiau šis pažeidimas neįtakojo pareiškėjo teisių, nes nei V. B., kurios teisių perėmėju jis tapo, nei pats pareiškėjas tuo metu nebuvo gretimų sklypų, esančių ( - ) 63G ir ( - ) 406 D, nei savininkai, nei valdytojai, nei naudotojai, o įstatymai pareiškėjui nesuteikia teisės ginti viešą interesą ir kitų asmenų teises.

23Visuomenės, tame tarpe ir pareiškėjo, dalyvavimas ginčo teritorijos planavimo procese buvo užtikrintas per Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 7 p. numatytas procedūras, esminių pažeidimų nenustatyta. Tai patvirtina byloje surinkti įrodymai, iš kurių matyti, jog 2005 m. lapkričio 18 dieną dienraštyje „Kauno diena“ buvo paskelbta, kad pradedamas rengti žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detalusis planas (b. l. 107, I t.), 2006m. sausio 3 d. laikraštyje „Kauno diena“ buvo skelbta apie parengtą žemės sklypų ( - ) 408, 408a, 408b, 410 Kaune detalųjį planą (b. l. 108, I t.), susipažinti su detaliuoju planu buvo galima 20 darbo dienų. Į planavimo organizatorių – UAB „Gepaga“ ir rengėją – Š. Kiaunės projektavimo įmonę interesantai su pasiūlymais nesikreipė, nuo 2006 m. spalio 17 d. iki 2006 m. sausio 27 d. projektavimo įmonės patalpose Aleksoto g. 10-2, vyko vieša ekspozicija (b. l. 109, I t.), o 2006 m. sausio 27 d. viešas detaliojo plano svarstymas, jame dalyvavo Š. Kiaunė, UAB „Gepaga“ direktorius A. Mačikėnas, visų gretimų žemės sklypų savininkai, viešo svarstymo metu buvo atsakyta į interesantus dominančius klausimus, visi gretimų žemės sklypų savininkai pasirašė viešo susirinkimo dalyvių sąraše, po viešo susirinkimo jokių pretenzijų ar pasiūlymų negauta. Šias aplinkybes įrodo 2006 m. sausio 30 d. Detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene ataskaita (b. l. 109, I t.), 2006 m. sausio 27 d. susirinkimo protokolas (b. l. 110, I t.), viešo susirinkimo dalyvių sąrašas ir jų parašai (b. l. 111, I t.).

24Nustatė, jog detaliajame plane nustatyti du įvažiavimai: tarp taškų 11-12 ir 6-7. Įvažiavimas, numatytas tarp taškų 6-7, yra iš pietinės pusės. Įvažiavimas, numatytas tarp taškų 11-12, yra iš vakarinės pusės, tačiau jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog minėtas įvažiavimas planuojamas per V. B. priklausantį ir per numatomą atkurti nuosavybės teises žemės sklypus, nėra. Vien tai, jog aiškinamajame rašte (b. l. 130 – 132) nurodyta apie numatomą pravažiavimą iš vakarinės pusės, nepatvirtina, jog jis numatytas būtent per pareiškėjo nurodytus sklypus.

25Nuosavybės teisių atkūrimui ( - ) 406D 2008 m. vasario 25 d. parengtame plane (b.l. 26 ( II-a pusė) I t.) yra numatomi 2 servitutai, t.y. kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis per žemės sklypą ( - ) 406D ir servitutas – teisė tiesti požemines ir antžemines komunikacijas – sklype ( - ) 406D į sklypus, įeinančius į detaliuoju planu patvirtintą teritoriją (( - ) 408, 408A), su šio plano duomenimis yra sutikęs pareiškėjo įgaliotas asmuo J. G., tai patvirtina jo parašas (b. l. 26, I t.). Duomenų apie tai, kad minėti servitutai ar kiti pareiškėjo teisių apribojimai, susiję su kelio, pravažiavimo nustatymu, komunikacijų tiesimu būtų įtvirtinti ginčo detaliuoju planu, byloje nėra, todėl skundo argumentai dėl šių aplinkybių nepagrįsti.

26Pareiškėjas ginčo plano neteisėtumą grindžia taip pat argumentais, jog nesutinka su toje teritorijoje planuojama vykdyti komercine veikla, su želdinių iškirtimu ar persodinimu, su detaliajame plane numatomų pastatų 29 m. aukštingumu bei atstumais nuo jo sklypo ribos, sanitarinių apsauginių zonų nenurodymu, numatomu užstatymo intensyvumu, nurodo, jog dėl ginčo detalaus plano negalės įgyvendinti savo turimų planų dėl ateityje vykdomos statybos. Byloje jokių duomenų apie tai, kad detaliuoju planu būtų pažeistos jo nurodytų sklypų ribos, apie tai, kad jo nurodytuose sklypuose detaliojo plano sprendiniais būtų numatoma kirsti želdinius. Pareiškėjo nurodyti užstatymo tankumo, pastatų aukščio, atstumų tarp sklypų ribų, medžių iškirtimo pažeidimai – neargumentuoti. Pareiškėjo argumentus, jog nurodyti atstumai neatitinka 2004 m. kovo 2 d. Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-128 patvirtinto STR 2.02.01:2004 reikalavimų, yra nepagrįsti, nes minėtas statybos reglamentas taikomas gyvenamųjų namų statybai, o detaliuoju planu numatoma komercinė statyba. Kitų nuorodų į konkrečius normatyvinių statybos techninių dokumentų ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų nepaisymus nepateikta. Be to, pažymėjo, jog užstatymo tankumo, pastatų aukščio, atstumų tarp sklypų ribų pažeidimai siejami su dar nepradėta statinio statyba, t.y. yra nukreipti į ateitį. Teismas pažymėjo, kad jokių duomenų apie statybų pradžią ar realų ketinimą vykdyti statybas nurodytuose sklypuose, pareiškėjas nepateikė. Teismo vertinimu, pareiškėjas konkrečių savo subjektinės teisės pažeidimų, susijusių su ginčo detaliuoju planu ir teisės normų reikalavimų nesilaikymu, nenurodė. Detaliojo plano sprendiniai neginčijami. Savo teisių pažeidimo, kurį siejo su bendro pobūdžio teisės normoje numatytų detaliojo planavimo tikslų, reglamentuotų Teritorijos planavimo įstatymo 3 str., LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 8 punkto nuostatų neatitikimu įstatymo reikalavimams pareiškėjas neįrodė (ABTĮ 57 str.).

27Atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymai nutraukti bylą dėl to, kad pareiškėjas praleido terminą kreiptis į teismą, netenkint. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad ginčijant individualų teisės aktą, kuriuo patvirtintas detalusis teritorijos planas, skundo padavimo teismui terminas skaičiuotinas nuo faktinio sužinojimo apie tokį aktą momento (nutartys administracinėse bylose Nr.AS7-241-06, A14-86/2007, AS146 -294/08). Byloje kitais įrodymais nepaneigta, jog pareiškėjas apie ginčijamą aktą sužinojo 2008 m. gegužės 15 d., perskaitęs skelbimą dienraštyje „Kauno diena“ apie tai, kad UAB „Unimodus“ planuoja žemės sklypą ( - ) 408 naudoti automobilių servisui, mašinų parkavimui, automobilių eksponavimui ir prekybai jais, į teismą kreipėsi 2008 m. birželio 16 d. (b. l. 5). Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad įstatymu nustatyto termino kreiptis į teismą pareiškėjas nėra praleidęs.

28III.

29Pareiškėjas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos sprendimą ir priimti naują sprendimą bei pareiškėjo skundą patenkinti pilnai. Nurodo, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-3689 „Dėl žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408 B, 410 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtino šalia esančio sklypo detalųjį planą, pažeidžiant pareiškėjo teises. Jis yra gretimo sklypo, esančio ( - ) 63G, savininkės V. B. teisių perėmėjas. Ginčijamu administraciniu aktu buvo pažeista LR Teritorijų planavimo įstatymo 3 str. bei LR Aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 8 punkto reikalavimai, nes nebuvo suderinti gretimo sklypo fizinių ir juridinių asmenų interesai dėl žemės sklypų naudojimo bei veiklos plėtojimo šioje teritorijoje, neįvertintos gretimybės. Detaliajame plane nurodyti du įvažiavimai į naujai suformuotus sklypus. Vienas pravažiavimas numatytas per pareiškėjui grąžintą sklypą ir numatytą grąžinti sklypą. Nuolatiniai didžiuliai srautai automobilių per pareiškėjo sklypą, esantį ( - ) 63G, darytų jį niekiniu ir jis negalėčiau įgyvendinti savo planų. Atmestina kaip nepagrįsta teismo išvada, kad ginčo detaliojo plano rengimo procedūra prasidėjo 2005 m. rudenį, kai aš dar nebuvau gretimo sklypo savininku. Kauno apskrities viršininko administracijai ir Kauno miesto savivaldybei turėjo būti ir buvo žinoma, kad 1992 metais buvo pateiktas V. B. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ir sklypų ( - ) 63G bei ( - ) 406d grąžinimo natūra ir ši grąžinimo procedūra 2005 metų rugpjūčio 30 dieną, kai UAB „Gepaga“ kreipėsi prašymu į Kauno miesto savivaldybę dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių perdavimo ir sutarties sudarymo, jau buvo prasidėjusi ir buvo žinomas pretendentas į greta esančius sklypus – ( - ) 63 G bei ( - ) 406d. Žemės sklypas 1084 kv.m., esantis ( - ) 63G man grąžintas paruošus sklypo planą ir jį 2007 metais birželio – liepos mėn. suderinus su atitinkamomis instancijomis. Šis planas paruoštas, suderintas ir patvirtintas anksčiau nei ginčo detalusis planas ir jis yra patvirtintas Kauno miesto savivaldybės administracijos 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A-1795 (jis pridedamas prie apeliacinio skundo). Ginčo detaliajame plane per sklypą, esantį ( - ) 63 G, numatyta pravesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus. Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindinių sprendimų lentelėje yra numatyta, kad apie šiuos tinklus yra privaloma apsaugos zona po 5 metrus, vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343. Atsižvelgiant į tai, kad sklypas, esantis ( - ) 63 G, yra tik 1084 kv. m., o jame bus nuvestos plane pažymėtos komunikacijos, iš esmės sklypas praras savo vertę. Komunikacijos, reikalingos sklypui ( - ) 408, yra numatytos tiesti per man priklausantį sklypą ( - ) 63G. Privažiavimas į naujai suformuotus sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 numatytas taip pat per sklypą, kuris grąžintinas. Todėl akivaizdu, kad suformuojant vietoje 4 sklypų ( - ) 408, 408A, 408B ir 410 du sklypus, buvo tenkinti tik šių sklypų savininkų poreikiai, bet neatsižvelgta, ar greta esantis sklypas liks tinkamu naudotis, ar nebus pažeisti kito savininko interesai.

