Byla 2-2383-553/2008
Dėl autoriaus teisiu pažeidimo ir netinkamo sutarciu vykdymo, tretysis asmuo Lietuvos autoriu teisiu gynimo asociacijos Šiaures šaliu autoriu teisiu biuras

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aldona Tilindiene, rašytinio proceso tvarka išnagrinejusi civiline byla pagal ieškovo A. M. ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BOMBOS“ irašai del autoriaus teisiu pažeidimo ir netinkamo sutarciu vykdymo, tretysis asmuo Lietuvos autoriu teisiu gynimo asociacijos Šiaures šaliu autoriu teisiu biuras,

2n u s t a t e :

3Ieškovas A. M. patikslintu ieškiniu praše priteisti iš atsakovo UAB „Bombos“ irašai, atsižvelgiant i atsakovo pateiktus duomenis ir juos pagrindžiancius dokumentus, ieškovui priklausanti atlyginima pagal Sutartis už albuma 1 sudaranciu Kuriniu 1 naudojima; ipareigoti atsakova sudaryti licenzine sutarti su Lietuvos autoriu teisiu gynimo asociacijos agentura del Kuriniu 2 naudojimo, išieškoti atlyginima už neteiseta naudojimasi Kuriniais 2 ir atlikimu irašais Albume 2 per laikotarpi nuo 2006-01-01 iki teismo sprendimo ivykdymo dienos, atsižvelgiant i atsakovo teismui pateiktus duomenis, priteisti iš atsakovo pinigine 130 000 Lt kompensacija už autoriaus ir atlikejo teisiu pažeidimus bei bylinejimosi išlaidas.

42008-11-19 Vilniaus apygardos teisme buvo gauta ieškovo A. M. ir atsakovo UAB „Bombos“ irašai vardu direktoriaus D. C. 2008-11-10 pasirašyta taikos sutartis (b. l. 67-69) ir prašymai taikos sutarti patvirtinti rašytinio proceso tvarka (b. l. 66). Šalys raštu patvirtino, kad taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Civilinio proceso kodekso 293 ir 294 straipsniuose, joms yra išaiškintos bei suprantamos, ieškovas pareiške prašyma gražinti 75 procentus privalomo moketi žyminio mokescio.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio nuostatos suteikia ieškovui ir atsakovui teise byla baigti taikos sutartimi, ribojant teismo teise tvirtinti šaliu taikos sutarti tik tuo atveju, jeigu tie veiksmai prieštarauja imperatyvioms istatymu nuostatoms ar viešam interesui.

6Nagrinejamuoju atveju šalys taikos sutartimi susitare del autoriaus ir atlikejo teisiu pažeidimo, netinkamo sutarciu vykdymo bei bylinejimosi išlaidu atlyginimo. Teismas, vertindamas, kad šaliu sudaryta taikos sutartis neprieštarauja istatymui, nepažeidžia ne vienos iš šaliu interesu, sudaryta geranoriškai, taikos sutarti tvirtina ir civiline byla nutraukia (LR CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims išaiškintos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmes, numatytos Civilinio proceso kodekso 294 straipsnyje.

7Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei gražintini 75 procentai sumoketo privalomo žyminio mokescio, t. y. 2 976,75 Lt (t. 1, b. l. 22, 36).

8Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 290, 291 str., teismas

Nutarė

9Patvirtinti civilineje byloje Nr. 2-2383-553/08 ieškovo A. M., asmens kodas ( - ) ir atsakovo UAB „Bombos“ irašai, imones kodas 124340514, sudaryta taikos sutarti šiomis salygomis:

101. Atsakovas iš dalies pripažista ieškovo 2008 m. liepos 1 d. patikslintame ieškinyje nurodytus pažeidimus.

112. Šalys siekia taikiai išspresti kilusi ginca del autoriaus ir atlikejo teisiu pažeidimo ir netinkamo sutarciu vykdymo, o taip pat nutraukti visus tarpusavio santykius.

123. Kadangi atsakovas yra išleides

13- albumo „Paveikslas. Geriausiso dainos“ 19 000 (devyniolika tukstanciu) vienetu kompaktines plokšteles formatu (parduota 16 075 (šešiolika tukstanciu septyniasdešimt penki) vienetai) ir 4 000 (keturi tukstanciai) vienetu audiokasetes formatu (parduota 3 066 (trys tukstanciai šešiasdešimt šeši) vienetai);

14- albumo „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos“ 10 000 (dešimt tukstanciu) vienetu kompaktines plokšteles formatu (parduota 7 162 (septyni tukstanciai šimtas šešiasdešimt du) vienetai; reklaminiams/reprezentaciniams tikslams išdalinta 300 (trys šimtai) vienetu). Iš Šiaures šaliu autoriu teisiu biuro Nordisk Copyright bureau (toliau – NCB Lietuva) atsakovas yra gaves licenzija 10 000 (dešimt tukstanciu) vienetu tiražui.

154. Todel Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir 6.985 straipsniais ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 puntu ir 294 straipsnio 2 dalies nuostatomis, susitare ir sudare šia taikos sutarti civilineje byloje Nr. 2-2383-553/2008 (toliau –Sutartis):

165. Atsakovas isipareigoja atsiskaityti su Ieškovu tokiomis salygomis ir terminais:

175.1. Autorini atlyginima už kuriniu, ju atlikima ir irašu panaudojima albume „Paveikslas. Geriausios dainos“: 17 464,51 Lt (septyniolika tukstanciu keturi šimtai šešiasdešint keturi Lt, 51 ct) suma atsakovas jau sumokejo iki šios sutarties pasirašymo ir Ieškovas del jos jokiu pretenziju neturi. Ši autorinio atlyginimo suma apima autorini atlyginima už šios Sutarties 9 punkte Atsakovui suteikiamas teises.

185.2. Autorini atlyginima už atlikimu ir ju irašu panaudojima albume „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos.“ – analogiškai kaip pagal 2002 m. balandžio 25 d. sutarties del kuriniu atlikimo, irašymo ir turtiniu teisiu perdavimo 5.1. -5.4., 5.6. straipsniu nuostatas, išskyrus reikalavima skaiciuoti autorini atlyginima nuo faktiškai parduotu albumo kompaktiniu plokšteliu skaiciaus. Atlyginimas skaiciuojamas nuo pagamintu kompaktiniu plokšteliu skaiciaus, viršijancio 2 000, t.y. nuo 7 700 vienetu. Ieškovui moketina suma yra 8 101,63 Lt (aštuoni tukstanciai šimtas vienas Lt, 63 ct), kurie bus ieškovui sumoketi per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios sutarties patvirtinimo.

195.3. Atlyginti Ieškovo patirtas bylinejimosi išlaidas: 3 969 Lt (tris tukstancius devynis šimtus šešiasdešimt devynis Lt) žyminio mokescio per 20 (dvidešimt) darbo dienu nuo šios sutarties patvirtinimo; 4 354,48 Lt (keturis tukstancius tris šimtus penkiasdešimt keturis Lt, 48 ct) už teisines konsultacijas per 20 (dvidešimt) darbo dienu nuo šios Sutarties patvirtinimo. Kitas teisinespagalbos išlaidas Ieškovas apmoka pats ir iš Atsakovo ju nereikalauja. 258,28 (du šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt, 28 ct) vykdymo išlaidu, susijusiu su Vilniaus apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutarties del laikinuju apsaugos priemoniu taikymo vykdymu per 20 (dvidešimt) darbo dienu nuo šios Sutarties patvirtinimo. Ieškovas isipareigoja kreiptis i teisma per 2 darbo dienas del laikinuju apsaugos priemoniu panaikinimo nuo galutinio atsakovo atsiskaitymo pagal Sutarti.

206. Sutartyje numatytos moketinos sumos mokamos i Ieškovo saskaita, esancia AB bankas „Hansabankas“, saskaitos Nr. ( - ).

217. Ieškovas atsisako nuo ieškinyje numatyto reikalavimo priteisti 130 000 Lt pinigine kompensacija. Ieškovas taip pat atsisako nuo ieškinyje numatyto reikalavimo ipareigoti Atsakova sudaryti licenzine sutarti del Kuriniu 2 naudojimo su LATGA-A (NCB). Autorini atlyginima už kuriniu panaudojima albume „Kita pavasario puse. Geriausios dainos“atsakovas jau sumokejo i Danijos asociacijos NCB filialo „NCB filialo „NCB Lietuva“ saskaita. Ieškovas del šio autorinio atlyginimo pretenziju neturi.

228. Šalys susitaria, ta apimtimi, kiek tai liecia Šaliu tarpusavio prievoles, nutraukti šias sutartis: 2002 m. balandžio 25 d. del kuriniu ir ju turtiniu teisiu perdavimo (albumas „Paveikslas. Geriausios dainos.“); 2002 m. balandžio 25 d. del kuriniu atlikimo, irašymo ir turtiniu teisiu perdavimo (albumas „Paveikslas. Geriausios dainos“.); Sutartys nutraukiamos nuo šios Sutarties patvirtinimo teisme dienos. Atsižvelgiant i tai, kad aukšciau minetu sutarciu šalims be Ieškovo yra ir kiti asmenys, minetos sutartys šia Sutartimi yra nutraukiamos Ieškovo atžvilgiu, o del nutraukimo kitu šaliu atžvilgiu iki šios Sutarties pasirašymo sudaromas atskiras susitarimas.

239. Ieškovas suteikia Atsakovui ribota teise naudotis turtinemis teisemis i albumus “Paveikslas. Geriausios dainos“ ir „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos“ sudaranciais kuriniais ir ju atlikimais tiek, kiek tai reikalinga pagamintu, taciau neišplatintu albumu kompaktiniu plokšteliu ir/ar audiokaseciu realizavimui, o butent –išplatinti likusias: 2 925 (du tukstancius devynis šimtus dvidešimt penkias) albumo „Paveiklas. Geriausios dainos“ kompaktines plokšteles; 934 (devynis šimtus trisdešimt keturias) albumo „Paveikslas. Geriausios dainos“ audiokasetes; 2 238 (du tukstancius du šimtus trisdešimt aštuonias) albumo „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos“ kompaktines plokšteles; Už naudojimasi minetomis teisemis mokamas Sutarties 5.1. -5.2. punktuose nustatytas autorinis atlyginimas.

2410. Atsakovui ivykdžius šios Sutarties salygas, ieškovas jokiu pretenziju del albumus „Paveikslas. Geriausios dainos.“ Ir „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos“ sudaranciu kuriniu, ju atlikimu ir irašu panaudojimo iki šios Sutarties pasirašymo dienos Atsakovui neturi ir ateityje nereikš.

2511. Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys isipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su Sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos istatymu numatytus atvejus.

2612. Ši Sutartis yra sudarta keturiais egzemplioriais, turinciais vienoda juridine galia, po viena kiekvienai Šaliai, treciajam asmeniui NCB Lietuva ir Vilniaus apygardos teismui.

27Civiline byla Nr. 2-2383-553/08 A. M. ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „BOMBOS“ irašai del autoriaus teisiu pažeidimo ir netinkamo sutarciu vykdymo, nutraukti.

28Priteisti iš ieškovo A. M. ir atsakovo UAB „„BOMBOS“ irašai“ po 13,73 Lt (trylika litu, 73 ct) teismo išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, i valstybes pajamas.

29Gražinti ieškovui A. M. 75 procentus sumoketo žyminio mokescio – 2 976,75 Lt (du tukstancius devynis šimtus septyniasdešimt šešis litus, 75 ct) sumoketo žyminio mokescio.

30Nutarties vykdyma dalyje del žyminio mokescio sugražinimo pavesti Valstybinei mokesciu inspekcijai.

31Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, atskiraji skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseja Aldona Tilindiene,... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas A. M. patikslintu ieškiniu praše priteisti iš... 4. 2008-11-19 Vilniaus apygardos teisme buvo gauta ieškovo A.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio nuostatos suteikia... 6. Nagrinejamuoju atveju šalys taikos sutartimi susitare del autoriaus ir... 7. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, ieškovei... 8. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 290, 291 str.,... 9. Patvirtinti civilineje byloje Nr. 2-2383-553/08 ieškovo A.... 10. 1. Atsakovas iš dalies pripažista ieškovo 2008 m. liepos 1 d. patikslintame... 11. 2. Šalys siekia taikiai išspresti kilusi ginca del autoriaus ir atlikejo... 12. 3. Kadangi atsakovas yra išleides... 13. - albumo „Paveikslas. Geriausiso dainos“ 19 000 (devyniolika tukstanciu)... 14. - albumo „Kita paveikslo puse. Geriausios dainos“ 10 000 (dešimt... 15. 4. Todel Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 ir... 16. 5. Atsakovas isipareigoja atsiskaityti su Ieškovu tokiomis salygomis ir... 17. 5.1. Autorini atlyginima už kuriniu, ju atlikima ir irašu panaudojima albume... 18. 5.2. Autorini atlyginima už atlikimu ir ju irašu panaudojima albume „Kita... 19. 5.3. Atlyginti Ieškovo patirtas bylinejimosi išlaidas: 3 969 Lt (tris... 20. 6. Sutartyje numatytos moketinos sumos mokamos i Ieškovo saskaita, esancia AB... 21. 7. Ieškovas atsisako nuo ieškinyje numatyto reikalavimo priteisti 130 000 Lt... 22. 8. Šalys susitaria, ta apimtimi, kiek tai liecia Šaliu tarpusavio prievoles,... 23. 9. Ieškovas suteikia Atsakovui ribota teise naudotis turtinemis teisemis i... 24. 10. Atsakovui ivykdžius šios Sutarties salygas, ieškovas jokiu pretenziju... 25. 11. Šioje Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali ir Šalys... 26. 12. Ši Sutartis yra sudarta keturiais egzemplioriais, turinciais vienoda... 27. Civiline byla Nr. 2-2383-553/08 A. M. ieškini atsakovui... 28. Priteisti iš ieškovo A. M. ir atsakovo UAB... 29. Gražinti ieškovui A. M. 75 procentus sumoketo žyminio... 30. Nutarties vykdyma dalyje del žyminio mokescio sugražinimo pavesti Valstybinei... 31. Ši nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti...