Byla I-3195-426/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, susipažinusi su pareiškėjos BUAB „Dvaro ūkis“ skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi su skundu į teismą, kuriame prašo panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau ir VMI) ir Vilniaus apskrities VMI sprendimus.

3Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau ABTĮ) 15, 16 str. numatyta, kokias bylas sprendžia administraciniai teismai ir kokios nepriskirtos administracinių teismų kompetencijai.

4Susipažinus su pareiškėjos skundu nustatyta, jog ginčas, kilęs tarp bankrutavusios įmonės ir mokesčių administratoriaus. Byloje pateikta Vilniaus apygardos teismo 2012-02-23 nutartis, patvirtinanti, jog UAB „Dvaro ūkis“ iškelta bankroto byla.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 3 p., įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama bankrutuojančiai įmonei vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 4 p. numato, kad nutartį iškelti bankroto bylą priėmęs teismas privalo pranešti kitiems teismams, nagrinėjantiems bylas, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir susiję su darbo santykiais, apie bankroto bylos iškėlimą ir proceso įstatymo nustatytais atvejais perimti šių bylų nagrinėjimą.

6Specialioji teisėjų kolegija, aiškindama bankroto teisinius santykius reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, tame tarpe Įmonių bankroto įstatymo 15 str. 2 d., numatančią, kad visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui, nurodė, kad Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta imperatyvi norma aiškintina ir taikytina sistemiškai su Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 4 punktu, 7 dalies 3 punktu, kitomis šio įstatymo nuostatomis, taip pat atsižvelgiant į bankroto instituto paskirtį ir tikslus. Taigi atitinkamų bylų perdavimą nagrinėti bankroto bylą iškėlusiam teismui nulemia įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, ypatinga – skolininko – teisinė padėtis kitos proceso šalies atžvilgiu. Nors Įmonių bankroto įstatymas expressis verbis nereglamentuoja ginčų teismingumo, kuomet bankrutuojanti įmonė reiškia reikalavimus dėl administracinių aktų, kurių pagrindu atsirado bankrutuojančios įmonės turtinė prievolė, panaikinimo, tačiau sisteminė paminėtų teisės normų ir bankroto instituto tikslų analizė patvirtina, kad tokie reikalavimai taip pat nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme (2009-12-08 nutartis byloje Nr. T-2009-12).

7Specialiosios teisėjų kolegijos 2006-10-27 nutartyje nurodoma, kad sprendžiant dėl atitinkamos bylos, susijusios su mokesčių teisiniais santykiais, kuomet įmonei (skolininkui) yra iškelta bankroto byla, rūšinio teismingumo, Įmonių bankroto įstatymas yra lex specialis mokesčių teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų atžvilgiu. Todėl ginčas, kuriuo yra ginčijami mokesčių administratoriaus sprendimai išieškoti atitinkamas sumas iš pareiškėjo, nagrinėtinas bankroto bylą nagrinėjančiame teisme ir bankroto byloje Įmonių bankroto įstatymo bei CPK nustatyta tvarka (bylos Nr. T-2006-10). Analogiškai pasisakyta ir kitose specialiosios teisėjų kolegijos nutartyse priimtose ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (Specialiosios teisėjų kolegijos 2003-05-22 nutartis byloje

8Nr. TK-2003-16; 2006-01-09 nutartis byloje Nr. T-2-06; 2006-02-20 nutartis byloje Nr. T-10-06).

9Pažymėtina, kad nors nagrinėjamoje byloje nėra reiškiami turtiniai reikalavimai, būtina įvertinti teismui paduoto skundo teisinę prigimtį. Pareiškėja prašo teismą panaikinti VMI sprendimą, kuriuo keliamas ginčas dėl Vilniaus apskrities VMI 2011-11-12 sprendimo Nr. (4.65)-256-178, patvirtinančio papildomai apskaičiuotas mokesčių, delspinigių bei paskirtų baudų sumas.

10Įvertinusi BUAB „Dvaro ūkis“ pateiktą skundą, teisėja sprendžia, kad pareiškėja siekia inicijuoti mokestinį ginčą. Atsižvelgiant į tai, kad Bankrutuojančiai bendrovei, kuriai Vilniaus apskrities VMI 2011-11-12 sprendimu Nr. (4.65)-256-178 patvirtintos į biudžetą mokėtinos sumos, iškelta bankroto byla, konstatuotina, kad nagrinėjama nepriskirtina administraciniam teismui.

11Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p. .

Nutarė

12Atsisakyti priimti skundą.

13Įsiteisėjus nutarčiai skundą su priedais grąžinti pareiškėjai BUAB „Dvaro ūkis“.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai