Byla 2-1691-798/2008
Dėl preliminarios pasiulymu eiles nustatymo pripažinimo negaliojanciu

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Antanas Rudzinskas,

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovo atstovams V.V. bei V.S., atsakovo atstovui S.K.,

4viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla pagal ieškovo UAB „Metaloidas“ ieškini atsakovui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, tretysis asmuo UAB „Avona“ del Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. protokolu Nr. 18-1-6-41 priimta sprendima del preliminarios pasiulymu eiles nustatymo pripažinimo negaliojanciu,

5 n u s t a t e:

6Ieškovas UAB „Metaloidas“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo, patikslines ieškini, praše: pripažinti negaliojanciu LR Susisiekimo ministerijos 2008 m. kovo 20 d. raštu Nr. 18-1-6-48 „Pranešimas apie pasiulymo atmetimo priežastis“ priimta sprendima del UAB „Metaloidas“ pasiulymo atmetimo; pripažinti negaliojanciu atsakovo LR Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. Nr. 18-1-6-41 priimta sprendima del preliminarios pasiulymu eiles nustatymo pripažinimo negaliojanciu; pritaikyti laikinasias apsaugos priemones - sustabdyti pirkimo proceduras ir uždrausti atsakovui LR Susisiekimo ministerijai vykdyti atviro konkurso del Susisiekimo ministerijos administracinio pastato patalpu remonto darbu pirkimo proceduras; priteisti iš atsakovo žymini mokesti ir bylinejimosi išlaidas (1t. b.l. 3-15; 2t. b.l. 12-13; 87-90).

7Nurode, jog atsakovas vykde viešaji supaprastinta atvira konkursa (toliau – Konkursas) pagal LR Susisiekimo ministerijos valstybes sekretoriaus 2008 m. sausio 24 d. potvarkiu Nr. 4 – 8 patvirtintas Susisiekimo ministerijos supaprastinto atviro konkurso salygas, siekdamas isigyti Susisiekimo ministerijos administracinio pastato remonto darbus. Remiantis Konkurso salygu 47 p., pasiulymai buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriteriju (Viešuju pirkimu istatymo 39 str. 4 d. 2 p.). Ieškovas pasiule mažiausia kaina, lyginant pasiulyta kaina su kitu Konkurse dalyvavusiu tiekeju pasiulymais, t.y. savo pasiulyme ieškovas nurode, jog remonto darbus, reikalingus remontuojamoms patalpoms pripažinti tinkamomis naudoti, jis atliks už 472 657,56 Lt suma kartu su PVM. Atsakovas raštu „Prašymas papildyti duomenis apie kvalifikacija ir pagristi kaina“ Nr. 18-1-6-35 kreipesi i ieškova del ieškovo pasiulyme nurodytu trukumu bei netikslumu. Atsakydamas i mineta atsakovo rašta, ieškovas 2008 m. kovo 13 d. pateike pranešima „Duomenu papildymas apie kvalifikacija ir kainos pagrindimas“, kuriuo pažymejo, jog atitinka visus Konkurso salygu reikalavimus. Atsakovas 2008 m. kovo 20 d. raštu „Pranešimas apie preliminaria pasiulymu eile“ Nr.18-1-6-52 informavo ieškova apie preliminaria pasiulymu eile, kurioje ieškovas nebuvo nurodytas. Atsakovas apie ieškovo pasiulymo atmetima informavo 2008 m. kovo 20 d. raštu Nr. 18-1-6-48 „Pranešimas apie pasiulymo atmetimo priežastis“. 2008 m. kovo 26 d. raštu ieškovas pateike atsakovui pretenzija „Del nustatytos preliminarios pasiulymu eiles“ Nr.B/02-504. Atsakovas 2008 m. balandžio 1 d. raštu Nr. 2-1656(18-1) „Del pretenzijos“ pateike atsakyma i pretenzija, kuriuo ieškovo pateikta pretenzija atmete.

8Ieškovo nuomone, atsakovas netinkamai aiškino bei taike VPI 32 str. 3 d., kurioje nustatyta, jog „tiekejas gali remtis kitu ukio subjektu pajegumais, neatsižvelgdamas i tai, kokio teisinio pobudžio butu jo ryšiai su jais“. Ieškovas neprivalejo pats tiesiogiai atitikti Konkurso salygu 10 d. 3 p. reikalavimu, nes jis remesi butent VPI 32 str. 3 d., kuri suteikia teise pasitelkti treciuju asmenu pajegumus, t.y. suteikia teise paciam ieškovui tiesiogiai neatitikti išimtinai visu Konkurso salygu reikalavimu. Aplinkybe, jog ieškovas nera sudares jungtines veiklos sutarties su UAB „Elektroimpulsas“, neturi absoliuciai jokios reikšmes jo teisei remtis UAB „Elektroimpulsas“ pajegumais. Ieškovas neprivalejo sudaryti jungtines veiklos sutarties su UAB „Elektroimpulsas“, o atsakovo reikalavimas pateikti tokia sutarti pažeidžia VPI 32 str. 3 d. nuostatas. Ieškovas sutinka, kad atsakovo reikalaujami irodymai del subrangovu pajegumo vykdant sutarti privalejo buti pateikti, taciau pabreže, jog ieškovas pateike dokumentus, kurie irode, kad UAB „Elektroimpulsas“ ištekliai bus prieinami visa sutarties vykdymo laikotarpi. UAB „Elektroimpulsas“ buvo informuotas apie tai, jog ieškovas ketina dalyvauti Konkurse, todel pateike ieškovui savo kvalifikacija patvirtinancius atestatus.

9Atsakovas, nusprendes, jog ieškovo pateikti dokumentai yra neišsamus, privalejo reikalauti patikslinti neišsamius duomenis. VPI 37 str. 2 d. nuostata reiškia, jog perkancioji organizacija privalejo priimti kitus irodymus, t.y. ieškovo pateiktus duomenis apie vadybos sistema, kuri atitinka visus keliamus reikalavimus. Ieškovo pateikti duomenys apie vadybos sistema, kuri atitinka visus keliamus reikalavimus, taip pat laikomi tinkamu atitikimo Konkurso salygu 10 p. 4 d. keliamiems reikalavimams patvirtinimu.

10Su atsakovo perkanciosios organizacijos sprendimu atmesti ieškovo UAB „Metaloidas“ pasiulyma del esa neiprastai mažos pasiulymo kainos ieškovas iš esmes nesutinka. Pažymejo, jog perkanciosios organizacijos 2008 m. kovo 20 d. rašte Nr. 18-1-6-48 „Pranešimas apie pasiulymo atmetimo priežastis“ nebuvo nurodyta, kad jo pasiulymas atmetamas ir del to, kad perkanciosios organizacijos vertinimu pasiulyme pateikta neiprastai maža kaina. Atsakovas UAB „Metaloidas“ 2008 m. kovo 13 d. pranešimu „Duomenu papildymas apie kvalifikacija ir kainos pagrindimas“ nurode, jog pasiulyta kaina tik nežymiai skiriasi nuo kitu konkurso dalyviu pasiulytu kainu, t.y. tik 2,98 procento nuo antroje vietoje esancio konkurso dalyvio ir tik 7,07 procentu nuo trecioje vietoje esancio konkurso dalyvio. UAB „Metaloidas“ pasiulyta kaina yra pati palankiausia perkanciajai organizacijai, todel nepagristai nusprendus, jog ji yra neiprastai maža, yra ne tik pažeidžiamos konkurso dalyvio teises lygiais pagrindais su kitais dalyviais dalyvauti konkurse, švaistomos perkanciosios organizacijos lešos, bet ir akivaizdžiai neteisetai piktnaudžiaujama perkanciajai organizacijai suteiktomis teisemis.

11Teismo posedžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaike ir praše ieškini tenkinti (2 t. b.l. 115-120).

12Atsakovas LR Susisiekimo ministerija pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo praše ieškini atmesti kaip nepagrista. Nurode, jog ieškovo prašymas pripažinti negaliojanciu Susisiekimo ministerijos 2008 m. kovo 20 d. rašta Nr. 18-1-6-48 „Pranešimas apie pasiulymo atmetimo priežastis“ nera Susisiekimo ministerijos sprendimas del ieškovo pasiulymo atmetimo. Ieškovo skundžiamas dokumentas yra tik pranešimas apie Susisiekimo ministerijos priimta sprendima, o ne pats sprendimas (1t. b.l. 147-154).

13Vykdydama konkursa, Susisiekimo ministerija vadovavosi Viešuju pirkimu istatymu ir jame itvirtintais lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo ir konfidencialumo principais. Konkurso metu nei vienam konkurso dalyviui nebuvo daromos kokios nors nuolaidos ar privilegijos, visu konkurso dalyviu kvalifikacija ir pasiulymai buvo vertinami kruopšciai ir vienodai, o ieškovo ieškinyje išsakytos abejones del vykdomo konkurso nešališkumo ir objektyvumo visiškai nepagristos. Komisija, ivertinusi ieškovo 2008 m. vasario 29 d. pateikta pasiulyma (kaip ir kitu konkurso dalyviu pasiulymus) konkursui ir konkurso dokumentu papildyma, 2008 m. kovo 19 d. posedyje prieme sprendima atmesti ieškovo pasiulyma vadovaujantis Viešuju pirkimu istatymo 39 str. 2 d. 1 p. ir konkurso dokumentu 43.1 p. – tiekejas neatitinka minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu, bei Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 6 d. ir konkurso dokumentu 43.2 p. – tiekejas savo pasiulyme nepateike ir perkanciajai organizacijai prašant nepapilde reikalaujamu kvalifikacijos duomenu.

14Ieškovas neteisingai aiškina Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 3 d. nuostata. Šioje nuostatoje nurodyta, kad kitu ukio subjektu pajegumais gali remtis tiekejas, o ne dalyvis. Susisiekimo ministerijos nuomone, pasiulyma pateikusio konkurso dalyvio subrangovo pajegumu pasitelkimas negali buti tapatinamas su to konkurso dalyvio minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu tenkinimu. Subrangovas – UAB „Elektroimpulsas“, vietoje ieškovo atitinkantis nustatyta kvalifikacini reikalavima, privalejo su ieškovu sudaryti jungtines veiklos sutarti ir teikti bendra pasiulyma. Ši tvarka nustatyta konkurso dokumentu 12, 13 ir 14 p. Ieškovas nenurode nei savo, nei UAB „Elektroimpulsas“ darbuotojo, kuris butu specialiuju statybos darbu vadovu ir nepateike to darbuotojo kvalifikacija patvirtinancio dokumento. Pažymetina, kad Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 3 d. nustato, kad tiekejas privalo irodyti perkanciajai organizacijai, kad vykdant sutarti tie ištekliai (subrangovu pajegumai) jam bus prieinami, taciau ieškovas jo pasiulymo vertinimo metu nepateike jokio dokumento, patvirtinancio subrangovo sutikima atlikti specialiuosius darbus. Susisiekimo ministerijos nuomone, pacio ieškovo sukurtas ir pasirašytas vadybos sistemos vadovas, kuriame yra tik nurodyta, kad vadybos sistemai galioja ISO 14001 standarto reikalavimai, nepatvirtina, kad šio standarto reikalavimu yra laikomasi. Susisiekimo ministerijos nuomone, reikalaujamu ISO ar jiems lygiaverciu sertifikatu ir ju standartu atitikima turi patvirtinti ne pats tiekejas, o nepriklausoma kompetentinga sertifikavimo istaiga arba kitas kompetentingas subjektas. Ieškovo pateiktas Bureu Veritas Certification 2008 m. kovo 15 d. raštas patvirtina, kad ISO 14001 sertifikato gavimo procesas ieškovo bendroveje yra tik pradetas ir ji numatoma užbaigti šiu metu gegužes – birželio menesiais. Ieškovas nurode, jog ši kvalifikacini reikalavima patvirtina pateikta sažiningumo deklaracija, taciau tokios deklaracijos užpildymas visiškai nera susijes su kvalifikaciniu reikalavimu tenkinimu.

15Ieškovas, pateikdamas konkursui pasiulyma, nepateike prašytos pateikti tiekejo KS-01 formos už 2005, 2006 ir 2007 metus, kuri turejo parodyti ieškovo vidutine metine apyvarta statybos darbu atlikimo srityje. Susisiekimo ministerija neturejo galimybes ivertinti ir isitikinti, ar ieškovas tenkina ši kvalifikacini reikalavima, nes ieškovo nurodomas, jo paties sukurtas ivykdytu svarbiu sutarciu sarašas neirodo jo metines apyvartos statybos darbu srityje.

16Komisija 2008 m. kovo 12 d. prašymu praše ieškovo pagristi šiu medžiagu kainas: laminuotos grindlentes; pakabinamu lubu „Amstrong“; faneruotu duru; spynos; akumuliatoriniu liuminescenciniu šviestuvu; dažu sienoms; elektros jungikliu; priešgaisrines stiklo pertvaros. Ieškovas 2008 m. kovo 15 d. Susisiekimo ministerijai pateikdamas konkurso dokumentu papildyma nurode, kad neiprastai mažos kainos pagrindimui pateikti jam reikia laiko iki 2008 m. kovo 19 d. Komisija 2008 m. kovo 19 d. posedyje nagrinedama ieškovo ir kitu konkurso dalyviu pasiulymus, samoningai klausima del ieškovo neiprastai mažos kainos pagrindimo paliko nenagrineta, nes ieškovas buvo prašes suteikti daugiau laiko (iki 2008 m. kovo 19 d.). Praejus nustatytam laikui, posedžio metu buvo nutarta ieškovo pasiulyma atmesti papildomu pagrindu, t.y., vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 40 str. 1 d. ir konkurso dokumentu 43.5 p. – konkurso dalyvis nepateike tinkamo neiprastai mažos kainos pagrindimo irodymu. Apie ieškovo konkursinio pasiulymo atmetima vadovaujantis papildomu pagrindu – nepateiktas tinkamas kainos pagrindimo irodymas – ieškovas buvo nedelsiant informuotas Susisiekimo ministerijos 2008 m. balandžio 1 d. raštu Nr. 2-1656(18-1).

