Byla I-3797-643/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Sušinskienės ir Halinos Zaikauskaitės,

2dalyvaujant pareiškėjui S. G., pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui Tomui Zubrickui, atsakovės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos atstovei Alionai Gaidarovič,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo S. G. skundą atsakovei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ir trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Headex“ dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

4S. G. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu ( b. l. 1-11) prašydamas panaikinti Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos (toliau – ir Inspektorė arba Atsakovė) 2012-06-12 priimtą sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos" (toliau – ir Sprendimas) bei priteisti iš Atsakovės Pareiškėjo naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Inspektorės priimtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl turi būti teismo naikintinas. Pareiškėjas nesutinka su Atsakovės nuomone, kad Pareiškėjas būdamas interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoju yra laikomas viešosios informacijos skleidėju, kuris atsako už tinklapyje nežinomų interneto naudotojų parašytų ir paskleistų publikacijų turinį. Prieštarauja Atsakovės reikalavimui iš interneto tinklalapio www.skundai.lt pašalinti Sprendime nurodytą informaciją, kurią interneto naudotojai publikavo apie UAB „Headex“. Nurodo, kad jo, kaip valdytojo veikla, apsiriboja tik interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, ši veikla yra techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio. Interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas jokių publikacijų nerengia ir neskleidžia, o tik suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją - internete paskelbti savo nuomonę apie prekių pardavėjus, paslaugų teikėjus ar darbdavius. Visos publikacijos yra rengiamos ir publikuojamos tik pačių tinklalapio lankytojų ir tam nereikalingas joks tinklalapio valdytojo veiksmas. Lankytojų pateiktos publikacijos apdorojamos tik techniškai ir automatiškai, joks žmogus netikrina, nestebi, kokius duomenis saugojimui patalpina interneto tinklalapio www.skundai.lt lankytojai ir kokie duomenys viešosios prieigos prie saugomų duomenų funkcijos pagrindu tampa prieinami bet kuriam interneto naudotojui. Nurodo, kad Pareiškėjo veiklos atžvilgiu turi būti taikytinos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo" (toliau - Tvarka) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 881 „Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas" (toliau - Aprašas) nuostatos. Nurodo, kad Pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus saugojimui) duomenis yra ribojama Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 3 d., Tvarkos 12 str. ir Lietuvos Respublikos Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 str. bei kitų šio įstatymo straipsnių, taip pat Aprašo nuostatomis, kurios nenumato pareigos tikrinti kitų asmenų skleidžiamą viešąją informaciją bei užtikrinti jos teisėtumą, pagrįstumą, etiškumą ir pan. Todėl, pasak pareiškėjo, jis negali būti laikomas teisinės atsakomybės subjektu už kito asmens (publikacijos autoriaus) paskleistus duomenis (publikaciją), paskleistų duomenų turinį, duomenų teisėtumą, atitikimą tikrovės bei etiškumą, taip pat negali būti tapatinamas su viešosios informacijos rengėju ar skleidėju. Pareiškėjas taip pat remiasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) bei Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika. Nurodo, jog ESTT savo praktikoje yra išaiškinęs, kad interneto tinklalapio valdytojas, kurio veiklos atžvilgiu yra taikytinos LR Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 str. nuostatos (direktyvos 2000731/EB (Elektroninės komercijos direktyva), negali būti atsakingas už kitų asmenų pateiktų saugojimui ir viešai publikuojamų duomenų turinį. LR Konstitucinis Teismas 2005-09-19 nutarime yra išaiškinęs, kad informacijos prieglobos paslaugų teikėjas negali būti tapatinamas su LR Visuomenės informavimo įstatymo nurodytais subjektais -viešosios informacijos rengėju ir (arba) platintoju/skleidėju. Pagal šį KT nutarimą, už kito asmens patalpintų saugojimui duomenų saugojimą paslaugų teikėjas neatsako ir negali būti keliamas paslaugos teikėjo jokios teisinės atsakomybės klausimas, jei saugomi duomenys įstatymu nėra pripažinti neskelbtina informacija. Todėl vien tik UAB „Headex“ vidiniai įsitikinimai ir nuomonė, kad publikacijos apie UAB „Headex“ yra neatitinkančios tikrovės, žeminančios, neatitinkančios etikos standartų, nėra pakankamas pagrindas reikalauti pašalinti tam tikrus duomenis iš interneto tinklalapio www.skundai.lt - būtina įstatymu pripažinti prašomus pašalinti duomenis neskelbtina informacija. Pabrėžia, kad teisinės atsakomybės ir tam tikrų pareigų atsiradimo pradžia yra Aprašo 3 p., 4 p., 5 p. reikalavimus atitinkančio arba neatitinkančio pranešimo gavimo momentas. Jokie teisės aktai Pareiškėjo neįpareigoja rūpintis duomenų surinkimu ar gavimu, kurie pagrįstų saugomų duomenų teisėtumą, etiškumą, atitikimą tikrovei ir pan. Pareiškėjas nurodo, kad UAB "Headex" pranešimas neatitiko Aprašo 4.3. p. reikalavimų, nes nebuvo pateikti faktiniai duomenys, apie ką UAB "Headex" buvo informuota ir vadovaujantis Aprašo 17 p. prašyta pateikti juos, kurių UAB „Headex“ nepateikė. Mano, kad dėl to UAB "Headex" ir kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, nes UAB „Headex" įstatymu kilo pareiga gauti faktinius duomenis, kuriais ji galėtų pagrįsti savo argumentus, o teisenos metu konstatuoti duomenis gali teismas ar kitos jurisdikcinės institucijos. Inspektorė nepagrįstai pripažino Pareiškėją žinojusiu „<...>jog jo valdomame interneto tinklalapyje paskelbta informacija kenkia pareiškėjos dalykinei reputacijai ir atsisakęs ją pašalinti, interneto tinklalapio valdytojas elgėsi nesąžiningai ir tuo pažeidė Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies nuostatas, draudžiančias platinti dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą." - neesant tam būtinosios sąlygos - duomenų, kurie patvirtintų UAB „Headex" dalykinę reputaciją žeminančius ir tikrovę neatitinkančius faktus. Pareiškėjas pažymi, kad jo veiklos vertinimas nėra ir nebuvo Atsakovės kompetencijoje, todėl vertindama Pareiškėjo veiklą ir pateikdama reikalavimą pašalinti tam tikrus interneto tinklalapio www.skundai.lt tarnybinėje stotyje saugomus duomenis, Atsakovė peržengė savo kompetencijos ribas. Pareiškėjo veiklos priežiūrą atlieka Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Be to, Pareiškėjo nuomone, Inspektorė faktiškai įvykdė valstybinę cenzūrą, nors tai įstatymu yra draudžiama, ir pažeidė viešąjį interesą. Publikacijos buvo publikuotos kaip komentarai apie darbdavį UAB „Headex". Nurodo, jog visuomenės nariai (interneto naudotojai) turi teisę dalyvauti diskusijose, vertinimuose bei komunikuoti tarpusavyje jai aktualiais darbdavio pasirinkimo klausimais, o tokios teisės ribojimas prieštarauja tiek teisės, tiek demokratijos principams.

5Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas advokato padėjėjas skundą palaikė iš esmės jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

6Atsakovė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (b. l. 28-31) prašė Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad 2012 m. birželio 12 d. Inspektorė, išnagrinėjusi trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Headex“ skundą dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos, priėmė sprendimą Nr. SPR-57, kuriuo trečiojo suinteresuoto asmens skundą pripažino pagrįstu ir įspėjo Pareiškėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Pažymi, kad jos sprendimu Pareiškėjas buvo pagrįstai ir teisėtai pripažintas viešosios informacijos skleidėju, todėl jo atžvilgiu turi būti taikytinos atsakomybės pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas. Nurodo, kad Pareiškėjo veikla yra trejopo pobūdžio jis pirma, yra informacijos prieglobos paslaugų teikėjas (kaip tai nustato 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Tvarkos 4 dalies nuostatos), antra, informacinės visuomenės paslaugų teikėjas, todėl jo veiklos atžvilgiu yra taikytinos ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos ir trečia, interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas. Remiantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 dalies nuostatomis, Pareiškėjas pagrįstai laikytinas viešosios informacijos skleidėju. Todėl jo veiklos atžvilgiu turi būti taikomos ir Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos. Inspektorė atkreipė dėmesį, kad faktą, jog Pareiškėjas pagrįstai laikytinas viešosios informacijos skleidėju jau ne vieną kartą yra spręstas bendrosios kompetencijos teismuose (2012-05-24 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-852-324/2012, 2012-04-05 Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-677-260/2012 ir kitose bylose). Inspektorė nurodo, kad reikalaudama iš Pareiškėjo pašalinti visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų neatitinkančią informaciją neperžengė savo kompetencijos ribų. Paaiškino, kad buvo sprendžiama Pareiškėjo, kaip viešosios informacijos skleidėjo, bet ne informacinės visuomenės paslaugos teikėjo, atsakomybė, todėl buvo vadovautasi ne minėto Aprašo, bet Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis. Nors Visuomenės informavimo įstatymas nenumato reikalavimų prašomai informacijai iš interneto portalo pašalinti, tačiau pritaikius analogijos principą, buvo vadovautasi minėto įstatymo 44 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos paneigimą. Pažymėjo, kad Pareiškėjo atžvilgiu buvo taikyta atsakomybė pagal Visuomenės informavimo įstatymą kuri savo pobūdžio skiriasi nuo civilinės ir iš esmės reiškia, kad pareiškėjas, kaip viešosios informacijos skleidėjas, nesilaikė minėto įstatymo nuostatų, todėl privalo pašalinti jo valdomoje priemonėje nustatytus pažeidimus, o neįvykdęs reikalavimo pašalinti konstatuotus pažeidimus gali būti baudžiamas administracine tvarka. Inspektorė nesutinka ir su Pareiškėjo argumentu, kad ji savo sprendimu vykdė cenzūrą. Argumentuoja, kad teisė skleisti informaciją kaip ir bet kuri kita teisė, nėra absoliuti ir gali būti ribojama įstatymo, jei tai būtina demokratinėje visuomenėje. Šiuo atveju Pareiškėjas yra tas asmuo, kuris pagal Visuomenės informavimo įstatymo nuostatas yra atsakingas už jo valdomame tinklalapyje paskelbtos informacijos teisėtumą. Todėl, Inspektorės nuomone, teisėtas jos reikalavimas laikytis visuomenės informavimo sritį reglamentuojančių teisės aktų nuostatų negali būti laikomas cenzūros įvedimu ar jos vykdymu.

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su skundu nesutiko iš esmės atsiliepime į skundą nurodytais argumentais ir prašė jį atmesti.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ atsiliepimu (b. l. 56-62) į skundą prašė Pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, 2012-06-12 Inspektorės Sprendimą Nr. SPR-57 palikti nepakeistą. Nurodo, kad Pareiškėjas, būdamas internetinės svetainės www.skundai.lt valdytoju, atitinka Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 str. 9 d. nurodytą informacinės visuomenės paslaugų teikėjo sąvoką. Tačiau pagal Visuomenės informavimo įstatymo 2 str. 76 bei 17 dalį Pareiškėjas atitinka ir viešosios informacijos skleidėjo sąvoką. Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 2 dalį už informacinės visuomenės informavimo priemonės turinį įstatymų nustatyta tvarka atsako jos valdytojas. UAB „Headex“ pažymi, kad Pareiškėjas apie talpinamą trečiojo asmens dalykinę reputaciją menkinančią informaciją elektroniniu paštu buvo informuotas dar 2011 m. gruodžio 22 d., tačiau atsisakė panaikinti dalykinę reputaciją menkinančią informaciją iš savo valdomo tinklalapio. Atsisakyme Pareiškėjas pažymėjo, jog įvertinti ar informacija yra dalykinę reputaciją menkinanti turi kompetentinga institucija. Nurodo, jog tokį įvertinimą pateikė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, todėl tai nėra laikytina vien tik Trečiojo asmens vidiniai įsitikinimai, kas reiškia, kad Pareiškėjas turėjo pašalinti jo valdomame tinklapyje talpinamą neskelbtiną informaciją. Be to, netgi Pareiškėjo statusą vertinant tik kaip informacijos prieglobos paslaugų teikėjo, jo atsakomybė už talpinamos informacijos turinį vis tiek kyla Tvarkos 12.2 punkto ir 14 punkto nuostatų pagrindu. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjas teisingai Inspektorės sprendime buvo nurodytas kaip viešosios informacijos skleidėjas, o Atsakovo įpareigojimas panaikinti reputaciją menkinančią informaciją yra teisėtas bei pagrįstas, nes Pareiškėjas buvo informuotas apie saugomą dalykinę reputaciją menkinančią informaciją ir sąmoningai atsisakė ją pašalinti. Trečiasis suinteresuotas asmuo pritaria Atsakovės argumentui, kad nors LR Visuomenės informavimo įstatymas nenumato reikalavimų prašomai informacijai pašalinti iš internetinio tinklalapio, tačiau esant teisinei spragai, taikoma įstatymų analogija ir šiuo atveju Visuomenės informavimo įstatymo 44 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios informacijos paneigimą. Taip pat pažymėjo, jog nors kiekvienos publikacijos autorius atsako pagal LR CK 2.24 str. nuostatas, tačiau tokios atsakomybės nereikia painioti su Visuomenės informavimo įstatyme numatyta pareiga pašalinti dalykinę reputaciją menkinančią informaciją, kuri buvo skirta Pareiškėjui. UAB „Headex“ taip pat pritaria ir Atsakovės argumentui, kad teisėtas reikalavimas laikytis teisės aktuose numatytų reikalavimų nėra ir negali būti laikomas cenzūros įvedimu. Be to, faktas, kad Pareiškėjas yra viešosios informacijos skleidėjas jau ne kartą yra patvirtintas įsiteisėjusiais teismų sprendimais (Kauno apygardos teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2A-852-324/2012, Nr. 2A-677-260/2012).

9Skundas tenkintinas

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

112011 m. spalio 28 d. UAB „Headex“ pateikė skundą Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai reikalaudama, kad internetinės svetainės www.skundai.lt valdytojas pašalintų Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimus – iš tinklapio www.skundai.lt būtų ištrinti UAB „Headex“ dalykinę reputaciją, teisėtus interesus, o kartu ir teisės aktų reikalavimus pažeidžiantys tinklapio lankytojų komentarai (b.l.32-35).

122011 m. lapkričio 11 d. Inspektorė raštu Nr. SK-208/S-1100 kreipėsi į interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoją S. G. prašydama pateikti paaiškinimus, t.y. atitinkamuose komentaruose paskelbtos informacijos paskleidimo aplinkybes, pagrįsti duomenimis jų atitikimą tikrovei bei išdėstyti savo poziciją dėl susidariusios ginčo situacijos (b.l.37-38).

132011 m. gruodžio 1 d. Inspektorė gavo S. G. paaiškinimus, kuriuose jis nurodė, kad nėra paminėtų publikacijų autorius, todėl negali suteikti jokios informacijos apie publikacijose pateiktus duomenis, jų atitikimą tikrovei, juo labiau atsakyti už kitų asmenų pateiktus komentarus. Taip pat nurodė, kad remiantis LR Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 str. nuostatomis, už pateiktą informaciją jis neatsako, nes nėra gavęs faktinių duomenų apie tai, kad tinklalapyje www.skundai.lt būtų saugomi draudžiami skelbti, platinti ar skleisti duomenys (b.l.39)

142012 m. sausio 3 d. UAB „Headex“ pateikė papildomus paaiškinimus (b.l. 40-41) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, kuriuose nurodė, kad 2011-12-22 elektroniniu paštu išsiuntė reikalavimą (b.l. 42-45) tinklapio www.skundai.lt valdytojui, kad būtų pašalinti įmonės dalykinę reputaciją žeidžiantys duomenys. 2011-12-30 gavo valdytojo atsisakymą vykdyti įmonės reikalavimą (b.l.42). Atsisakyme buvo nurodyta, kad tinklapio www.skundai.lt publikacijas teikia tretieji asmenys – publikacijų autoriai, todėl informaciją pašalinti galėtų tik tuo atveju, jeigu būtų gauta kompetentingos institucijos išvada dėl skleidžiamos informacijos neteisėtumo.

