Byla I-242-602/2009

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Laimes Baltrunaites (pranešeja), Irmanto Jarukaicio ir Aruno Sutkeviciaus (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovicienei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovams Lidijai Rimaitei ir advokatui Dariui Krukoniui,

4atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos atstovei Dovilei Gotceitaitei,

5treciojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovei Jovitai Gedgaudaitei – Fiodorovienei, viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Vilniaus arkivyskupijos kurijos apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 14 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Vilniaus arkivyskupijos kurijos skunda atsakovui Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijai, treciajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui del ipareigojimo atlikti veiksmus.

6Teiseju kolegija n u s t a t e :

7I.

8Pareiškejas Vilniaus arkivyskupijos kurija (toliau – ir pareiškejas, Vilniaus arkivyskupija) skundu (I t., b. l. 2-4), kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma ir praše ipareigoti atsakova Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerija (toliau – ir atsakovas, Vidaus reikalu ministerija) priimti jo kompetencijai priskirta sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo Vilniaus arkivyskupijai i pastata, esanti ( - ), Vilnius (toliau – ir Pastatas) pagal pareiškejo pateikta prašyma.

9Pareiškejas paaiškino, kad 1995-04-21 viešoji istaiga ,,Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba“ (toliau – ir Ekonomo tarnyba), atstovaudama Vilniaus arkivyskupija kreipesi su prašymu i Vilniaus miesto valdyba, taip pat 1995-05-08 su prašymu i Lietuvos Respublikos Vyriausybe del nuosavybes teisiu atkurimo natura i Pastata. Nurode, kad 2001-06-01 Vilniaus miesto meras raštu pareiškeja informavo, kad Pastate yra isikures Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatas ir jo iškeldinti nera galimybes. Paaiškino, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, nuspresta mineta Pastata perduoti Vidaus reikalu ministerijai ir pastaroji taip pat turi teise priimti sprendimus del nacionalizuoto turto gražinimo. 2001-04-12 raštu Ekonomo tarnyba praneše, kad nepritaria Vilniaus miesto savivaldybes sprendimui perduoti Pastata Vidaus reikalu ministerijai ir abejoja, kad tai gali pagreitinti Pastato gražinima Vilniaus arkivyskupijai. 2002-04-12 Vilniaus miesto savivaldybes mero raštu pareiškejas buvo informuotas, kad Pastato gražinimo klausimas yra atidetas ir kad Pastatas perduodamas Vidaus reikalu ministerijos žinion. 2004-05-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 671 Pastatas buvo perduotas Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui. 2005-07-20 ivyko Vidaus reikalu ministerijos Pilieciu ir religiniu bendriju nuosavybes teisiu atkurimo komisijos posedis, kurio metu svarstytas nuosavybes teises atkurimo i Pastata klausimas ir nutarta atlikti Pastato technine ekspertize, siekiant nustatyti, kiek padidejo bendrasis Pastato plotas ir naujai pertvarkyta Pastata ivertinti pinigine išraiška. Nurode, kad pareiškejas 2006-04-05 nusiunte Vidaus reikalu ministerijai ekspertizes medžiaga, o 2006-04-10 jam buvo pateiktos pastabos del technines ekspertizes išvadu. Pareiškejas nurode, kad 2006-05-12 raštu Ekonomo taryba raštu atsake, jog pastabos nepagristos ir praše atlikti atitinkamus veiksmus ir priimti sprendimus del nuosavybes teisiu atkurimo i Pastata. Pažymejo, kad atsakymo negavo, todel 2008-09-30 raštu pakartotinai kreipesi del sprendimo priemimo del nuosavybes teisiu atkurimo Vilniaus arkivyskupijai. Pareiškejo teigimu, atsakovas, pažeisdamas Religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymo nuostatas, vilkina atlikti jo kompetencijai priskirta veiksma – priimti sprendima atkurti pareiškejui nuosavybes teises i Pastata, taip pažeisdamas pareiškejo teises. Pareiškejo atstovai paaiškino, kad šiuo metu pareiškejas nera galutinai apsisprendes del ji tenkinancio nuosavybes teisiu atkurimo budo ir šis apsisprendimas priklausys nuo atliktos ekspertizes rezultatu.

10Atsiliepime i pareiškejo skunda atsakovas Vidaus reikalu ministerija praše pareiškejo skunda atmesti kaip nepagrista (I t., b. l. 36-38).

11Atsakovas nurode, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-31 nutarimu Nr. 671 ginco pastatai buvo perduoti Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikejimo teise. Iki tol pastatus patikejimo teise valde Vilniaus miesto savivaldybe, kuri ir nagrinejo pareiškejo prašymus del nuosavybes teisiu i pastatus atkurimo. Tik 2005-05-11 raštu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybe persiunte Vilniaus miesto arkivyskupijos nuosavybes teisiu atkurimo i pastatus bylos kopija. Todel, atsakovo teigimu, negalima laikyti, kad Vidaus reikalu ministerija vilkina nuosavybes teisiu atkurima nuo 1995-04-21. Nurode, kad nuosavybes teisiu i Pastata Vilniaus arkivyskupijai klausima nagrineja Vidaus reikalu ministro 2001-05-04 isakymu Nr. 206 sudaryta Pilieciu ir religiniu bendriju nuosavybes teisiu atkurimo komisija (toliau – ir Komisija). Komisijai nustacius, kad pastatai po nacionalizacijos buvo pertvarkyti, perstatyti, todel butina atlikti ekspertize, siekiant ivertinti, ar pastatai gražintini Vilniaus arkivyskupijai natura. 2005-07-20 Komisijos posedžio, kuriame dalyvavo ir Vilniaus arkivyskupijos atstovas, protokolu Nr. 6 nuspresta atlikti pastatu technine ekspertize. Nurode, kad pareiškejas sutiko apmoketi šios ekspertizes ir turto ivertinimo išlaidas. Pareiškejas 2006-04-05 raštu pateike UAB Projektavimo ir restauravimo instituto atliktos ekspertizes akta. Taciau Komisija, išnagrinejusi pateiktos ekspertizes išvadas, 2006-04-06 protokolu nustate, kad atlikta ekspertize neatsake i visus iškeltus klausimus. Apie atliktos ekspertizes trukumus Komisija 2006-04-10 raštu praneše pareiškejui. Nurode, kad pareiškejas 2006-05-12 raštu praneše, kad neturi galimybiu atlikti pastatu ivertinima ir pakeistu pastatu konstrukciju ekspertize, taip pat atsisake pateikti pastatu ekspertize atlikusio eksperto kvalifikacijos atestato pažymejimo kopija. Kadangi nustatyti ekspertizes trukumai nebuvo pašalinti, Komisija 2006-05-15 protokolu nusprende, kad butina atlikti nauja ekspertize. Atsakovo užsakymu pastatu ekspertize ir ivertinima atliko UAB ,,Geomatas“ ir 2007-04-20 pateike ekspertizes akta del turto vertes. Taciau paaiškejo, kad 2007-05-30 sustabdytas UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato Nr. 000022 galiojimas, o ekspertize atlikusio UAB ,,Geomatas“ eksperto A. Bigelio kvalifikacijos pažymejimo Nr. A000029 galiojimas panaikintas. Šiuo metu UAB ,,Geomatas“ likviduojamas. Atsakovas nurode, kad atsižvelgdama i tai, Komisija suabejojo UAB ,,Geomatas“ atliktos ekspertizes išvadomis ir nusprende, kad butina iš naujo atlikti pastatu ekspertize ir ivertinima. Nurode, kad del lešu trukumo pastatu ekspertizes ir ivertinimo pirkimas užtruko. Komisija 2008-12-02 protokolu prieme sprendima atlikti naujos pastatu ekspertizes ir ivertinimo pirkima. Šiuo metu atsakovas organizuoja viešaji pastatu ekspertizes ir ivertinimo pirkima. Todel, atsakovo teigimu, pareiškejas nepagristai teigia, kad vilkinamas jam nuosavybes teisiu atkurimas. Atsakovo nuomone, šis procesas užtruko del ne nuo atsakovo priklausanciu objektyviu aplinkybiu. Nurode, kad Vidaus reikalu ministerija sprendimui del nuosavybes teisiu atkurimo priimti privalo nustatyti, ar pastatai nepriskirtini valstybes išperkamam turtui pagal Religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymo (toliau – ir Istatymas) 4 str. Atsakovo teigimu, šiuo metu jis sprendimo negali priimti, kol nebus tinkamai atlikta pastatu ekspertize ir ivertinimas. Pažymejo, kad jei bus nustatyta, kad pastatai, vadovaujantis Istatymo 4 str. 1 d. 2 p., negražintini pareiškejui natura, atsakovas gales priimti galutini sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo tik tada, kad pareiškejas pasirinks Istatymo 12 str. nustatyta išpirkimo buda, nes nuo to priklauso ir sprendimo igyvendinimo terminai ir tvarka.

12Treciasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime i pareiškejo skunda praše ji atmesti kaip nepagrista (IV t., b. l. 61-62).

13Nurode, kad palaiko atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus. Papildomai paaiškino, kad pareiškejo skunde minimas nekilnojamasis turtas, esantis Vilniuje, ( - ), yra reikalingas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato funkciju vykdymui. Pažymejo, kad patalpos ilga laika buvo naudotos ir pritaikytos policijos reikmems.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužes 14 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista.

16Teismas nustate bylai aktualias faktines aplinkybes:

171. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Teises departamento Juridinio skyriaus Nuosavybes teisiu atkurimo poskyryje 1992-10-07 pradeta Nuosavybes teisiu atkurimo byla i pastatus, esancius adresu ( - ), Vilnius, pagal pareiškeja atstovaujancios Ekonomo tarnybos 1992-10-07 prašyma Nr. 56 (II t., b. l. 3, 14). Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnyba 1992-10-07 pateike prašyma Vilniaus m. valdybai del pastatu gražinimo pagal pridedama saraša (II t., b. l. 14).

182. 1993-06-28 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1293V ,,Del nacionalizuotu pastatu gražinimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“ pritarta Vilniaus miesto tarybos sprendimo ,,Del nacionalizuoto pastato ( - ) gražinimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“ projektui ir teikta ji svarstyti Tarybai (II t., b. l. 65).

193. Ekonomo tarnyba 1995-04-21 pakartotinai kreipesi i Vilniaus miesto valdyba su prašymu Nr. 66 ,,Del Lietuvos Respublikos religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymo igyvendinimo“, prašydama: 1) sugražinti natura pastatus, šiuo metu esancius savivaldybes nuosavybeje ar jos reguliavimo sferoje esanciu valstybiniu istaigu ir imoniu balanse (2 priedas); 2) sugražinti natura negyvenamasias neprivatizuotas patalpas, kurios šiuo metu yra savivaldybes nuosavybeje ir yra nuomojamos ar yra jos reguliavimo sferoje esanciu valstybiniu imoniu kapitalo sudetine dalis (3 priedas); 3) išpirkti, kompensuojant ekvivalentine natura (pastatais, ju dalimis) savivaldybes disponuojamomis imoniu akcijomis, žemes sklypu mokescio lengvatomis, lešomis nauju bažnyciu ir parapijos namu statybai už natura negražintinus pastatus (4 priedas) ar pastatu dalis (5 priedas) (b. l. 27). Iš kartu su prašymu pateikto Sarašo pastatu Vilniuje, nuosavybes teise priklausiusiu Vilniaus arkivyskupijos religinems bendruomenems ir negražintu ar neišpirktu (kompensuojant) iki 1995-03-01 (b. l. 28) matyti, kad vienas iš pastatu, i kuri nuosavybes teises praše atkurti pareiškejas, yra šioje byloje ginco objektu esantis pastatas, adresu ( - ).

204. Ekonomo tarnyba 1995-05-08 raštu Nr. 94 ,,Del Lietuvos Respublikos religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymo vykdymo“ kreipesi ir i Lietuvos Respublikos Vyriausybe, pateikdama anksciau mineta gražintinu pareiškejui pastatu Vilniuje saraša ir prašydama ipareigoti atitinkamas institucijas, istatymu nustatyta tvarka vykdancias valstybinio turto privatizavima ar perskirstyma, vadovautis pateiktuoju sarašu ir derinti su pareiškejui bei minetu pastatu naudotojais klausimus, susijusius su ju gražinimu bei kitu panaudojimu (b. l. 20).

215. Nuosavybes teisiu gražinimo tarnybos viršininkas 1997-05-14 raštu Nr. 03-02-212-6 ir 1997-07-02 raštu Nr. 03-02-300-6 kreipesi i VI Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugu biuro Vilniaus filiala, prašydamas informuoti apie ( - ) esanciame pastate atliktus kapitalinio remonto bei rekonstrukcijos darbus ir apie namo bendro ploto pasikeitimus (II t., b.l. 78, 80). 1997-06-09 raštu Nr. 9-4142 ir 1997-09-09 raštu Nr. 9-5234 VI Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugu biuro Vilniaus filialas pateike Nuosavybes teisiu gražinimo tarnybai informacija, apie pastato, esancios ( - ), Vilniuje, plota ir pasikeitimus (II t., b. l. 79, 81).

226. 1997-05-28 Vilniaus miesto savivaldybes Turto valdymo skyrius raštu Nr. 12-27-727 informavo Nuosavybes teisiu gražinimo tarnyba, kad skyriaus balanse yra 1688,68 kv. m ploto pastatas ( - ), išnuomotas Vyriausiajam policijos komisariatui (b. l. 73-75).

237. 2001-06-01 Vilniaus miesto meras raštu Nr. 46-03-1243 informavo pareiškeja, kad ginco pastate yra isikures Vilniaus miesto 2-asis policijos komisariatas ir jo iškeldinti nera galimybes. Paaiškino, kad, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu, nuspresta mineta pastata perduoti Vidaus reikalu ministerijai ir pastaroji taip pat turi teise priimti sprendimus del nacionalizuoto turto gražinimo (b. l. 15-17).

248. 2001-06-28 raštu Nr. 152 Ekonomo tarnyba praneše Vilniaus miesto merui, kad nepritaria Vilniaus miesto savivaldybes sprendimui perduoti ginco pastata Vidaus reikalu ministerijai ir abejoja, kad tai gali pagreitinti pastato gražinima Vilniaus arkivyskupijai (b. l. 13-14).

259. 2002-04-12 Vilniaus miesto savivaldybes mero raštu Nr. 03-03-72 pareiškejas buvo informuotas, kad pastato gražinimo klausimas yra atidetas ir kad pastatas perduodamas Vidaus reikalu ministerijos žinion (b. l. 11-12).

2610. 2004-05-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 671 ginco pastatas buvo perduotas Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui. VI Registru centro išrašas patvirtina, kad ginco pastatas yra iregistruotas nuosavybes teise Lietuvos Respublikos vardu, bei viešajame registre iregistruota, kad patikejimo teise pastata valdo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas (IV t., b. l. 2-3).

27Teismas išnagrinejo bylai aktualu teisini reguliavima:

281. Nuosavybes teisiu atkurimo religinems bendrijoms tvarka ir terminai numatyti 1995-03-21 Religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatyme Nr. I-822. Istatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2002-07-04, 5 str. buvo numatyta, kad religines bendrijos prašymus del teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo ir turto gražinimo pateikia to turto valdytojui pagal turto buvimo vieta per vienerius metus nuo šio istatymo isigaliojimo dienos. Istatymo 8 str. buvo numatyta, kad Religiniu bendriju prašymus del išlikusio nekilnojamojo turto, esancio savivaldybiu žinioje, nagrineja miesto (rajono) valdyba (meras), turto, esancio kitu valstybiniu imoniu, istaigu, organizaciju žinioje, - ministerija, kurios reguliavimo sriciai priklauso šios organizacijos arba turtas.