17Toliau nurode, jog Susisiekimo ministerijos administracinio pastato patalpu remonto darbu pirkimo konkurso dalyviu pasiulymus vertinusi Susisiekimo ministerijos Viešuju pirkimu komisija turejo pagrindo manyti, kad ieškovo pasiulyta kaina yra neiprastai maža, kadangi kai kuriu kitu konkurso dalyviu kaina buvo didesne net 32,3 procento, 32,2 procento ir 30,6 procento.

18Atsižvelgiant i tai, kad del Susisiekimo ministerijos išdestytu argumentu ieškovo pirmasis ieškininis reikalavimas yra atmestinas, todel nera jokio pagrindo tenkinti ieškovo antrojo reikalavimo - pripažinti negaliojanciu Susisiekimo ministerijos 2008 m. kovo 20 d. rašta Nr. 18-1-6-52 „Pranešimas apie preliminaria pasiulymu eile“. Pažymejo, jog ieškovo skundžiamas raštas „Pranešimas apie preliminaria pasiulymu eile“ nera sprendimas, o tik informacinis pranešimas apie priimta sprendima del preliminarios pasiulymu eiles sudarymo.

19Teismo posedžio metu atsakovas su ieškinio reikalavimais nesutiko ir praše ieškini atmesti (2 t. b.l. 120-130).

20Tretysis asmuo UAB „Avona“ atsiliepimo i ieškini nepateike.

21Ieškinys atmestinas.

22Iš šaliu pasisakymu bei byloje pateiktu rašytiniu duomenu, konkurso medžiagos matyti, kad atsakove-Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija Susisiekimo ministro 2006 m. gegužes 3 d. isakymu Nr. 3-181 „Del nuolatines Viešuju pirkimu komisijos sudarymo“ sudare Susisiekimo ministerijos nuolatine Viešuju pirkimu komisija (1 t. b.l. 155-156). Komisijai pavesta organizuoti ir atlikti Susisiekimo ministerijos prekiu, paslaugu ir darbu viešuosius pirkimus. Komisija savo darba organizuoja ir sprendimus priima vadovaudamasi Susisiekimo ministro 2006 m. birželio 27 d. isakymu Nr. 3-266 patvirtintu komisijos darbo reglamentu (1t. b.l. 157-160). Susisiekimo ministerijos valstybes sekretoriaus 2008 m. sausio 24 d. potvarkiu Nr. 4-8 „Del konkurso dokumentu patvirtinimo“ buvo patvirtinti Susisiekimo ministerijos supaprastinto atviro konkurso del Susisiekimo ministerijos administracinio pastato patalpu remonto darbu pirkimo dokumentai (1 t. b.l. 25-36). 2008 m. sausio 30 d. „Valstybes žiniu“ priede Informaciniai pranešimai Nr. 8(2) buvo išspausdintas skelbimas apie Susisiekimo ministerijos organizuojama Susisiekimo ministerijos administracinio pastato patalpu remonto darbu pirkimo konkursa (Pirkimo numeris 60796). Viešuju pirkimu komisija 2008 m. vasario 29 d. posedyje atpleše vokus su konkurso dalyviu pasiulymais (1 t. b.l. 165-167). Komisija 2008 m. kovo 12 d. raštu Nr. 18-1-6-35 „Prašymas papildyti duomenis apie kvalifikacija ir pagristi kaina“ kreipesi i ieškova informuodama ji apie jo pasiulyme nustatytus net šešis netikslumus ir trukumus ir prašydama papildyti duomenis apie kvalifikacija bei pagristi neiprastai maža kaina. Ieškovas 2008 m. kovo 15 d. pateike pranešima „Duomenu papildymas apie kvalifikacija ir kainos pagrindimas“ ir dali prašytu pateikti dokumentu. Komisija ivertinusi ieškovo 2008 m. vasario 29 d. pateikta pasiulyma (kaip ir kitu konkurso dalyviu pasiulymus) konkursui ir konkurso dokumentu papildyma 2008 m. kovo 19 d. posedyje prieme sprendima atmesti ieškovo pasiulyma vadovaujantis Viešuju pirkimu istatymo 39 str. 2 d. 1 p. ir konkurso dokumentu 43.1 p. – tiekejas neatitinka minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu, bei Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 6 d. ir konkurso dokumentu 43.2 p. – tiekejas savo pasiulyme nepateike ir perkanciajai organizacijai prašant nepapilde reikalaujamu kvalifikacijos duomenu (1t. b.l. 168-173). Tame paciame komisijos posedyje buvo priimtas sprendimas del preliminarios pasiulymu eiles sudarymo. Susisiekimo ministerija 2008 m. kovo 27 d. gavo ieškovo 2008 m. kovo 26 d. pretenzija Nr. B/02-504 „Del nustatytos preliminarios pasiulymu eiles“ (toliau – pretenzija). Komisija pretenzija apsvarste ir 2008 m. kovo 31 d. sprendimu (1t. b.l. 174-177) ja atmete. Apie pretenzijos atmetimo priežastis ieškovas buvo informuotas raštu del pretenzijos.