152012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorė sprendimu Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ nusprendė įspėti viešosios informacijos skleidėją - interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoją S. G. dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 str. 2 dalies pažeidimo. Pareikalavo pašalinti atitinkamuose komentaruose paskelbtą informaciją, kurią sprendime laikė žiniomis, formuojančiomis neigiamą visuomenės nuomonę apie įmonę UAB „Headex“, joje esančias darbo sutarties sudarymo, darbo sąlygas, mokamą atlyginimą. Tam tikrus teiginius laikė neetiška ir nepadoria forma pareikšta įmonės dalykinę reputaciją pažeidžiančia nuomone (b.l.12-19).

16Byloje spręstinas ginčas dėl 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorės sprendimo Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos“ pagrįstumo ir teisėtumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektai neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Sprendžiant pareiškėjo S. G. reikalavimo panaikinti ginčijamą sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

17Ginčijamas Atsakovės sprendimas priimtas remiantis Visuomenės informavimo įstatymo (2011 m. rugpjūčio 1 d. redakcija) 49 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodyta, jog Žurnalistų etikos inspektorius yra valstybės pareigūnas, kuris prižiūri, kaip įgyvendinamos šio įstatymo nuostatos; 50 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame įtvirtinta jog, Inspektorius nagrinėja suinteresuotų asmenų skundus (pareiškimus) dėl visuomenės informavimo priemonėse pažeistos jų garbės ir orumo, bei šio įstatymo 50 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią, inspektorius, atlikdamas nurodytas funkcijas, gali priimti sprendimą.

18Iš esmės nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl to, ar Pareiškėjas, būdamas interneto tinklapio www.skundai.lt valdytoju, laikytinas viešosios informacijos skleidėju ir atsako už tinklapyje patalpintų publikacijų turinį pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 2 dalį, ar jis laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju kaip ir informacinės prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėju ir neatsako už publikacijų autorių paskleistų duomenų turinį pagal Visuomenės informavimo įstatymo 51 str. 2 dalį, o jam yra taikytinos 2006 m. gegužės 25 d. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 nuostatos. 2012-06-12 Inspektorės sprendime Nr. SPR-57 Pareiškėjas S. G. įvardintas kaip viešosios informacijos skleidėjas ir jam paskirtas įspėjimas dėl Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnio 2 dalies pažeidimo bei pareikalauta pašalinti nurodytuose konkrečiuose komentaruose paskelbtą informaciją (b.l.12-19).

19Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 dalyje įtvirtinta viešosios informacijos skleidėjo sąvoka. Tai visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, retransliuotojas, radijo programų transliuotojas, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas ar kitas asmuo, skleidžiantys viešąją informaciją visuomenei ir atsakantys už tos informacijos teisėtumą. To paties straipsnio 20 dalyje numatyta, kad Informacinės visuomenės paslaugos teikėjas – informacinės visuomenės paslaugą teikiantis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens atstovybę ar filialą, o 21 dalyje nustatyta, jog Informacinės visuomenės paslaugų tarpinis teikėjas – informacinės visuomenės paslaugų teikėjas, perduodantis paslaugos gavėjo pateiktą informaciją elektroninių ryšių tinklu, suteikiantis galimybę naudotis elektroninių ryšių tinklu arba saugantis paslaugos gavėjo pateiktą informaciją.

20Pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalį: „Paslaugos teikėjas – tai informacinės visuomenės paslaugą teikiantis fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę“. Šio įstatymo priede yra nurodyta, jog yra įgyvendinama 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje. Minėtoje direktyvoje 2000/31/EB nustatyta, kad paslaugų teikėjas - tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, teikiantis informacinės visuomenės paslaugą (2 straipsnio b punktas); kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjas už informaciją neatsako tik tada, kai jo veikla apsiriboja eksploatavimo techniniu procesu ir prieigos prie ryšių tinklo, kuriuo perduodama arba kuriame laikinai saugoma trečiųjų šalių suteikta informacija, suteikimu tik tam, kad perdavimas būtų efektyvesnis, - ši veikla yra techninio, automatinio ir pasyvaus pobūdžio, o tai reiškia, kad informacinės visuomenės paslaugų teikėjas neturi žinių apie perduodamą arba saugomą informaciją ir negali jos kontroliuoti (preambulės 42 punktas).

21Nagrinėjamu atveju matyti, kad S. G., kaip interneto tinklapio www.skundai.lt valdytojas, suteikia interneto naudotojams techninę galimybę rengti ir skleisti viešąją informaciją internete, pats jos nerengdamas ir neskleisdamas. Jo veikla apsiriboja tik interneto tinklapio www.skundai.lt tarnybinės stoties (interneto serverio) eksploatavimo techniniu procesu, automatiniu, tarpiniu ir trumpalaikiu perduodamos informacijos saugojimu, pateiktos kitų asmenų publikacijos apdorojamos automatiškai, netikrinant ir nestebint, kokio turinio informacija skleidžiama. Todėl interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojas laikytinas informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėju - tarpininkaujančiu tarp duomenis skleidžiančių interneto naudotojų ir paskleistus duomenis skaitančių interneto naudotojų.

22Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo, atsakomybė už kitų asmenų interneto tinklalapyje www.skundai.lt viešai publikuotus (pateiktus saugojimui) duomenis yra ribojama Visuomenės informavimo įstatymo 51 straipsnio 3 dalimi, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 14 straipsnio ir kitų šio įstatymo straipsnių nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 290 „Dėl viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo" bei Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 881 „Galimybės pasiekti neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją panaikinimo tvarkos aprašas" nuostatomis.

23Todėl nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Pareiškėjo atžvilgiu turėjo turi būti taikytinos ne Visuomenės informavimo įstatymo nuostatos, o Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo nuostatos numatančios atsakomybę už pateiktą informaciją.

24Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 12 str. nustato, kada paslaugos teikėjas neatsako už teikiamą informaciją, t.y. kai jis neinicijuoja informacijos perdavimo, neparenka perduodamos informacijos gavėjo, neparenka ir nekeičia perduodamos informacijos. Pareiškėjas, kaip paslaugų teikėjas, yra paslaugos gavėjo prašymu saugantis jo pateiktą informaciją ir už ją neatsako, jei yra įstatymo 14 str. 1 d. nustatytos nuostatos, t.y.: 1) neturi faktinių duomenų apie neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu ir, kai reikalaujama atlyginti žalą, nežino apie faktus ir aplinkybes, rodančius neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba tai, kad paslaugos gavėjas teikia neteisėtu būdu įgytą, sukurtą, pakeistą ar naudojamą informaciją; 2) sužinojęs arba gavęs žinių apie neteisėtą paslaugos gavėjo veiklą arba apie tai, kad paslaugos gavėjo pateikta informacija įgyta, sukurta, pakeista ar naudojama neteisėtu būdu, skubiai imasi veiksmų, kad panaikintų galimybę tokią informaciją pasiekti.

25Informacinės visuomenės paslaugų teikimą ir kitą paslaugų teikėjų veiklą reguliuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas. Remiantis Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prižiūri, kaip paslaugų teikėjai laikosi šio įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų. Informacinės visuomenės plėtros komitetas turi teisę savo iniciatyva arba asmenų, kurių teises pažeidžia paslaugų teikėjo perduodama ir (ar) saugoma informacija ar su ja susijusi veikla, prašymu įpareigoti paslaugos teikėją imtis veiksmų, kad būtų nutrauktas pažeidimas, daromas naudojant informacinės visuomenės paslaugas, numatytas šio įstatymo 12-14 straipsniuose, ar užkirstas jam kelias, nepaisant to, kad už tokį pažeidimą pagal šio įstatymo 12-14 straipsnius paslaugos teikėjas neatsako (Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 21 str. 1 d.).

26Todėl remiantis aukščiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad Pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt valdytojo, kaip informacinės visuomenės tarpinių paslaugų teikėjo, kaip informacijos prieglobos (duomenų saugojimo) paslaugų teikėjo atsakomybę už pateiktos informacijos turinį turėjo teisę vertinti ir atitinkamai sprendimus priimti ne Atsakovė - Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, bet Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

27Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, remiantis anksčiau išdėstytais motyvais bei vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 20 ir 21 dalimis, 51 straipsnio 3 dalimi, Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalimi, 14 straipsniu, 20 straipsnio 1 dalimi, Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais (ABTĮ 4 str. 6 d.) atsakovo Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos 2012-06-12 priimtas sprendimas Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos" naikintinas, kaip priimtas nekompetentingo administravimo subjekto.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

29Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Kreipdamasis į teismą su skundu pareiškėjas sumokėjo 100 Lt dydžio žyminį mokestį (b.l. 20). Šios išlaidos laikytinos atlygintinomis bylinėjimosi išlaidomis (ABTĮ 44 str. 2 d.).

30Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir atsižvelgiant į tai, kad sprendimu pareiškėjo skundas tenkintinas, todėl jo naudai iš atsakovės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos priteistina 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 str., 88 str. 2 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

32Pareiškėjo S. G. skundą tenkinti.

33Panaikinti 2012-06-12 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą Nr. SPR-57 „Dėl interneto tinklalapyje www.skundai.lt paskelbtos informacijos".

34Priteisti iš atsakovės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos pareiškėjo S. G. naudai 100 Lt (vieną šimtą litų) bylinėjimosi išlaidų.

35Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjui S. G., pareiškėjo atstovui advokato padėjėjui... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 4. S. G. (toliau – ir Pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu ( b. l.... 5. Teismo posėdyje pareiškėjas ir jo atstovas advokato padėjėjas skundą... 6. Atsakovė Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba atsiliepimu į skundą (b.... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė su skundu nesutiko iš esmės... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Headex“ atsiliepimu (b. l. 56-62) į... 9. Skundas tenkintinas... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 11. 2011 m. spalio 28 d. UAB „Headex“ pateikė skundą Žurnalistų etikos... 12. 2011 m. lapkričio 11 d. Inspektorė raštu Nr. SK-208/S-1100 kreipėsi į... 13. 2011 m. gruodžio 1 d. Inspektorė gavo S. G. paaiškinimus, kuriuose jis... 14. 2012 m. sausio 3 d. UAB „Headex“ pateikė papildomus paaiškinimus (b.l.... 15. 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos inspektorė sprendimu Nr. SPR-57... 16. Byloje spręstinas ginčas dėl 2012 m. birželio 12 d. Žurnalistų etikos... 17. Ginčijamas Atsakovės sprendimas priimtas remiantis Visuomenės informavimo... 18. Iš esmės nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl to, ar Pareiškėjas,... 19. Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 76 dalyje įtvirtinta viešosios... 20. Pagal Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 2 straipsnio 9 dalį:... 21. Nagrinėjamu atveju matyti, kad S. G., kaip interneto tinklapio www.skundai.lt... 22. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjo, kaip interneto tinklalapio www.skundai.lt... 23. Todėl nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad Pareiškėjo atžvilgiu... 24. Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 12 str. nustato, kada paslaugos... 25. Informacinės visuomenės paslaugų teikimą ir kitą paslaugų teikėjų... 26. Todėl remiantis aukščiau išdėstytu teisiniu reglamentavimu, darytina... 27. Atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, remiantis anksčiau... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 29. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d. nustatyta, kad proceso... 30. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 ir 2... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 32. Pareiškėjo S. G. skundą tenkinti.... 33. Panaikinti 2012-06-12 Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimą Nr.... 34. Priteisti iš atsakovės Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos... 35. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...