30Nurodė, kad atsakovai nuslėpė svarbią aplinkybę, kad šis derinimas dėl servituto Kauno miesto savivaldybės administracijos yra atšauktas 2008 m. rugpjūčio 8 d. raštu Nr. 40-2-1273. Šiame rašte nurodyta, kad servituto vieta ir plotas bus derinami iš naujo. Iš šio rašto matyti, kad apie servituto vietos ir ploto koregavimą bylos nagrinėjimo metu žinojo savivaldybė, Kauno apskrities viršininko administracija ir UAB „Unikodus“, tačiau tai sąmoningai nuslėpė ir teisme vadovavosi mano atstovo derinimu, kuris atšauktas.

31Detalaus plano organizatorius privalėjo pareiškėją informuoti raštu, nes ( - ) 63G sklypas ribojasi su planuojamu žemės sklypu. Teismas pripažino, kad detalaus plano organizatorius pažeidė minėtų Nuostatų 28 p. reikalavimus, tačiau nepagrįstai nurodė, kad šis pažeidimas neįtakojo pareiškėjo teisių, nes pareiškėjas nebuvo sklypo savininku. Jei pareiškėjas būtų buvęs tinkamai informuotas apie ruošiamą detalųjį planą, būtų pareiškęs laiku savo pretenzijas dėl komunikacijų vedimo per jo sklypą.

32Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į V. J. apeliacinį skundą prašo teismo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Teigia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o pirmos instancijos teismo sprendimas teisėtas ir paliktinas nepakeistu. Atsiliepime paaiškino, kad nei pareiškėjas, nei jo teisių perdavėja nei detaliojo planavimo metu, nei ginčijamo administracinio akto tvirtinimo metu nebuvo gretimo žemės sklypo savininkai. Viešame registre nėra ir nebuvo įregistruota pareiškėjo nuosavybės teisė į jokį gretimą ginčijamam žemės sklypą nei detaliojo plano rengimo ar tvirtinimo metu, nei skundo padavimo metu. Byloje yra VĮ Registrų centro Kauno filialo 2006 m. spalio 2 d. raštu pateikti duomenys apie gretimų žemės sklypų savininkus (b. 1. 105). Kaip matyti iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (reg. Nr. 44/945719) žemės sklypo ( - ) 63G, Kaune, nuosavybės teise įregistruotas V. B. vardu, įregistravimo pagrindas Apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 02-01-12365, Apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimas Nr. 7624; įrašas galioja nuo 2007 m. gruodžio 11 d. Ginčijamas įsakymas buvo patvirtintas beveik dviem mėnesiais anksčiau, nei pareiškėjo teisių pardavėjos vardu įregistruota nuosavybė. Viešas svarstymas vyko 2006 m. sausio 27 d. (b. 1. 109-111), t. y. beveik 2 metus prieš įregistruojant nuosavybės teisę V. B. į gretimą žemės sklypą ( - ) 63G, Kaune. Analogiška situacija yra su žemės sklypu ( - ) 406D: nei pats sklypas, nei nuosavybės teisė į jį nėra įregistruoti viešame registre, nei ginčijamo administracinio akto tvirtinimo metu, nei detaliojo plano viešo svarstymo metu, nei skundo teismui padavimo metu. Ginčijamo detaliojo plano rengimo metu galiojusių Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų 27.2 p. numatė detaliojo planavimo organizatoriui pareigą informuoti besiribojančių su planuojamu sklypu teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus. Dėl šios priežasties pirmos instancijos teismas teisingai ir pagrįstai konstatavo, kad pastaroji teisės norma nebuvo pažeista, kadangi nei pareiškėjas, nei jo teisių perdavėja detaliojo planavimo metu nebuvo besiribojančių su planuojamu sklypu teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkai.