292. Istatymo 3 str. 2 d. buvo numatyta, kad nuosavybes teise atkuriama: 1) gražinant išlikusi religiniu bendriju nekilnojamaji turta natura; 2) išperkant išlikusi nekilnojamaji turta šio Istatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka. Išlikes nekilnojamasis turtas religinei bendrijai jos pageidavimu gražinamas natura, išskyrus ši turta: 1) gyvenamuosius namus ir butus, jei juose gyvena nuomininkai; 2) pastatus ir kitus statinius, pertvarkytus, perstatytus taip, kad ju bendrasis plotas padidejo daugiau kaip 1/3 ir naujai sukurto ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, arba jeigu ju pagrindines konstrukcijos pakeistos daugiau kaip 50 procentu; 3) pastatus ir statinius, perduotus mokslo, sveikatos priežiuros, kulturos, švietimo ir ryšiu istaigoms; 4) pastatus ar ju dalis, kurie perduoti i privacia nuosavybe pagal perleidimo momentu galiojusius istatymus (Istatymo 4 str. 1 d.).

303. Pagal Istatymo 4 str. 2 d. turto, gražinamo religinems bendrijoms natura, perdavimo tvarka nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybe. Lietuvos Respublikos Vyriausybe 1995-09-22 nutarimu Nr. 1275 patvirtintos Turto, gražinamo religinems bendrijoms natura, perdavimo tvarkos (toliau – Tvarka) 2 p. buvo numatyta, kad miesto (rajono) tarybai ar ministerijai, kurios reguliavimo sriciai priklauso valstybes imones, istaigos ir organizacijos, turincios savo žinioje religines bendrijos išlikusi turta, arba nurodytasis turtas, priemus sprendima del religines bendrijos nuosavybes teises i pastatus, statinius (ar ju dalis) atkurimo gražinant juos natura, pastatai, statiniai (ar ju dalys) perduodami jai ne veliau kaip per 3 menesius nuo sprendimo priemimo dienos, surašant pastatu, statiniu (ar ju daliu) priemimo-perdavimo akta. Miesto (rajono) taryba ar ministerija, priemusi sprendima del religines bendrijos nuosavybes teises i pastatus, statinius (ar ju dalis) atkurimo, ši sprendima per 3 dienas perduoda atitinkamai savivaldybes ar valstybes imonei, istaigai ar organizacijai, kurios žinioje yra nekilnojamasis turtas, i kuri religinei bendrijai atkurtos nuosavybes teises (Tvarkos 3 p.).

31Teismas nustate, kad pareiškejas pirmini prašyma tuometinei Vilniaus miesto valdybai del nuosavybes teisiu atkurimo i pastata, esanti ( - ), Vilniuje, pateike 1992-10-07, pakartotini prašyma pateike 1995-04-21. Nustates, kad prašymo pateikimo metu ginco pastatas buvo valdomas Vilniaus miesto valdybos, teismas laike, kad pareiškejas kreipesi i kompetentinga institucija nustatyta tvarka ir terminais ir remdamasis pareiškejo byloje pateiktais prašymais, priejo prie išvados, kad pareiškejas yra pareiškes valia del ginco pastato gražinimo natura.

32Teismas remdamasis Istatymo 9 str. 1 d. pažymejo, kad sprendimus del išlikusio nekilnojamojo turto, esancio savivaldybiu žinioje, priima miesto (rajono) taryba, del turto, esancio valstybiniu imoniu, istaigu ir organizaciju žinioje, - ministerija, kurios reguliavimo sriciai priklauso šios imones, istaigos, organizacijos arba turtas. Sprendimai del nuosavybes teises atkurimo priimami per 6 menesius nuo nuosavybes teise patvirtinanciu dokumentu pateikimo dienos.

33Teismas nustate, kad jau 1993-06-28 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1293V ,,Del nacionalizuotu pastatu gražinimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“ pritarta Vilniaus miesto tarybos sprendimo ,,Del nacionalizuoto pastato ( - ) gražinimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai“ projektui ir teikta ji svarstyti Tarybai, taciau Vilniaus miesto Tarybos sprendimas del pastato gražinimo pareiškejui priimtas nebuvo.

34Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2004-05-31 prieme nutarima Nr. 671 ,,Del nekilnojamojo turto perdavimo”, kurio 1.2 p. ginco pastatas su visais jo priklausiniais perduotas naudoti ir disponuoti juo patikejimo teise Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui. Istatymo redakcijoje, galiojancioje nuo 2002-07-04, išliko iš esmes tas pats teisinis reglamentavimas kaip ir ankstesneje Istatymo redakcijoje, t.y. Istatymo 8 str. numatyta, kad Religiniu bendriju prašymus del išlikusio nekilnojamojo turto, esancio savivaldybiu žinioje, nagrineja miesto (rajono) valdyba (meras), turto, esancio kitu valstybiniu imoniu, istaigu, organizaciju žinioje, - ministerija, kurios reguliavimo sriciai priklauso šios organizacijos arba turtas. Teismas pasisake, kad atsižvelgiant i tai, kad ginco pastatas buvo perduotas patikejimo teise naudotis ir disponuoti Vilniaus miesto vyriausiajam policijos komisariatui, nuosavybes teisiu atkurimo klausimai turejo buti perduoti nagrineti Vidaus reikalu ministerijai.

35Teismas nustate, kad Vilniaus miesto savivaldybe 2005-05-11 raštu Nr. A51-3624-(3.3-TPD-6) persiunte Vidaus reikalu ministerijai pareiškejo nuosavybes teisiu atkurimo i pastatus bylos kopija (b. l. 47). Nustate, kad Vidaus reikalu ministerijos nuosavybes teisiu i pastatus atkurimo klausimus pilieciams ir religinems bendrijoms sprendžia Vidaus reikalu ministro 2001-05-04 isakymu Nr. 206 (2003-12-24 isakymo Nr. 1V-46 redakcija) sudaryta Pilieciu ir religiniu bendriju nuosavybes teisiu atkurimo komisija (toliau – ir Komisija). 2005-06-13 protokolu Nr. 4 (I t., b. l. 48-49) ir 2005-07-18 protokolu Nr. 5 (I t., b. l. 50) Komisija nustate, kad butina atlikti ekspertize, ar vadovaujantis Istatymo 4 str. 1 d. 2 p., pastatai gražintini pareiškejui. Teismas atkreipe demesi, kad Istatymo redakcijoje, galiojancioje nuo 2002-07-04, 4 str. 1 d. 2 p. numatytas reglamentavimas nepakito, t.y. numatyta, kad išlikes nekilnojamasis turtas religinei bendrijai jos pageidavimu gražinamas natura, išskyrus pastatus ir kitus statinius, pertvarkytus, perstatytus taip, kad ju bendrasis plotas padidejo daugiau kaip 1/3 ir naujai sukurto ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, arba jeigu ju pagrindines konstrukcijos pakeistos daugiau kaip 50 procentu. 2005-07-20 Komisijos protokolu Nr. 6 (I t., b. l. 8) nuspresta atlikti pastatu technine ekspertize, siekiant nustatyti, kiek padidejo pastatu bendrasis plotas, ar naujai sukurta plota galima atskirti nuo buvusiojo, kiek pakeista bendruju pastatu konstrukciju ir atlikti pastatu ivertinima.