23Del teises atlikti specialiuosius darbus

24Viešuju pirkimu istatymo 32 str. numato, kad perkancioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekejas yra kompetentingas, patikimas ir pajegus ivykdyti pirkimo salygas, todel ji turi teise skelbime apie pirkima ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatu ar dalyviu kvalifikacijos (teises verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajegumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktu pirkimo dokumentuose nurodyta informacija ir kvalifikacija patvirtinancius dokumentus. Minimalus kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio istatymo 35–37 straipsniu nuostatomis. Viešuju pirkimu istatymo 34 str. 1 d. nurodo, kad perkancioji organizacija turi teise pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad dalyvis turetu teise verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarciai ivykdyti. Pagal konkurso dokumentu prieda Nr. 3 „Administracinio pastato Gedimino pr. 15/17 Vilniuje, patalpu remonto darbu kiekiu žiniarašciai“ (1t. b.l. 178-195) matyti, kad konkurso laimetojas – rangovas remonto darbu metu privales remontuojamose patalpose atlikti ivairius elektros darbus. Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. isakymu Nr. 211 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 1 prieda, elektros darbai yra priskiriami prie specialiuju statybos darbu. Atsižvelgiant i nurodyta Statybos techninio reglamento nuostata, Konkurso dokumentu 10 p. nustatytu minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu 3-iasis reikalavimas nurode, kad tiekejui turi buti suteikta kvalifikacija, suteikianti teise atlikti statiniu bendruosius ir specialiuosius darbus. Ieškovo konkursui pateikti dokumentai patvirtino, kad ieškovas, turi teise atlikti tik bendruosius statybos darbus. Ieškovas savo pasiulyme LR Susisiekimo ministerijai nurode, kad subrangovu nenumato, todel numatomu subrangovu sarašas nepateikiamas (1t. b.l. 75). Ieškovas pateikdamas konkurso dokumentu papildyma nurode, kad specialiuosius darbus atliks subrangos imone „Elektroimpulsas“, taciau nepateike jokio dokumento, patvirtinancio subrangovo sutikima atlikti specialiuosius darbus. Ieškovas yra pateikes, tik kai kuriuos duomenis apie UAB „Elektroimpulsas“, kas nesudare galimybes Susisiekimo ministerijos Viešuju pirkimu komisijai isitikinti jos patikimumu ir kompetencija. Kaip antai pagal kvalifikacijos atestata Nr. 17046 ieškovo nurodyto statybos darbu vadovo Virginijaus Lankausko darbu sritis – bendrieji statybos darbai (1t. b.l. 121). Ieškovas nenurode nei savo, nei UAB „Elektroimpulsas“ darbuotojo kuris butu specialiuju statybos darbu vadovu ir nepateike to darbuotojo kvalifikacija patvirtinancio dokumento. Kai kartu su pasiulymu ir jo vertinimo metu perkanciai organizacijai nepateikiama ketinimu sutartis del remimosi kito asmens pajegumais atliekant darbus, susijusius su pirkimo objektu, tai gali buti pagrindas vertinti, kad tiekejas perkanciai organizacijai neirode sugebesias tinkamai atlikti darbus (LAT 2007 m. spalio 29 d. nutartis Nr. 3K-3-435/2007 AB „Klaipedos keliai“ v. Klaipedos miesto savivaldybes administracija“). Remiantis išdestytais argumentais teismas sprendžia, kad ieškovas teikdamas pasiulyma nežinojo kas atliks specialiuosius statybos darbus, o ieškovo pateikti dokumentai neirode jo atitikimo nustatyta kvalifikacini reikalavima, kad tiekejui turi buti suteikta teise atlikti statiniu specialiuosius darbus ir todel Susisiekimo ministerija pagristai atmete ieškovo pasiulyma remiantis Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 6 d. ir konkurso dokumentu 43.2 p. – tiekejas savo pasiulyme nepateike ir perkanciajai organizacijai prašant nepapilde reikalaujamu kvalifikacijos duomenu.

25Del ISO 14001 kokybes sertifikato

26Viešuju pirkimu istatymo 37 str. 2 d. nustatyta, kad jei perkancioji organizacija, pirkdama paslaugas ar darbus, pareikalautu pateikti nepriklausomu istaigu išduotus sertifikatus, patvirtinancius, kad tiekejas laikosi tam tikru aplinkos apsaugos vadybos standartu, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Bendrijos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistema (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standarta, pagrista atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios istaigos, atitinkancios Europos Bendrijos teises aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkanciosios organizacijos pripažista lygiavercius sertifikatus, išduotus kitose valstybese narese isteigtu istaigu. Ieškovas konkursui nepateike ISO 14001 ar jam lygiavercio kokybes sertifikato, kadangi šie sertifikatai ieškovui nera suteikti. Ieškovas pateike Bureu Veritas Certification 2008 m. kovo 15 d. rašta, kuris patvirtina, kad ISO 14001 sertifikato gavimo procesas ieškovo bendroveje yra tik pradetas ir ji numatoma užbaigti š.m. gegužes – birželio menesiais. Pagal Viešuju pirkimo istatymo 37 str. 2 d. itvirtinta nuostata, perkancioji organizacija gali priimti kitus tiekeju irodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones. Taciau reikalaujamu ISO ar jiems lygiaverciu sertifikatu ir ju standartu atitikima turi patvirtinti ne pats tiekejas, o nepriklausoma kompetentinga sertifikavimo istaiga arba kitas kompetentingas subjektas, nes priešingu atveju konkursa organizuojanciai istaigai nera galimybes objektyviai isitinkinti kaip tiekejas laikosi tam tikru aplinkos apsaugos vadybos standartu, jeigu tik pats tiekejas tvirtina, kad laikosi ISO standartu. Remiantis tuo teismas sprendžia, kad ieškovo sukurtas ir pasirašytas vadybos sistemos vadovas, kuriame yra tik nurodyta, kad vadybos sistemai galioja ISO 14001:2004 standarto reikalavimai nepatvirtina, kad šio standarto reikalavimu yra laikomasi. Ieškovo teiginys, kad jis tenkina konkurso salygu kvalifikacini reikalavima, kuris yra grindžiamas ieškovo pateikta sažiningumo deklaracija yra teismo atmetamas. Ieškovas užpilde Lietuvos Respublikos ukio ministro 2006 m. vasario 1 d. isakymu Nr. 4-41 „Del tiekejo deklaracijos apie tai, kad tiekejas nedave ir neketina duoti perkanciosios organizacijos valstybes tarnautojams (darbuotojams) ar kitu tiekeju atstovams pinigu, dovanu, nesuteike jokiu paslaugu ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas salygas, susijusias su palankiais veiksmais laimeti pirkimus, formos patvirtinimo“ patvirtinta deklaracijos forma ir nurode, kad nedave ir neketina duoti perkanciosios organizacijos valstybes tarnautojams ar kitu tiekeju atstovams pinigu, dovanu, nesuteike ir neketina suteikti jokiu paslaugu ar kitokio atlyginimo už sudarytas ar nesudarytas salygas, susijusias su palankiais veiksmais laimeti viešaji pirkima. Teismo nuomone šios deklaracijos užpildymas visiškai nera susijes su kvalifikaciniu reikalavimu tenkinimu ir negali buti laikomas kaip lygiavertis kokybes sertifikatas, nes neatitinka perkanciosios organizacijos konkurso salygu. Teismas konstatuoja, kad perkancioji organizacija pagristai atmete ieškovo pasiulyma remiantis Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 2 d. ir konkurso dokumentu 43.2 p..

27Del vidutines metines apyvartos

28Konkurso dokumentu 10 p. nustatytu minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu 9-asis reikalavimas nurode, kad tiekejo vidutine metine apyvarta statybos darbu atlikimo srityje per paskutinius 3 metus, o jei veikla vykdo trumpiau, tai nuo iregistravimo dienos turi buti ne mažesne kaip 1 mln. Lt. Ieškovas, pateikdamas konkursui pasiulyma nepateike prašytos pateikti tiekejo KS-01 formos už 2005, 2006 ir 2007 metus, kuri turejo parodyti ieškovo vidutine metine apyvarta statybos darbu atlikimo srityje. Konkurso dokumentu papildyme ieškovas nurode, kad formos KS-1 pateikti negali, nes yra gamybine, o ne statybine imone, todel statybiniu statistikos duomenu neteikia. Ieškovas nurode, kad reikiama apyvarta galetu pagristi pateikdami statybos rangos sutartis, ukio budu pastatytu pastatu notarinemis pirkimo pardavimo sutartimis. Susisiekimo ministerija rašte del pretenzijos (1t. b.l.122-124) ieškovui nurode, kad jo pasiulymas buvo atmestas ne del to, kad jo pasiulymas neatitinka šio kvalifikacinio reikalavimo, o del to, kad ieškovas nepateike šio kvalifikacinio reikalavimo atitikima patvirtinancius dokumentus ir perkanciosios organizacijos prašymu ju nepapilde. Todel ieškovo teiginys, kad Susisiekimo ministerija pripažino, jog ieškovas atitinka mineta kvalifikacini reikalavima ir atmetamas. Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 5 d., kuri ipareigoja perkanciaja organizacija prašyti patikslinti netikslius ir neišsamius duomenis apie savo kvalifikacija. Susisiekimo ministerija 2008 m. kovo 12 d. raštu Nr. 18-1-6-35 (1t. b.l. 109-110) kreipesi i ieškova ir nurode papildyti duomenis apie visus jo kvalifikaciniu duomenu trukumus ir paprašydama pateikti dokumentus ir paaiškinimus, patvirtinancius ieškovo atitikima minetus kvalifikacinius reikalavimus. Pateikdamas papildomus dokumentus ieškovas tik dar karta nurode, kad jis statybiniu statistikos duomenu neteikia ir nepateike Susisiekimo ministerijos prašytu dokumentu, kurie patvirtintu jo atitikima nurodyta kvalifikacini reikalavima, nors ir nurode, kad tokius dokumentus galetu pateikti (1t. b.l. 111-112). Taigi teismas sprendžia, kada atsakovas nepažeide Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 5 d., o Viešuju pirkimo komisija teisetai vadovaudamasi Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 6 d. nuostata, nustatancia, kad perkancioji organizacija turi atmesti pasiulyma, jei konkurso dalyvis perkancios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktu netiksliu ar neišsamiu duomenu apie savo kvalifikacija, atmete ieškovo pasiulyma.

29Del mažos kainos

30Ieškovas savo papildoma ieškinini reikalavima pripažinti negaliojanciu Susisiekimo ministerijos 2008 m. kovo 31 d. sprendima atmesti ieškovo pasiulyma papildomu pagrindu – del neiprastai mažos pasiulymo kainos grindžia tuo, kad Susisiekimo ministerija ieškovo laiku neinformavo apie ieškovo pasiulymo atmetima minetu pagrindu ir tuo, kad šis atmetimo pagrindas buvo nepagristas, formalus ir pažeidžiantis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatyme itvirtinta lygiateisiškumo principa. Šis ieškovo reikalavimas pateiktas teismui nesilaikant išankstines sprendimo ne teisme tvarkos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 121 straipsnio 1 dalimi pretenzija perkanciajai organizacijai raštu pateikiama per 5 dienas nuo dienos, kuria tiekejas sužinojo arba turejo sužinoti apie tariama savo teisetu interesu pažeidima. Apie papildoma pasiulymo atmetimo pagrinda ieškovas buvo informuotas jau minetu Susisiekimo ministerijos 2008 m. balandžio 1 d. raštas Nr. 2-1656(18-1). Faksu siusta rašta ieškovas gavo ta pacia 2008 m. balandžio 1 d. ir jau tada sužinojo apie papildoma jo pasiulymo atmetimo priežasti – nepateiktas tinkamas kainos pagrindimo irodymas. Butent šiais argumentais atmetamas ieškovo teiginys, kad tik 2008 m. liepos 4 d. vykusio parengiamojo posedžio metu perkanciosios organizacijos atstovas konkreciai ir aiškiai patvirtino, jog UAB „METALOIDAS“ pasiulymas buvo atmestas del papildomos priežasties-neiprastai mažos kainos. Atsižvelgiant i tai kas išdestyta, teismas konstatuoja, jog ieškovas praleido pretenzijos pateikimo perkanciajai organizacijai termina. Ieškovas Susisiekimo ministerijai pateike pretenzija tik 2008 m. liepos 9 d., t.y., praejus daugiau kaip trims menesiams nuo tariamo savo teisetu interesu pažeidimo ir tokiu budu pažeide Lietuvos Respublikos viešuju pirkimu istatymo 121 straipsnio 1 dali ir nesilaike ginco išankstinio sprendimo ne teisme tvarkos. Remiantis tuo ir vadovaujantis CPK 293 straipsnio 1 dalies 2 punktu šioje dalyje civiline byla del ieškovo pareikšto papildomo ieškinio reikalavimo-atmesti ieškovo pasiulyma papildomu pagrindu del neiprastai mažos pasiulymo kainos, nutraukiama.