33Kaip matyti iš detaliojo plano rengimo medžiagoje esančios 2006 m. sausio 30 d. detaliojo plano viešo svarstymo su visuomene ataskaitos (b. 1. 109) bei 2006 m. sausio 27 d. susirinkimo protokolo (b. 1. 110), detaliojo plano viešo svarstymo procedūroje dalyvavo visų gretimų žemės sklypų savininkai, buvo atsakyta į interesantus dominančius klausimus, po viešo susirinkimo jokių pretenzijų ar pasiūlymų negauta. Byloje yra Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė (b. 1. 139-140), kurioje aptariami tiek teigiami, tiek neigiami poveikiai įvairiais vertinimo aspektais. Šie rašytiniai įrodymai leidžia teigti, kad buvo įvertinti gretimų žemės sklypų savininkų interesai ir viešojo svarstymo metu konstatuota, kad jų teisės nėra pažeidžiamos. Interesų derinimas su pareiškėju taip pat matomas iš byloje esančių rašytinių įrodymų. Ginčijamo detaliojo plano aiškinamajame rašte (b. l. 130-132) nurodoma, kad „vakarinėje bei pietinėje dalyje esančioje laisvoje neužstatytoje žemėje yra parengtos preliminarios schemos sklypų suformavimui“, ties vienu iš įvažiavimų (planuojami du įvažiavimai, skirti dviems detaliuoju planu suplanuotiems sklypams) „suformuotas žemės sklypas buvusiems savininkams, kuriame numatytas servitutas pravažiavimui ir inžinerinių tinklų tiesimui į žemės sklypus ( - ) 408, 408A, 408B“. Analizuojant šį nuosavybės teisų atkūrimui parengtą žemės sklypo ( - ) 406D planą, akivaizdu, kad jame kaip tarnaujančiame daikte yra numatytas servitutas įvažiavimui ir servitutas tiesti komunikacijas. Šie servitutai yra aprašyti kitoje plano pusėje. Su šiais žemės sklypo ( - ) 406D sprendiniais sutiko pareiškėjo įgaliotas asmuo J. G. parašu ant šio plano. Prie apeliacinio skundo pridėto Urbanistikos skyriaus 2008 m. rugpjūčio 8 d. rašto Nr. 40-2-1273 negalima vertinti, kaip J. G. sutikimo atšaukimo. Šiame rašte tik nurodoma, kad išnagrinėjus teritoriją vietoje ir nustačius pretenzijų pagrįstumą informuosime UAB „Unimodus" papildomai. Be to, galima daryti prielaidą, kad pareiškėjo būsimos teisės naudotis žemės sklypu ( - ) 406D apimtis tik padidėjo parengus detalųjį planą, nes ginčijamo detaliojo plano rezultate pareiškėjo būsima teisė naudotis žemės sklypu ( - ) 406D apribota tik vienam įvažiavimui skirtu servitutu (kitas yra iš ( - ) gatvės).

