Byla I-660-480/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Albinos Rimdeikaites (kolegijos pirmininkes ir pranešejos), Astos Urbonienes, Algio Markeviciaus, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, dalyvaujant pareiškejai V. V. ir jos atstovei advokatei Rasai Gradauskienei, atsakovu Kauno apskrities viršininko administracijos atstovei Linai Tilvikaitei, Kauno miesto savivaldybes atstovei Laurai El Ostai, treciojo suinteresuotojo asmens UAB „(Duomenys neskelbtini)“ atstovams advokatei Marinai Laurinaitienei, A. D. , viešame teismo posedyje nagrinejo administracine byla pagal pareiškejos V. V. patikslinta skunda atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno miesto savivaldybei, treciajam suinteresuotam asmeniui UAB „(Duomenys neskelbtini)“ prašyma atnaujinti praleista termina skundui paduoti, administracinio akto panaikinimo, ipareigojimo atlikti veiksmus ir n u s t a t e:

2Kauno apygardos administraciniam teismui pareiškeja V. V. pateike patikslinta skunda ( b.l. 25-27, t.2), kuriuo ji prašo: Pripažinti negaliojanciu 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 255 "Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu" 1 d. 1.1. p., kuriuo pritarta sklypu prie turimu pastatu sumažintos apimties detaliesiems planams prie pastatu (Duomenys neskelbtini) esancio iki 9400 kv .m. žemes sklypo, kuris pietvakariuose ribojasi su Šiaures pr., vakaruose - su privaciomis valdomis, šiaureje - su valstybine žeme, rytuose - su UAB „Lauda" sklypu, privaciomis valdomis ir autoserviso sklypu, planui, bei 2.1. p., kuriuo Kauno apskrities viršininkui siulyta sudaryti ilgalaikes nuomos sutarti su UAB „Auto ABC"(žemes sklypas (Duomenys neskelbtini)); Ipareigoti Kauno miesto Savivaldybe pateikti Kauno apskrities viršininko administracijai informacija apie laisva neužstatyta žemes sklypa teritorijoje prie (Duomenys neskelbtini); Ipareigoti Kauno miesto Savivaldybe ir Kauno apskrities viršininko administracija per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos suformuoti žemes sklypo, i kuri jai turi buti atkurta nuosavybes teise, ribas, ijungiant i ši sklypa 600 kv.m. laisvos neužstatytos žemes, kuri pagal 1996-03-19 Kauno miesto Valdybos sprendimo Nr.255 1 d. 1.1. p buvo priskirta UAB „(Duomenys neskelbtini)" .

3Pareiškeja tai pat prašo atnaujinti skundo padavimo termina 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“ gincijimui. Pareiškejos atstove paaiškino, jog pareiškeja pasinaudojo privaloma išankstinio neteisminio ginco nagrinejimo tvarka. Kadangi praeje 4 metai, nera išsaugoti vokai, todel galima spresti, jog pareiškeja Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos 2009-03-07 rašta gavo kovo 9-10 d. Ieškinys buvo priimtas ir byla nagrinejama Kauno miesto apylinkes teisme nuo 2005 m. balandžio menesio, todel pareiškeja negalejo numatyti, kad Specialioji teiseju kolegija nustatys kitoki šio ginco teisminguma. Pareiškeja savo teisiu atžvilgiu buvo rupestinga ir atidi, tinkamai jas igyvendino – byla buvo užvesta operatyviai, gavus visus reikalingus dokumentus. Ji sažiningai klydo del teismo, kuris turi spresti ginca – taigi, kartu ir del terminu. Be to, pareiškeja kuri laika sirgo ir neturejo galimybes gincyti sprendimo, todel termina skundui paduoti praleido del svarbiu priežasciu.

4Atsakovo Kauno apskrities viršininko administracijos atstove praše termino neatnaujinti, kadangi pareiškejai 2004-11-22 raštu buvo pranešta apie gincijama administracini akta. Pareiškejos nurodytos termino praleidimo priežastys negaletu buti laikomos svarbiomis.

5Atsakovo Kauno miesto savivaldybes atstove praše termino neatnaujinti, kadangi apie gincijama akta pareiškeja buvo informuota 2004-11-22 raštu. Pati pareiškeja nurode, kad byloje esancius raštus ji gaudavo po 3 dienu ar po savaites laiko nuo juose nurodytu datu, kas leidžia daryti išvada, jog ir mineta rašta ji buvo gavusi. Tai patvirtina jos 2005-01-17 prašymas Kauno apskrities viršininkui Z. K. . Atmestinas pareiškejos argumentas, jog terminas turi buti atnaujintas, nes ji kreipesi i bendrosios kompetencijos teisma. Ieškinys, kuriame gincijamas sprendimas del detalaus plano patvirtinimo, buvo pateiktas tik 2005-04-18. Apie tai, kad detaliojo plano teisetumas gali buti gincijamas butent administraciniame teisme, pareiškeja buvo informuota Nacionalines žemes tarnybos prie žemes ukio ministerijos 2005-03-07 raštu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra ne karta pabrežes, kad kreipimasis i kitas institucijas, kuriems istatymai nesuteikia kompetencijos nagrineti atitinkamus administracinius gincus, paprastai nelaikytinas svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi (LVAT 2006-06-28 nutartis adm. b. Nr. A10-1098/2006). Pareiškeja naudojosi kvalifikuota teisine pagalba, ieškinys buvo parengtas advokato, todel negali teigti, jog pareiškejai truko teisiniu žiniu. Pirminiame ieškinyje nebuvo keliami civilinio teisinio pobudžio reikalavimai. Nesutinka su skundo argumentu, jog bendrosios kompetencijos teismuose nera taikomi terminai administraciniams aktams gincyti. Teismu praktikoje pripažistama, kad priežastimis, kuriu pagrindu gali buti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybes, kurios objektyviai trukde asmeniui istatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis i teisma, tai yra nepriklause nuo jo valios (LVAT 2009-10-12 nutartis adm.b. Nr. A-63-1014/09). Pareiškejos pateiktos gydytojo pažymos neirodo, kad butent del ligos pareiškeja negalejo tinkamai kreiptis i teisma. Mano, kad pareiškejos nurodytos termino praleidimo priežastys negali buti laikomos svarbiomis.

6Treciojo suinteresuotojo asmens UAB „(Duomenys neskelbtini)“ atstovai praše termino neatnaujinti, kadangi pareiškejai buvo žinoma apie gincijama sprendima 2004 m. gruodžio menesi (kaip matyti iš susirašinejimo medžiagos) ir terminas praleistas be svarbiu priežasciu.

7Terminas neatnaujintinas.

8Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teise kreiptis i teisma, kad butu apginta pažeista ar gincijama jo teise arba istatymu saugomas interesas (Konstitucijos 30 str.). Taciau specialus istatymas numato, kad teise kreiptis gynybos i teisma turi buti vykdoma istatymu nustatyta tvarka (ABTI 5 str. 1d.). Kreipimasis i teisma istatymu nustatyta tvarka, susijes su skundu padavimo administraciniam teismui terminais.

9Jeigu specialus istatymas ne

Nustatė

10kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du menesius nuo dienos, kai baigiasi istatymo ar kito teises akto nustatytas reikalavimo ivykdymo terminas (ABTI 33 str. 1d.).

11Tais atvejais, kai administracini akta skundžia ne asmuo, del kurio šis aktas tiesiogiai priimtas, o asmuo, manantis, jog skundžiamas aktas yra susijes ir su jo teisemis bei jas pažeidžia, skundo padavimo terminas skaiciuotinas ne nuo skundžiamo akto iteikimo dienos, o nuo sužinojimo apie toki akta dienos. Tokios ABTI 33 straipsnio 1 dalies nuostatu aiškinimo taisykles laikomasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(4)-455/2006; 2006 m. spalio 25 d. nutartis byloje Nr.AS(2)-437/2006; 2006 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr.AS(7)-301/2006; 2006 m. birželio 29 d. nutartis byloje Nr.AS(8)-249/2006; 2006 m. gegužes 4 d. nutartis byloje Nr.AS(5)-132/2006; 2005 m. kovo 24 d. nutartis byloje Nr.AS(7)-100/2005).

12Iš skundo ir pateiktu prie skundo dokumentu matyti, kad gincijamas 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“ priimtas ne pareiškejos V. V. atžvilgiu. 2004-11-22 Kauno miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento Urbanistikos skyriaus raštu Nr. 40-2-1740 ( b.l. 26, t. 1) pareiškeja buvo informuota apie tai, kad nagrinejant jos prašyma del žemes gražinimo, buvo išsiaiškinta, jog 1996-03-19 Kauno miesto valdyba sprendimu Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“ pritare iki 9400 kv. žemes sklypo (Duomenys neskelbtini) sumažintos apimties detaliajam planui ir pasiule Kauno apskrities viršininkui sudaryti ilgalaikes nuomos sutarti su UAB „(Duomenys neskelbtini)“. Šiame rašte tai pat nurodoma, kad pareiškejos norimas susigražinti 6,65 aro sodas, yra sklype (Duomenys neskelbtini), kuris suplanuotas ir patvirtintas minetu sprendimu. 2005-01-09 Kauno miesto savivaldybes administracijos Miesto pletros departamento Urbanistikos skyriaus raštu Nr. 40-2-21 ( b.l. 11, t. 1) pareiškeja buvo informuota apie tai, kad UAB „(Duomenys neskelbtini)“ naujo detaliojo plano nerengia, kadangi turi galiojanti 1996-03-19 Kauno miesto valdyba sprendima Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“, kuriuo remiantis Kauno apskrities viršininkas gali sudaryti su UAB „(Duomenys neskelbtini)“ 9400 kv.m. žemes sklypo (Duomenys neskelbtini) nuomos sutarti. Rašte nurodoma, kad pagal LR Vyriausybes 1997-09-29 nutarimo Nr. 1057 „Del Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo tvarkos ir salygu“ 70 punkto 5 pastraipa, žeme yra valstybes išperkama, jeigu ji pagal istatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose yra užimta pastatams, statiniams ir irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu žemes sklypu. Nors pareiškeja pripažista, jog byloje esancius raštus ji gaudavo po 3 dienu ar po savaites laiko nuo juose nurodytu datu, taciau nustatyti tiksliu ju gavimo datu byloje esanciais irodymais nera galimybes. Taciau byloje esantis 2005-01-17 pareiškejos V. V. Kauno apskrities viršininkui Z. K. adresuotas prašymas (b.l. 36, t.1), leidžia daryti negincijama išvada, jog gincijamas 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimas Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“ bei jo turinys pareiškejai V. V. veliausiai buvo žinomas 2005-01-17. Teismas laiko, kad termino eiga skundui paduoti skaiciuotina nuo nurodytos datos, t.y. 2005-01-17. Pareiškejos V. V. 2005-04-18 pasirašytas ieškinys Kauno miesto apylinkes teisme buvo gautas 2005-04-22 ( b.l. 3-6), t.y. praleidus istatymo nustatyta termina (ABTI 33 str. 1 d.). Kai civilineje byloje nagrinejami savarankiški reikalavimai, kuriu vieni yra civilinio teisinio, kiti – administracinio teisinio pobudžio, jiems atitinkamai turi buti taikomi ieškinio senaties ir administraciniu bylu teisenos terminai. Tokios terminu taikymo taisykles yra suformuluotos Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje (LAT 2008-02-25 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-134/2008). Be to, bylos medžiaga rodo, kad pareiškeja pradiniu ieškiniu byloje civilinio pobudžio reikalavimu nekele ( b.l. 5-6, t.1), o del detaliojo plano teisetumo gincijimo administraciniame teisme pareiškeja buvo informuota 2005-03-07 Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos raštu Nr. 3B-(7.5)-V-91-225 ( b.l. 9-10, t.1). Pažymetina tai, kad teises normomis nera nustatyta ikiteismine gincu del sprendimu, kuriais patvirtinami detalieji planai, nagrinejimo tvarka. Ta aplinkybe, kad pareiškeja susirašinejo su kitomis institucijomis ( b.l. 9-10, 25, 36, t.1), negali buti pripažinta, jog terminas skundui paduoti buvo praleistas del svarbiu priežasciu. Asmuo, prašantis atnaujinti termina, turi savo prašyma pagristi tokiomis aplinkybemis, kurios objektyviai kliude jam laiku ir tinkamai kreiptis i teisma del administracinio akto (jo dalies) panaikinimo. Sunki sveikatos bukle, kaip termino praleidimo priežastis, turi buti vertintina kartu su kitomis bylos aplinkybemis. Pareiškejos pateikti du medicininiai pažymejimai rodo, kad pareiškeja ambulatoriškai gydesi nuo 2005-02-03 iki 2005-02-23 ir nuo 2005-03-22 iki 2005-04-19 ( b.l. 57-58, t.2), taciau ligos vasario, kovo menesiais jos gaunamas darbo užmokestis nesikeite lyginant su sausio menesiu (b.l. 19, t.1), kas leidžia daryti išvada, jog liga neturejo itakos pareiškejos darbingumui, liga netrukde pareiškejai rinkti irodymus bylai, 2005-04-18 sudaryti su advokate atstovavimo sutarti bei pasirašyti ieškini ( b.l. 3-6, 8, 15-24, t. 2) ir tai neirodo, kad del sveikatos bukles pareiškeja pati ar per kitus asmenis negalejo tinkamai realizuoti savo teises ir laiku kreiptis i teisma. Kitu objektyviu priežasciu, sutrukdžiusiu paduoti skunda teismui, pareiškeja nenurodo.

13Konstatuojant, kad terminas skundui del skundžiamojo administracinio akto panaikinimo paduoti praleistas, nurodytos termino praleidimo priežastys negali buti laikomos svarbiomis – terminas neatnaujintinas, o skundo reikalavimai del ipareigojimo Kauno miesto Savivaldybe pateikti Kauno apskrities viršininko administracijai informacija apie laisva neužstatyta žemes sklypa teritorijoje prie (Duomenys neskelbtini), bei ipareigojimo Kauno miesto Savivaldybe ir Kauno apskrities viršininko administracija per tris menesius nuo teismo sprendimo isiteisejimo dienos suformuoti žemes sklypo, i kuri jai turi buti atkurta nuosavybes teise, ribas, ijungiant i ši sklypa 600 kv.m. laisvos neužstatytos žemes, kuri pagal 1996-03-19 Kauno miesto Valdybos sprendimo Nr.255 1 d. 1.1. p. buvo priskirta UAB „(Duomenys neskelbtini)", yra neatsiejamai susijes su reikalavimu pripažinti negaliojanciu 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 255 "Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu" 1 d. 1.1. p., kuriuo pritarta sklypu prie turimu pastatu sumažintos apimties detaliesiems planams prie pastatu (Duomenys neskelbtini) esancio iki 9400 kv .m. žemes sklypo, kuris pietvakariuose ribojasi su Šiaures pr., vakaruose - su privaciomis valdomis, šiaureje - su valstybine žeme, rytuose - su UAB „Lauda" sklypu, privaciomis valdomis ir autoserviso sklypu, planui, bei 2.1. p., kuriuo Kauno apskrities viršininkui siulyta sudaryti ilgalaikes nuomos sutarti su UAB „(Duomenys neskelbtini)"(žemes sklypas (Duomenys neskelbtini)), kuriam paduoti terminas neatnaujintinas, byla nutrauktina ABTI 101 str. 1 d. 6 p. tvarka.

14Vadovaudamasi ABTI 34 str. 1d., 3d., 101 str. 1d. 6 p., teiseju kolegija

Nutarė

15Atmesti prašyma atnaujinti praleista termina skundui del 1996 m. kovo 19 d. Kauno miesto valdybos sprendimo Nr. 255 „Del žemes sklypu prie turimu pastatu detaliuju planu“ gincijimo paduoti ir administracine byla pagal pareiškejos V. V. patikslinta skunda del sprendimo (jo dalies) pripažinimo negaliojanciu bei ipareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai