Byla AS-146-718-13
Dėl konkurso rezultatų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas) ir Romano Klišausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo N. M. (N. M.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. A., N. M. (N. M.) ir I. C. skundus atsakovams Elektrėnų savivaldybės administracijai ir Elektrėnų savivaldybės tarybai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybės tarnybos departamentui, Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje ir D. K. dėl konkurso rezultatų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas N. M. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. vasario 5 d. (pagal pašto spaudą ant laiško voko, II t., b. l. 14) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (II t., b. l. 1–3), prašydamas panaikinti Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovo) pareigoms užimti konkurso rezultatus (skelbimo 2013 m. sausio 9 d. Nr. 24774), taip pat taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones ir uždrausti priimti D. K. į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi (II t., b. l. 15–16) nustatė pareiškėjui terminą skundo trūkumams pašalinti: pateikti teismui skundą su nurodytais trečiaisiais suinteresuotais asmenimis ir nurodytu konkrečiu prašomu panaikinti konkurso rezultatų sprendimu, t. y. skunde nurodyti prašomo panaikinti konkurso rezultatų sprendimo datą ir numerį, taip pat pateikti skundžiamą sprendimą ir prie skundo pridėtų dokumentų originalus arba nustatyta tvarka patvirtintas kopijas.

6Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. kovo 7 d. gautas pareiškėjo patikslintas skundas (II t., b. l. 18–23), kuriame pareiškėjas prašo: 1) taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti priimti D. K. į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 2) pripažinti konkurso protokolą negaliojančiu toje dalyje ir ta apimtimi, kiek jame pateikti komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai; 3) pripažinti konkurso protokolą negaliojančiu toje dalyje ir ta apimtimi, kiek jame pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso; 4) pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta; 5) panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-192 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus“; 6) panaikinti Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovas) pareigoms užimti konkurso rezultatus, protokolas 2013 m. vasario 1 d. Nr. 14-1.1; 7) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi (II t., b. l. 39–41) inter alia: 1) atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimus – pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikti komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai; pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso; pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta; įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės, – kaip nenagrinėtinus teismų; 2) atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimą panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-192 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus“, kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą; 3) priėmė reikalavimą panaikinti Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovas) pareigoms užimti 2013 m. vasario 1 d. konkurso rezultatus, protokolo Nr. 14-1; 4) atmetė prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo; <...>.

9Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsniu ir nustatė, kad pareiškėjas prie pirminio skundo, paduoto 2013 m. vasario 11 d., pridėjo Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-192 „Dėl Savivaldybės kontrolieriaus“, tačiau tame skunde nebuvo keliamas reikalavimas panaikinti šį aktą. Papildytame skunde pareiškėjas prašė panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimą Nr. TS-192, nurodė, kad negavo iš Elektrėnų savivaldybės tinkamai patvirtintos šio dokumento kopijos, tačiau nenurodė, kada su šiuo aktu susipažino. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad skundžiamas sprendimas yra 2012 m. birželio 27 dienos, ir kad tokie sprendimai yra viešai skelbiami Elektrėnų savivaldybės tinklalapyje www.elektrėnai.lt, padarė išvadą, jog pareiškėjas praleido skundo dėl šio reikalavimo padavimo terminą, nustatytą ABTĮ 33 straipsnyje, neteikė prašymo dėl termino atnaujinimo (ABTĮ 34 straipsnis), todėl, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, minėtą reikalavimą priimti atsisakytina, kaip paduotą praleidus skundo (prašymo) padavimo terminą, kai pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

10Teismas vertino, kad pareiškėjo formuluojamas reikalavimas pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu negali būti laikomas reikalavimu administraciniam teismui, nes dėl jo teismas negalės priimti nei vieno iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų galimų priimti sprendimų. Konkurso protokolo (neįvardinto) ar atskirų jo dalių pripažinimas negaliojančiomis yra susijęs su faktinių duomenų, kuriais remdamasis teismas konstatuoja aplinkybes, pagrindžiančias proceso šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ar kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti, konstatavimu. Toks pareiškėjo reikalavimas laikytinas tik motyvuojamąja skundo dalimi. Sprendimo motyvuojamoje dalyje pripažinęs tam tikrus faktus (neteisėta komisijos sudėtis, neteisėtas vertinimas ir pan.), teismas turės pagrindą tenkinti reikalavimą dėl konkurso rezultatų panaikinimo. Todėl tam tikrų faktinių duomenų pripažinimas ar paneigimas negali būti laikomas skundo reikalavimu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) gynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Tai reiškia, kad reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A14-261/2007). Remdamasis nurodytais argumentais, teismas atsisakė priimti pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimus – pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikti komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai, pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso, pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta, – kaip nenagrinėtinus teismų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