34Kaip matyti iš byloje esančio žemės sklypo ( - ) 406D, Kaune, nurodoma, kad šio žemės sklypo paskirtis – kita, o būdas – bendro naudojimo teritorijos 50 %, inžinerinės infrastruktūros teritorija 30 %, komercinės paskirties objektų teritorijos – 20 %, vadinasi vyraujantis būdas yra bendro naudojimo teritorijos. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. Dl-151 patvirtinta Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacija, kaip bendro naudojimo būdo turinys nurodoma, kad teritorija, skirta bendram viešam naudojimui. Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo teigti, kad pareiškėjas negalės naudotis, (jei jam bus atkurta nuosavybė) žemės sklypu ( - ) 406D pagal būdą, nes ši teritorija yra skirta bendram viešam naudojimui. Be to, ne ginčijamo detaliojo plano sprendiniai sąlygojo pareiškėjui nuosavybės teisių atkūrimui suplanuoto sklypo naudojimo būdą. Atkreipė teismo dėmesį vertinant ginčijamo administracinio akto teisėtumą ir šiuo aktu tvirtinto detaliojo plano sprendinius, kad vadovaujantis LR Aplinkos ministro 2006 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-473 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 12.4 p. detalieji planai rengiami tik valdomam žemės sklypui. Ginčo atveju planuojami sklypai valdomi nuosavybės teise trečiųjų asmenų. Ginčo detaliojo plano brėžinyje nurodoma, kad detaliojo plano riba sutampa su planuojamomis sklypo ribomis. Vadinasi, ginčo detalusis planas nenustato jokio privalomojo rėžimo pareiškėjo galimai nuosavybės teise valdomam žemės sklypui. Vertina, kad apeliacinio skundo argumentas, kad bus vedamos inžinerinės komunikacijos per žemės sklypą ( - ) 63G ir taip bus apribota pareiškėjo teisė naudotis žemės sklypu, yra nepagrįstas. Pažymi, kad pareiškėjas nėra žemės sklypo savininkas (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas reg. Nr. 44/945719), ginčijamu detaliuoju planu nebuvo patvirtintas joks privalomas sprendinys už detaliojo planavimo organizatoriaus valdomų ar naudojamų žemės sklypo ribų, prisijungimas prie miesto inžinerinių komunikacijų yra sprendžiamas techninio projekto stadijoje, o ne ginčijamu administraciniu aktu pavirtintu detaliuoju planu, kadangi detaliuoju planu yra planuojamas žemės sklypas, jo naudojimo reglamentai, o ne statinių projektavimas. Vadovaujantis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289 Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių 2 p., valstybinės žemės sklypams servitutai nustatomi apskrities viršininko sprendimu. Pažymi, kad nepaisant to, kad pareiškėjo įgaliotas asmuo su nuosavybės teisių atkūrimui paruoštais žemės sklypo planais bei juose nustatytais reglamentais sutiko, Kauno apskrities viršininkui priėmus sprendimą dėl servitutų nustatymo, pareiškėjas galės šį administracinį aktą skųsti teismui, jei manys, kad šis servitutas pažeidžia jo teises.

35Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Unimodus“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad pareiškėjo nurodoma aplinkybė, jog pažeistos jo teisės, dėl to, kad žemės sklype, esančiame ( - ) 63 G, kuris ribojasi su žemės sklypu ( - ) 408, pareiškėjas ateityje planuoja rengti detalųjį planą gyvenamajai – administracinei paskirčiai ir vykdyti statybas, yra nepagrįsta jokiais įrodymais ar pateiktais dokumentais, liudijančiais apie numatomus veiksmus ar pagrindžiančių teisę į statybas. V. J. nuosavybės teisės atkūrimui paruoštuose planuose jau buvo numatytas servitutas, su kuriuo jo įgaliotas atstovas 2008 m. vasario 25 d. sutiko. Privažiavimo į planuojamus sklypus nustatymas buvo sprendžiamas vadovaujantis jau galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais – Birulikių rajono rytinės ir vakarinės dalies detaliaisiais planais, ( - ) 63 M detaliuoju planu, kuriuose ir numatytas įvažiavimas į ( - ) 408 per ( - ) 406 D sklypą. Šie teritorijų planavimo dokumentai yra galiojantys, teisminių ar kitų ginčų dėl jų nėra pareikšta, pareiškėjas jų neginčijo, todėl teismas dėl šiuose teritorijų planavimo dokumentuose įtvirtintų sprendinių nepasisakė, jų nenagrinėjo, nes tai būtų laikytina išėjimu už skundo ribų.

36Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gepaga“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo pareiškėjo argumentą dėl pareiškėjo pažeistų teisių. Nurodo, kad VĮ Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad 0,1084 ha žemės sklypas, esantis ( - ) 63 G Kaune, nuosavybės teisės V. B. vardu įregistruotos 2007 m. lapkričio 16 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo pagrindu, t. y. atkurtos nuosavybės teisės įpėdiniams po detaliojo plano patvirtinimo. Į žemės sklypą, esantį ( - ) 406 D, Kaune, nuosavybės teisės V. B. vardu dar nėra atkurtos. Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad žemės sklypai, esantys ( - ) 63 G, ( - ) 406 D, tiek detaliojo plano rengimo, tiek jo sprendinių priėmimo ir patvirtinimo metu nepriklausė nuosavybės teise V. B. ar pareiškėjui V. J.. Rengiant, derinant bei tvirtinant teritorijos detalųjį planą detaliojo plano rengėjai kreipėsi į VĮ Registrų centrą dėl gretimų žemės sklypų savininkų, tačiau nebuvo duomenų apie tai, kad pareiškėjas ar V. B. yra gretimo žemės sklypo savininkai. Pareigos kreiptis dėl duomenų apie asmenis greta planuojamos teritorijos siekiančius atkurti nuosavybės detaliojo plano rengėjams ar institucijai tvirtinančiai parengtą detalųjį planą teisės aktai nenustato. Atkreipia dėmesį, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 2 d. nuostatos bei Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų, patvirtintų 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 27.2 p. reikalavimai nebuvo pažeisti, nes detaliojo plano rengimo procedūros ir numatyti etapai buvo atliekami nepažeidžiant įstatymuose numatytos tvarkos. LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 2 d. planavimo organizatoriui numatyta pareiga apie žemės sklypo ar grupės žemės sklypų teritorijos planavimo dokumentų rengimo pradžią bei planavimo tikslus raštu informuoti greta planuojamos teritorijos esančius nekilnojamųjų daiktų savininkus. Pastebėjo, kad 2005 m. lapkričio mėn. 18 d. dienraštyje „Kauno diena“ buvo paskelbta, kad pradedamas rengti žemės sklypų ( - ) 408, 408 A, 408 B, 410 detalusis planas. 2006 m. sausio 27 d. įvyko viešas detaliojo plano svarstymas, kuriame dalyvavo gretimų sklypų savininkai pasirašė viešo susirinkimo dalyvių sąraše, po viešo susirinkimo jokių pretenzijų ar pasiūlymų negauta. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad jokių esminių pažeidimų dėl detaliojo plano rengimo procedūrų bei būtinų etapų nebuvo. Atkreipia dėmesį, kad privažiavimo į planuojamus sklypus nustatymas buvo sprendžiamas vadovaujantis jau galiojančiais teritorijos planavimo dokumentais – Biruliškių rajono rytinės ir vakarinės dalies detaliaisiais planais, ( - ) 63 M detaliuoju planu kuriuose ir numatytas įvažiavimas į ( - ) per. 408 per ( - ) 406 D sklypus.

37Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b. l. 60 – 64, t. II) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimą grindžia argumentais, iš esmės analogiškais pateiktiesiems pirmosios instancijos teismui.

38Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities viršininko administracija buvo pakeista Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

39Teisėjų kolegija

konstatuoja:

40IV.

41Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

42Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad ginčijame detaliajame plane nurodyti du įvažiavimai į naujai suformuotus sklypus, iš kurių vienas pravažiavimas numatytas per pareiškėjui grąžintą sklypą ir numatytą grąžinti sklypą, taip pat per sklypą, esantį ( - ) 63 G, numatyta pravesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, šie detaliojo plano sprendiniai pažeidžia apelianto teises ir yra nesuderinami su duomenimis, įregistruotais Nekilnojamojo turto registre žemės sklypo, esančio ( - ) 63G, atžvilgiu.

43Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057, 106 punkte nustatyta, kad piliečių prašymus atkurti nuosavybės teises į žemę, esančią miestuose, nagrinėja turto buvimo vietos žemėtvarkos skyriai, o apskrities viršininkas sprendimą atkurti nuosavybės teises į žemę, iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatytąja tvarka priskirtose teritorijose, natūra priima pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintus žemės sklypų planus. Žemėtvarkos skyrius, gavęs iš savivaldybės administracijos direktoriaus dokumentus (duomenis): pakviečia pretendentus susipažinti su savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktais dokumentais (duomenimis); parengia apskrities viršininko įsakymo dėl žemės servitutų nustatymo ir sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę projektus. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. A-1795 „Dėl žemės sklypo ( - ) plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas žemės sklypo ( - ) 63G planas, kuriame numatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis per žemės sklypą ( - ) 63G iki žemės sklypo ( - ) 408C (tarnaujantis daiktas) (II t., 55 b. l., I t., 27 b. l.). V. B. vardu Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr.7624 ir 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.02-01-12365 atkurtos nuosavybės teisės į 0,1084 ha žemės sklypą, esantį ( - ) 63G, Kaune. 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 02-01-12365 nustatytas tas pats, kaip ir minėtame žemės sklypo plane, kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis per žemės sklypą ( - ) 63G iki žemės sklypo ( - ) 408C (tarnaujantis daiktas) (II t. 11 b. l.). Nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ) 63G, kelio servitutas iki žemės sklypo ( - ) 408C yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (I t., 10 b. l.). Kaip teisingai yra pažymėjęs pirmosios instancijos teismas, detaliojo teritorijų planavimo procesas yra tęstinio pobūdžio ir susideda iš tam tikrų etapų, o ginčijamo detaliojo plano rengimo procedūra prasidėjo 2005 metų rudenį, tačiau pripažintina ir tai, kad piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo procedūra taip pat yra tęstinio pobūdžio ir ji buvo prasidėjusi, sprendžiant iš apeliacinio skundo, 1992 metais, kai buvo pateiktas V. B. prašymas dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Teisėjų kolegija laikosi nuostatos, kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti šių dviejų procedūrų derinimą tarpusavyje rengiant ir priimant galutinius sprendimus. Iš Teritorijų planavimo dokumento 2007 m. liepos 10 d. patikrinimo akto Nr. TP-502 (I t., 37 b. l.) ir ginčijamo detaliojo plano pagrindinio brėžinio (I t., 24 b. l.) matyti, kad Kauno apskrities viršininko administracija yra pateikusi teigiamą patikrinimo išvadą. Pirmosios instancijos teismas netyrė, ar Kauno apskrities viršininko administracija derindama ginčijamą detalųjį planą atsižvelgė į byloje dėl nuosavybės teisių atkūrimo esančius duomenis.

44Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 8 punkte nustatyta, kad rengiant detalųjį planą įvertinamos gretimybės – kaimyniniai žemės sklypai ir kitos teritorijos, besiribojančios su planuojama teritorija.

45Ginčijamu žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliuoju planu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A-3 689, siekiama pakeisti ir nustatyti žemės sklypų plotus, žemės sklypų naudojimo būdą ir pobūdį, privažiavimus į planuojamus žemės sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Aiškinamajame rašte teigiama, kad ginčijamu detaliuoju planu numatyti į planuojamą teritoriją įvažiavimai: iš ( - ) gatvės bei – planuojamo privažiavimo kelio vakarinėje pusėje, privažiavimo kelias planuojamas remiantis Biruliškių rajono Vakarinės ir rytinės dalių detaliuoju planu (I t., 131 b. l.). Iš ginčijamo detalaus plano pagrindinio brėžinio (I t., 24 b. l.) matyti, kad Lietuvos automobilių kelių direkcija yra suderinusi projektą su pastaba, kad įvažiavimas ir išvažiavimas iš ir į planuojamą teritoriją turi būti įrengtas pagal Biruliškių rajono detaliojo plano sprendinius, o paties detalaus plano pastabose numatyta, kad privažiavimai iki planuojamos teritorijos numatyti remiantis patvirtintu Biruliškių rajono vakarinės ir rytinės dalies detaliuoju planu.

46Pirmosios instancijos teismas sprendime pabrėžia, kad iš ginčo detaliojo plano matyti, jog jame yra nustatyti du įvažiavimai: tarp taškų 11-12 ir 6-7, įvažiavimas, numatytas tarp taškų 6-7, yra iš pietinės pusės, įvažiavimas, numatytas tarp taškų 11-12, yra iš vakarinės pusės, tačiau jokių objektyvių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog minėtas įvažiavimas planuojamas per V. B. priklausantį ir per numatomą atkurti nuosavybės teises žemės sklypus, nėra, vien tai, jog aiškinamajame rašte nurodyta apie numatomą pravažiavimą iš vakarinės pusės, nepatvirtina, jog jis numatytas būtent per pareiškėjo nurodytus sklypus. Tuo tarpu pareiškėjas tiek savo skunde, tiek apeliaciniame skunde teigia, kad numatomas įvažiavimas į suplanuotą teritoriją suplanuotas per žemės sklypą, esantį ( - ) 63G. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nerinko įrodymų ir nenustatė tos aplinkybės, ar įvažiavimas į suplanuotą teritoriją ginčijamu detaliuoju planu numatytas per žemės sklypą, esantį ( - ) 63G, šiuo požiūriu nenagrinėjo ir Biruliškių rajono detaliojo plano sprendinių, pagal kuriuos turėjo būti įrengtas įvažiavimas į planuojamą teritoriją. Taip pat pirmosios instancijos teismas netyrė tos aplinkybės, ar per žemės sklypą, esantį ( - ) 63G, yra suplanuoti pravesti vandentiekio ir kanalizacijos tinklai ar kitos komunikacijos. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad Kauno apskrities viršininko 2007 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. 7624 ir 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr.02-01-12365 atkurtos nuosavybės teisės į žemės sklypą, esantį ( - ) 63G, Kaune ir nustatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę važiuoti transporto priemonėmis per žemės sklypą ( - ) 63G iki žemės sklypo ( - ) 408C, bei į tai, kad nuosavybės teisės į žemės sklypą ( - ) 63G, kelio servitutas iki žemės sklypo ( - ) 408C yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre (I t., 10 b. l.), laikosi nuostatos, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą, ar ginčijamu detaliuoju planu yra pažeidžiamos pareiškėjo teisės ar įstatymų saugomi interesai, turėjo nustatyti bylai reikšmingas minėtas aplinkybes.

