Byla 2-921-71/2011
Dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja R. A. Gutauskienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios UAB „Velseka“ pareikštą ieškinį atsakovui ŽUB „Minaičiai“ dėl skolos, delspinigių, procesinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir,

Nustatė

2Šalys 2011-08-26 pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo patvirtinti šalių pasirašytą taikos sutartį, bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti. Nurodo, kad šalys taikiai išsprendė ginčą, taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo pasekmės šalims yra žinomos ir suprantamos (b.l. 86).

3Šalių prašymai tenkintini. Šalių pateikta taikos sutartis įstatymui neprieštarauja, kitų asmenų teisių ir interesų nepažeidžia, šalims išaiškintos bylos nutraukimo teisinės pasekmės, kurias šalys suprato. Taikos sutartis tvirtina, teismo 2011-03-22 nutartimi (b.l. 13-14), taikytos laikinosios apsaugos priemonės skolininko ŽŪB „Minaičiai“ turtui, panaikinamos ir byla nutrauktina (LR CPK 42, 150 str.; 293 str. 1 d. 5 p.; 439 str. 8 p.).

4Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150 str., 293 str.1 d. 5 p., 294 str., 439 str. 8 p.,

Nutarė

5Patvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį tokio turinio :

  1. Ieškininiu pareiškimu ieškovas prašė teismo priteisti iš atsakovo 80661,33 Lt skolos, 26774,62 Lt delspinigių, 6 % procentų dydžio procesines palūkanas, o taip pat bylinėjimosi išlaidas - 1612 Lt žyminio mokesčio ir 322,50 Lt antstolio paslaugų.
  2. Atsižvelgdamos į tai, jog:
  1. atsakovas, 2011-06-27 atlikdamas 2000 Lt mokėjimą, geranoriškai padengė dalį įsiskolinimo ieškovui;
  2. tolimesnis ginčo sprendimas teisme sąlygoja papildomų išlaidų ir galimų nuostolių abiem šalims atsiradimą;
  3. situacija žemės ūkio ir naftos prekių rinkoje yra itin įtempta bei verčianti visus minėtų rinkos dalyvius (tiek žemės ūkio produkcijos gamintojus, tiek tiekėjus, tiek ir supirkėjus) ieškoti abipusiai priimtinų tarpusavyje kilusių ginčų sprendimo kelių, idant būtų užtikrintas tolimesnis bendradarbiavimas;
3. Šalys, abipusių derybų metu, grįstų tolimesnio pasitikėjimo viena kita išsaugojimo ir abipusių nuolaidų principais, įvertinusios visus taikiam ginčo sprendimui pasiekti svarbius faktorius, susitarė, kad:
  1. atsakovo skola ieškovui pagal 2010-09-28 PVM sąskaitą-faktūrą ser. KVE Nr. 0017421, 2010-10-13 PVM sąskaitą-faktūrą ser. KVE Nr. 0017669, 2010-11-05 PVM sąskaitą-faktūrą ser. KVE Nr. 0017937, 2011-06-03 PVM sąskaitą-faktūrą ser. KVE Nr. 0015611 yra lygi 80661,33Lt (aštuoniasdešimt tūkstančių šeši šimtai šešiasdešimt vienas litas ir 33 centai ) ir šią sumą atsakovas ieškovui įsipareigoja sumokėti per vieną mėnesį po nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos;
  2. ieškovas, vadovaudamasis protingumo ir ekonomiškumo kriterijais, sutinka sumažinti reikalaujamą delspinigių sumą nuo 26774,62 Lt iki 9500,00 Lt (devynių tūkstančių penkių šimtų litų), kurią atsakovas įsipareigoja ieškovui sumokėti kartu su pagrindinės skolos, aptartos 3.1. punkte, suma.
4. Atsakovas turi teisę grąžinti sutarties 3.1. – 3.2. punktuose minimas sumas anksčiau nei susitarta šia taikos sutartimi. 5. Atsakovas už kiekvieną mokėjimo terminų, nustatytų šios sutarties 3.1 – 3.2 punktuose, praleidimo dieną įsipareigoja mokėti ieškovui 0,04 (keturių šimtųjų) procento dydžio delspinigius, apskaičiuojamus nuo laiku nesumokėtų atitinkamų sumų. Delspinigiai skaičiuojami nuo tos dienos, kurią aukščiau minėta piniginė prievolė turėjo būti įvykdyta (ją įskaitant) iki tos dienos, kurią prievolė įvykdoma. Už prievolės įvykdymo dieną delspinigiai neskaičiuojami. Delspinigiai sumokami kartu su laiku negrąžintomis sumomis. 6. Atsakovui pažeidus šią sutartį ir šiam pažeidimui trunkant ilgiau kaip 7 dienas, ieškovas įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir išieškoti iš atsakovo visą kreipimosi į teismą dieną esantį įsiskolinimą su delspinigiais. 7. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių pagal šią sutartį įvykdymo momento. 8. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ar papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų šalių. 9. Šalys susitarė šią taikos sutartį patvirtinti Lietuvos Respublikos teisme. Teismo patvirtina taikos sutartis turi resjudicata galią ir yra dokumentas, kurį privaloma vykdyti. 10. Šalims išaiškintos ir suprantamos šios taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87, 140, 293, 294 straipsniuose, t.y.: bylos nutraukimą teismo nutartimi, nutartyje nurodomos teismo tvirtinamos šalių taikos sutarties sąlygos; bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. 11. Šalys įsipareigoja pateikti šią taikos sutartį teismui, prašydamos ją patvirtinti ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-921-71/2011. Šalys susitaria, kad šią taikos sutartį teismui turi teisę pateikti bet kuri iš šalių savarankiškai ir kad kiekviena iš šalių tam duoda neatšaukiamą sutikimą. 12. Šalys susitaria, kad viena iš kitos nereikalaus išlaidų, patirtų ruošiantis šiai sutarčiai, taip pat kiekviena šalis pati padengs savo išlaidas, susijusias su derybomis dėl šios sutarties, jos sudarymu (pasirašymu) bei įvykdymu. 13. Šalys susitaria, jog per 7 (septynias) dienas nuo nutarties, kuria bus patvirtintina ši taikos sutartis, įsiteisėjimo, atsakovas kompensuos ieškovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, t.y. 25% sumokėto žyminio mokesčio sumos - 403 Lt, ir antstolio paslaugų sumą - 322,50 Lt, kas bendroje sumoje sudaro 725,50 Lt (septynis šimtus dvidešimt penkis litus ir 50 centų). 14. Šalys susitaria, jog atsakovas nereikalauja iš ieškovo kompensuoti turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. 15. Teismo išlaidas (jei tokių būtų) valstybei atlygina atsakovas.
  1. Šalys susitaria, jog civilinėje byloje teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikinamos teismui tvirtinant šią taikos sutartį.

6Grąžinti ieškovui UAB „Velseka“ (į/k 164817539, Panevėžio g. 5, Kupiškis, a/s ( - ) DnBNORD b.k. 40100, ( - ) Swedbank AB ) 75 procentus 1209,00 Lt (vieną tūkstantį devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-03-15 mokėjimo nurodymu Nr. 408 ir 2011-05-02 mokėjimo nurodymu Nr. 654.

7Priteisti iš atsakovo ŽŪB „Minaičiai“ (į/k 171292586, Radviliškio raj. Mėnaičių k., a/s ( - ) DnB NORD) 22,40 Lt (dvidešimt du litus 40 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Šiaulių apygardos teismo 2011 m. kovo 22 dienos nutartimi, taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo ŽŪB „Minaičiai“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui civilinėje byloje Nr. L2-804-71/2011, pagal kreditoriaus UAB „Velseka“ pareiškimą skolininkui ŽŪB „Minaičiai“ dėl skolos priteisimo, panaikinti.

9Patvirtinus taikos sutartį, civilinę bylą nutraukti.

10Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

11Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per šį teismą

Proceso dalyviai