Byla A-502-2501-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, sekretoriaujant Loretai Česnavičienei, dalyvaujant pareiškėjų atstovui adv. Osvaldui Martinkui, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Kristinai Grinevičiūtei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų L. F. ir L. V. skundą atsakovui valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Registrų centrui, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kretingos žemėtvarkos skyriui, uždarajai akcinei bendrovei „Grama LT“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai L. F. ir L. V. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro Klaipėdos filialo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr. (4.6.10)RS-1006, (4.6.10)RS-1007 ir (4.6.10)RS-1008; 2) įpareigoti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą pakeisti kadastro duomenis žemės sklypams, esantiems ( - ), Žadeikių k., Klaipėdos r.., kadastriniai Nr. ( - ) (toliau – ir Sklypai) pagal pateiktas kadastrinių matavimų bylas ir Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. liepos 28 d. įsakymus Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1058, 14VĮ-(14.14.2.)-1057 ir 14VĮ-(14.14.2.)-1049.

5Skunde (b. l. 6-8) pareiškėjai paaiškino, kad 2011 m. gegužės mėnesį uždarojoje akcinėje bendrovėje (toliau – ir UAB) „Geovitara“ užsakė jiems priklausančių Sklypų geodezinius (kadastrinius) matavimus. Parengti geodeziniai (kadastriniai) matavimai buvo patikrinti ir suderinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba, NŽT) Kretingos žemėtvarkos skyriaus specialistų. 2011 m. liepos 28 d. buvo priimti NŽT Kretingos žemėtvarkos skyriaus įsakymai dėl Sklypų kadastro duomenų pakeitimo Nr. 14VĮ-(14.14.2.)-1058, 14VĮ-(14.14.2.)-1057 ir 14VĮ-(14.14.2.)-1049 (toliau – ir 2011 m. liepos 28 d. įsakymai). VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas, nustatęs Sklypų ribų nesutapimus, 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimais Nr. (4.6.10)RS-1006, (4.6.10)RS-1007 ir (4.6.10)RS-1008 (toliau – ir Sprendimai) atmetė pareiškėjų prašymus dėl Sklypų kadastro duomenų pakeitimo. Pareiškėjai pažymėjo, kad ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka metu Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrius parengė 2011 m. spalio 20 d. išvadą Nr. 14SD-(14.14.7.)-1440 ir 2011 m. spalio 21 d. išvadą Nr. 14SD-(14.14.7.)-1444, kuriose nurodė, kad žemės sklypų ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypo ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius atitinka realią situaciją. Tai reiškia, jog Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrius pripažino, kad žemės sklypo planai yra teisingai. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą raštu, per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo, turėjo pažymėti žemės sklypų ribas kadastro žemėlapyje (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (toliau – ir Nuostatai), 126 p.). Teritoriniam registratoriui kartu su prašymais pakeisti kadastro duomenis pareiškėjai pateikė visų trijų Sklypų kadastrinių matavimų bylas. Šiose bylose yra žemės sklypo planai, kuriuose 2011 m. liepos 20 d. padaryti patvirtinimai, kad Kretingos žemėtvarkos skyrius planą patikrino ir suderino. Be to, buvo pridėti Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. liepos 28 d. įsakymai. Pareiškėjai pažymėjo, kad Nacionalinė žemės tarnyba 2011 m. birželio 30 d. rašte Nr. 1SS-(10.5)-1548 nurodė, kad UAB „Grama LT“ priklausančio žemės sklypo ženklinimo procedūros atliktos pažeidžiant nustatytus reikalavimus, todėl privalu atlikti pakartotinį ribų ženklinimą. Taigi besiribojantis žemės sklypas yra paženklintas netinkamai.

6Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas su pareiškėjų skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

7Atsiliepime (b. l. 42-46) paaiškino, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d. pareiškėjų prašymus atsisakė tenkinti vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas) 14 straipsnio 5 punktu, kuris nustato, kad kadastro tvarkytojas turi teisę atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje. Atsakovas 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendime Nr. (4.6.10.)RS-1007 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas Nr. 268), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes neatitinka žemės sklypo ribų, pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą, ir jo ribos dengia žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas Nr. 27) ir kuriam yra atlikta išankstinė žemės sklypo plano patikra; 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendime Nr. (4.6.10.)RS-1008 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas Nr. 290), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes neatitinka žemės sklypo ribų, kadastro žemėlapyje pažymėtų pagal preliminarų žemės sklypo planą; 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendime Nr. (4.6.10.)RS-1006 nurodė, kad žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (toliau – ir sklypas Nr. 59), negali pažymėti kadastro žemėlapyje, nes jo ribos dengia žemės sklypą, Nr. 27, kuriam atlikta patikra. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai detalizuoja atvejus, kai žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis (pastaba – ribomis, nustatytomis neatliekant kadastrinių matavimų), yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos (125 ?.). Nuostatų 93 punktas taip pat numato, kad kadastro tvarkytojas atmeta prašymą, kai žemės sklypo ribos nedera su žemės sklypo, kurio atlikta įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą išankstinė patikra (kadastre padaryta žyma), ribomis. Pagal pareiškėjų pateiktas kadastro duomenų bylas šiuo atveju buvo nustatyta, kad žemės sklypų Nr. 59 ir 268 ribos kadastro žemėlapyje nedera su gretimu žemės sklypu Nr. 27, kuris yra įregistruotas ir suformuotas atliekant preliminarius matavimus bei kuriam 2011 m. gegužės 23 d. atlikta išankstinė patikra (kadastre padaryta žyma). Šio žemės sklypo plotas 17,84 ha, o Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėjus žemės sklypus Nr. 59 ir 268 pagal naujai sudarytus žemės sklypo planus, jis sumažėtų, viršydamas leistiną paklaidą, nustatytą Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 23 punkte. Žemės sklypo Nr. 290 ribos pagal naujai sudarytą žemės sklypo planą neatitinka žemės sklypo Nr. 268 ribų, 2006 m. gruodžio 29 d. pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą. Taigi šiuo atveju teritorinis registratorius nustatė neleistinus žemės sklypų ribų nesutapimus, apie kuriuos Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 125, 126 punktų nustatyta tvarka buvo informuotas Kretingos žemėtvarkos skyrius. Kadastro tvarkytojas, vadovaudamasis Nuostatų 125 ir 127 punktais, nustatančiais jam pareigą informuoti žemėtvarkos skyrių dėl neleistinų ribų nesutapimų, pateikė Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriui 2011 m. rugpjūčio 17 d. išvadas Nr.(4.7.19.)PG-860, (4.7.19.)PG-862 ir (4.7.19.)PG-864 dėl atitinkamų žemės sklypų ribų neatitikimo ir žemės sklypo ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 126 punkto reguliavimą, bet kuriuo atveju žemėtvarkos skyrius turi priimti tam tikrą administracinį aktą (sprendimą arba išvadą) ir būtent šiai institucijai įstatymu yra priskirta kompetencija pasisakyti dėl žemės sklypų planų teisingumo. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas 2011 m. spalio 25 d. (praėjus visiems teisės aktų nustatytiems terminams) gavo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. spalio 20 d. raštą Nr. 14SD-(14.14.7.)-1140 ir 2011 m. spalio 21 d. raštą Nr. 14SD-(14.14.7.)-1444 dėl žemės sklypų Nr. 268 ir 59 ribų, kuriuose nurodyta, kad L. V. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Nr. 268 bei L. F. nuosavybės teise valdomo žemės sklypo Nr. 59 ribos pagal Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypų ribas bei naudojimo faktą ir linijų ilgius atitinka realią situaciją. Tačiau Nacionalinė žemės tarnyba nepasisakė, ar sklypų parengti planai yra teisingi (Nuostatų 126 p.). Nesant tokios išvados, pažymėti žemės sklypo ribų kadastro žemėlapyje nėra juridinio pagrindo. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2011 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. 2D-5820(12.144) informavo, jog žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslinami. Tuo pačiu įpareigojo Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos skubos tvarka parengti ir pateikti VĮ Registrų centrui išvadas (sprendimus) dėl žemės sklypų Nr. 268 ir 59, ir užtikrinti, kad teikiamos išvados (sprendimai) atitiktų Nuostatų reikalavimus. Iki 2011 m. gruodžio 8 d. tvarkytojas tokių išvadų (sprendimų) negavo. Be to, nėra jokios išvados dėl žemės sklypo Nr. 290 plano tinkamumo.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrius palaikė pareiškėjų skundą.

9Atsiliepime (b. l. 70-73) nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 11 punktą, kadastriniai matavimai atliekami pagal teritorijų planavimo detaliuosius ir specialiuosius planus, institucijų, atsakingų už žemės sklypų formavimo valstybinėje žemėje organizavimą, patvirtintus žemės sklypų planus, naudojant topografinius planus bei kitą geodezinę ir topografinę medžiagą. Nuostatų 32 punkte pasakyta, jog nustatomos ir riboženkliais paženklinamos (jeigu anksčiau tai nebuvo atlikta) žemės sklypo ribos arba atstatomi sunaikinti anksčiau paženklintų žemės sklypo ribų riboženkliai. Žemės sklypo ribos vietovėje paženklinamos dalyvaujant žemės sklypo savininkui (esamam arba būsimam) arba jo įgaliotam asmeniui, taip pat suinteresuotiems asmenims – gretimų sklypų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims. Nuostatų 15 punktas nustato, kokiais atvejais atliekami žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ir vienas iš jų būtų – žemės sklypo savininkui pageidaujant. L. F. nuosavybės teise valdomiems ginčo žemės sklypams kadastriniai matavimai atlikti UAB „Geovitara“. Žemės sklypo ribų paženklinimui 2011 m. gegužės 27 d. buvo kviesti visi suinteresuoti asmenys ir kvietimai įteikti asmeniškai. Gretimo žemės sklypo (Nr. 27) UAB „Grama LT“ atstovas dalyvavo ženklinime ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo akte pareiškė pastabas dėl žemės sklypo ribų. UAB „Geovitara“ pateikė Kretingos žemėtvarkos skyriui Sklypų kadastro duomenų bylas, kurios buvo suderintos vadovaujantis Nuostatų 65 punktu, Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriaus vedėjas suderino kadastro duomenų bylas 2011 m. liepos 28 d. įsakymais. Nuostatų 72 punktas numato, kad vykdytojas, sudaręs su užsakovu sutartį dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų nustatymo, parengtą žemės sklypo planą ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą arba šiai bylai papildyti parengtus dokumentus gali pateikti kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai. Žemės sklypo planas ar nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla ar šiai bylai papildyti parengti dokumentai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiami, jeigu tai numatyta vykdytojo ir užsakovo sutartyje, arba vykdytojui pageidaujant. Išankstinė patikra atliekama Nuostatų 74–82 punktuose nustatyta tvarka. Nuostatų 76 punktas reglamentuoja, kad kai kadastro tvarkytojui išankstinei patikrai teikiamas žemės sklypo planas, kartu privaloma pateikti ir žemės sklypo ribų paženklinimo-parodymo aktą. Šie dokumentai turi būti parengti Nacionalinės žemės tarnybos nustatyta tvarka.

10Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad žemės sklypo Nr. 27 kadastro duomenų byla jam nebuvo nepateikta. Todėl neaišku, kokias dokumentais vadovavosi kadastro tvarkytojas, atlikdamas išankstinę patikrą žemės sklypui Nr. 27. Pagal Nuostatų 126 punktą, kai žemėtvarkos skyrius nustato, kad žemės sklypo planas parengtas teisingai ir priima sprendimą tikslinti besiribojančių žemės sklypų planus, apie tai raštu informuoja žemės sklypo (-ų) savininką (-us), kurių žemės sklypų planai tikslintini. Taip pat žemėtvarkos skyrius privalo kadastro tvarkytojui pateikti raštu išvadą apie teisingai parengtą žemės sklypo planą, nurodydamas, kurie besiribojančių žemės sklypų planai tikslintini. Kadastro tvarkytojas, gavęs žemėtvarkos skyriaus išvadą, raštu per 3 darbo dienas nuo išvados gavimo pažymi šio žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje. Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrius 2011 m. spalio 21 d. raštais Nr. 14SD-(14.14.7)-1444 ir Nr. 14SD-(14.14.7)-1440 informavo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialą, kad Kretingos žemėtvarkos skyriaus 2011 m. spalio 19 d. sudaryta komisija nuvyko į žemės sklypų Nr. 59, 268, 290 ir 27 buvimo vietą ir patikrino bei surašė žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktą, kuriame nurodė, kad žemės sklypų ribos atitinka Kartenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte suformuotas žemės sklypų ribas, naudojimo faktą, linijų ilgius bei esančius riboženklius. Nurodė, kad Kadastro nuostatai ar kiti teisės aktai nenustato, kokia forma turi būti pateikta išvada. L. F. 2011 m. birželio 7 d. pateikė Nacionalinei žemės tarnybai raštą dėl gretimybėje esančio žemės sklypo Nr. 27 ribų nustatymo ir gavo išaiškinimą, kad UAB „Agrogeodezija“, atlikdama UAB „Grama LT“ nuosavybės teise valdomame žemės sklype kadastrinius matavimus, nesilaikė nustatytų reikalavimų.

11II.

12Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 14 d. sprendimu pareiškėjų L. F. ir L. V. skundą tenkino iš dalies – panaikino VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimus Nr. (4.6.10)RS-1006, (4.6.10)RS-1007 ir (4.6.10)RS-1008, ir įpareigojo atsakovą per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo iš naujo išnagrinėti pareiškėjos L. F. prašymus (reg. Nr. 2812238 ir 281223) ir pareiškėjo L. V. prašymą (reg. Nr. 2812323); priteisė pareiškėjos L. F. naudai iš atsakovo 100 Lt bylinėjimosi išlaidų.

13Teismas, įvertinęs faktinius ir juridinius bylos aspektus, pripažino, kad atsakovas formaliai vertino ginčo situaciją, kadangi priėmė Sprendimus nesulaukęs atsakymo pagal savo išvadą dėl Sklypų ribų pažymėjimo kadastro žemėlapyje iš Kretingos žemėtvarkos skyriaus (skyrius turėjo priimti sprendimą dėl būtinumo patikslinti žemės sklypo kadastro duomenis). Šiais veiksmais atsakovas užprogramavo teisinį ginčą vietoje to, kad surinktų visus aktualius duomenis ir išspręstų pareiškėjų prašymus iš esmės, pilnai ir objektyviai.

14Teismas nustatė, kad atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjų prašymus, 2011 m. rugpjūčio 17 d. parengė išvadas, nurodydamas tikrintų sklypų planų netikslumus, ir pateikė juos Nuostatų 125 punkte nustatytu terminu Kretingos žemėtvarkos skyriui. Kretingos žemėtvarkos skyriaus atsakymus į išvadas atsakovas gavo tik 2011 m. spalio 25 d. Vertinant šias aplinkybes, atsižvelgiant į tai, kad skundžiami sprendimai priimti 2011 m. rugpjūčio 29 d., sistemiškai aiškinant Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo, Nuostatų bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) nuostatas, taikant loginį ir teleologinį teisės aiškinimo metodus padaryta išvada, kad skundžiamus sprendimus atsakovas priėmė neturėdamas visos objektyvios, ginčo situacijai neabejotinai aktualios informacijos (duomenų) apie Sklypų ribas. Taigi Sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti, nes priimti pažeidžiant jų priėmimo procedūrą, taip neužtikrinant objektyvaus visų ginčo aplinkybių ištyrimo ir įvertinimo. Nesilaikydamas nurodytų reikalavimų, atsakovas neveikė taip, kaip jį įpareigoja gero administravimo principai.

15III.

16Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti.

17Apeliaciniame skunde (b. l. 112-115) paaiškina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvai neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamos praktikos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad registruose esami duomenys registro ir kadastro tvarkytojo gali būti pakeisti administravimo tvarka tik griežtai laikantis įstatymų nustatytų jam privalomų procedūrų (administracinė byla Nr. A143-2644/2011). Nekilnojamojo turto kadastro įstatymas bei Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai nustato Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui privalomą elgesio modelį atliekant pareiškėjų prašomus veiksmus. Pagal Nuostatų 88 punktą, pareiškėjų prašymas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 5 darbo dienas. Vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 punktu, kadastro tvarkytojas gali: prašymą tenkinti, prašymą atmesti ir sprendimo priėmimą atidėti. Netenkinama dėl aplinkybių, numatytų 14 straipsnyje, o atidedama, kai nustatoma, kad trūkumus greitu laiku galima pašalinti. Šiuo atveju teritorinis registratorius priėmė sprendimą pareiškėjų prašymų netenkinti nesulaukęs Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriaus sprendimų, nes pagal susidariusią VĮ Registrų centro filialų (tame tarpe ir Klaipėdos) praktiką, sprendimai nėra gaunami per Nuostatų nustatytą 20 dienų terminą nuo kadastro tvarkytojo išvados gavimo dienos (Nuostatų 125 p.). Tai patvirtina ir analizuojama situacija: kadastro tvarkytojas pareiškėjų prašymus gavo 2011 m. rugpjūčio 15 d., išvados Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyriui buvo paruoštos ir išsiųstos 2011 m. rugpjūčio 17 d. laikantis Nuostatuose apibrėžtos tvarkos ir terminų (numatytos 5 dienos). Kretingos žemėtvarkos skyriaus išvados filiale gautos 2011 m. lapkričio 25 d. ir tik po Nacionalinės žemės tarnybos įpareigojimo, kai į ją kreipėsi centrinis registratorius. Atsakovas pažymi, kad jo veikla yra saistoma įstatymų nustatytų terminų ir jis negali savavališkai šių terminų iškreipti ar pakeisti. Kadastro tvarkytojas išlaikė visas procedūras, kaip to reikalauja teisės aktai. Kadastro tvarkytojas negali atsakyti už kitų institucijų neveikimą ar netinkamai atliekamas pareigas. Atsakovui nesuprantama, kokių teisinių pasekmių tikisi teismas iš pakartotinio pareiškėjų prašymo nagrinėjimo. Aplinkybės, buvusios prašymų nagrinėjimo metu, nepasikeitė. VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas nėra gavęs tinkamų dokumentų iš Nacionalinės žemės tarnybos, pagal kuriuos prašomus veiksmus galima būtų atlikti.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrius atsiliepime prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą (b. l. 120-122).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Apeliacinis skundas tenkintinas.

22Administracinis ginčas kilo dėl teritorinio registratoriaus sprendimų, todėl nagrinėjant bylą turi būti tikrinamas administracinių aktų teisėtumas ir pagrįstumas.

23Ginčijamais sprendimais atsakovas nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo pakeisti kadastro duomenis žemės sklypams, esantiems ( - ), Žadeikių k., Kretingos r. sav. (kadastriniai Nr. ( - )). Atsisakymas grįstas tuo, jog negalima pažymėti žemės sklypų ribų kadastro žemėlapyje, dėl jų ribų neatitikimo pažymėtoms kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą, bei dėl to, kad dviejų sklypų ribos dengia žemės sklypą, kurio kadastrinis numeris ( - ) ir, kuriam atlikta išankstinė žemės sklypo plano patikra.

24Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalį, kadastro tvarkytojas, išnagrinėjęs prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, gali nuspręsti prašymą tenkinti, prašymą atmesti arba sprendimo priėmimą atidėti. Pagrindai atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti numatyti šio įstatymo 14 straipsnyje, o jo 5 punktas nustato, kad kadastro tvarkytojas turi teisę atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, jei Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje.

25Atvejai, kai žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos detalizuojami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose. Jeigu žemės sklypo ribos nesutampa su Nuostatų 124 punkte minėtomis ribomis, yra neleistinų ribų nesutapimų, negalima nustatyti, kurios ribos klaidingos, arba jeigu sklypo ploto paklaida neleistina, arba pasikeičia sklypo konfigūracija, žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos (125 ?.). Pagal pareiškėjų pateiktas kadastro duomenų bylas nagrinėjamu atveju buvo nustatyta, kad žemės sklypų Nr. 59 ir 268 ribos kadastro žemėlapyje nedera su gretimu žemės sklypu Nr. 27, kuris yra įregistruotas ir suformuotas atliekant preliminarius matavimus bei kuriam 2011 m. gegužės 23 d. atlikta išankstinė patikra (kadastre padaryta žyma). Šio žemės sklypo plotas 17,84 ha, o Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėjus žemės sklypus Nr. 59 ir 268 pagal naujai sudarytus žemės sklypo planus, jis sumažėtų, viršydamas leistiną paklaidą, nustatytą Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių 23 punkte. Žemės sklypo Nr. 290 ribos pagal naujai sudarytą žemės sklypo planą neatitinka žemės sklypo Nr. 268 ribų, 2006 m. gruodžio 29 d. pažymėtų kadastro žemėlapyje pagal preliminarų žemės sklypo planą. Taigi šiuo atveju teritorinis registratorius nustatė neleistinus žemės sklypų ribų nesutapimus, kas duoda pagrindą išvadai, kad Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamųjų daiktų pažymėti kadastro žemėlapyje, o prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti turi būti atmesti. Tokius sprendimus priėmė teritorinis registratorius, todėl nėra pagrindo jų naikinti ir įpareigoti atsakovą pareiškėjų prašymus narinėti iš naujo.

26Su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl ginčijamų aktų atitikimo Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimams galima sutikti tik iš dalies, t.y. motyvų išsamumo aspektu. Tačiau tai nesudaro pagrindo atsakovo sprendimams naikinti, kadangi juose nurodyti aiškūs faktai ir teisės normos, kuriais grindžiamas sprendimas netenkinti pareiškėjų prašymų.

27Nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas turėjo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punkto pagrindu sprendimo priėmimą atidėti. Tam įstatymas reikalauja, jog būtų nustatytos aplinkybės, nurodytos 14 straipsnyje, ir būtų reali tikimybė tas aplinkybes pašalinti per vieną mėnesį. Realios tikimybės sklypų planų neatitikimui ir persidengimui pašalinti per vieną mėnesį atsakovas nenustatė. Bylos duomenys patvirtina, kad šie neatitikimai nebuvo pašalinti, nors atsakovas Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka informavo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos žemėtvarkos skyrių dėl neleistinų ribų nesutapimų, pateikiant 2011 m. rugpjūčio 17 d. išvadas Nr.(4.7.19.)PG-860, (4.7.19.)PG-862 ir (4.7.19.)PG-864.

28Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas panaikinant sprendimo dalį, kuria pareiškėjų dalis reikalavimų buvo tenkinta ir šiuos reikalavimus atmetant.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

30Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo apeliacinį skundą tenkinti iš dalies. Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimą pakeisti. Sprendimo dalį, kuria panaikinti VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo 2011 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai Nr. (4.6.10)RS-1006, (4.6.10)RS-1007 ir (4.6.10)RS-1008, ir atsakovas įpareigotas per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo įsiteisėjimo iš naujo išnagrinėti pareiškėjos L. F. prašymus (reg. Nr. 2812238 ir 281223) ir pareiškėjo L. V. prašymą (reg. Nr. 2812323), panaikinti ir pareiškėjų skundą šioje dalyje atmesti.

31Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjai L. F. ir L. V. kreipėsi... 5. Skunde (b. l. 6-8) pareiškėjai paaiškino, kad 2011 m. gegužės mėnesį... 6. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas su pareiškėjų skundu... 7. Atsiliepime (b. l. 42-46) paaiškino, kad 2011 m. rugpjūčio 16 d.... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos... 9. Atsiliepime (b. l. 70-73) nurodė, kad pagal Nekilnojamojo turto objektų... 10. Trečiasis suinteresuotas asmuo pažymėjo, kad žemės sklypo Nr. 27 kadastro... 11. II.... 12. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. kovo 14 d. sprendimu... 13. Teismas, įvertinęs faktinius ir juridinius bylos aspektus, pripažino, kad... 14. Teismas nustatė, kad atsakovas, nagrinėdamas pareiškėjų prašymus, 2011 m.... 15. III.... 16. Atsakovas VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas pateikė apeliacinį... 17. Apeliaciniame skunde (b. l. 112-115) paaiškina, kad pirmosios instancijos... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnybos Kretingos... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV.... 21. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 22. Administracinis ginčas kilo dėl teritorinio registratoriaus sprendimų,... 23. Ginčijamais sprendimais atsakovas nusprendė netenkinti pareiškėjų prašymo... 24. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalį, kadastro... 25. Atvejai, kai žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nežymimos... 26. Su pirmosios instancijos teismo sprendimu dėl ginčijamų aktų atitikimo... 27. Nėra pagrindo spręsti, kad atsakovas turėjo Nekilnojamojo turto kadastro... 28. Dėl paminėto pirmosios instancijos teismo sprendimas keičiamas panaikinant... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 30. Atsakovo VĮ Registrų centro Klaipėdos filialo apeliacinį skundą tenkinti... 31. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 32. Nutartis neskundžiama....