47Taip pat pareiškėjas skunde yra nurodęs, kad detaliajame plane yra numatyti automobilių parkingai, kurie pavaizduoti ant sklypo ribos ir nenurodytos apsauginės zonos. Pirmosios instancijos teismas taip pat netyrė šios aplinkybės, taip pat nenagrinėjo, ar rengiant ginčijamą detalų planą buvo atliktos reikalingos detaliojo plano sprendinių poveikio aplinkai vertinimo procedūros. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje esanti Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo lentelė (t. I, b. 1. 139-140) negali būti vertinama kaip įrodymas, kad poveikio aplinkai vertinimo procedūros yra nepažeistos.

48Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. negali būti laikomas pagrįstu ir teisėtu, todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiamas teismo sprendimas panaikintinas, byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nustačiusi, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl pirmiau paminėtų priežasčių, teisėjų kolegija kitų apeliacinio skundo argumentų nevertina. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėdamas bylą iš naujo pirmosios instancijos teismas turi aktyviai dalyvauti papildomų įrodymų rinkimo procese (ABTĮ 81 straipsnis) ir juos vertindamas kartu su kitais byloje esančiais įrodymais bylai reikšmingų aplinkybių kontekste nustatyti, ar nurodytos aplinkybės yra reikšmingos nusprendžiant, ar pareiškėjo teisės yra pažeistos.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

50pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 27 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

51Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Edgarui Pauliui Staniukaičiui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 5. Teisėjų kolegija... 6. I.... 7. Pareiškėjas pateikė skundą, kuriuo prašo panaikinti Kauno miesto... 8. Pareiškėjo atstovė nurodė, jog V. J. yra 9. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė atsiliepime su skundu nesutiko. Nurodė,... 10. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Gepaga“ atstovai su skundu nesutiko.... 11. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB “Unimodus” atstovas prašė skundą... 12. II.... 13. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. kovo 27 d. sprendimu... 14. Nustatė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m.... 15. Pareiškėjas yra gretimo sklypo, esančio Kauno m., ( - ) 63G, savininkės 16. Teismas pažymėjo, kad LR Teritorijų planavimo įstatymo (toliau –... 17. Nustatė, kad ginčo detaliojo plano rengimo procedūra prasidėjo 2005 m.... 18. Teismas nustatė, jog 0,1084 ha žemės sklypas, esantis ( - ) 63G, Kaune,... 19. Teismas nustatė, kad visuomenės, tame tarpe, pareiškėjo dalyvavimas ginčo... 20. Rengiant detalųjį planą, buvo kreiptasi į VĮ Registrų centrą dėl... 21. Teismas konstatavo, kad detaliojo plano rengėjas, užklausdamas Viešąjį... 22. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra pateikta duomenų, jog besiribojančių su... 23. Visuomenės, tame tarpe ir pareiškėjo, dalyvavimas ginčo teritorijos... 24. Nustatė, jog detaliajame plane nustatyti du įvažiavimai: tarp taškų 11-12... 25. Nuosavybės teisių atkūrimui ( - ) 406D 2008 m. vasario 25 d. parengtame... 26. Pareiškėjas ginčo plano neteisėtumą grindžia taip pat argumentais, jog... 27. Atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų prašymai nutraukti bylą dėl... 28. III.... 29. Pareiškėjas V. J. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 30. Nurodė, kad atsakovai nuslėpė svarbią aplinkybę, kad šis derinimas dėl... 31. Detalaus plano organizatorius privalėjo pareiškėją informuoti raštu, nes (... 32. Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu į 33. Kaip matyti iš detaliojo plano rengimo medžiagoje esančios 2006 m. sausio 30... 34. Kaip matyti iš byloje esančio žemės sklypo ( - ) 406D, Kaune, nurodoma, kad... 35. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Unimodus“... 36. Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Gepaga“... 37. Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepimu (b. l. 60 – 64, t. II)... 38. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu tretysis suinteresuotas asmuo... 39. Teisėjų kolegija... 40. IV.... 41. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 42. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad ginčijame detaliajame plane... 43. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 44. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr.... 45. Ginčijamu žemės sklypų ( - ) 408, 408A, 408B, 410 detaliuoju planu,... 46. Pirmosios instancijos teismas sprendime pabrėžia, kad iš ginčo detaliojo... 47. Taip pat pareiškėjas skunde yra nurodęs, kad detaliajame plane yra numatyti... 48. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija konstatuoja, kad 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 50. pareiškėjo V. J. apeliacinį skundą tenkinti iš... 51. Nutartis neskundžiama....