11Pagal ABTĮ 23 straipsnio nuostatas, reikalavimas turi būti konkretus ir toks, kokį teismas gali išspręsti vienu iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų būdu. Teismas vertino, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės, yra nekonkretus ir jo teismas negalės išspręsti ABTĮ 88 straipsnyje nurodytais būdais. Dėl to teismas atsisakė priimti šį reikalavimą, kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

12Vadovaudamasis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgęs į Elektrėnų savivaldybės interneto tinklalapyje paskelbtą informaciją, kad Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS-44 D. K. į savivaldybės kontrolieriaus pareigas priimta nuo 2013 m. vasario 18 d., teismas darė išvadą, kad reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymas negalimas, nes ABTĮ nėra numatyta galimybė taikyti tokią reikalavimo užtikrinimo priemonę, kaip įpareigojimą atleisti iš darbo (ABTĮ 71 straipsnio 3 dalis).

13III.

14Pareiškėjas N. M. atskiruoju skundu (VI t., b. l. 169–175) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kurioje teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundo reikalavimus – pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikti komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai, pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu tiek, kiek jame pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso, pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta, įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės, – kaip nenagrinėtinus teismų, bei išspręsti klausimą iš esmės – priimti skundą.

15Atskirąjį skundą pareiškėjas grindžia šiais argumentais, kad ABTĮ (23, 24 str.) nėra nustatyti reikalavimai skunde pateiktiems reikalavimams, todėl, pasak pareiškėjo, jie negali būti vertinami sprendžiant skundo priėmimo klausimą. ABTĮ 37 straipsnyje įtvirtintas baigtinis sąrašas atvejų, kuriais teismas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą). Šiame sąraše skundo atsisakymo pagrindo, susijusio su netinkamu reikalavimu, nėra.

16Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvu, kad dėl skundo reikalavimų pripažinti dalį konkurso protokolo negaliojančiu bei pripažinti komisijos sudėtį neteisėta teismas negalės priimti nei vieno iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų galimų priimti sprendimų, nes vadovaujantis minėta įstatymo norma, pareiškėjo nuomone, teismas turi galimybę priimti atitinkamą sprendimą dėl skunde išdėstytų reikalavimų, pavyzdžiui, atmesti skundą, patenkinti skundą, patenkinti skundą iš dalies ir t. t. ABTĮ 23 straipsnio nuostatos nereglamentuoja, kad reikalavimas turi būti konkretus ir toks, kokį teismas gali išspręsti vienu iš ABTĮ 88 straipsnyje numatytų būdų, todėl konstatuodamas, jog skundo reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų pašalintos visos konkurso sukeltos pasekmės, yra nekonkretus, teismas iškraipė ABTĮ nuostatas. ABTĮ ir kituose teisės aktuose nėra reglamentuota, kokį reikalavimą pareiškėjas skunde gali pareikšti, o kokio negali. Pareiškėjas išdėsto reikalavimus skunde remdamasis savo vidiniu suvokimu.

17Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvu, kad jo skundo reikalavimais, kuriuos atsisakyta priimti, nesiekiama išspręsti administracinio ginčo ir jų patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo. Teigia, jog patenkinus keliamus reikalavimus, būtų iš esmės apgintos jo pažeistos teisės ir teisėti interesai į sąžiningą ir skaidrų konkurso į valstybės tarnybą, kuriame pareiškėjas dalyvavo, organizavimą ir vykdymą, taip pat tai būtų pagrindas kitiems, išvestiniams reikalavimams patenkinti, įskaitant reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo. Pareišėkjo nuomone, teismas privalo spręsti pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, o ne išankstine tvarka, dar neprasidėjus procesui vertinti skunde keliamus reikalavimus ir iš anksto dėl jų pasisakyti.

