Byla 2S-608-656/2016
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪB „Kraštovaizdis“ pareiškimą skirti antstoliui D. K. baudą, suinteresuotas asmuo antstolis D. K., išieškotojas Kredito unija „Vilniaus kreditas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Andrius Ignotas rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (apelianto) ŽŪB „Kraštovaizdis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪB „Kraštovaizdis“ pareiškimą skirti antstoliui D. K. baudą, suinteresuotas asmuo antstolis D. K., išieškotojas Kredito unija „Vilniaus kreditas“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4pareiškėjas ŽŪB „Kraštovaizdis“ kreipėsi į teismą su prašymu skirti antstoliui D. K. 289 Eur baudą už kiekvieną Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-660-554/2015 bei antstolio D. K. 2015 m. rugpjūčio 18 d. patvarkymo Nr. 2-DK-T-310 nevykdymo dieną. Nurodo, kad antstolis D. K. vykdo šešias vykdomąsias bylas dėl 321 478,22 Eur negrąžinto kredito, 27 039,62 Eur palūkanų, 33 209,64 Eur delspinigių ir kitų mokėjimų išieškojimo Kredito unijos „Vilniaus kreditas“ naudai iš skolininko ŽŪB „Kraštovaizdis“. Panevėžio apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi, priimtas civilinėje byloje Nr. B2-660-554/2015, buvo priimtas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ŽŪB „Kraštovaizdis“ ir sustabdytas išieškojimas iš skolininko turto, pagal išduotus vykdomuosius dokumentus. Apie šią nutartį buvo informuotas antstolis D. K., tačiau jis nesustabdė išieškojimo pagal vykdomuosius dokumentus, kas reiškia, jog jis nevykdė teismo nutarties (CPK 585 str. 1 d., 616 str. 1 d.).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 4 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti.

7Teismas nurodė, kad CPK 510 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta privaloma ginčų dėl antstolio veiksmų atlikimo sprendimo ne teisme tvarka, pagal kurią skundas dėl antstolio procesinių veiksmų ar atsisakymo juos atlikti turi būti pateikiamas tiesiogiai antstoliui per CPK 512 straipsnyje įtvirtintus terminus, o antstolis, tuo atveju jei skundo netenkina ar tenkina jį iš dalies, skundą kartu su antstolio patvarkymu ir vykdomąja byla persiunčia teismui (CPK 510 str. 3 d.). Iš pareiškimo faktinio pagrindo teismas nustatė, kad pareiškėjas skundžia antstolio D. K. veiksmus, tai yra atsisakymą sustabdyti išieškojimo veiksmus iš skolininko turto, kuomet teismo nutartimi toks išieškojimas buvo sustabdytas. Vadinasi, pareiškėjas su tokiu skundu iš pradžių turėjo kreiptis į antstolį, reikalaudamas jį tenkinti, o antstolis, nusprendęs tokio skundo netenkinti – būtų priėmęs patvarkymą jį persiųsti teismo nagrinėjimui (CPK 510 str. 2 d.), o ne reikalauti teismo antstoliui skirti baudą. Atsižvelgiant į išdėstyta, teismas atsisakė pareiškimą priimti kaip pateiktą nesilaikant išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos (CPK 137 str. 2 d. 3 p., 443 str. 1 d., 510 str. 2 d.). Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas klaidingai interpretuoja CPK 585 straipsnio ir 616 straipsnio nuostatas, teigdamas, kad antstoliui galima skirti baudą už netinkamą jo pareigų vykdymą. Minėtuose straipsniuose yra nustatyta ne antstolio, o proceso dalyvių atsakomybė už antstolio įpareigojimų nevykdymą. Tuo tarpu antstolio veiksmų kontrolė vyksta skundžiant jo veiksmus CPK XXXI skyriuje „Bylos dėl antstolių ir notarinių veiksmų“ (CPK 510-513 str.) nustatyta tvarka. Taigi pareiškėjo prašymas skirti antstoliui baudą už teismo nutarties nevykdymą apskritai nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Pareiškėjas (apeliantas) ŽŪB „Kraštovaizdis“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

10Atskirojo skundo argumentai:

11Teismas nepagrįstai sutapatino du institutus: dėl baudos skyrimo ir antstolio veiksmų apskundimo. Teismas nepagrįstai sprendė, kad prašymas skirti baudą antstoliui nenagrinėtinas civilinio proceso tvarka. CPK 585 straipsnio 2 dalis numato teisę skirti baudą. CPK 616 straipsnis taip pat numato, kad vykdymo procese nustatytais atvejais kalti asmenys už proceso pažeidimus gali būti baudžiami pinigine bauda. Šis straipsnis nenumato, kad bauda skiriama tik proceso dalyviui. Todėl remiantis CPK 585 bei 616 straipsniais antstoliui bauda gali būti skirta. Šiam pareiškimui teikti nėra nustatyta išankstinė ginčo ne teisme procedūra.

12Antstolis atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 329 str.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

16Byloje kilo ginčas dėl to, ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skundą, kuriame išreikštas prašymas skirti antstoliui baudą. Sprendžiant tokį ginčą privalu įvertinti patį pareiškėjo reikalavimų pobūdį.

17Iš teismui pateikto procesinio dokumento turinio matyti, kad pareiškėjas (skolininkas) nesutinka su antstolio D. K. atliktais veiksmais, vykdant išieškojimą iš skolininko turto, kuomet toks išieškojimas buvo sustabdytas teismo nutartimi. Todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad pareiškėjas, nesutikdamas su antstolio veiksmais, turėjo teisę juos skųsti paduodamas skundą dėl antstolio veiksmų, nes tokia antstolio veiksmų kontrolė numatyta civiliniame procese (CPK 510 str. 2 d.). Tuo tarpu baudinės sankcijos antstoliui už pareiškėjo įvardintus galimus pareigų vykdymo pažeidimus nėra numatytos. Pareiškėjas nepagrįstai remiasi CPK 585 straipsnio ir CPK 616 straipsnio normomis, nes jose nurodytos sankcijos taikytinos vykdymo proceso dalyviams.

18CPK 442 straipsnio 6 punktas numato, kad bylas dėl antstolių veiksmų apskundimo teismas nagrinėja ypatingosios teisenos tvarka, o pagal CPK 443 straipsnio 2 dalį pareiškimas dėl bylos iškėlimo ypatingosios teisenos tvarka turi atitikti procesinių dokumentų formai ir turiniui keliamus reikalavimus su papildymais, numatytais CPK V dalies atitinkamuose straipsniuose. Skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juo atlikti turi būti pateikiamas antstoliui per CPK 512 straipsnyje nustatytą terminą. Skundą antstolis išnagrinėja per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis patenkina skundą, jis priima patvarkymą. Jeigu antstolis patvarkymu atsisako patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla perduodamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė (CPK 510 str. 2 d.). Taigi CPK 510 straipsnio 2 dalis numato išankstinę ginčų sprendimo ne teisme tvarką skundams dėl antstolio veiksmų, kurios privalo laikytis asmuo, ginčydamas antstolio veiksmus.

19Pareiškėjui nesilaikius išankstinės ginčo nagrinėjimo tvarkos, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė jį priimti skundą, išaiškindamas pareiškėjui, kad su skundu dėl antstolio veiksmų jis turi kreiptis į antstolį. Ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

20Vadovaudamasis išdėstytais argumentais ir CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

21Atskirąjį skundą atmesti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai