Byla AS-525-460-13

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. U. ir trečiojo suinteresuoto asmens J. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. U. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. T., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūrai dėl sprendimo panaikinimo, termino atnaujinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas V. U. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

61) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Departamentas) 2013 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. (38-2)-VR-1.7-906 (toliau – ir Sprendimas);

72) atnaujinti praleistą 2012 m. vasario 20 d. privalomojo nurodymo Nr. VR-12.2-7 (toliau – ir Privalomasis nurodymas) apskundimo terminą;

83) įpareigoti Departamentą išnagrinėti 2013 m. vasario 12 d. pareiškėjo ir J. T. pakartotinį skundą.

9Teigė, kad Privalomasis nurodymas surašytas nepagrįstai, neištyrus visų aplinkybių, yra nepakankamai pagrįstas ir neteisėtas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 4 straipsnio 1 daliai.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi (b. l. 109?111) šią administracinę bylą Nr. I-2578-789/2013 (proceso Nr. 3-61-3-00649-2013-8) sustabdė kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1891-365/2013 (proceso Nr. 3-61-3-03361-2012-1).

12Teismas vertino, kad Privalomuoju nurodymu pareiškėjas buvo pirmą kartą įpareigotas į ginčo sklypą suvežtas statybines atliekas išvežti ir priduoti atliekų tvarkytojams. Neįvykdžius pastarojo nurodymo, pareiškėjui buvo duotas pakartotinis 2012 m. kovo 21 d. privalomasis nurodymas Nr. VR-12.2-13 (toliau – ir Pakartotinis nurodymas), kuriuo buvo reikalaujama atlikti analogiškus veiksmus, kurie buvo nurodyti Privalomame nurodyme. Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1891-365/2013 dėl Pakartotinio nurodymo panaikinimo. Teismas taip pat vertino tai, kad nors nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl praleisto Privalomojo nurodymo apskundimo termino atnaujinimo, tačiau nagrinėjamos bylos Nr. I-2578-789/2013 ir bylos Nr. I-1891-365/2013 faktinės aplinkybės iš esmės yra panašios, t. y. privalomųjų nurodymų išvežti ir priduoti atliekų tvarkytojams suvežtas statybines atliekas ginčijimas. Teismo vertinimu itin svarbus momentas, į kurį negalima neatsižvelgti, yra tai, kad pareiškėjas yra inicijavęs ne vieną bylą dėl iš esmės to paties klausimo, susijusio su įpareigojimu išvežti ir priduoti atliekų tvarkytojams suvežtas statybines atliekas. Iš ginčijamo Departamento Privalomojo nurodymo matyti, kad Pakartotinio nurodymo priėmimo pagrindas buvo tai, kad buvo neįvykdytas Privalomasis nurodymas. Pakartotinio nurodymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas nagrinėjamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Teismas rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A556-1494/2012, pažymėjo, kad privalomieji nurodymai duoti dėl tų pačių faktinių aplinkybių ir tuo pačiu pagrindu, t. y. pareiškėjas buvo įpareigotas pašalinti tas pačias ginčo statybines atliekas iš J. T. priklausančio žemės sklypo. Teismas manė, kad sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-1891-365/2013, taip pat įtakos proceso šalių administracinėje byloje Nr. I-2578-789/2013 poziciją dėl šios bylos nagrinėjimo tikslingumo. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, taip pat vadovaudamasis teismo proceso ekonomiškumo principu, protingumo principu, teismas darė išvadą, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla Nr. I-1891-365/2013 yra susijusi su šia byla. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismas darė išvadą, kad šios administracinės bylos Nr. I-2578-789/2013 negalima išnagrinėti, kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme nebus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1891-365/2013, todėl šią administracinę bylą Nr. I-2578-789/2013 sustabdė, kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1891-365/2013.

13III.

14Pareiškėjas V. U. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 114?116), kuriuo prašo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti kaip nepagrįstą ir klausimą spręsti iš esmės, t. y.: 1) atnaujinti praleistą Privalomojo nurodymo apskundimo terminą; 2) įpareigoti Departamentą išnagrinėti 2013 m. vasario 12 d. pareiškėjo ir J. T. pakartotinį skundą.

15Atskirajame skunde nurodo:

161) teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 7 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A556-1494/2012, nes, nors bylose susiklosčiusios panašios situacijos, jame nepasisakyta apie tai, kad esant panašiai situacijai, kaip šioje administracinėje byloje, reikalinga bylą stabdyti. Priešingai, minėtoje byloje priimtas sprendimas vertintinas kaip šios bylos pagrindas, pagal kurį atsakovas buvo įpareigotinas išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl Privalomojo nurodymo, nepriklausomai nuo to, kad teisme nagrinėjama byla dėl Pakartotinio nurodymo, nes minėtoje byloje atsakovas (valstybės institucija) buvo įpareigotas išnagrinėti pareiškėjo skundą dėl pirminio privalomojo nurodymo, nepriklausomai nuo to, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jau buvo panaikinęs pakartotinį privalomąjį nurodymą. Nuspėti, ar pagal pareiškėjo skundus dėl Privalomojo nurodymo ir Pakartotinio nurodymo bus kreiptasi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, nėra pagrindo.

172) Laukti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1891-365/2013 pagal pareiškėjo skundą atsakovui dėl Pakartotinio nurodymo netikslinga, nes neatmetama galimybei, kad teismui patenkinus pareiškėjo skundą šioje byloje, atsakovas gali pakeisti savo poziciją ir pareiškėjo skundą dėl Privalomojo nurodymo tenkinti. O tuo atveju, jei teismas patenkintų pareiškėjo skundą šioje byloje, tačiau atsakovas nepakeistų savo pozicijos ir pareiškėjo skundo dėl Privalomojo nurodymo netenkintų, būtent administracinė byla Nr. I-1891-365/2013 dėl Pakartotinio nurodymo turėtų būti stabdoma, kol visose instancijose bus iš esmės išspręstas klausimas dėl Pirminio nurodymo teisėtumo.

18Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Atsižvelgiant į tai, kad tiek Privalomojo nurodymo, tiek Pakartotinio nurodymo turinys analogiškas, teismas šią administracinę bylą, iki bus išnagrinėta byla dėl Pakartotinio nurodymo, sustabdė pagrįstai. Sutinka su teismo pozicija, kad išsprendus klausimą dėl Pakartotinio nurodymo teisėtumo ir pagrįstumo galimai pasikeis šalių pozicija sprendžiant klausimą dėl Privalomojo nurodymo.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra (toliau – ir Agentūra) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

21Nurodė, kad Agentūra yra Departamento struktūrinis padalinys, todėl Agentūros nuomonė dėl pareiškėjo atskirojo skundo sutampa su Departamento atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyta pozicija. Su atskiruoju skundu nesutinka, palaiko Departamento atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstytus argumentus, mano, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartis teisėta ir pagrįsta.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

25Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog administracinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu ir asmenų pažeistų teisių apgynimu, teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų vien formaliai ir kiekvienu konkrečiu atveju privalo įsitikinti, kad yra pagrindas bylos sustabdymui (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-262/2012, 2012 m. birželio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-427/2012). Kita vertus, proceso operatyvumo principas negali paneigti teisingumo principo, todėl teismas turi teisę stabdyti bylą tam, kad vėliau galėtų priimti visapusiškai pagrįstą, t. y. teisingą sprendimą, todėl ta aplinkybė, jog procesas šioje konkrečioje byloje gali užtrukti šiek tiek ilgiau, nėra pagrindas naikinti teismo nutartį, kuria byla buvo sustabdyta (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556–665/2010).

26Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria šios bylos nagrinėjimas sustabdytas iki sprendimo įsiteisėjimo kitoje administracinėje byloje Nr. I-1891-365/2013, t. y. teismas bylą sustabdė remdamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, kuriame numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

27Administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas minėtu pagrindu galimas tik tuomet, kai tarp teisme nagrinėjamos administracinės bylos ir kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka, egzistuoja prejudicinis ryšys. Toks ryšys yra tada, kai sprendimas vienoje byloje bus sprendimo kitoje byloje pagrindas. Tokiais atvejais vienoje byloje nustatyti faktai tampa prejudiciniais faktais kitoje (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63–286/2008, 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756–860/2011). Taigi prejudicinis bylų ryšys iš esmės reiškia, jog administracinės bylos negalima nagrinėti tol, kol įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje, baudžiamojoje ar administracinėje byloje nebus nustatyti tam tikri faktai ar aplinkybės, kurių nenustačius konkrečios administracinės bylos nagrinėjimas būtų neįmanomas (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-406/2009, 2010 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-301-2011). Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602–259/2012). Tuo atveju jeigu teismas visus nagrinėjamai bylai teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti pats, jis neturėtų stabdyti tokios bylos.

28Skundžiamoje nutartyje, teismas nagrinėjamą bylą dėl pirminio Privalomojo nurodymo, sustabdė dėl administracinės bylos, kurioje nagrinėjamas Pakartotinio privalomojo nurodymo teisėtumas.

29Teisėjų kolegijos vertinimu, nors akivaizdu, kad šios bylos susijusios, tačiau negalima daryti išvados, jog sprendimas dėl Pakartotinio nurodymo teisėtumo, gali lemti ar daryti įtaką sprendimui dėl pirminio Privalomojo nurodymo. Akivaizdu, jog būtent pirminio akto teisėtumas (t. y., ar aktas išduotas pagrįstai, tinkamai įvertinus faktinę situaciją ir pritaikius tinkamą teisės normą ir pan.), iš dalies gali nulemti ir jo pagrindu priimto pakartotinio (išvestinio) akto teisėtumą. Pavyzdžiui, tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad pirminis aktas, kuriuo pareiškėjas įpareigotas statybines atliekas priduoti atliekų tvarkytojams yra neteisėtas iš esmės (pavyzdžiui, netinkamai pritaikytas įstatymas ir jis tokios pareigos nenumato, būtų nustatyta, kad jis pateiktas netinkamam subjektui, ir pan.), analogiškas pakartotinis (išvestinis) nurodymas, išdėstytas analogiškame pakartotiniame akte, taip pat būtų laikomas neteisėtu, kaip priimtas neteisėto akto pagrindu. Tuo tarpu priešinga situacija, kai vėlesnio akto (ne)teisėtumas iš esmės galėtų nulemti ir ankstesniojo (ne)teisėtumą, pažeistų protingumo principą.

30Be to, kaip minėta, teismas neturėtų stabdyti bylos tuo atveju, jei bylai reikšmingus faktus gali nustatyti pats. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas turėjo galimybes visapusiškai ištirti Privalomojo nurodymo akto teisėtumą ir tam nėra būtina sulaukti teismo sprendimo dėl Pakartotinio nurodymo. Net ir nustačius jog bylos susijusios, stabdyti šios bylos nagrinėjimą netikslinga, nes kliūčių išspręsti bylą nesulaukus teismo sprendimo byloje dėl Pakartotinio nurodymo nėra, sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1891-365/2013 nebūtų buvęs sprendimo šioje administracinėje byloje pagrindu, taigi bylos nagrinėjimas jos nestabdant iki sprendimo dėl Pakartotinio nurodymo teisėtumo priėmimo, nebūtų sutrukdęs priimti visapusiškai pagrįstą sprendimą.

31Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju nagrinėjama administracinė byla gali būti nagrinėjama nepriklausomai nuo administracinės bylos Nr. I-1891-365/2013 (proceso Nr. 3-61-3-03361-2012-1), todėl pagrindo ją stabdyti nebuvo. Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina.

32Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog atskirojo skundo nagrinėjimo metu, pirmosios instancijos teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1891-365/2013 (proceso Nr. 3-61-3-03361-2012-1) jau priimtas.

33Pažymėtina, jog skundžiama nutartimi teismas sustabdė šios bylos nagrinėjimą, todėl nagrinėdama pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens pateiktą atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pasisako tik dėl šio procesinio veiksmo – bylos sustabdymo – teisėtumo. Atskirajame skunde nurodyti reikalavimai – atnaujinti praleistą Privalomojo nurodymo apskundimo terminą ir įpareigoti Departamentą išnagrinėti 2013 m. vasario 12 d. pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens skundą yra šios bylos reikalavimai, dėl kurių bus sprendžiama bylą nagrinėjant iš esmės pirmosios instancijos teisme. Ir tik tuo atveju, jei pirmosios instancijos sprendimas bus apskųstas apeliacinės instancijos teismui, tai taps apeliacinio proceso dalyku. Teisėjų kolegijai, nagrinėjančiai atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria sustabdyta byla, vertinant ir pasisakant dėl tokių reikalavimų, būtų pažeista proceso šalių teisė į apeliaciją, o tai lemtų teisės bent kartą apskųsti nepalankų teismo sprendimą instancine teismų sprendimų kontrolės tvarka pažeidimą.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo V. U. ir trečiojo suinteresuoto asmens J. T. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

36Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį panaikinti.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. U. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas V. U. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį... 6. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono... 7. 2) atnaujinti praleistą 2012 m. vasario 20 d. privalomojo nurodymo Nr.... 8. 3) įpareigoti Departamentą išnagrinėti 2013 m. vasario 12 d. pareiškėjo... 9. Teigė, kad Privalomasis nurodymas surašytas nepagrįstai, neištyrus visų... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 9 d. nutartimi... 12. Teismas vertino, kad Privalomuoju nurodymu pareiškėjas buvo pirmą kartą... 13. III.... 14. Pareiškėjas V. U. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 114?116), kuriuo prašo... 15. Atskirajame skunde nurodo:... 16. 1) teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 17. 2) Laukti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo administracinėje... 18. Atsakovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos... 19. Atsižvelgiant į tai, kad tiek Privalomojo nurodymo, tiek Pakartotinio... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 21. Nurodė, kad Agentūra yra Departamento struktūrinis padalinys, todėl... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 25. Administracinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras... 26. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia nutartį, kuria... 27. Administracinės bylos nagrinėjimo sustabdymas minėtu pagrindu galimas tik... 28. Skundžiamoje nutartyje, teismas nagrinėjamą bylą dėl pirminio Privalomojo... 29. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors akivaizdu, kad šios bylos susijusios,... 30. Be to, kaip minėta, teismas neturėtų stabdyti bylos tuo atveju, jei bylai... 31. Dėl nurodytų argumentų, teisėjų kolegijos manymu, šiuo atveju... 32. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį, jog atskirojo skundo... 33. Pažymėtina, jog skundžiama nutartimi teismas sustabdė šios bylos... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo V. U. ir trečiojo suinteresuoto asmens J. T. atskirąjį skundą... 36. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 9 d. nutartį... 37. Nutartis neskundžiama....