36Teismas iš byloje pateiktos medžiagos nustate, kad pagrindas skirti technine ekspertize buvo VI Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugu biuro 1997-06-09 ir 1997-09-09 pažymos Nuosavybes teisiu gražinimo tarnybai (I t., b. l. 18, 19), kuriose nurodyta, kad ginco pastato bendras plotas pasikeite, lyginant su 1983-01-10 einamosios inventorizacijos duomenimis: administracinio pastato, plane pažymeto 1B3p, senas plotas – 862,10 kv. m., naujas plotas – 1228,31 kv. m., ploto padidejimas – 42 proc., administracinio pastato, plane pažymeto 2B3p, senas plotas – 215,68 kv. m., naujas plotas – 314,22 kv. m., administracinio pastato, plane pažymeto 3A1p, senas plotas – 39,51 kv. m, pastatas nugriautas. Nustatyta, kad pastatu 1B3p, 2B3p plotas padidejo del to, kad pastatytas trecias aukštas, atlikti vidiniai pastatu pertvarkymai.

37Teismas nustate, kad pareiškejas 2006-04-05 raštu pateike Komisijai ,,UAB Projektavimo ir restauravimo instituto“ atliktos ekspertizes akta (I t., b. l. 10, III t, b. l. 163-231). 2006-04-06 ivykusio Komisijos posedžio metu buvo nustatyta, kad pateiktas ekspertizes aktas neatitinka Komisijos suformuluotos užduoties: 1) nepateikta technines ekspertizes atlikejos kvalifikacijos atestato pažymejimo kopija; 2) nenustatyta, kiek procentu pakeistos pastatu pagrindines konstrukcijos; 3) nepateiktas nacionalizuotu pastatu bei naujai pertvarkytu pastatu ivertinimas pinigine išraiška, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998-12-21 nutarimu Nr. 1455, ir nutarta kreiptis i pareiškeja iki 2006-05-15 papildyti technines ekspertizes išvadas pagal pateiktas pastabas. Kaip matyti iš byloje pateikto ekspertizes akto, minetos pastabos pagristos, kadangi nera pateiktas ekspertize atlikusio asmens kvalifikacijos atestato pažymejimas ar jo kopija, bei neišspesti kiti nurodyti klausimai, nors, remiantis tuo metu galiojanciais teises aktais, mineti klausimai ekspertizes akte turejo buti nagrinejami (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998-12-21 nutarimo Nr. 1455 ,,Del valstybes išperkamo iš savininku turto bei savininkam sugražintu gyvenamuju namu, ju daliu, butu, kuriuose gyvena nuomininkai vertes nustatymo” 1 p.). Nustate, kad apie atliktos ekspertizes trukumus Komisija 2006-04-10 raštu Nr. SK-7 praneše pareiškejui (I t., b. l. 9).

38Teismas nustate, kad pareiškeja atstovaujanti Ekonomo tarnyba 2006-05-12 raštu Nr. 083 informavo atsakova, kad ekspertizes aktas atitinka keliamus reikalavimus, kadangi asmuo, atlikes ekspertize, yra tinkamai pateikes informacija apie savo kvalifikacija, kad pareiškejas neturi galimybiu atlikti pastatu ivertinima ir nurode, kad šia paslauga galima užsakyti išskirtinai tik pas asmenis, kurie turi teise atlikti turto vertinima, o pareiškejas del tam tikru priežasciu šiu paslaugu užsakyti negali (I t., b. l. 7). Nustate, kad Komisija 2006-05-15 protokolu Nr. 3B nusprende, kad butina atlikti nauja ekspertize (I t., b. l. 40).

39Teismas iš bylos medžiagos nustate, kad technine ekspertize del ginco pastatu buvo pavesta atlikti UAB ,,Geomatas“, byloje pateikta 2007-04-20 minetos bendroves atlikta Pastatu 1B3p ir 2B3p, esanciu Vilniuje, ( - ), ivertinimo – ekspertizes ataskaita (III t., b. l. 98-162). Joje yra apsvarstyti visi klausimai, reikalingi Istatymo 4 str. 1 d. 2 p. taikymo pagristumui nustatyti. 2007-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos posedžio protokolu Nr. 3 sustabdytas UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato Nr. 000022 galiojimas (IV t., b. l. 33), o ekspertize atlikusio UAB ,,Geomatas“ eksperto A. Bigelio kvalifikacijos pažymejimo Nr. A000029 galiojimas panaikintas (IV t., b. l. 39). Mineta 2007-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos nutarima UAB ,,Geomatas“ ir A. Bigelis apskunde Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 2008-04-10 Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimu administracineje byloje Nr. I-2326-142/2008 minetas nutarimas iš dalies panaikintas (IV t., b. l. 42-49). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-02-17 nutartimi administracineje byloje Nr. A-261-225/2009 Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-04-10 sprendimas paliktas nepakeistas (IV t., b. l. 50-59). 2008-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto direktoriaus isakymu Nr. 27 ,,Del UAB ,,Geomatas“ imones kvalifikacijos atestato galiojimo panaikinimo“ panaikintas UAB ,,Geomatas“ imones kvalifikacijos atestato galiojimas (IV t., b. l. 60). Remiantis internetines duomenu bazes Juridiniu asmenu registro duomenimis, šiuo metu UAB ,,Geomatas“ yra likviduojamas. Komisija 2008-12-02 protokole Nr. 2 nusprende iš naujo atlikti pastatu, esanciu ( - ), Vilniuje, technine ekspertize (I t., b. l. 41-42).

40Teismas nustate, kad Vidaus reikalu ministerija 2009-02-17 raštu Nr. -1D-1189 (8) kreipesi i Vilniaus apskrities vyriausiaji policijos komisariata, prašydama organizuoti ekspertizes paslaugos pirkima ir apmoketi ja iš Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirtu asignavimu (IV t., b. l. 93-94). 2009-03-06 Vidaus reikalu ministerijoje gautas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2009-03-02 raštas Nr. 10-S-4371, kuriame prašoma Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 2009 m. I ketvirti pastatu technines ekspertizes ir turto vertinimo atlikimui papildomai skirti 18 300 Lt (IV t., b. l. 92). Vidaus reikalu ministerijos 2009-03-31 raštu Nr. 1D-2387 (8) paprašyta Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato iki teismo posedžio organizuoti pastatu, esanciu Vilniuje, ( - ), technines ekspertizes ir turto vertinimo atlikima pagal siulomas pirkimo užduotis (IV t., b. l. 89-91). 2009-04-09 Vidaus reikalu ministerijoje gautas 2009-04-08 Policijos departamento prie Vidaus reikalu ministerijos raštas Nr. 5-S-1912, kuriame nurodyta, kad bus skiriama lešu Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausancio pastato techninei ekspertizei ir turto vertinimui atlikti pagal faktiškai patirtas išlaidas (IV t., b. l. 88). 2009-04-06 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nuolatines viešuju pirkimu komisijos posedžio metu, protokolo Nr. 10-IL-447, nutarta atlikti viešojo pirkimo proceduras techninei ekspertizei ir turto vertinimui atlikti (IV t., b. l. 83-84). 2009-04-08 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateike skelbima apie supaprastinta mažos vertes ,,Pastatu technines ekspertizes ir turto vertinimo paslaugu pirkima“ Nr. 10-S-7987 (IV t., b. l. 85-86). 2009-04-14 Nuolatines viešuju pirkimu komisijos posedžio metu (protokolo Nr. 10-IL-469) nuspresta kreiptis i tiekejus apklausos budu, nes nebuvo gautas nei vienas pasiulymas (IV t., b. l. 87). 2009-04-24 Vidaus reikalu ministerijoje gautas 2009-04-17 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato raštas Nr. 10-S-8069, kuriuo Vidaus reikalu ministerija informuota apie atliekama pastatu, esanciu Vilniuje, ( - ), technines ekspertizes ir turto vertinimo paslaugu pirkima (IV t., b. l. 82). 2009-04-17 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pateike kvietima dalyvauti organizuojamoje pirkimu apklausoje del ,,Pastatu technines ekspertizes paslaugu pirkimo“ (IV t., b. l. 80-81). 2009-04-24 Nuolatines viešuju pirkimu komisijos posedžio metu, protokolo Nr. 10-IL-478, nuspresta pirkti pastatu technines ekspertizes paslaugas iš UAB ,,Darbasta“ už 15 946 Lt su PVM (IV t., b. l. 78).

41Teismas pažymejo, kad nuo 2002-07-04 galiojancioje Istatymo redakcijoje nuosavybes teisiu atkurimo terminai išliko tie patys, t.y. sprendimai del nuosavybes teises atkurimo priimami per 6 menesius nuo nuosavybes teise patvirtinanciu dokumentu pateikimo dienos (Istatymo 9 str. 2 d.). Pabreže, kad atsakovas, vykdydamas nuosavybes teisiu i ginco pastata pareiškejui atkurima, praleido Istatymo numatyta 6 menesiu termina, sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo pareiškejui iki šiol nera priimtas ir nera atsisakyta atkurti nuosavybes teises. Taciau teismas konstatavo, kad sprendimas nera priimtas del to, kad yra sprendžiamas klausimas ar yra pagrindas taikyti Istatymo numatytas salygas, kurioms esant pareiškejui gali buti gražintas ginco pastatas natura ar turetu buti taikomas vienas iš Istatymo 12 str. numatytu išlikusio nekilnojamojo turto išpirkimo budu, taikytinu tais atvejais kai religine bendrija nepageidauja susigražinti turta natura arba jis negražintinas natura pagal šio istatymo 4 straipsni.

42Teismas vertindamas bylos medžiaga pažymejo, kad pareiškejo iniciatyva atlikta ekspertize neatitiko teises aktu keliamu reikalavimu, todel laike, kad atsakovas pagristai atsisake ja remtis, spresdamas del Istatymo 4 str. 1 d. 2 p. esanciu aplinkybiu buvimo ar nebuvimo. Atsakovo iniciatyva pavesta atlikti ekspertize UAB ,,Geomatas“ buvo atlikta laikantis teises aktu reikalavimu, taciau, remiantis anksciau paminetomis aplinkybemis, sustabdžius ir panaikinus UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato galiojima ir A.Bigelio kvalifikacijos atestato galiojima, atsakovui pagristai kilo abejoniu del atliktos ekspertizes patikimumo. Pažymejo, kad pareiškejas per teismo posedi patvirtino, atsakovo nurodytas aplinkybes, jog pareiškejas taip pat reiške abejones del UAB ,,Geomatas“ atliktos ekspertizes.

43Teismas priejo prie išvados, kad atsakovas emesi teises aktuose numatytu veiksmu, siekdamas išspresti klausimus, susijusius su nuosavybes teisiu i ginco pastata pareiškejui atkurimu, ir šiuo metu atlieka tokius veiksmus - vyksta technines ekspertizes paslaugos pirkimo procedura. Neatlikus ginco pastato technines ekspertizes ir tinkamo pastato vertinimo, negali buti nustatyta, ar pareiškejui turtas gali buti gražintinas natura, t.y. ar ginco pastatas nepatenka i Istatymo 4 str. 1 d. 2 p. reglamentavimo sriti, kuris numato išimti del turto gražinimo natura, net ir esant pareiškejo prašymui gražinti turta natura. Todel teismas pažymejo, kad jis neturi pagrindo ipareigoti atsakova priimti sprendima del nuosavybes teisiu pareiškejui i ginco pastata atkurimo, nes toks sprendimas šiuo metu dar negali buti priimtas. Teismas taip pat akcentavo, jog remiantis anksciau minetos Tvarkos nuostatomis, priemus sprendima pareiškejui atkurti nuosavybes teises i ginco pastata natura, pastatas ne veliau kaip per 3 menesius nuo sprendimo priemimo dienos turetu buti perduodamas pareiškejui. Taigi tik priemus sprendima, kuriuo nusprendžiama atkurti nuosavybes teises natura, ginco pastatas galetu buti perduodamas pareiškejui. Atsakovas, neturedamas pakankamai faktiniu duomenu apie tai ar galima taikyti Istatymo 4 str. 1 d. 2 p., negali priimti teiseto sprendimo del pareiškejo prašymo gražinti ginco pastata natura, todel negali buti ipareigotas priimti toki sprendima ir pagal teismo ipareigojima. Tokio sprendimo priemimas neužtikrintu objektyvaus visu aplinkybiu ivertinimo bei sprendimo pagristumo, tai butu pagrindas pripažinti toki sprendima neteisetu (ABTI 89 str. 1 d. 3 p.). Teismas pasisake, kad byloje yra reikalingi faktiniai duomenys, reikalaujantys specialiu žiniu. Tokie duomenys reikalingi tiek sprendžiant klausima del Istatymo 4 str. 1 d. 2 p. taikymo, kuomet turi buti nustatyti konkretus duomenys del pastatu pertvarkymo apimties, del daliu atskyrimo galimybes, nurodyti duomenys reikalingi taip pat sprendžiant turto išpirkima, kuris yra susijes pagal Istatyma su išperkamo turto verte, jeigu butu nustatyta, kad pastatas negali buti gražintas natura. Teismas pažymejo, atsakovas sprendžia ekspertizes skyrimo klausima, nagrinedamas pareiškejo prašyma ne teismo tvarka, todel pasisake, kad šioje byloje nebuvo galimybes skirti ekspertize tam, kad butu išnagrineti butini šiuo atveju gincytini klausimai, kurie turetu buti išspresti nagrinejant klausima del nuosavybes teisiu atkurimo galimybes.

44Teismas taip pat atkreipe demesi, kad pareiškejo reikalavimas teismui yra netikslus. Pareiškejo paaiškinimai patvirtina, kad pareiškejui šiuo metu nera žinoma koki sprendima pagal jo pateikta prašyma turetu priimti kompetentingas viešojo administravimo subjektas, todel viešojo administravimo subjektas negali buti ipareigotas teismo sprendimu priimti sprendima, nekonkretizuojant koks tai turetu buti sprendimas. Priešingu atveju, teismo sprendimas butu nekonkretus, neaiški butu jo ivykdymo tvarka, todel teismine gynyba butu neefektyvi. Teismas vertino, kad jeigu pareiškejas, kreipdamasis i teisma, neturi aiškios nuomones kaip turetu buti išsprestas jo teisiu ir pareigu klausimas, ir koks individualius administracinis aktas turetu buti priimtas šiuo atveju, pareiškejas turi teise kreiptis i teisma del ipareigojimo atlikti konkrecius veiksmus, kurie pareiškejo manymu turetu buti atlikti nagrinejant jo prašyma, o butent del ipareigojimo atlikti veiksmus, kurie, pagal teises aktus yra sudetine nuosavybes teisiu atkurimo proceso dalis (Administraciniu bylu teisenos istatymo 5 str., 22 str.). Teismas pasisake, jog tuo atveju, jeigu pareiškejas mano, kad atsakovo veiksmai yra neteiseti del to, kad nuosavybes teisiu atkurimo procesas yra vykdomas pernelyg ilgai, ir pareiškejo manymu nera konkreciu budu, užtikrinanciu Religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymo vykdyma, pareiškejas turi teise kreiptis i teisma del žalos atlyginimo.

45III.

46Pareiškejas Vilniaus arkivyskupijos kurija pateike apeliacini skunda (IV t. b. l. 109-113), kuriuo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja – pareiškejo skunda patenkinti.

47Apeliaciniame skunde nurodo šiuos argumentus:

481. Vilniaus arkivyskupijos 1995-04-21 prašyme Nr. 66 Vilniaus miesto valdybai ir 1995-05-08 prašyme Nr. 94 Lietuvos Respublikos vyriausybei yra aiškiai nurodyta, kad Vilniaus arkivyskupija prašo gražinti Pastata natura. Ta pati teigini apelianto atstovas patvirtino ir teisme. Taigi, apelianto valia atkurti nuosavybes teises atitinkamu budu (butent natura) yra žinoma.

492. Nesutinka su teismo išvada, jog viešojo administravimo subjektas negali buti ipareigotas teismo sprendimu priimti sprendima, nekonkretizuojant, koks jis turetu buti. Pažymi, kad teismas, ipareigodamas, koki tiksliai sprendima reiketu priimti atsakovui, peržengtu savo kompetencijos ribas, nes remiantis Istatymo 8 straipsniu teismas nera numatytas kaip subjektas, galintis priimti sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo. Mano, kad pagrindine teismo užduotis yra nustatyti protinga termina, atsižvelgiant i istatyme numatytus terminus, atlikti administracinio subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus (šiuo atveju – priimti sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo apeliantui). Pažymi, kad teismu praktikoje priimant ABTI 90 straipsnyje nurodytus sprendimus teismai paprastai ipareigoja institucijas priimti sprendima nekonkretizuodami koks jis turetu buti – teigiamas ar neigiamas.

503. Atkreipia demesi i tai, kad atsakovas, neatsižvelgdamas i arkivyskupijos prašyma atkurti nuosavybes teises natura, gali pasiulyti apeliantui ir visiškai kita nuosavybes teisiu atkurimo buda, pavyzdžiui, atkurti nuosavybes teises ekvivalentine natura. Apeliantas jau yra kreipesis i atsakova del turto sarašo, kuris galetu buti suteiktas kaip ekvivalentine natura. Del minetu priežasciu nei apeliantas, nei teismas negali konkretizuoti koki sprendima privalo priimti atsakovas.

51Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerija atsiliepime i apeliacini skunda (IV t., b. l. 120-121) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista, o apelianto skunda atmesti.

52Pateikia šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu motyvus:

531. Vidaus reikalu ministerija šiuo metu nagrineja apelianto prašyma del nuosavybes teisiu atkurimo i Pastata natura. Jei patikslintos technines ekspertizes metu butu nustatyta, kad pastatai natura negražintini vadovaujantis Istatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktu, tuomet Vidaus reikalu ministerija kreipsis i Vilniaus arkivyskupija su siulymu del pastatu išpirkimo. Atkreipia demesi i tai, kad ministerija neturi jokio patikejimo teise valdomo turto, kuris galetu buti perduodamas ekvivalentine natura, todel ji tures kreiptis i kitas kompetentingas valstybes institucijas. Šiuo metu UAB Baltijos turto vertinimo agentura atlieka pastatu vertinima, kuris butinas tiek sprendžiant klausima del pastatu gražinimo natura, tiek atkuriant nuosavybes teises išpirkimo budu.

542. Šiuo metu atsakovas negali priimti sprendimo nuosavybes teisiu atkurimo apeliantui, nes Istatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto numatytomis salygomis nera tinkamai užbaigta pastatu ekspertize ir ivertinimas. Šis procesas užtruko del nuo ministerijos nepriklausanciu objektyviu priežasciu.

55Treciasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas atsiliepime i apeliacini skunda praše ji atmesti kaip nepagrista (IV t., b. l 117-118).

56Nurodo, kad UAB „Baltijos turto vertinimo agentura“ atliko Pastato turto vertinima ir turto vertinimo medžiaga artimiausiu metu bus persiusta Vidaus reikalu ministerijai. Pažymi, kad nekilnojamasis turtas, esantis Vilniuje, ( - ), yra reikalingas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato funkciju vykdymui, šios patalpos ilga laika buvo naudotos ir pritaikytos policijos reikmems.

57Teiseju kolegija

konstatuoja:

58IV.

59Apeliacinis skundas atmestinas.

60Byloje sprendžiamas gincas del pareiškejo tradicines religines bendrijos (IV t., b. l. 66-67) – Vilniaus arkivyskupijos kurijos – keliamo reikalavimo ipareigoti atsakova Vidaus reikalu ministerija priimti jo kompetencijai priskirta sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo i pastatus, esancius ( - ), Vilnius (toliau – ir ginco pastatai): administracini pastata, plane pažymeta 1B3p, unikalus numeris – 1094-0009-7010, bendras plotas – 1227,42 kv. m (Nekilnojamojo turto kadastro duomenu byla Nr. 11450), administracini pastata, plane pažymeta 2B3, unikalus numeris – 1094-0009-7021, bendras plotas – 314, 32 kv. m. (Nekilnojamojo turto kadastro duomenu byla Nr. 11450).

61Teisinius santykius del nuosavybes teisiu atkurimo i nekilnojamaji turta religinems bendrijoms reguliuoja specialus Lietuvos Respublikos religiniu bendriju teises i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo tvarkos istatymas. Istatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatyti šiam gincui aktualus nuosavybes teisiu atkurimo terminai – sprendimai del nuosavybes teises atkurimo priimami per 6 menesius nuo nuosavybes teise patvirtinanciu dokumentu pateikimo dienos. Bylos faktines aplinkybes patvirtina pareiškejo teiginius, kad atsakovas, organizuodamas nuosavybes teisiu i ginco pastata pareiškejui atkurima, yra praleides Istatymo numatyta 6 menesiu termina, nes sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo pareiškejui iki šiol nera priimtas. Todel sprendžiant pareiškejo reikalavimo pagristumo klausima butina išanalizuoti bylos faktines aplinkybes tuo aspektu, ar sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo i ginco pastatus iki šiol nera priimtas del objektyviu priežasciu. Nustacius priešingai, t. y. konstatavus atsakovo vilkinima atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, atsirastu pagrindas prieiti prie išvados, kad pareiškejo reikalavimas pagristas.

62Ginco del atsakovo kompetencijos priimti prašoma sprendima nera, nes turtas, i kuri pretenduoja pareiškejas ir kuris iki 2004 m. gegužes 31 d. buvo valdomas Vilniaus miesto savivaldybes, 2004 m. gegužes 31 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 671 buvo perduotas Vidaus reikalu ministerijos žinion (I t., b. l. 47) ir ginco nagrinejimo metu yra valdomas Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato (IV t., b. l. 2-3). Todel atsakovas pagal Istatymo 9 straipsnio 1 dali turi pareiga priimti sprendimus del išlikusio nekilnojamojo turto. Cia pat paminetina, kad atsakovo Vidaus reikalu ministerijos nuosavybes teisiu i pastatus atkurimo klausimus pilieciams ir religinems bendrijoms sprendžia Vidaus reikalu ministro 2001-05-04 isakymu Nr. 206 (2003-12-24 isakymo Nr. 1V-46 redakcija) sudaryta Pilieciu ir religiniu bendriju nuosavybes teisiu atkurimo komisija.

63Bylos šalys taip pat sutaria del to, kad pareiškejui gali buti atkurtos nuosavybes teises jo pageidaujamu budu i ginco pastatus, jei vadovaujantis Istatymo nuostatomis nebus Istatyme numatytu kliuciu turto gražinimui natura. Todel nagrinejamam gincui visu pirma aktuali Istatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostata, numatanti, kad išlikes nekilnojamasis turtas religinei bendrijai jos pageidavimu gražinamas natura, išskyrus <...> pastatus ir kitus statinius, pertvarkytus, perstatytus taip, kad ju bendrasis plotas padidejo daugiau kaip 1/3 ir naujai sukurto ploto negalima atskirti nuo buvusiojo, arba jeigu ju pagrindines konstrukcijos pakeistos daugiau kaip 50 procentu. Iš šios Istatymo nuostatos, akivaizdu, kad siekiant nustatyti ar pareiškejui gali buti atkurtos nuosavybes teises natura, t. y. butent i ginco pastatus, pirmiausiai butina techniškai ivertinti ginco pastatu bukle Istatymo 4 straipsnio nuostatu kontekste.

64Bylos duomenys patvirtina, kad del ginco pastatu technines ekspertizes atlikimo butinumo ginco šalys sutare jau nuo tada, kai atsakovui iš Vilniaus miesto savivaldybes 2005-05-11 peremus pareiškejo nuosavybes teisiu atkurimo i pastatus byla (I t., b. l. 47) atsakovo sudaryta Komisija, i kuria buvo itrauktas ir pareiškejo atstovas, emesi nagrineti su nuosavybes teisiu atkurimu susijusius klausimus. Komisija nustate, kad butina atlikti ekspertize, ar vadovaujantis Istatymo 4 str. 1 d. 2 p., pastatai gražintini pareiškejui (2005-06-13 Komisijos protokolas Nr. 4 (I t., b. l. 48-49) ir 2005-07-18 protokolas Nr. 5 (I t., b. l. 50)). Buvo nuspresta, kad ekspertize turi buti atliekama, siekiant atsakyti i klausimus, kiek padidejo pastatu bendrasis plotas, ar naujai sukurta plota galima atskirti nuo buvusiojo, kiek pakeista bendruju pastatu konstrukciju ir atlikti pastatu ivertinima (2005-07-20 Komisijos protokolas Nr. 6 (I t., b. l. 8)). Pareiškejas buvo ypac iniciatyvus sprendžiant klausima del ekspertizes butinumo, nes iš pastarojo protokolo matyti, kad pinigines lešas technines ekspertizes atlikimui tasyk sutiko skirti butent pareiškejas.

65Pareiškejas 2006-04-05 raštu pateike Komisijai ,,UAB Projektavimo ir restauravimo instituto“ atliktos ekspertizes akta (I t., b. l. 10), taciau 2006-04-06 ivykusio Komisijos posedžio metu buvo nustatyta, kad pateiktas ekspertizes aktas neatitinka Komisijos suformuluotos užduoties: 1) nepateikta technines ekspertizes atlikejos kvalifikacijos atestato pažymejimo kopija; 2) nenustatyta, kiek procentu pakeistos pastatu pagrindines konstrukcijos; 3) nepateiktas nacionalizuotu pastatu bei naujai pertvarkytu pastatu ivertinimas pinigine išraiška, todel nutarta kreiptis i pareiškeja iki 2006-05-15 papildyti technines ekspertizes išvadas pagal pateiktas pastabas. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minetos pastabos buvo pagristos, kadangi ekspertize nebuvo išspresti klausimai, kurie remiantis tuo metu galiojanciais teises aktais, ekspertizes akte turejo buti nagrinejami (Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998-12-21 nutarimo Nr. 1455 ,,Del valstybes išperkamo iš savininku turto bei savininkam sugražintu gyvenamuju namu, ju daliu, butu, kuriuose gyvena nuomininkai vertes nustatymo” 1 p.). Pareiškejui 2006-05-12 raštu Nr. 083 informavus atsakova, kad pareiškejas neturi galimybiu atlikti pastatu ivertinima ir šia paslauga galima užsakyti išskirtinai tik pas asmenis, kurie turi teise atlikti turto vertinima (I t., b. l. 7), Komisija 2006-05-15 protokolu Nr. 3B nusprende, kad butina atlikti nauja ekspertize (I t., b. l. 40) – pavedant ja atlikti UAB ,,Geomatas“.

66Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007-04-20 UAB ,,Geomatas“ pateike ginco pastatu ivertinimo – ekspertizes ataskaita (III t., b. l. 98-162), kurioje jau buvo apsvarstyti visi klausimai, reikalingi Istatymo 4 str. 1 d. 2 p. taikymo pagristumui nustatyti. Taciau 2007-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos posedžio protokolu Nr. 3 buvo sustabdytas UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato Nr. 000022 galiojimas (IV t., b. l. 33), o ekspertize atlikusio UAB ,,Geomatas“ eksperto A. Bigelio kvalifikacijos pažymejimo Nr. A000029 galiojimas panaikintas (IV t., b. l. 39). Po tam tikra laika trukusiu teisminiu procesu del mineto 2007-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto tarybos nutarimo (IV t., b. l. 42-59), 2008-05-21 VšI Lietuvos Respublikos audito, apskaitos ir turto vertinimo instituto direktoriaus isakymu Nr. 27 buvo panaikintas UAB ,,Geomatas“ imones kvalifikacijos atestato galiojimas (IV t., b. l. 60).

67Panaikinus UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato ir ekspertize atlikusio A. Bigelio kvalifikacijos atestato galiojima, abiems šalims (pareiškejui ir atsakovui) kilo abejoniu del atliktos ekspertizes patikimumo. Aplinkybe, jog pareiškejas taip pat reiške abejones del UAB ,,Geomatas“ atliktos ekspertizes patikimumo nagrinejant byla patvirtino ir pareiškejo atstovai. Todel atsižvelgusi i susiklosciusias aplinkybes, Komisija 2008-12-02 visiškai pagristai nusprende iš naujo atlikti ginco pastatu technine ekspertize ir turto vertinima (I t., b. l. 41-42).

68Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas spresdamas ekspertizes atlikimo klausima aktyviai emesi atitinkamu veiksmu: 2009-02-17 raštu kreipesi i Vilniaus apskrities vyriausiaji policijos komisariata, prašydamas organizuoti ekspertizes paslaugos pirkima ir apmoketi ja iš Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui skirtu asignavimu (IV t., b. l. 93-94); 2009-03-31 raštu Nr. -1D-2387 (8) atsakovas papraše Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato organizuoti pastatu, esanciu Vilniuje, ( - ), technines ekspertizes ir turto vertinimo atlikima pagal siulomas pirkimo užduotis (IV t., b. l. 89-91). 2009-04-09 Vidaus reikalu ministerijoje gautas 2009-04-08 Policijos departamento prie Vidaus reikalu ministerijos raštas Nr. 5-S-1912, kuriame nurodyta, kad bus skiriama lešu Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui priklausancio pastato techninei ekspertizei ir turto vertinimui atlikti pagal faktiškai patirtas išlaidas (IV t., b. l. 88). 2009-04-06 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nuolatines viešuju pirkimu komisijos posedžio metu nutarta atlikti viešojo pirkimo proceduras techninei ekspertizei ir turto vertinimui atlikti (IV t., b. l. 83-84). 2009-04-08 Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Viešuju pirkimu tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybes pateike skelbima apie supaprastinta mažos vertes ,,Pastatu technines ekspertizes ir turto vertinimo paslaugu pirkima“ Nr. 10-S-7987 (IV t., b. l. 85-86). 2009-04-24 Nuolatines viešuju pirkimu komisijos posedžio metu, nuspresta pirkti pastatu technines ekspertizes paslaugas iš UAB ,,Darbasta“ (IV t., b. l. 78).

69Tiek pareiškejas, tiek atsakovas pateikdami argumentus del apeliacinio skundo sutiko, jog sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo apeliantui bus galima priimti tik Istatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto numatytomis salygomis tinkamai užbaigus ginco pastatu ekspertize ir ivertinima. Byla nagrinejant apeliacines instancijos teisme i byla pateiktas Komisijos 2009-05-04 protokolas, UAB „Darbasta“ atliktos ekspertizes aktas ir UAB „Baltijos turto vertinimo agentura“ atlikto Nekilnojamojo turto vertinimo ataskaita, patvirtina, kad ginco pastatu vertinimas bei technine ekspertize yra atlikti, todel yra visos salygos atsakovui priimti sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo. Iš bylos duomenu taip pat matyti, kad Komisija susipažinusi su ekspertizes rezultatais 2009-05-04 posedyje nutare kreiptis i pareiškeja su siulymu šiam pasirinkti pastatu išpirkimo buda.

70Išanalizuotos faktines bylos aplinkybes teismui leidžia prieiti prie išvados, kad atsakovas spresdamas nuosavybes teisiu atkurimo klausima buvo pakankamai aktyvus atlikdamas jo kompetencijai priskirtus veiksmus, o nuosavybes teisiu atkurimo pareiškejui procesas užtruko del nuo atsakovo nepriklausiusiu objektyviu priežasciu, apie kuriu buvima, nepaisant pirmiau aptartu realiu veiksmu, kad sprendimas del nuosavybes teisiu atkurimo butu priimtas kuo greiciau, žinojo bei suprato ir pats betarpiškai šiame procese dalyvaves pareiškejas. Nei pareiškejas, nei atsakovas nagrinejant byla nenurode, kad šiuo metu, galutinai nustacius Istatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkto numatytas salygas, egzistuoja kokios nors kitos objektyvios kliutys sprendimui del nuosavybes teisiu atkurimo priimti. Pažymetina, kad atsakovas niekada neatsisake ir šiuo metu neatsisako priimti jo kompetencijai priskirta sprendima del nuosavybes teisiu atkurimo Vilniaus arkivyskupijai i pastatus, esancius ( - ), Vilnius. Todel apeliacines instancijos teismo teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagristai nusprende, jog atsakovas emesi visu teises aktuose numatytu veiksmu, siekdamas išspresti klausimus, susijusius su nuosavybes teisiu i ginco pastata pareiškejui atkurimu. Patikrinusi byla teiseju kolegija nenustate atsakovo veiksmuose vilkinimo požymiu, todel, ivertinusi faktines bylos aplinkybes, neturi pagrindo ipareigoti atsakova priimti sprendima del nuosavybes teisiu pareiškejui i ginco pastata atkurimo.

71Remdamasi šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino teises aktus reguliuojancius ginco santykius bei faktines ginco aplinkybes, prieme teiseta bei pagrista sprendima, atitinkanti ABTI 86 straipsnio reikalavimus. Todel apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

72Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Pareiškejo Vilniaus arkivyskupijos kurijos apeliacini skunda atmesti.

74Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 14 d. sprendima palikti nepakeista.

75Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovicienei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovams Lidijai Rimaitei ir advokatui Dariui... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerijos atstovei Dovilei... 5. treciojo suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos... 6. Teiseju kolegija n u s t a t e :... 7. I.... 8. Pareiškejas Vilniaus arkivyskupijos kurija 9. Pareiškejas paaiškino, kad 1995-04-21 viešoji istaiga ,,Vilniaus... 10. Atsiliepime i pareiškejo skunda atsakovas Vidaus reikalu ministerija praše... 11. Atsakovas nurode, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004-05-31 nutarimu Nr.... 12. Treciasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos... 13. Nurode, kad palaiko atsakovo atsiliepime nurodytus argumentus. Papildomai... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužes 14 d. sprendimu... 16. Teismas nustate bylai aktualias faktines aplinkybes:... 17. 1. Vilniaus miesto savivaldybes administracijos Teises departamento Juridinio... 18. 2. 1993-06-28 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr. 1293V ,,Del nacionalizuotu... 19. 3. Ekonomo tarnyba 1995-04-21 pakartotinai kreipesi i Vilniaus miesto valdyba... 20. 4. Ekonomo tarnyba 1995-05-08 raštu Nr. 94 ,,Del Lietuvos Respublikos... 21. 5. Nuosavybes teisiu gražinimo tarnybos viršininkas 1997-05-14 raštu Nr.... 22. 6. 1997-05-28 Vilniaus miesto savivaldybes Turto valdymo skyrius raštu Nr.... 23. 7. 2001-06-01 Vilniaus miesto meras raštu Nr. 46-03-1243 informavo... 24. 8. 2001-06-28 raštu Nr. 152 Ekonomo tarnyba praneše Vilniaus miesto merui,... 25. 9. 2002-04-12 Vilniaus miesto savivaldybes mero raštu Nr. 03-03-72... 26. 10. 2004-05-31 Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 671 ginco pastatas... 27. Teismas išnagrinejo bylai aktualu teisini reguliavima:... 28. 1. Nuosavybes teisiu atkurimo religinems bendrijoms tvarka ir terminai numatyti... 29. 2. Istatymo 3 str. 2 d. buvo numatyta, kad nuosavybes teise atkuriama: 1)... 30. 3. Pagal Istatymo 4 str. 2 d. turto, gražinamo religinems bendrijoms natura,... 31. Teismas nustate, kad pareiškejas pirmini prašyma tuometinei Vilniaus miesto... 32. Teismas remdamasis Istatymo 9 str. 1 d. pažymejo, kad sprendimus del... 33. Teismas nustate, kad jau 1993-06-28 Vilniaus miesto valdybos potvarkiu Nr.... 34. Lietuvos Respublikos Vyriausybe 2004-05-31 prieme nutarima Nr. 671 ,,Del... 35. Teismas nustate, kad Vilniaus miesto savivaldybe 2005-05-11 raštu Nr.... 36. Teismas iš byloje pateiktos medžiagos nustate, kad pagrindas skirti technine... 37. Teismas nustate, kad pareiškejas 2006-04-05 raštu pateike Komisijai ,,UAB... 38. Teismas nustate, kad pareiškeja atstovaujanti Ekonomo tarnyba 2006-05-12... 39. Teismas iš bylos medžiagos nustate, kad technine ekspertize del ginco pastatu... 40. Teismas nustate, kad Vidaus reikalu ministerija 2009-02-17 raštu Nr. -1D-1189... 41. Teismas pažymejo, kad nuo 2002-07-04 galiojancioje Istatymo redakcijoje... 42. Teismas vertindamas bylos medžiaga pažymejo, kad pareiškejo iniciatyva... 43. Teismas priejo prie išvados, kad atsakovas emesi teises aktuose numatytu... 44. Teismas taip pat atkreipe demesi, kad pareiškejo reikalavimas teismui yra... 45. III.... 46. Pareiškejas Vilniaus arkivyskupijos kurija pateike apeliacini skunda (IV t. b.... 47. Apeliaciniame skunde nurodo šiuos argumentus:... 48. 1. Vilniaus arkivyskupijos 1995-04-21 prašyme Nr. 66 Vilniaus miesto valdybai... 49. 2. Nesutinka su teismo išvada, jog viešojo administravimo subjektas negali... 50. 3. Atkreipia demesi i tai, kad atsakovas, neatsižvelgdamas i arkivyskupijos... 51. Atsakovas Lietuvos Respublikos vidaus reikalu ministerija atsiliepime i... 52. Pateikia šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu motyvus:... 53. 1. Vidaus reikalu ministerija šiuo metu nagrineja apelianto prašyma del... 54. 2. Šiuo metu atsakovas negali priimti sprendimo nuosavybes teisiu atkurimo... 55. Treciasis suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto vyriausiasis policijos... 56. Nurodo, kad UAB „Baltijos turto vertinimo agentura“ atliko Pastato turto... 57. Teiseju kolegija... 58. IV.... 59. Apeliacinis skundas atmestinas.... 60. Byloje sprendžiamas gincas del pareiškejo tradicines religines bendrijos (IV... 61. Teisinius santykius del nuosavybes teisiu atkurimo i nekilnojamaji turta... 62. Ginco del atsakovo kompetencijos priimti prašoma sprendima nera, nes turtas, i... 63. Bylos šalys taip pat sutaria del to, kad pareiškejui gali buti atkurtos... 64. Bylos duomenys patvirtina, kad del ginco pastatu technines ekspertizes atlikimo... 65. Pareiškejas 2006-04-05 raštu pateike Komisijai ,,UAB Projektavimo ir... 66. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2007-04-20 UAB ,,Geomatas“ pateike ginco... 67. Panaikinus UAB ,,Geomatas“ kvalifikacijos atestato ir ekspertize atlikusio A.... 68. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas spresdamas ekspertizes atlikimo... 69. Tiek pareiškejas, tiek atsakovas pateikdami argumentus del apeliacinio skundo... 70. Išanalizuotos faktines bylos aplinkybes teismui leidžia prieiti prie... 71. Remdamasi šiais argumentais teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 72. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 73. Pareiškejo Vilniaus arkivyskupijos kurijos apeliacini skunda atmesti.... 74. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužes 14 d. sprendima... 75. Nutartis neskundžiama....