Byla AS-822-89-09
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Klaipėdos apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos apylinkės vyriausiojo prokuroro skundą atsakovui Neringos savivaldybės tarybai dėl sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras 2007 m. liepos 20 d. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Neringos savivaldybės tarybos 1999-07-29 sprendimą Nr. 118 „Dėl teritorijos adresu ( - ), Neringos m., detaliojo plano patvirtinimo“; 2) panaikinti Neringos savivaldybės valdybos 1999-10-20 sprendimą Nr. 285 ir 2002-10-09 sprendimą Nr. 211 “Dėl žemės sklypų ribų ir ploto patvirtinimo bei žemės sklypų naudojimo sąlygų patvirtinimo”; 3) panaikinti Kultūros vertybių apsaugos departamento Klaipėdos apygardos 1999-12-20 leidimą Nr. 99/195; 4) panaikinti Klaipėdos apskrities viršininko administracijos statybos leidimus: 2000-02-18 Nr. 10-R, 2000-02-18 Nr. 10-R-A, 2000-02-18 Nr. 10-R-B bei 2004-07-14 pripažinimo tinkamu naudoti gyvenamąjį daugiabutį namą, ( - ), Nidos gyv., Neringoje, aktą.

5Pareiškėjas nurodė, jog Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba 2006-10-24 raštu Nr. 4-8-1129 informavo apie galimus teisės pažeidimus išnuomojant valstybinės žemės sklypus, esančius adresu ( - ), Neringoje ir kad siekdamas surinkti reikalingus duomenis prašymui dėl viešojo intereso gynimo pagrįsti 2006-11-24 raštu Nr. B2-5369 kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją, kuri 2006-12-01 raštu Nr. 13.1-4684-(1.7-3.4) atsakė, jog sklypai buvo išnuomoti nekilnojamojo turto savininkams pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus dydžius, būdą ir pobūdį. Medžiagą tolesniam tyrimui 2006-12-04 raštu Nr. B2-5532 (1.14) persiuntė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri 2007-01-17 raštu Nr. 4B-(8.2)-70 nedavė išvados, ar detalieji planai buvo parengti ir patvirtinti nepažeidžiant teisės aktų nuostatų ir atitinka bendrąjį ar specialųjį planą. Nurodo, jog 2007-01-30 pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos atlikti ginčo teritorijos detaliojo plano patikrinimą, kuri 2007-06-13 išvadoje konstatavo, jog detaliojo plano sprendiniai dėl suformavimo sklypų prieštarauja Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano) reikalavimams. Pareiškėjo teigimu, jis nepraleido Lietuvos Respublikos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatyto vieno mėnesio skundo (prašymo) teismui padavimo termino, nes jis skaičiuotinas nuo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados gavimo dienos 2007-06-21, o prašymą teismui padavė 2007-07-20 (t., b.l. 5).

6II.

7Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė.

8Teismas konstatavo, kad teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir ji nereiškia, jog asmuo, tame tarpe ir prokuroras, ginantis viešąjį interesą, bet kuriuo metu gali ją realizuoti. Teismas konstatavo, kad termino kreiptis į teismą pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad buvo pažeistas viešasis interesas, arba nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kas įvyko anksčiau (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007; 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1490/2008; 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-471/2008; 2008 m. rugsėjo 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-500/2008 ir kt.).

9Kolegijos manymu, ginčo teisiniame santykyje prokuroras turėjo objektyvią galimybę pats savarankiškai vertinti ginčijamų administracinių aktų atitikimą aukštesnės galios teisės aktui – Kuršių nerijos nacionalinio parko schemos sprendiniams – ir kitiems norminiams teisės aktams. Teismas konstatavo, jog prokuroras delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis jis turėjo ir galėjo be Valstybinės saugomų teritorijos išvados parengti ir paduoti teismui prašymą įstatyme nustatytu terminu. Nutartyje buvo konstatuota, jog prokuroras praleido Lietuvos Respublikos ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje numatytą prašymo padavimo teismui terminą.

10III.

11Pareiškėjas Klaipėdos apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau – ir pareiškėjas) atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutarties panaikinimo. Nesutinka su teismo išvada, kad jis delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus bei praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą kreiptis į teismą. Nesutinka su teismo argumentu, kad pareiškėjas, laukdamas 2007-06-13 Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialisto išvados, nekontroliavo situacijos, todėl minėtą išvadą buvo delsiama jam pateikti (prie skundo pridėjo 2007-05-25 d. rašto, kuriuo prašė skubiai pateikti išvadą, kopiją). Nesutinka su teismo argumentu, kad prokuroras galėjo kreiptis į teismą nesulaukęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos išvados, kadangi į prokuroro kompetenciją nepatenka teritorijų planavimas ar statybų valstybinė priežiūra. Be to, teismas spręsti klausimą apie kreipimosi į teismą termino praleidimą turėjo skundo priėmimo stadijoje, o tokį skundą priėmus, bylą būtų galima nutraukti tik paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos skundo priėmimo stadijoje.

12Atsakovas Neringos savivaldybė atsiliepime į atskirąjį škuną rašo jo netenkinti. Sutinka su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartyje išdėstytais motyvais. Be to, pabrėžia, kad nuo administracinių aktų, kuriuos prašo panaikinti pareiškėjas, priėmimo ir teisinių pasekmių atsiradimo yra praėjęs nepateisinamai ilgas terminas, todėl formalus pareiškėjo reikalavimų tenkinimas būtų iracionalus.

13Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į atskirąjį skundą su jame išdėstytais motyvais sutinka ir prašo atskirąjį skundą tenkinti.

14Tretysis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimu prašo prokuroro atskirąjį skundą atmesti. Sutinka su Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartyje išdėstytais argumentais, kad prokuroras nepagrįstai delsė kreiptis į teismą.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

19Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, jog gali būti pažeistas viešasis interesas (2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-585/2005; 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-67/2005; 2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS10-27/2005; 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A8-660/2007; 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-742/2007; 2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146–335/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1490/2008 ir kt.). Jei būtų konstatuota, jog viešąjį interesą ginantis subjektas (nagrinėjamu atveju – prokuroras), turėdamas pagrindą manyti, kad priimant atitinkamą sprendimą galėjo būti pažeisti teisės aktų reikalavimai, delsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus ir kreipimuisi į teismą, ginant viešąjį interesą, reikalingus duomenis surinko per nepagrįstai ilgą terminą, tuomet terminas pareiškimui paduoti turėtų būti skaičiuojamas nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti (Vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis adm. byloje Nr. A17-742/2007). Taigi termino pradžia viešąjį interesą ginančiam subjektui kreiptis į teismą skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau.

20Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką dėl termino skaičiavimo, skundžiamoje nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad prokuroras delsė surinkti reikiamus duomenis apie viešo intereso pažeidimą. Kaip matyti iš prokuroro pateiktų raštų nuorašų (t. 4, b. l. 235-237), pareiškėjas buvo aktyvus rinkdamas duomenis apie galimus pažeidimus.

21Be to, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į prokuroro kompetenciją, nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad į teismą prokuroras galėjo kreiptis anksčiau, nei gavo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos specialisto išvadą. Pirmosios instancijos teismas šią išvadą padarė nenustatęs duomenų, patvirtinančių aplinkybę, jog apie viešojo intereso pažeidimą pareiškėjui buvo žinoma anksčiau, nei jam šiuos duomenis pateikė Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba. Pažymėtina, kad Specialiųjų tyrimų tarnybos pažymoje buvo minimos tik aplinkybės, susijusios su žemės sklypo nuoma. Konkrečių duomenų apie įstatymų pažeidimus minėtoje pažymoje nebuvo. Atsižvelgiant į prokuroro kompetencijos ribas, teisėjų kolegija vertina, kad daryti išvadų apie įstatymų pažeidimus detaliojo teritorijų planavimo bei statybos leidimų išdavimo procese, pareiškėjas negalėjo negavęs Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos 2007-06-13 išvados. Gavęs šią išvadą, prokuroras 2007-07-20 kreipėsi į teismą nepraleidęs Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas į teismą kreipėsi nepraleidęs termino, todėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartis naikintina, o administracinė byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš esmės.

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

24pareiškėjo Klaipėdos apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą tenkinti. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. gruodžio 12 d. nutartį panaikinti, perduodant administracinę bylą šiam teismui nagrinėti iš esmės.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Klaipėdos miesto apylinkės vyriausiasis prokuroras 2007 m.... 5. Pareiškėjas nurodė, jog Specialiųjų tyrimų tarnybos Klaipėdos valdyba... 6. II.... 7. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. gruodžio 12 d. nutartimi... 8. Teismas konstatavo, kad teisė kreiptis į teismą nėra absoliuti ir ji... 9. Kolegijos manymu, ginčo teisiniame santykyje prokuroras turėjo objektyvią... 10. III.... 11. Pareiškėjas Klaipėdos apylinkės vyriausiasis prokuroras (toliau – ir... 12. Atsakovas Neringos savivaldybė atsiliepime į atskirąjį škuną rašo jo... 13. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepime... 14. Tretysis suinteresuotas asmuo A. S. atsiliepimu prašo... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialus įstatymas... 19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, jog... 20. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo... 21. Be to, teisėjų kolegija, atsižvelgusi į prokuroro kompetenciją, nesutinka... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, kolegija konstatuoja, kad pareiškėjas... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 24. pareiškėjo Klaipėdos apylinkės vyriausiojo prokuroro atskirąjį skundą... 25. Nutartis neskundžiama....