Byla 2-1261-292/2012
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Kvederavičienė, sekretoriaujant Aldonai Čepukaitienei, dalyvaujant ieškovo atstovui G. Š., atsakovui A. G., atsakovo atstovui adv. Vytautui Kucevičiui, trečiųjų asmenų atstovėms D. Š. ir G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui A. G. bei tretiesiems asmenims Alytaus rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie ŽŪM, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius- nugriauti lieptą- nuovažą motorinėms transporto priemonėms į vandenį nuleisti Didžiulio ežere ir jo pakrantėje, Daugų mieste Alytaus rajone bei sutvarkyti statybvietę, o jei šio įpareigojimo atsakovas teismo nustatytu terminu neįvykdys, suteikti teisę inspekcijai atlikti šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

3Nurodė, kad 2011-06-29 Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius kartu su Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Alytaus rajono savivaldybės atstovais pagal gautą skundą atlikę patikrinimą, surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą, kuriame nurodė, kad Didžiulio ežero pakrantėje Daugų mieste Alytaus rajone, valstybei priklausančioje žemėje, pastatyta 14,5 x 3,0 m dydžio betono plokščių nuovaža.

4Skyriaus vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2011-07-11 surašė savavališkos statybos aktą, kuriame konstatavo, kad statytojas A. G. savavališkai, neturėdamas suprastinto statinio projekto ir statybą leidžiančio dokumento Didžiulio ežero pakrantėje, valstybei priklausančioje žemėje, pastatė lieptą- nuovažą motorinėms transporto priemonėms į vandenį nuleisti. Statinio rūšis- nauja statyba. Statinio kategorija- II grupės nesudėtingas statinys. Savavališkos statybos akte nurodytas reikalavimas nevykdyti statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką.

5Pagal savavališkos statybos nustatymo metu galiojusio Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1812 2 lentelės 19 eilutę, minėtas lieptas priskirtinas II grupės nesudėtingiems inžinieriniams statiniams, o pagal tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. ir kt. poįstatyminius aktus- reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas supaprastintam statybos projektui.

62011-07-12 raštu inspekcija informavo Alytaus rajono savivaldybės administraciją ir VĮ Registrų centrą apie atsakovui surašytą savavališkos statybos aktą, o 2011-08-10 surašė reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kuriuo iš statytojo A. G. pareikalavo iki 2012-02-10 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius- nugriauti lieptą- nuovažą motorinėms transporto priemonėms į vandenį nuleisti taip pat nurodyta, kad jis turi tseisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo. Atsakovas reikalavimą gavo asmeniškai ir prašymo pratęsti reikalavimo įvykdymo termino inspekcijai nepateikė.

72012-02-14 vyriausiasis specialistas patikrinęs reikalavimo vykdymą, nustatė, kad atsakovas reikalavimo neįvykdė.

8Statybos įstatymo 2 str. 71 d. nurodyta, jog savavališka statyba- statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. To paties straipsnio 17 d. reglamentuota, kad naujo statinio statyba- statybos rūšis, kurios tikslas statinių neužimtame žemės paviršiaus plote pastatyti statinį, atstatyti visiškai sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą statinį.

9To paties įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 p. nurodyta, kad statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais, statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas). 12 straipsnio 1 d. 3 ir 4 p. reglamentuota, jog statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą statinio projektą, organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva, Statybos įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą.

10Statybos įstatymo 23 str. 28 d. nustatyta, kad statyba be statybą leidžiančio galiojančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama.

11Pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. ir Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 6 priedo 3.3. papunktį, statant nesudėtingą statinį valstybinėje žemėje, reikalingas rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas suprastintam statybos projektui.

12Atsakovas statinio statybą leidžiančio dokumento- rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo supaprastintam statybos projektui, inspekcijai nepateikė, todėl pripažintina, kad atsakovas, savavališkai statydamas lieptą- nuovažą motorinėms transporto priemonėms į vandenį nuleisti Didžiulio ežere, pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 23 str. 28 d.

13Kadangi atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos priežiūrą atliekančių pareigūnų reikalavimą nepašalino statybos padarinių, todėl vienintelė teisėto reikalavimo neįvykdymo pasekmė- teisė kreiptis į teismą dėl įpareigojimo vykdyti reikalavimą.

14Trečiasis asmuo ieškovo pusėje LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos departamentas pateikė atsiliepimą į ieškinį (45 b.l.) , kuriame nurodė, kad sutinka su pareikštu ieškiniu.

15Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Alytaus rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį (47-48 b.l.), o atstovas byloje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nes atsakovas į Alytaus rajono savivaldybės administraciją dėl pritarimo supaprastintam nuovažos (liepto) projektui nesikreipė.

16Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM pateikė atsiliepimą į ieškinį (61-63 b.l.), o atstovė byloje nurodė, kad 2011-06-28 į tarnybą kreipėsi Daugų bendruomenės atstovai informuodami apie galimą žemės naudojimo tvarkos pažeidimą vykdant neteisėtą prieplaukos statybą Daugų ežere, esančiame Daugų mieste Alytaus rajone, kurios metu valstybinėje žemėje bei ežere yra atlikti galimai neteisėti veiksmai- išpjauti pakrantės medžiai, į ežerą įleisti betoniniai blokai, supilta akmens skalda ir pan. Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai žemėtvarkos skyriai organizuoja bei vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę jų kuruojamose savivaldybių teritorijose. Tarnybos specialistai tarnybos vadovo buvo įgalioti surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir skirti administracines nuobaudas jei pažeidimai buvo padaryti kaimo vietovėje, o pažeidimų protokolus, jei pažeidimai padaryti miesto teritorijoje, privalėjo surašyti savivaldybių vykdomųjų institucijų ar jų tam įgalioti pareigūnai. Todėl 2011-08-24, dalyvaujant Daugų seniūnui V. R., buvo apžiūrėta Didžiulio ežero pakrantė ties Daugų miesto kapinėmis ir nustatyta, kad Didžiulio ežero pakrantėje savavališkai užimta ir naudojama valstybinės žemės ir vandens telkinio dalis: įrengtas lieptas (gelžbetoninė nuovaža motorinėms transporto priemonėms į vandenį nuleisti). Ši veika atitiko LR ATPK 45 str. numatyto administracinio teisės pažeidimo požymius. Alytaus žemėtvarkos skyrius 2011-08-29 dokumentus persiuntė nagrinėti Alytaus rajono savivaldybės administracijai, tačiau iki šio laiko joks sprendimas nėra priimtas.

17Atsakovas ieškinio nepripažįsta, pateikė atsiliepimą į ieškinį (51-55 b.l.) ir nurodė, jog betono plokščių nuovažos Didžiulio (Daugų) ežero pakrantėje jis niekada nestatė, kadangi ji buvo pastatyta prieš daugelį metų, kuomet ten dar tarybiniais metais buvo įrengtas Daugų miestelio paplūdimys. Ši nuovaža tik buvo apleista, betoninės plokštės nuo vandens aptrupėjusios ir apaugusios žolėmis, plokštės buvo apsemtos vandeniu, o ežero krantas toje vietoje buvo apaugęs menkaverčiais krūmais, todėl apsemta nuovaža pasimatė tik iškirtus menkaverčius krūmus ir išvalius ežero pakrantę. Pakrantę tvarkė ne jis vienas, o keletas iniciatorių iš atvykstančių poilsiauti asmenų ir Daugų miestelio gyventojų, kurie gyvena netoli šio paplūdimio, kurie pavasarinės švaros akcijos metu nutarė sutvarkyti buvusį Daugų miestelio pliažą. Švaros akcijos metu 2010 m. pavasarį su Daugų miestelio seniūno V. R. žinia ir pritarimu, jie visi kartu išlygino paplūdimio aikštelę, nušienavo žolę, pakrantėje iškirto menkaverčius krūmus, savo lėšomis pagamino ir pastatė lauko baldus (medinius suolus ir stalus), įrengė persirengimo kabiną, pastatė medines šiukšliadėžes, paplūdimio teritoriją aptvėrė, kad nepatektų automobiliai, pasodino gėlių. Išvalius pakrantę, atsivėrė vandenyje buvusios betono plokštės, kurių anksčiau nesimatė dėl apleistos ežero pakrantės. Todėl nei jis nei kiti akcijoje dalyvavę asmenys nuovažos (liepto) nestatė, o tik ją nuplovė, sutvarkė, papildami skaldos, kad išlygintų išsikraipiusios plokštės ir kad jos išnirtų iš vandens ir lieptu būtų galima naudotis. Kad jis šio liepto nestatė, patvirtina ir Inspekcijos 2010-09-24 surašytass faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, kuriame nurodoma, kad patikrinimo vieta yra buvęs Daugų miestelio paplūdimys, kuris apžiūros metu buvo sutvarkytas, o blokai, seniūno teigimu, likę nuo senų laikų, kai buvo paplūdimys, o naujų statinių nėra. Be to, šiame akte užfiksuota, kad plokštes ant nuovažos klojo A. Z., todėl nesuprantama, kodėl būtent jam surašytas savavališkos statybos aktas.

18Ieškinys atmestinas.

192011-06-29 ieškovė patikrinusi nuovažą į Didžiulio ežerą Dauguose, nustatė, kad nuovaža įrengta valstybinėje žemėje, o pagal seniūno V. R. parodymus, plokštes ant nuovažos klojo A. Z., ir surašė faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą (13-15 b.l.).

20Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte neminimas A. G. 2011-07-04 paaiškinime (16-17 b.l.) ieškovei rašė, kad seniūnija kiek leido galimybės sutvarkė krantą, o vandens motociklininkai, padarė suoliukus, taką, sudėjo ženklus, o sutvarkius krantą, atsivėrė ten buvusios plokštės, kurias jie sutvarkė, padarę talką, nupirkę skaldos ir pakėlę apsemtas plokštes iš vandens.

212011-07-11 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija surašo savavališkos statybos aktą atsakovui A. G. (18-21 b.l.), pastarąjį akte nurodydama kaip naujos statybos nesudėtingo II grupės statinio- liepto Didžiulio ežero pakrantėje Daugų mieste Alytaus rajone (valstybinėje žemėje) statytoją. Akto surašymo pagrindas- nėra statybos leidžiančio dokumento- rašytinio pritarimo statinio projektui (kai jis yra privalomas).

22Apie aktą 2011-07-12 pranešama Alytaus rajono savivaldybės administracijai ir VĮ Registrų centrui (22 b.l.), o sekančią dieną 2011-07-13 aktas išsiunčiamas ir atsakovui A. G. (23 b.l.).

23Pažymėtina, kad atsakovas savavališkos statybos akto pagal byloje esančius įrodymus nėra pasirašęs ir nėra duomenų ar jis jam buvo įteiktas.

242011-08-10 ieškovė pateikė atsakovui reikalavimą dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo (24-26 b.l.), kuris atsakovui įteiktas (30 b.l.).

252012-02-14 surašomas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas (27-29 b.l.), kuriuo konstatuojama, kad savavališkos statybos padariniai per nustatytą terminą nepašalinti.

26Ieškovas teikdamas teismui ieškinį remiasi Statybos įstatymo 28 str. 6 d., kuris numato, kad jeigu asmuo nevykdo reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, inspekcija kreipiasi į teismą dėl savavališkų padarinių likvidavimo.

27Ieškinio reikalavimas nukreiptas į atsakovą, kuris bylose dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo turi būti statytojas. LR statybos įstatymo 2 str. 41 d. numato, kad statytojas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris investuoja lėšas į statybą ir kartu atlieka užsakovo funkcijas (ar jas paveda atlikti kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui).

28Bylos medžiaga (56-59,65-66, 69, 92-93 b.l.), atsakovo A. G., liudytojų-seniūno V. R., A. Z., R. S. parodymais nustatyta, kad prieplaukos (liepto) atkūrimo darbai buvo vykdomi talkos, siekiant sutvarkyti Daugų ežero buvusio paplūdimio teritoriją, metu. Nei viename iš ieškovės pateiktų statybos pažeidimą patvirtinančių dokumentų, faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte ir kituose dokumentuose nenurodyta, kad statytojas buvo būtent atsakovas A. G., t.y. byloje neįrodyta, kad jis investavo lėšas į statybą ar atliko užsakovo funkciją, todėl pripažintina, kad atsakovui pareikštas visiškai nepagrįstas ieškinys.

29Ieškinys taip pat nepagrįstas ir dėl to, kad pagal bylos faktines aplinkybes buvo atliekamas statinio liepto (nuovažos) paprastasis remontas (statybos rūšis, kurios tikslas- atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant, Statybos įstatymo 2 str. 21 d.), o ne, kaip įrodinėjama, buvo pastatytas naujas statinys, kurio projektui reikalingas rašytinis pritarimas. Po vandenyje buvusiomis plokštėmis buvo papilta skaldos ir plokštės išlygintos, o paprastajam remontui projektas ir pritarimas nereikalingas. Visiškai nepagrįstas ieškovės reikalavimas nugriauti lieptą bei sutvarkyti statybvietę, nes priešingu atveju atsakovas po paprastojo liepto remonto, atstatydamas lieptą į pirmykštę padėtį, turėtų atstatyti jį į pirmykštę- avarinę ir nesaugią būklę (80-82 b.l.).

30Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei (CPK 96 str. 2 d.).

31Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas

Nutarė

32ieškinį atmesti.

33Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia... 2. ieškovas prašo įpareigoti atsakovą per 3 mėnesius nuo sprendimo... 3. Nurodė, kad 2011-06-29 Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 4. Skyriaus vyriausiasis specialistas, nustatęs savavališkos statybos faktą,... 5. Pagal savavališkos statybos nustatymo metu galiojusio Statybos techninio... 6. 2011-07-12 raštu inspekcija informavo Alytaus rajono savivaldybės... 7. 2012-02-14 vyriausiasis specialistas patikrinęs reikalavimo vykdymą,... 8. Statybos įstatymo 2 str. 71 d. nurodyta, jog savavališka statyba- statinio ar... 9. To paties įstatymo 3 str. 2 d. 1 ir 2 p. nurodyta, kad statytojo teisė... 10. Statybos įstatymo 23 str. 28 d. nustatyta, kad statyba be statybą... 11. Pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 4 p. ir Statybos... 12. Atsakovas statinio statybą leidžiančio dokumento- rašytinio įgalioto... 13. Kadangi atsakovas gera valia per nustatytą terminą pagal statybos... 14. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje LR aplinkos ministerijos Alytaus regiono... 15. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Alytaus rajono savivaldybė pateikė... 16. Trečiasis asmuo ieškovo pusėje Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM... 17. Atsakovas ieškinio nepripažįsta, pateikė atsiliepimą į ieškinį (51-55... 18. Ieškinys atmestinas.... 19. 2011-06-29 ieškovė patikrinusi nuovažą į Didžiulio ežerą Dauguose,... 20. Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte neminimas A. G. 2011-07-04... 21. 2011-07-11 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija surašo... 22. Apie aktą 2011-07-12 pranešama Alytaus rajono savivaldybės administracijai... 23. Pažymėtina, kad atsakovas savavališkos statybos akto pagal byloje esančius... 24. 2011-08-10 ieškovė pateikė atsakovui reikalavimą dėl savavališkos... 25. 2012-02-14 surašomas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius... 26. Ieškovas teikdamas teismui ieškinį remiasi Statybos įstatymo 28 str. 6 d.,... 27. Ieškinio reikalavimas nukreiptas į atsakovą, kuris bylose dėl savavališkos... 28. Bylos medžiaga (56-59,65-66, 69, 92-93 b.l.), atsakovo A. G.,... 29. Ieškinys taip pat nepagrįstas ir dėl to, kad pagal bylos faktines aplinkybes... 30. Ieškovė yra atleista nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei (CPK 96... 31. Vadovaudamasis LR CPK 268-270 str., teismas... 32. ieškinį atmesti.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...