Byla 2-73-721/2012
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda Kiubienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Jolantai Bružienei, dalyvaujant ieškovės UAB „S“ atstovui advokatui G. G., atsakovui L. J.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „S“ ieškinį atsakovui L. J. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

42011 m. rugpjūčio 16 d. tenkinant kreditorės UAB „S“ reikalavimą buvo priimtas teismo įsakymas, kuriuo teismas priteisė iš atsakovo L. J. ieškovei UAB „S“ 24996,95 Lt skolos ir 13498,35 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2011 m. rugpjūčio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 289 Lt bylinėjimosi išlaidų bei 3,99 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

5Atsakovas, prieštaraudamas dėl teismo įsakymo, nesutiko su pareikštais reikalavimais, todėl teismo įsakymas buvo panaikintas. 2011 m. rugsėjo 28 d. ieškovė UAB „S“ pateikė teismui ieškinį prašydama iš atsakovo L. J. priteisti 24996,95 Lt skolos, 13498,35 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinys grindžiamas tuo, kad 2008 m. gegužės 14 d. tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta naftos produktų pirkimo pardavimo sutartis, pagal kurią UAB ,,S“ atsakovui pardavė ir patiekė prekių už 24996,95 Lt, o atsakovas įsipareigojo mokėti už nupirktas prekes pagal pateiktas sąskaitas per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Ieškovė sutartyje numatytą įsipareigojimą vykdė nepažeisdama sutartinių nuostatų, o atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimų visiškai atsiskaityti už įsigytus naftos produktus, liko skolingas ieškovei 24996,95 Lt. Atsakovui buvo išsiųsta pretenzija apie skolos bei delspinigių sumokėjimą gera valia, bet jis su ieškove neatsiskaitė iki šiol. Už pavėluotą terminą atsiskaityti buvo skaičiuojami delspinigiai.

7Ieškovo atstovas teisme palaikė ieškinį ir nurodė, kad šalys susitarė (Sutarties Nr.76 3.5 punktas), kad atsakovas, laiku neatsiskaitęs už patiektus naftos produktus, moka už kiekvieną pradelstą dieną 0,3 proc. dydžio delspinigius. Naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 76, kurios 3.5 punkte šalys susitarė dėl delspinigių dydžio, yra galiojanti, todėl atsakovas turi vykdyti iš šios sutarties kylančią prievolę sumokėti nustatyto dydžio delspinigius ir atsakovas turi sumokėti ieškovei pastarosios priskaičiuotus 13498,35 Lt dydžio delspinigius.

8Atsakovas L. J., dalyvavęs teismo posėdyje, iš dalies sutiko su ieškovės pareikštais reikalavimais, t. y. dėl paskaičiuotos skolos sumos. Su nurodyta delspinigių suma nesutiko. Nurodė, kad sutartyje numatyti delspinigiai yra neprotingi. Nurodė taip pat, jog pasirašant sutartį buvo nustatytos itin nepalankios sąlygos atsakovui – neprotingai dideli delspinigiai, nors iš esmės buvo sutarta, kad net įsiskolinimą už degalus jis padengs atlikdamas ieškovei sutartus darbus. Kadangi ieškovė tokių darbų jam neužtikrino, susidarė skolą už sunaudotus degalus.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis ( skolininkas) privalo atlikti kitos šalies ( kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą ( CK 6.1 straipsnis). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio nuostata, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas yra draudžiama ( CK 6.59 str.). Civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu asmuo kaltas. Skolininko kaltė preziumuojama ( CK 6.248 straipsnio 1 dalis). Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas laiku neatsiskaitė už patiektus pagal sekančias sąskaitas-faktūras : 2008-05-31 Serija RID Nr. 0053881, 2008-06-30 Serija RID Nr.0054955, 2008-07-31 Serija RID Nr. 0056136, 2008-08-31 Serija RID Nr. 0057748 naftos produktus ( civ. bylos Nr. L2-2182-721/2011 b. l. 10-13).

11Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovė su atsakovu 2008 m. gegužės 14 d. sudarė naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 76, pagal kurią ieškovė parduoda atsakovui benziną, dizeliną ir dujas, už kuriuos atsakovas įsipareigojo apmokėti pagal ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad atsakovas už parduotus naftos produktus ieškovei turėjo sumokėti 24996,95 Lt. Atsakovas, paragintas atsiskaityti su ieškove, susidariusios skolos nesumokėjo, todėl jam pagal minėtos sutarties 3.5 punktą priskaičiuoti 0,3% delspinigiai, kuriuos sudaro 13498,35 Lt.

12Atsakovas neginčija nurodyto susidariusios skolos dydžio, todėl teismas su šiomis aplinkybėmis susijusių įrodymų neanalizuoja ir pripažįstą faktą dėl atsakovo 24996,95 Lt skolos įrodytu (LR CPK 187 str., 182 str. 5 p.).

13Netesybų (delspinigių) sampratą civilinėje teisėje ir jų teisinę prigimtį apsprendžia jų paskirtis ir tikslas kompensuoti galimus kreditoriaus praradimus, nuostolius neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Tai yra civilinės atsakomybės forma. Netesybos gali būti sutartinės ir įstatyminės. Nors jų teisinė prigimtis vienoda, tačiau kartu ir skiriasi. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų ir jų dydžio reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi iš anksto sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažįstami minimaliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d nutartis byloje Nr. 3K-7-304/2007). Todėl šalių sutartyje nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar jų netinkamą įvykdymą gali būti mažinamos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Taigi, jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali šio dydžio ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos laikomos neprotingomis, akivaizdžiai per didelėmis, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, jos neįvykdymo priežastis, skolininko elgesį anksčiau ir kreditoriui reikalaujant prievolės įvykdymo, prievolės sumą ir pan. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, CK 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais teismui suteikta teisė kontroliuoti netesybų dydį. T. y. teismas nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškia per didelės arba kai prievolė iš dalies įvykdyta, turi teisę sutartyje nustatytas netesybas. Tačiau visais atvejais teismas neturėtų paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą.

14Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutarties dėl pagrindinės prievolės pobūdį, prievolės vertę, jos pažeidimo (nevykdymo) faktines aplinkybes, pagaliau ir kreditoriaus patirtų (patiriamų) nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti šalių interesų pusiausvyros.

15Netesybos visais atvejai atlieka tik kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, patirtus dėl sutarties neįvykdymo, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, jos negali atlikti baudinės funkcijos. Tačiau kartu netesybos (delspinigiai) negali neproporcingai pažeisti ir kreditoriaus interesų. Teisėje egzistuoja principas, kad patirtų nuostolių dydį privalo įrodyti ta šalis, kuri jas patyrė. Ieškovė nepateikė detalaus nuostolių dydžio skaičiavimo, bet vien tas faktas, kad atsakovas nevykdo savo prievolės, nemokėdamas už įsigytus iš ieškovės naftos produktus daugiau nei vieneri metai, padarė ieškovei nuostolius.

16Pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes šalių sulygtos netesybos už prievolės neįvykdymą sudarė 0,3 procentus nuo neįvykdytos sumos už kiekvieną dieną. Įvertinus konkretų sutartinių santykių pobūdį (ilgalaikė naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis, skola atsiradusi dar 2008 m. gegužės –rugpjūčio mėnesiais, ieškovė – privatūs verslo subjektas, turintys pakankamai patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisvai galintys pasirinkti sutarties sudarymo ir vykdymo, bei jos pakeitimo sąlygas, atsakovas fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą), šalių sutartos netesybos vertintinos kaip neprotingai didelės, todėl mažintinos. Visumą aprašytų faktinių aplinkybių, sutarties pobūdis ir sutarties šalių interesų pusiausvyros principai, taip pat teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijai leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šioje konkrečioje situacijoje ir šioje konkrečioje byloje protingas ir teisingas netesybų dydis būtų sumažinus iki 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą atsiskaityti dieną nuo nesumokėtos sumos, kas sudaro 1349,84 Lt delspinigių.

17Teismas pažymi, jog ieškovės UAB ,,Saurida“ nuostoliai dėl to, kad atsakovas L. J. praleido prievolės įvykdymo terminą, nenustatyti. Todėl, atsižvelgiant į aptartus kriterijus, laikytina, jog tarp šalių sudarytos naftos produktų pirkimo-pardavimo sutarties 3.5 punkte numatyti 0,3 proc. dydžio delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl mažintini iki 0,03 procento dydžio delspinigių.

18Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme – 2011-08-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.),

19Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (LR CPK 93 str. 2 d.). Kadangi ieškovei iš atsakovo priteistina viso 26346,79 Lt tai 68 procentai nuo patenkintų reikalavimų sumos sudaro 1465,40 Lt (1155 Lt žyminio mokesčio+1000 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti x 68 proc.).

20Be to, nagrinėjant bylą susidarė 15,73 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios buvo apmokėtos teismo lėšomis. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys patenkintas iš dalies, proporcingai teismo patenkintų reikalavimų iš atsakovo priteistina 10,70 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą valstybei, ir iš ieškovės priteistina 5,03 Lt išlaidų valstybei (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 96 straipsniai).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270, straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo L. J., asmens kodas ( - ) gyv.( - ), ieškovei UAB „S“, ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, b.k. 70440:

24- 26346,79 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt šešis litus 79 ct) skolos ir delspinigių;

25- 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos – 2011 m. rugpjūčio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

26- 1465,40 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešint penkis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo L. J. 10,70 Lt (dešimt litų 70 ct) ir iš ieškovės UAB „S“ 5,03 Lt (penkis litus 03 ct) pašto išlaidų valstybės naudai.

29Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Nadežda... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. 2011 m. rugpjūčio 16 d. tenkinant kreditorės UAB „S“ reikalavimą buvo... 5. Atsakovas, prieštaraudamas dėl teismo įsakymo, nesutiko su pareikštais... 6. Ieškinys grindžiamas tuo, kad 2008 m. gegužės 14 d. tarp ieškovės ir... 7. Ieškovo atstovas teisme palaikė ieškinį ir nurodė, kad šalys susitarė... 8. Atsakovas L. J., dalyvavęs teismo posėdyje, iš dalies sutiko su ieškovės... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Prievolė yra teisinis santykis, kurio viena šalis ( skolininkas) privalo... 11. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog ieškovė su atsakovu 2008 m.... 12. Atsakovas neginčija nurodyto susidariusios skolos dydžio, todėl teismas su... 13. Netesybų (delspinigių) sampratą civilinėje teisėje ir jų teisinę... 14. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 15. Netesybos visais atvejai atlieka tik kompensuojamąją funkciją, jos... 16. Pagal nagrinėjamos bylos aplinkybes šalių sulygtos netesybos už prievolės... 17. Teismas pažymi, jog ieškovės UAB ,,Saurida“ nuostoliai dėl to, kad... 18. Taip pat iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos nuo bylos... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovei... 20. Be to, nagrinėjant bylą susidarė 15,73 Lt išlaidų, susijusių su... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270,... 22. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo L. J., asmens kodas ( - ) gyv.( - ), ieškovei UAB... 24. - 26346,79 Lt (dvidešimt šešis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt... 25. - 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos... 26. - 1465,40 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus šešiasdešint penkis litus... 27. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo L. J. 10,70 Lt (dešimt litų 70 ct) ir iš ieškovės... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...