18Atsakovai Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų savivaldybės taryba atsiliepimu (VII t., b. l. 12–14) prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos nutartį nepakeistą. Atsakovų vertinimu, kurį jie grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjo nurodomų faktų (procesinių pažeidimų) konstatavimas galėtų būti motyvu, pagrindžiančiu atitinkamą teismo sprendimą nagrinėjant pareiškėjo reikalavimą dėl Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tačiau negali būti laikomas atskiru skundo reikalavimu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl reikalavimų pripažinti negaliojančia konkurso protokolo dalį ir pripažinti neteisėta konkurso komisijos sudėtį, kaip nenagrinėtiną teismų. Be to, atsakovai sutinka su teismo išvada, kad pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų pašalintos visos konkurso sukeltos pasekmės, yra nekonkretus ir prieštarauja ABTĮ 23 straipsnio nuostatoms, nes iš šio reikalavimo nėra aišku, kas konkrečiai ir kokius veiksmus turi atlikti tam, kad neliktų neaišku kokių pasekmių.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas atsiliepimu (VII t., b. l. 9–10) prašo palikti pirmosios instancijos nutartį nepakeistą.

20Teismui panaikinus konkurso rezultatus, taptų negaliojantis, neaktualus ir konkurso protokolas. Teismo nepriimti pareiškėjo skundo reikalavimai yra suformuluoti būtent kaip motyvai/argumentai, kurie galėtų atsispindėti teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, tačiau ne rezoliucinėje dalyje, kur konkrečiu atveju turėtų būti aiškiai nurodytas teismo verdiktas – panaikinti minėto konkurso rezultatus.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsiliepimu (VII t., b. l. 6–7) prašo pareiškėjo atskirojo skundo netenkinti. Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepimu prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Trečiojo suinteresuoto asmens nuomone, skundžiama teismo nutarties dalis yra teisėta.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV.

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Pareiškėjas N. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties (II t., b. l. 39–41) dalį, kurioje teismas atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.) pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. patikslinto skundo reikalavimus: pripažinti negaliojančia konkurso protokolo dalį, kurioje pateikti komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai; pripažinti negaliojančia konkurso protokolo dalį dėl kurios pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso; pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta; įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės.

27Atsižvelgdama į atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija patikrino skundžiamos Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą ta apimtimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo reikalavimų dalį.

28Teisėjų kolegija nagrinėjamo atskirojo skundo kontekste pažymi, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.). Teisės taikymo klausimai yra teismų praktikos dalykas (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. lapkričio 20 d. sprendimą, 2007 m. rugsėjo 6 d. sprendimą). Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, kad pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams patiems sprendžiant bylas (žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimą). Įstatymų leidėjas (Teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalis, ABTĮ 13 str. 1 d., 20 str. 3 d.) suteikė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įgaliojimus formuoti vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus ir kitus teisės aktus. Pirmosios instancijos teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartis ta apimtimi, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo skundo reikalavimus, atitinka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) procesiniuose sprendimuose suformuotą ABTĮ 23, 24 ir 37 straipsnio bei kitų šio įstatymo normų aiškinimo ir taikymo praktiką taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenį Administracinė jurisprudencija Nr. 23, 2012, p. 592–689). Tuo tarpu pareiškėjas atskirajame skunde netinkamai traktuoja šio įstatymo normas, o ypač normas, nustatančias reikalavimus skundo turiniui, t. y. reikalavimą dėl tinkamo bylos nagrinėjimo dalyko (t. y. skundo reikalavimų) suformulavimo teismui paduotame skunde, taip pat dėl skundo priėmimo klausimo išsprendimo administraciniame teisme.

29Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 23 ir 24 straipsnių nuostatas, yra nurodęs, kad pagal šiuose straipsniuose nustatytus reikalavimus, skundas turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai (pvz., LVAT 2012 m. kovo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-174/2012). Teismas gali suteikti efektyvią galimai pažeistų teisių gynybą tik tuo atveju, kai besikreipiantis asmuo aiškiai formuluoja savo reikalavimą (pvz., LVAT 2012 m. vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-111/2012). Administraciniai teismai nepriima nagrinėti painiai formuluojamų, neaiškių, prieštaringų, hipotetinio bei sąlyginio pobūdžio reikalavimų, kurių pagrindu nėra galimybės tiksliai ir konkrečiai apibrėžti keliamą ginčą bei tinkamai išnagrinėti bylą (pvz., LVAT 2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-118/2012). Skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 str.), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 str.) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ 97 str.). Skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. pašalinti padarytą teisės ar teisėtų interesų pažeidimą, įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus (pvz., LVAT 2009 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-94/2009). Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas prašymų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tik tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo, nagrinėjimas. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (pvz. ,LVAT 2007 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-261/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11). Teismas gali nagrinėti tik tokias bylas, kuriose siekiama realiai apginti pažeistas teises ar teisėtus interesus, padarant konkretų poveikį atitinkamiems materialiniams teisiniams santykiams (panaikinant aktą, įpareigojant atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiant žalos atlyginimą ar pan.). Veiksmų neteisėtumo konstatavimas gali būti tik motyvas, pagrindžiantis teismo sprendimą, kuriuo nustatomi tam tikri patvarkymai dėl materialinių teisinių santykių (panaikinamas aktas, atsakovas įpareigojamas atlikti tam tikrus veiksmus, priteisiamas žalos atlyginimas ar pan.). Vien tik veiksmų neteisėtumo konstatavimas pats savaime jokio konkretaus poveikio materialiniams teisiniams santykiams negali padaryti (pvz., LVAT 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442‑484/2010, 2009 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-215/2009). Kai skundo priėmimo stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas, ar veiksmas negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą atsisakytina priimti, o priėmus nagrinėti, administracinė byla nutrauktina kaip nepriskirtina administraciniams teismams (pvz., LVAT 2010 m. balandžio 6 d. nutartis Nr. AS822-172/2010; 2010 m. spalio 22 d. nutartis Nr. AS143-560/2010). Sprendžiant teisės taikymo klausimus, būtina vadovautis teisės aiškinimo taisyklėmis, suformuluotomis jau išnagrinėtose analogiškose bylose. Tokios išvados kyla iš Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimo bei Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalies (2008 m. liepos 3 d. įstatymo Nr. X-1685 redakcija) nuostatų. Nagrinėjama situacija nėra nauja teismų praktikos požiūriu, todėl keisti nėra susiformavusią teismų praktiką nėra pagrindo.

30Pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. patikslinto skundo reikalavimas „įpareigoti Elektrėnų savivaldybę atlikti visus reikalingus veiksmus, kad būtų panaikintos visos konkurso sukeltos pasekmės“ yra nekonkretus, neaiškus, neapibrėžtas, todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad šis reikalavimas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Pareiškėjui aiškiai ir konkrečiai neapibrėžus kokių būtent jam kilusių pasekmių pašalinimo jis siekia ir kokiu būdu kilusios pasekmės gali būti pašalintos (įpareigojant atlikti konkretų veiksmą, priteisiant žalą ar pan.), atsakovas nežino kaip atsikirsti į tokį jam pareikšta reikalavimą, o teismas negali užtikrinti asmens teisių (jei jos buvo pažeistos) efektyvios gynybos.

31Pareiškėjas 2013 m. kovo 4 d. patikslintame skunde taip pat prašė pripažinti negaliojančiomis Elektrėnų savivaldybės administracijos pretendentų į valstybės tarnautojo (Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus) pareigas komisijos 2013 m. vasario 1 d. protokolo Nr. 14-1.1 (toliau – ir Komisijos protokolas Nr. 14-1.1) atitinkamas dalis, t. y. komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. įvertinimo balus, įrašytus dėl konkurso dalies žodžiu pretendentei D. K., taip pat protokolo dalį, dėl kurios pateikta Valstybės tarnybos departamento išvada dėl konkurso. Pareiškėjas taip pat prašė pripažinti konkurso komisijos sudėtį neteisėta. Iš pareiškėjo patikslinto skundo ir kitos bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas, kreipdamasis į Vilniaus apygardos administracinį teismą, siekia iškelti administracinį ginčą dėl konkurso į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas, kurio laimėtoja buvo pripažinta D. K., rezultatų. Šio konkurso eiga ir rezultatai įforminti Komisijos protokolu Nr. 14-1.1. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartimi buvo priimtas nagrinėjimui teisme pareiškėjo skundo reikalavimas panaikinti Elektrėnų savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus (įstaigos vadovas) pareigoms užimti 2013 m. vasario 1 d. konkurso rezultatus, protokolą Nr. 14.1-1 (II t., b. l. 96–111). Taigi pareiškėjo reikalavimas dėl konkurso rezultatų yra priimtas nagrinėti teisme. Pareiškėjo teisių ir pareigų apimčiai tiesioginę įtaką turėjo būtent minėto konkurso rezultatai, nes 2013 m. vasario 1 d. vykusio konkurso į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas, kuriame dalyvavo aštuoni pretendentai, tarp jų – pareiškėjas, laimėtoja buvo pripažinta D. K., o ne pareiškėjas. Taigi pareiškėjo argumentai dėl konkurso komisijos sudėties (teisėtumo ar kt. aspektais) ir kai kurių jos narių atlikto pretendentų vertinimo pareiškėjui gali būti motyvas grindžiant savo poziciją dėl reikalavimo, kuriuo ginčijami konkurso rezultatai, o ne savarankiškais reikalavimais. Valstybės tarnybos departamento 2013 m. vasario 4 d. išvadoje dėl konkurso konstatuota, kad Valstybės tarnybos departamento specialistai D. B. ir L. R. 2013 m. vasario 1 d. dalyvavo Komisijos darbe stebėtojo teisėmis. Komisijos protokole Nr. 14-1.1 įrašyta, kad konkursą stebėtojo minėti du Valstybės tarnybos departamento specialistai. Konkurso procedūrų pažeidimai, jei jie buvo padaryti, asmeniui, keliančiam ginčą dėl konkurso rezultatų, gali būti vienu iš motyvų, kuriais remiantis ginčijami konkurso rezultatai, o ne savarankišku reikalavimu.

32Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. patikslinto skundo priėmimo klausimą išsprendė tinkamai taikydamas ABTĮ normas, pagrįstai pripažino pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimų dalį nenagrinėtinais teismų administracinio proceso tvarka, atsisakė priimti šiuos reikalavimus pagrįstai ir teisėtai (ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas). Pirmosios instancijos teismo nutarties apskųstoji dalis laikytina teisėta ir pagrįsta, todėl paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

33Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo N. M. (N. M.) atskirąjį skundą atmesti.

35Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį nepakeistą.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas N. M. (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m.... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi (II... 6. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2013 m. kovo 7 d. gautas... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 8 d. nutartimi (II t.,... 9. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Teismas vertino, kad pareiškėjo formuluojamas reikalavimas pripažinti dalį... 11. Pagal ABTĮ 23 straipsnio nuostatas, reikalavimas turi būti konkretus ir toks,... 12. Vadovaudamasis ABTĮ 71 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgęs į Elektrėnų... 13. III.... 14. Pareiškėjas N. M. atskiruoju skundu (VI t., b. l.... 15. Atskirąjį skundą pareiškėjas grindžia šiais argumentais, kad ABTĮ (23,... 16. Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvu, kad dėl skundo reikalavimų... 17. Pareiškėjas nesutinka su teismo motyvu, kad jo skundo reikalavimais, kuriuos... 18. Atsakovai Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų savivaldybės... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybės tarnybos departamentas atsiliepimu... 20. Teismui panaikinus konkurso rezultatus, taptų negaliojantis, neaktualus ir... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepimu prašo... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV.... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Pareiškėjas N. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 27. Atsižvelgdama į atskirojo skundo argumentus, teisėjų kolegija patikrino... 28. Teisėjų kolegija nagrinėjamo atskirojo skundo kontekste pažymi, kad... 29. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 23 ir 24... 30. Pareiškėjo 2013 m. kovo 4 d. patikslinto skundo reikalavimas „įpareigoti... 31. Pareiškėjas 2013 m. kovo 4 d. patikslintame skunde taip pat prašė... 32. Apibendrindama išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 33. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 34. Pareiškėjo N. M. (N. M.)... 35. Palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 8 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....