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Atsakovo atstovas nepraše priteisti turetu atstovavimo išlaidu ir iki bylos išnagrinejimo iš esmes pabaigos atstovavimo išlaidu dydi patvirtinanciu irodymu nepateike.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268- 270 str.

Nutarė

33Civiline byla dalyje del ieškovo UAB „Metaloidas“ pareikšto papildomo ieškinio reikalavimo pripažinti negaliojanciu Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos 2008 m. kovo 31 d. sprendima atmesti ieškovo pasiulyma papildomu pagrindu – del neiprastai mažos pasiulymo kainos, nutraukti.

34Likusioje civilines bylos dalyje pagal UAB „Metaloidas“ ieškini atsakovui Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai, tretysis asmuo UAB „Avona“ del Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos viešojo pirkimo komisijos 2008 m. kovo 19 d. protokolu Nr. 18-1-6-41 priimta sprendima del preliminarios pasiulymu eiles nustatymo pripažinimo negaliojancia, atmesti.

35Priteisti iš ieškovo 36,35 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu i valstybes biudžeta.

36Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisejas Antanas Rudzinskas,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams V.V. bei V.S., atsakovo atstovui S.K.,... 4. viešame teismo posedyje žodinio proceso tvarka išnagrinejes civiline byla... 5. n u s t a t e:... 6. Ieškovas UAB „Metaloidas“ kreipesi i teisma su ieškiniu, kuriuo,... 7. Nurode, jog atsakovas vykde viešaji supaprastinta atvira konkursa (toliau –... 8. Ieškovo nuomone, atsakovas netinkamai aiškino bei taike VPI 32 str. 3 d.,... 9. Atsakovas, nusprendes, jog ieškovo pateikti dokumentai yra neišsamus,... 10. Su atsakovo perkanciosios organizacijos sprendimu atmesti ieškovo UAB... 11. Teismo posedžio metu ieškovas ieškinio reikalavimus palaike ir praše... 12. Atsakovas LR Susisiekimo ministerija pateike atsiliepima i ieškini, kuriuo... 13. Vykdydama konkursa, Susisiekimo ministerija vadovavosi Viešuju pirkimu... 14. Ieškovas neteisingai aiškina Viešuju pirkimu istatymo 32 str. 3 d. nuostata.... 15. Ieškovas, pateikdamas konkursui pasiulyma, nepateike prašytos pateikti... 16. Komisija 2008 m. kovo 12 d. prašymu praše ieškovo pagristi šiu medžiagu... 17. Toliau nurode, jog Susisiekimo ministerijos administracinio pastato patalpu... 18. Atsižvelgiant i tai, kad del Susisiekimo ministerijos išdestytu argumentu... 19. Teismo posedžio metu atsakovas su ieškinio reikalavimais nesutiko ir praše... 20. Tretysis asmuo UAB „Avona“ atsiliepimo i ieškini nepateike.... 21. Ieškinys atmestinas.... 22. Iš šaliu pasisakymu bei byloje pateiktu rašytiniu duomenu, konkurso... 23. Del teises atlikti specialiuosius darbus... 24. Viešuju pirkimu istatymo 32 str. numato, kad perkancioji organizacija privalo... 25. Del ISO 14001 kokybes sertifikato... 26. Viešuju pirkimu istatymo 37 str. 2 d. nustatyta, kad jei perkancioji... 27. Del vidutines metines apyvartos... 28. Konkurso dokumentu 10 p. nustatytu minimaliu kvalifikaciniu reikalavimu 9-asis... 29. Del mažos kainos... 30. Ieškovas savo papildoma ieškinini reikalavima pripažinti negaliojanciu... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turetas išlaidas teismas... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268- 270 str.... 33. Civiline byla dalyje del ieškovo UAB „Metaloidas“ pareikšto papildomo... 34. Likusioje civilines bylos dalyje pagal UAB „Metaloidas“ ieškini atsakovui... 35. Priteisti iš ieškovo 36,35 Lt procesiniu dokumentu iteikimo išlaidu i... 36. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...