Byla A-2467-492/2016
Dėl įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra) dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tiksliosios mechanikos technologijos“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–13), prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – ir Ūkio ministerija) 2013 m. birželio 21 d. įsakymus Nr. 4-553 ir Nr. 4-554 (toliau – ir ginčijami įsakymai, Įsakymai).

5Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ 24 punkto nuostatose buvo įtvirtinta, kad UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ suteikiama iki 60 proc. dydžio finansinė parama iš Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų, įgyvendinant projektą UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“. Atsakovas 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 4-554 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-03-05 įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ pakeitimo“, pakeitė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programą, skyrimo“ ir pripažino netekusiu galios 24 punktą (toliau – ir Įsakymas Nr. 4-554). Atsakovas 2013 m. birželio 21 d. priėmė įsakymą Nr. 4-553 „Dėl Finansavimo ir administravimo sutarties Nr. S-VP2-2.1-ŪM-01-K-02-030 nutraukimo ir lėšų grąžinimo į valstybės biudžetą“. Pareiškėjo teigimu, minėtais įsakymais buvo pažeisti pareiškėjo teisėti lūkesčiai ir interesai, nes atsakovas priimdamas ginčijamus įsakymus pareiškėjui suteiktą Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą panaikino jau įgyvendintam pareiškėjo projektui. Nurodė, jog 2008 m. liepos 23 d. tarp pareiškėjo ir UAB „SEB lizingas“ buvo sudaryta finansinio lizingo sutartis (toliau – ir Lizingo sutartis), kurios pagrindu šalys susitarė, kad lizingo davėjas iš trečiojo asmens įgys ir pareiškėjui perduos lizingo objektą – multifunkcinį apdirbimo centrą MAZAK INTEGREX, o pareiškėjas, gavęs objektą, įsipareigojo mokėti Lizingo sutartyje nustatytas įmokas. Pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta 2008 m. rugsėjo 30 d. (toliau – ir Pirkimo sutartis), kurioje nustatyta, kad prekės perdavimo terminas – iki 2009 m. kovo 30 d. Pareiškėjas 2009 m. liepos 10 d. pateikė viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai (toliau – ir LVPA) paraišką Nr. VP2-2.1-ŪM-01-K-02-030 (toliau – ir Paraiška), kurioje nurodė, kad planuojama įsigyti ir įdiegti multifunkcinį apdirbimo centrą alkūninių velenų gamybai. Paraiškos pateikimo metu Lizingo sutarties vykdymas buvo sustabdytas. Pareiškėjas 2009 m. liepos 10 d. – 2009 m. liepos 27 d. pagal reikalavimus paskelbė ir įvykdė viešą konkursą įrangai įsigyti. 2009 m. liepos 24 d. buvo gautas tiekėjo pasiūlymas objektui (įrangai) įsigyti. Tarp pareiškėjo ir Lizingo davėjo 2009 m. rugpjūčio 17 d. buvo pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas, pagal kurį objektas buvo perduotas pareiškėjui. Pirmoji įmoka pagal Lizingo sutartį buvo numatyta ir atlikta 2009 m. rugpjūčio 26 d. LVPA 2009 m. lapkričio 9 d. atliko neplanuotą pareiškėjo įgyvendinamo Projekto patikrą, kurią atlikusi surašė patikros lapą Nr. 030/01, kuriuo patvirtino, kad jokių pažeidimų nenustatyta. Tačiau jau 2010 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. R4-16842(13.3.13-92) LVPA pareiškėją informavo, kad yra pradėtas įtariamo pažeidimo tyrimas dėl prielaidos, kad su mokėjimo prašymais deklaruotos išlaidos galimai buvo patirtos ir apmokėtos iki Projekto paraiškos registravimo dienos. LVPA atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą nustatė, kad pareiškėjas Projekto vykdymo metu pažeidimų nepadarė. Tuo pagrindu pareiškėjas 2010-2012 metais faktiškai įgyvendino Projektą ir pateikė galutinį mokėjimo prašymą. LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. parengė pakartotinio galimo pažeidimo tyrimo išvadą (toliau – ir Išvada), kurioje konstatavo pažeidimus. Pareiškėjas dėl priimtos Išvados su skundu 2013 m. sausio 8 d. kreipėsi į Finansų ministeriją, kuri 2013 m. kovo 15 d. priėmė sprendimą Nr. (24.16-02)-5K-1300359-6K-1302649, kuriuo pareiškėjo skundo netenkino. LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. Išvados pagrindu atsakovas priėmė skundžiamus įsakymus. Nesutikdamas su priimtais įsakymais pareiškėjas pažymėjo, kad LVPA priimdama Išvadą pažeidė Viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 363 straipsnio 2 dalį, nes antrą kartą ištyrusi tas pačias aplinkybes ir priėmusi priešingą sprendimą pirmajai išvadai, negalėjo teikti siūlymo dėl sutarties nutraukimo ir paramos lėšų grąžinimo. Nesutiko, kad tiek LVPA, tiek atsakovas Lizingo sutarties sudarymo momentą klaidingai sieja su Projekto vykdymo pradžios terminu. Pareiškėjo teigimu, esminis Lizingo sutarties požymis yra lizingo objekto faktinis perdavimas lizingo gavėjui, o tuo tarpu LVPA Išvadoje ir Finansų ministerijos išvadoje teigiama, jog Lizingo sutarties sudarymo faktas, nevertinant objekto perdavimo, suponuoja galimybę pareiškėjui valdyti ir naudoti lizingo objektą verslo tikslais ir savaime sukuria įmonei ekonominę naudą. Atkreipė dėmesį, kad objektas pareiškėjui buvo perduotas ne anksčiau, kaip po 2009 m. rugpjūčio 17 d., kai Paraiška buvo pateikta 2009 m. liepos 10 d. Minėtais argumentais nepagrįstomis vertino ir atsakovo išvadas, kad Lizingo sutartis, pati savaime, nevertinant objekto perdavimo, sukuria įmonei ekonominę vertę. Pabrėžė, kad atsižvelgiant į faktines aplinkybes (patikrinimo metu pažeidimų nebuvo konstatuota, pareiškėjas nuo pat Paraiškos pateikimo glaudžiai bendradarbiavo su LVPA ir t. t.) pareiškėjas veikė sąžiningai, todėl turėjo pagrindo manyti, kad parama naudojama teisėtai.

6Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimo (I t. b. l. 89–94) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Nurodė, kad skundžiami įsakymai, atsižvelgiant į LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. Išvadą buvo priimti vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės) 198 punkto redakcija, galiojusia nuo 2012 m. gegužės 17 d. Vadovaujantis minėta Taisyklių 198 punkto redakcija, įgyvendinančios institucijos (šiuo atveju LVPA) sprendimo dalis dėl pažeidimo konstatavimo ir netinkamos finansuoti išlaidų sumos ministerijos negali būti keičiama, t. y. privaloma. Todėl Ministerija gavusi LVPA Išvadą, ją išnagrinėjo ir nekeisdama nustatyto pažeidimo apimties, turinio, atsižvelgdama į pateiktą pasiūlymą, priėmė Taisyklių 198.1 punkte numatytą sprendimą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepimo (I t. b. l. 106–112) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti.

8Nurodė, kad remiantis faktinių aplinkybių visuma buvo nustatyta, kad pareiškėjas pažeidė Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ įgyvendinimo priemonės „Lyderis LT“, projektų finansavimo sąlygų aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009-03-20 įsakymu Nr. 4-102 (toliau – ir Aprašas)) 16.5 ir 23 punktus bei tarp pareiškėjo, Ūkio ministerijos ir LVPA 2010 m. birželio 22 d. pasirašytos Projekto „UAB Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ finansavimo ir modernizavimo sutarties (toliau – ir Finansavimo sutartis) specialiųjų sąlygų 3.1 ir bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktus. Nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad LVPA išvada dėl 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimu pradėto įtariamo pažeidimo tyrimo laikytina viešojo administravimo subjekto administraciniu sprendimu VAĮ 363 straipsnio prasme. Šiuo aspektu nurodė, kad nei 2010 m. lapkričio 16 d. sprendimas, nei 2012 m. gruodžio 18 d. sprendimas dėl nustatyto pažeidimo, išdėstytas LVPA 2012 m. gruodžio 12 d. pažeidimo tyrimo išvadoje, nėra individualus administracinis aktas, kaip jis apibrėžiamas VAĮ 8 straipsnyje. Pažymėjo, kad pareiškėjui teisinės pasekmės atsirado Ūkio ministrui priėmus skundžiamus įsakymus. Nepagrįstais vertino ir pareiškėjo argumentus, kad LVPA antrą kartą ištyrusi tas pačias aplinkybes ir priėmusi priešingą sprendimą pirmajam, t. y. jau nustačiusi pažeidimą, negalėjo Išvadoje teikti siūlymo dėl Projekto finansavimo ir administravimo sutarties nutraukimo ir išmokėtų paramos lėšų grąžinimo. Nurodė, kad pirmasis pažeidimo tyrimas buvo atliktas pagal tuo metu esančius duomenis, tačiau jau atliekant antrąjį tyrimą buvo gauti AB „SEB lizingas“ dokumentai, kurie situacijos vertinimą pakeitė iš esmės. Pažymėjo, kad atliekant pirmąjį tyrimą pažeidimai nebuvo nustatyti tik todėl, kad pareiškėjas sąmoningai klaidino LVPA, nes tinkamai nebendradarbiavo bei slėpė faktą, kad priemonių įrangai įsigyti ėmėsi dar iki paraiškos pateikimo. Pabrėžė, kad atliekant antrąjį patikrinimą LVPA laikėsi ir nepažeidė įstatymų ir kitų teisės aktų. Dėl pareiškėjo argumentų, kad iki Paraiškos registravimo momento (2009-07-10) nepatyrė jokių išlaidų, susijusių su Paraiškoje nurodytu projektu, pažymėjo, kad, kaip nustatyta 2012 m. gruodžio 12 d. pažeidimo tyrimo metu, pareiškėjas LVPA pateikė skirtingas Lizingo sutarties mokėjimų grafiko – sąskaitos (EUR) versijas, t. y. Lizingo sutarties versiją, kurioje nurodyta pradinės įmokos 360 038,10 Lt data 2009 m. rugpjūčio 26 d. ir kitą Lizingo sutarties versiją, kurioje pradinės įmokos 360 038,10 Lt data nurodyta 2008 m. rugpjūčio 15 d. Tyrimo medžiaga taip pat nustatyta, kad pareiškėjas pagal Lizingo sutartį administracinį mokestį 1042,74 (EUR) sumokėjo 2008 m. rugsėjo 24 d., o 360 038,10 Lt pradinės įmokos užskaitymas buvo atliktas 2008 m. rugpjūčio 19 d., t. y. iki Paraiškos pateikimo momento, o ne 2008 m. rugpjūčio 26 d., kai nurodė pareiškėjas. Be to, pareiškėjas sąskaitos išrašą pateikė tik nuo 2008 m. rugsėjo 30 d., t. y. po to, kai buvo atliktas pradinės įmokos užskaitymas. Taip pat buvo nustatyta, kad administracinis mokestis pagal Lizingo sutartį buvo sumokėtas iš kitos sąskaitos.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepimo (II t. b. l. 140–151) argumentais prašė pareiškėjo skundą atmesti. Pažymėjo, kad LVPA projekto vertinimo ir įgyvendinimo veiksmus atliko pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Ministerijos teigimu, dėl pareiškėjos sudarytos Lizingo sutarties ir jos teisinių pasekmių, laikytina, kad Projektas pradėtas įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, t. y. pažeidžiant Aprašo 16.5 punkto reikalavimus. Taip pat, Ministerijos teigimu, nagrinėjamu atveju Ūkio ministerija neturi įgaliojimų pakeisti nustatyto pažeidimo turinio bei kvestionuoti LVPA siūlomos finansinės korekcijos dydžio. Atitinkamai darė išvadą, kad Ūkio ministerijos įsakymai atitinka teisės aktų reikalavimus.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

12Teismas nustatė, kad atsakovo įsakymų priėmimą nulėmė LVPA konstatuoti Aprašo 16.5 ir 23 punktų reikalavimų, taip pat tarp pareiškėjo, Ūkio ministerijos ir LVPA 2010 m. birželio 22 d. pasirašytos Projekto UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ finansavimo ir modernizavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.1, 10.4 ir bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktų pažeidimai.

13Aprašo 16.5 punkte nustatyta, kad Projektas tinkamas finansuoti pagal priemonę gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau, nei po paraiškos registravimo dienos, kaip nustatyta Komisijos reglamento Nr. 800/2008 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki finansavimo skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Aprašo 23 punkte taip pat nustatyta, kad tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos nuo paraiškos registravimo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos. Projekto „UAB Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ finansavimo ir modernizavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte nustatyta, kad Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra 2009 m. liepos 10 d. Sutarties specialiųjų sąlygų 10.4 punkte įtvirtinta, kad Projekto vykdytojas privalo teikti tikslią ir teisingą informaciją apie Projekto įgyvendinimą, jo metu kilusius sunkumus, problemas bei kitą informaciją. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4. punktas taip pat pažymi, kad tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik tokios Projekto išlaidos, kurios patirtos ne anksčiau kaip Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau kaip Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga.

14Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertino, kad kompensuotinomis išlaidomis galėtų būti pripažintos tik tos išlaidos, kurios patirtos nuo 2009 m. liepos 10 d. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos nustatyta, kad Projektas „UAB Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ pareiškėjo buvo pradėtas įgyvendinti kur kas anksčiau, nei nustatyta teisės aktais. Įvertinęs AB „SEB lizingas“ pateiktą 2009 m. rugpjūčio 17 d. Pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PP 2008-070366 Pakeitimą Nr. 1, kuriuo buvo pakeista 2008 m. rugsėjo 30 d. Pirkimo-pardavimo sutartis ir kuris, be kita ko įrodo, kad pirkėjas (pagal Lizingo sutartį AB „SEB lizingas“) pardavėjui (UAB „Proftools Machines“) 2008 m. spalio 1 d. sumokėjo 104 274,24 EUR (360 038,09 Lt) (I t. b. l. 184) ir 2009 m. vasario 4 d. atitinkamai sumokėjo 364 959,84 EUR (1 260 133,34 Lt) (I t. b. l. 185), teismas darė išvadą, kad LVPA pagrįstai nustatė, jog pareiškėjo pagal Projektą prašomos kompensuoti išlaidos yra patirtos dar iki Paraiškos registravimo dienos. Iš byloje esančio AB „SEB banko“ Finansinio lizingo sutarties mokėjimų grafiko (Versija Nr. 1, II t. b. l. 79) nustatyta, kad pareiškėjas dar 2008 m. rugpjūčio 15 d., t. y. iki Paraiškos pateikimo dienos (2009-07-10) pervedė bankui pagal Lizingo sutartį 360 038,10 Lt. Pareiškėjo su skundu į bylą pateiktas AB „SEB banko“ Finansinio lizingo sutarties mokėjimų grafikas (Versija Nr. 7, I t. b. l. 38), kuriuo pareiškėjas grindžia argumentus dėl išlaidų neturėjimo iki Paraiškos pateikimo dienos, nelaikytas išlaidų neturėjimą iki Paraiškos pateikimo dienos pagrindžiančiu įrodymu.

15Teismas sutiko su LVPA atsiliepime išdėstytais argumentais, jog tyrimo išvada nagrinėjamo ginčo kontekste nelaikytina individualiu administraciniu aktu ar administraciniu aktu, nes išvadose nėra numatytų privalomų įpareigojimų pareiškėjui, todėl atitinkamai, tokio tipo dokumentas nesukelia ir teisinių pasekmių. Teisines pasekmes nagrinėjamu atveju pareiškėjui sukelia atsakovo priimti įsakymai. Todėl teismas sprendė, kad LVPA, priimdama antrąją išvadą, nepažeidė VAĮ 363 straipsnio 2 dalies nuostatų. Šiuo aspektu taip pat pažymėta, kad pirmoji tyrimo išvada (2010-12-14) buvo priimta įvertinus tuo metu pareiškėjo pateiktus dokumentus (AB SEB banko Finansinio lizingo sutarties mokėjimų grafikas, Versija Nr. 7, I t. b. l. 38 bei AB SEB banko lizingas PVM sąskaita-faktūra Nr. PD Nr. 09172792, I t. b. l. 49), todėl iš pateiktų dokumentų nustačius, kad finansiniai mokėjimai buvo atlikti po 2010 m. liepos 10 d., LVPA nebuvo pagrindo daryti priešingą išvadą. Tuo tarpu atliekant antrąjį patikrinimą ir nustačius naujas aplinkybes (naujas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai nebuvo pateikti pirmojo tyrimo metu), patvirtinančias, kad finansiniai mokėjimai, susiję su įrangos įsigijimu, buvo atlikti dar iki Paraiškos pateikimo dienos, LVPA pagrįstai konstatavo padarytus teisės aktų pažeidimus. Pabrėžta, jog teisės aktuose nenustatyta, kad tyrimas gali būti atliktas tik vieną kartą. Priešingai, teisės aktuose įtvirtinta bendra nuostata, kad LVPA turi pareigą viso projekto įgyvendinimo metu tikrinti, ar projekto veikla atitinka teisės aktais nustatytas tinkamumo finansuoti sąlygas. Todėl, kaip ir nagrinėjamu atveju, LVPA turėdama pagrindą (gauti nauji dokumentai) atlikti antrąjį tyrimą, veikė teisės aktuose reglamentuota tvarka. Tuo tarpu teisingumo ir protingumo principams prieštarautų sprendimas, jei antrosios išvados priėmimas būtų pripažintas prieštaraujančiu pareiškėjo minimai VAĮ 363 straipsnio 2 dalies nuostatai tik dėl to, kad antroji išvada priimta priešinga pirmajai.

16Teismas vertino, jog nustačius, kad įmokos pagal Lizingo sutartį buvo padarytos dar iki Paraiškos pateikimo dienos, Išvadoje pagrįstai konstatuota, kad Lizingo sutartį pradėjus įgyvendinti iki Paraiškos pateikimo dienos buvo pažeistas Aprašo 16.5 punkto reikalavimas.

17Atsižvelgęs į byloje nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą teismas darė išvadą, kad pareiškėjas prašomas finansuoti išlaidas pagal Lizingo sutartį patyrė dar iki Paraiškos pateikimo dienos (2010-07-10), todėl pagrįstai buvo konstatuoti Aprašo 16.5 ir 23 punktų reikalavimų, taip pat tarp pareiškėjo, Ūkio ministerijos ir LVPA 2010 m. birželio 22 d. pasirašytos Projekto „UAB Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ finansavimo ir modernizavimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.1, 10.4 ir bendrųjų sąlygų 3.1.4 punktų pažeidimai. Paraiškos vertinimo metu LVPA laikėsi Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir vertinimo procedūrų reikalavimų ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Atitinkamai Ūkio ministerija, kuriai teisės aktais nesuteikta teisė keisti įgyvendinančiosios institucijos (šiuo atveju LVPA) nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgiant į LVPA pateiktą pasiūlymą, teisėtai ir pagrįstai priėmė sprendimą įformintą Įsakymais Nr. 4-553 ir Nr. 4-554 (Taisyklių 198.1 p.).

18III.

19Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos technologijos“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą ir grąžinti administracinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus ir tirti aplinkybes, sietinas su pareiškėjo galimybėmis pagrįstai manyti, jog finansinę paramą jis gauna ir naudoja teisėtai, tačiau šios pareigos neįvykdė. Be to, teismas nenustatė, kokius konkrečiai neteisingus duomenis pareiškėjas tariamai teikė LVPA. Tvirtina, kad pareiškėjas visada teikė visus LVPA prašomus dokumentus. Pažymi, kad Agentūra viso Projekto įgyvendinimo metu žinojo apie Lizingo sutarties sudarymo datą, tačiau nebuvo pakankamai aktyvi, siekdama nustatyti visas Lizingo sutarties ir Pirkimo sutarties sudarymui ir vykdymui reikšmingas aplinkybes. Pareiškėjas viso Projekto įgyvendinimo metu vadovavosi išimtinai LVPA nurodymais, pats neturėjo teisės ir/ar pagrindo spręsti dėl konkrečių duomenų ir/ar dokumentų reikšmės LVPA atliekamiems tyrimams. Jokių pastabų dėl sutarčių sudarymo ir jų įtakos vertinant Projekto teisėtumą Agentūra nereiškė, taip sudarydama prielaidas pareiškėjui manyti, kad jis nepažeidžia Aprašo, Taisyklių ir Paramos sutarties nuostatų. Teigia, kad teismas netyrė LVPA atlikto pirmojo patikrinimo ir išvados surašymo aplinkybių, nenustatė, kad pareiškėjas būtų vengęs teikti duomenis ar slėpęs informaciją. Aplinkybę, kad viso Projekto laikotarpiu pareiškėjas elgėsi sąžiningai ir siekė kuo ekonomiškesniu būdu sau ir paramos davėjui įgyvendinti Projektą patvirtina tai, kad pareiškėjas savo iniciatyva kreipėsi į Ūkio ministeriją dėl Projekto įgyvendinimui skirtų lėšų dalies grąžinimo ir 2011 m. birželio 13 d. į ministerijos sąskaitą pervedė 277 597,15 Lt. Pažymi, kad pareiškėjas pagrįstai tikėjosi, jog finansinės paramos lėšos naudojamos efektyviai ir tinkamai ir pagal paskirtį. Pareiškėjas sukūrė 19 naujų darbo vietų, 2012 m. pareiškėjo užsakymai išaugo 32 proc. lyginant su 2011 m.; pareiškėjas į Projektą investavo daugiau nei 2 mln. nuosavų lėšų, 2009 m. liepos 10 – 2012 m. rugsėjo 30 d. sumokėjo daugiau nei 1,6 milijono mokesčių į valstybės biudžetą. Teigia, kad teismas neįvykdė LVAT 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A624-1003/2014, nurodymo išspręsti Finansų ministerijos sprendimo teisėtumo klausimą.

21Atsakovas Ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti.

22Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde neteikia jokių argumentų, susijusių su ginčijamo Ūkio ministerijos įsakymo teisėtumu ir pagrįstumu. Mano, kad ginčijamas įsakymas atitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio reikalavimus, yra pagrįstas ir teisėtas. Laikosi pozicijos, kad Finansų ministerijos sprendimo nagrinėjimas neturi jokios įtakos byloje. Nesutinka, kad LVAT 2014 m. rugsėjo 9 d. nutartimi, priimta administracinėje byloje Nr. A624-1003/2014, pateikė tiesioginį nurodymą dėl Finansų ministerijos sprendimo, kadangi teismo nutartyje yra vartojami žodžiai „gali būti“ patikrinamas Finansų ministerijos sprendimas.

23Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą atmesti.

24LVPA pažymi, kad Aprašo nuostatos yra skirtos pareiškėjams ir institucijoms, kurios atliks vertinimą ir atranką, todėl jo nuostatos, tame tarpe ir 16.5 punkto reikalavimas turėjo būti žinomas pareiškėjui. Tvirtina, kad pareiškėjas suklaidino Agentūrą 2009 m. rugpjūčio 3 d. rašte nurodydamas, kad veiklos „Įrangos įsigijimas ir technologijų diegimas“ dalis pradėta įgyvendinti 2009 m. liepos 10 d., kadangi vėliau LVPA nustatė, jog ši informacija neatitinka tikrovės, t. y. Projekto veikslas pareiškėjas pradėjo iki paraiškos registravimo (2009-07-10). LVPA pažymi, kad paraiškos vertinimo metu Agentūrai nebuvo žinoma apie Lizingo sutartį, ši aplinkybė paaiškėjo vėliau, vykdant Finansavimo sutartį, ir LVPA nedelsdama ėmėsi pažeidimo tyrimo veiksmų. Pirmojo pažeidimo tyrimo metu pažeidimas nenustatytas, kadangi pareiškėjas 2010 m. gruodžio 7 d. pateikė Agentūrai klaidinančią informaciją – nurodė, kad iki paraiškos pateikimo nebuvo patyręs jokių išlaidų. LVPA negali žinoti, kokia konkrečia su projektu susijusia informacija disponuoja pareiškėjas. Pareiškėjui buvo žinoma dėl kokių aplinkybių pradėtas tyrimas ir jis neabejotinai turėjo suprasti, kokios informacijos prašo Agentūra. Antrasis tyrimas buvo inicijuotas įtarus, kad pirmojo patikrinimo metu pareiškėjas pateikė ne visą informaciją. Pareiškėjo siekį suklaidinti Agentūrą patvirtina 2012 m. gruodžio 12 d. pažeidimo tyrimo metu nustatyti faktai, kad egzistuoja dvi skirtingos Lizingo sutarties mokėjimų grafiko sąskaitos versijos ir, kad pirmojo pažeidimo tyrimo metu pareiškėjas pateikė Agentūrai tik vieną iš dviejų sąskaitų, nepateikdamas 2008 m. rugpjūčio 15 d. sąskaitos 360 038,10 Lt sumai. Klaidindamas teismą pareiškėjas pateikė teismui sąskaitos išrašą tik nuo 2008 m. rugsėjo 30 d., po to, kai buvo atliktas pradinės įmokos užskaitymas. Tvirtina, kad ir kiti pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodyti argumentai (dėl sukurtų darbo vietų, sumokėtų mokesčių ir pan.) nepaneigia fakto, kad finansavimą Projektui pareiškėjas gavo neturėdamas tam teisinio pagrindo. Nurodo, kad teisės aktai neriboja kiek kartų LVPA turi teisę tirti galimus ES finansavimo pažeidimus. Pažeidimo nenustatymas nereiškia, kad vėliau, disponuojant išsamesne informacija, pažeidimas negalės būti nustatomas. Mano, kad pirmosios instancijos teismui nustačius, jog pareiškėjo argumentai dėl pažeidimo tyrimo išvados yra nepagrįsti, todėl skundas dėl išvados pagrindu priimto Ūkio ministerijos sprendimo atmestinas, nėra pagrindo atskirai pasisakyti dėl Finansų ministerijos sprendimo, juo labiau, kad jokių atskirų argumentų dėl šio sprendimo pareiškėjas nėra nurodęs.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ūkio ministro įsakymų, kuriais pareiškėjo vykdyto projekto „UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ gamybos modernizavimas“ išlaidų suma (2 534 000 Lt, iš kurių 1 520 400 Lt ES finansinės paramos lėšos) pripažintos netinkamomis finansuoti ir pareiškėjas įpareigotas per nustatytą terminą grąžinti 1 490 023,94 Lt ES finansinės paramos lėšų.

28Pareiškėjui UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 4-170 buvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788, 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-01-K priemonę „Lyderis LT“ projekto „UAB „TIKSLIOSIOS MECHANIKOS TECHNOLOGIJOS“ gamybos modernizavimas“ (VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2010 m. sausio 22 d. paraiškos kodas VP2-2.1-ŪM-01-K-02-030 Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (ar) valstybės biudžeto finansavimui gauti vertinimo rezultatų ataskaita Nr. 1688) kapitalo formavimo išlaidoms padengti – iki 2 123 727,00 (dviejų milijonų vieno šimto dvidešimt trijų tūkstančių septynių šimtų dvidešimt septynių) litų finansavimo, finansavimo dalis (intensyvumas) – iki 60,00 proc. iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos (ES lėšos) (programos kodas – 01 105), priemonės kodas 115_111, funkcinės klasifikacijos kodas 04.09.01.03, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03; įgyvendinimui.

29Su pareiškėju 2010 m. birželio 22 d. buvo sudaryta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis, kurią pasirašė Ūkio ministerijos, Agentūros ir UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ įgalioti atstovai. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punkte numatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. liepos 10 d. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtina nuostata, kad tinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis gali būti pripažintos tik tokios išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau kaip Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga.

30Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintos nuostatos teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 4-102 patvirtintas VP2-2.1-ŪM-01 priemonės „LYDERIS LT“ projekto finansavimo sąlygų aprašas, kurio 16.5 punktas nustato, kad Projektas, tinkamas finansuoti pagal priemonę gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau, nei po paraiškos registravimo dienos, kaip nustatyta Komisijos reglamento Nr. 800/2008 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos registravimo dienos iki finansavimo skyrimo yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas. Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/2008 8 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms skiriama pagalba, kuriai taikomas šis reglamentas, laikoma turinti skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti projektą ar veiklą, gavėjas pateikia paraišką dėl pagalbos konkrečiai valstybei narei.

31Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai paraišką dėl Projekto pateikė 2009 m. liepos 10 d. Po 2010 m. birželio 22 d. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo buvo paskelbtas konkursas multifunkcinėms apdirbimo staklėms su gamybos technologine dalimi įsigyti. Pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas UAB „Proftools Machines“, su kuriuo 2009 m. liepos 29 d buvo pasirašyta pirkimo sutartis (II t., b. l. 126-128).

32Projekto vykdytojas 2010 m. rugsėjo 6 d. pateikė Agentūrai mokėjimo prašymą Nr. MP002 ir konkurso pirkimo dokumentus. Agentūra 2010 m. lapkričio 6 d. informavo projekto vykdytoją apie neplaninę patikrą Nr. 030/01, kurios metu nustatyta, kad pareiškėjas 2008 m. liepos 23 d. sudarė su AB „SEB lizingas“ lizingo sutartį Nr. 2008-070366 ir pasirašė mokėjimų grafiką. Pareiškėjas teikė dokumentus, pagal kuriuos pirmoji lizingo įmoka už AB „SEB lizingas“ įsigytą multifunkcinį apdirbimo centrą „Mazak Integrex“ buvo sumokėta 2009 m. rugpjūčio 26 d. Atsižvelgiant į tai pažeidimo tyrimas buvo baigtas, pažeidimas nenustatytas ir mokėjimo prašymo Nr. MP002 išlaidos apmokėtos. Tačiau vėliau nagrinėjant minėto mokėjimo prašymo išlaidas pagrindžiančius dokumentus nustatyta, kad pareiškėjas patikrinimo Nr. 030/01 metu pateikė kitus dokumentus, nei buvo pridėti prie mokėjimo prašymo Nr. MP002, t. y. kitą lizingo sutarties pakeitimą ir kitą mokėjimų grafiko - sąskaitos versiją, pagal kurią pirmoji įmoka pagal lizingo sutartį sumokėta 2008 m. rugpjūčio 15 d. Nustatyta, kad pareiškėjo kartu su mokėjimo prašymu Nr. MP002 pateikta 2009 m. rugpjūčio 26 d. sąskaita faktūra yra visai turto kainai. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes Agentūra 2012 m. rugsėjo 27 d. atliko planinę patikrą, kurios metu nustatė, kad AS SEB lizingas 360 038,10 Lt užskaitymą pagal lizingo sutartį atliko 2008 m. rugsėjo 19 d., sąskaita faktūra buvo išrašyta 2009 m. rugpjūčio 26 d. Projekto vykdytojas 2008 m. rugsėjo 24 d. sumokėjo 3 600,37 Lt administracinį mokestį ir pradinę įmoką. Agentūra taip pat nustatė, kad pareiškėjas 2008 m. rugsėjo 30 d. pasirašė pirkimo sutartį su AB SEB lizingas ir UAB „Proftools machines“ dėl multifunkcinio apdirbimo centro „Mazak Integrex“ pirkimo, pagal kurią pardavėjas įsipareigojo perduoti prekę pirkėjo nuosavybėn iki 2009 m. kovo 30 d. Tyrimo metu nustatyta, kad SEB lizingas iki Paraiškos pateikimo dienos sumokėjo prekės pardavėjui didžiąją dalį kainos.

33Atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytas aplinkybes Agentūra pripažino, kad pareiškėjas pažeidė Aprašo 16.5 punkto nuostatą, draudžiančią projektą, kuriam prašoma finansavimo, pradėti įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos, Aprašo 23 punktą, numatantį, kad tinkamomis finansuoti projekto išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių ir Aprašo reikalavimus, patirtos nuo paraiškos registravimo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, Projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiųjų sąlygų 3.1 punktą, kuriame numatyta Projekto veikų įgyvendinimo pradžia – 2009 m. liepos 10 d., 10.4 punktą įpareigojantį projekto vykdytoją teikti tikslią ir teisingą informaciją apie Projekto įgyvendinimą, ir Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtiną nuostatą, kad tinkamomis finansuoti Projekto išlaidomis gali būti pripažintos tik tokios išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta Projekto veikų įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau kaip Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga.

34Agentūros išvados pagrindu buvo priimti ginčijami ūkio ministro įsakymai.

35Pirmosios instancijos teismas ginčijamus įsakymus laikė pagrįstais ir teisėtais. Sprendė, kad Agentūra pagrįstai pripažino pareiškėją pažeidus anksčiau paminėtas Aprašo ir Sutarties nuostatas.

36Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia, kad teismas nenagrinėjo bylos tuo aspektu, ar pareiškėjas buvo sąžiningas, t. y. pagrįstai manė, jog finansinę paramą naudoja teisėtai. Pareiškėjo manymu, jo nurodyti argumentai, byloje esantys duomenys, leidžia daryti išvadą, kad pareiškėjas tikėjo sąžiningai naudojantis finansinę paramą. Pareiškėjas teigia aktyviai bendradarbiavęs su Agentūra, teikęs visus jos prašomus dokumentus. Teigia, kad Agentūra, nuo pat pradžių žinodama lizingo sutarties egzistavimo faktą, tačiau jokių pastabų dėl to neteikdama, leido pareiškėjui tikėtis, kad pirkimo sutarties sudarymas ir vykdymas nepažeidžia teisės aktų ir Sutarties nuostatų. Teismas nevertino aplinkybių, patvirtinančių, kad projekto vykdytojas siekė projektą įgyvendinti kuo ekonomiškesniu sau ir paramos davėjui būdu. Nurodo, kad teismas neįvykdė LVAT 2014 m. rugsėjo 9 d. nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A624-1003/2014, nurodymo išspręsti Finansų ministerijos sprendimo teisėtumo klausimą.

37Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2008 m. liepos 23 d. pasirašė su AB SEB banko lizingu lizingo sutartį, kuria SEB lizingas įsipareigojo įgyti nuosavybės teise iš pareiškėjo nurodyto pardavėjo turtą (multifunkcinį apdirbimo centrą Mazak Integrex) ir perduoti jį pareiškėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis pareiškėjui nuosavybės teise. Pagal lizingo sutarties priedą (mokėjimų grafiką) pirmoji įmoka pagal lizingo sutartį (360 038,10 Lt) turėjo būti atlikta 2008 m. rugpjūčio 15 d. (II t. b. l. 79). Pirmąją pareiškėjo sumokėtą įmoką (360 038,10 Lt) pagal lizingo sutartį lizingo davėjas įskaitė 2008 m. rugsėjo 19 d. (II t., b. l. 56). 2008 m. rugsėjo 30 d. AB SEB lizingas, UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ ir UAB „Proftools machines“ pasirašė pirkimo-pardavimo sutartį (I t., b. l. 187-189), kuria susitarė dėl multifunkcinio apdirbimo centro Mazak Integrex pirkimo. Šalys susitarė, kad pirkėjas (AB SEB lizingas) mokės už prekę tokia tvarka: 104 274,24 Eur (360 038,09 Lt) – per tris darbo dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos, 364 959,84 Eur (1 260 133,34 Lt) – per tris dienas nuo pardavėjo raštiško pranešimo, kad prekė yra pagaminta ir paruošta išsiuntimui, bei prekės eksporto licencijos kliento (UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“) vardu gavimo dienos; 52 137,12 Eur pirkėjas įsipareigojo sumokėti per 3 darbo dienas nuo pasirašyto prekės priėmimo-perdavimo akto bei originalios sąskaitos faktūros gavimo dienos. 2009 m. rugpjūčio 17 d. šalys susitarė dėl pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo, be kita ko, pakeisdamos įmokų mokėjimo tvarką ir susitardamos, kad 104 274,24 Eur (360 038,09 Lt) pirkėjas sumokėjo pardavėjui 2008 m. spalio 1 d., 364 959,84 Eur (1 260 133,34 Lt) pirkėjas sumokėjo pardavėjui 2009 m. vasario 4 d., 56 555,52 Eur (195 274,90 Lt) pirkėjas įsipareigojo sumokėti per 3 darbo dienas nuo pasirašyto prekės priėmimo-perdavimo akto bei originalios sąskaitos faktūros gavimo dienos. Taigi byloje nustatytos faktinės aplinkybės neginčijamai patvirtina faktą, kad Projektas buvo pradėtas įgyvendinti iki paraiškos registravimo dienos. Konkursas multifunkcinių apdirbimo staklių įsigijimui viešųjų pirkimų būdu buvo paskelbtas pareiškėjui jau susitarus su UAB „Proftools machines“ dėl šio įrenginio įsigijimo, t. y. sudarius 2008 m. rugsėjo 30 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. PP 2008-070366, kuri buvo pradėta įgyvendinti, bei sudarius ir pradėjus įgyvendinti lizingo sutartį. Su tuo pačiu pardavėju, t. y. UAB „Proftools machines“ pareiškėjas dėl tos pačios prekės įsigijimo 2009 m. liepos 29 d. sudarė viešųjų pirkimo sutartį. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie pareiškėjo veiksmai negali būti vertinami kaip sąžiningi.

38Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) N. 1260/1999, 98 straipsnio 1 dalis numato, kad valstybės narės visų pirma atsako už pažeidimų nagrinėjimą ir turi imtis priemonių, jei esama įrodymų, kad yra pokyčių, kurie daro poveikį veiksmų ar veiksmų programų įgyvendinimo ar kontrolės pobūdžiui ar sąlygoms, ir jos atsako už reikiamą finansinį koregavimą. Valstybė narė atlieka reikiamą finansinį koregavimą, susijusį su veiksmuose arba veiksmų programose nustatytais pavieniais ar sistemingais pažeidimais. Koregavimą valstybė narė atlieka panaikindama visą valstybės finansinį įnašą ar jo dalį veiksmų programai. Valstybė narė atsižvelgia į pažeidimų pobūdį, svarbą ir fondų finansinius nuostolius (98 str. 2 d.).

39Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999, 17 straipsnio 2 dalis nustato, kad nepažeidžiant valstybių narių atsakomybės už pažeidimų nustatymą ir taisymą bei už neteisėtai sumokėtų sumų išieškojimą, tvirtinanti institucija užtikrina, kad iš pagrindinio paramos gavėjo būtų išieškotos sumos, kurios buvo sumokėtos dėl pažeidimo. Paramos gavėjai grąžina pagrindiniam paramos gavėjui nepagrįstai sumokėtas bet kokias sumas laikydamiesi esamo jų susitarimo.

40Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 191 straipsnis (2012 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 510 redakcija) numato, kad jeigu projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti, o ministerija ir (ar) kita valstybės institucija turi teisę vienašaliu sprendimu sumažinti, sustabdyti arba nutraukti projekto finansavimą ir (ar) nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, ir (ar) vadovaudamasi šių Taisyklių 1881 ir 1882 punktais pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį. Šių taisyklių 1882 straipsnis numato, kad sprendimai dėl projekto finansavimo lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų pažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat dėl kitų lėšų, išmokėtų ir (ar) panaudotų nepažeidžiant ES arba Lietuvos Respublikos teisės aktų, susigrąžinimo priimami ir vykdomi, ES fondų ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto grąžintinos ir grąžintos lėšos administruojamos Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2008, Nr. 55-2077; 2010, Nr. 33-1570), ir 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos grąžintinų ir grąžintų lėšų administravimo ir grąžintinų ir grąžintų lėšų ataskaitos rengimo taisyklėse, patvirtintose finansų ministro 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 1K-184 (Žin., 2010, Nr. 67-3378), nustatyta tvarka.

41Pagal Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 (2010 m. kovo 17 d. redakcija), 4 punktą pagrindas projekto vykdytojui grąžinti jo gautas arba už jį sumokėtas lėšas yra sprendimas, įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo sprendimas arba įsiteisėjusi teismo nutartis iškelti projekto vykdytojui bankroto arba restruktūrizavimo bylą. Šių taisyklių 5.2.1 punktas numato, kad sprendimas priimamas ir lėšos turi būti susigrąžinamos, jeigu projekto vykdytojas nesilaikė ES ir (arba) Lietuvos Respublikos teisės aktų ir (arba) tarptautinių sutarčių, ir (arba) paramos sutarties ir dėl to paramos sutartis su projekto vykdytoju nutraukiama.

42Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas nesilaikė savo sutartinių įsipareigojimų ir teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, t. y. Projektą pradėjo įgyvendinti iki Paraiškos registravimo dienos, todėl Paramos sutartis nutraukta, visos Projekto išlaidos pagrįstai pripažintos netinkamomis finansuoti ir nurodyta grąžinti suteiktą Europos Sąjungos finansinę paramą.

43Atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nevertino Finansų ministerijos 2013 m. kovo 15 d. rašte Nr. (24.16-02)-5K-1300359-6K nurodytų aplinkybių, kadangi šiame rašte buvo vertinamos Agentūros išvadoje nurodytos aplinkybės, kurių pagrindu buvo priimti ginčijami Ūkio ministro įsakymai ir visas šias aplinkybes pirmosios instancijos teismas vertino nagrinėdamas bylą.

44Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatė bylai reikšmingas aplinkybes, jas įvertino, tinkamai aiškino ir taikė ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

45Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

46Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos technologijos“ apeliacinį skundą atmesti.

47Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir UAB) „Tiksliosios... 5. Paaiškino, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimo (I t. b. l.... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos... 8. Nurodė, kad remiantis faktinių aplinkybių visuma buvo nustatyta, kad... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos finansų ministerija... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimu... 12. Teismas nustatė, kad atsakovo įsakymų priėmimą nulėmė LVPA konstatuoti... 13. Aprašo 16.5 punkte nustatyta, kad Projektas tinkamas finansuoti pagal... 14. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas vertino, kad kompensuotinomis... 15. Teismas sutiko su LVPA atsiliepime išdėstytais argumentais, jog tyrimo... 16. Teismas vertino, jog nustačius, kad įmokos pagal Lizingo sutartį buvo... 17. Atsižvelgęs į byloje nustatytų faktinių ir teisinių aplinkybių visumą... 18. III.... 19. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Tiksliosios mechanikos... 20. Pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas turėjo būti aktyvus ir... 21. Atsakovas Ūkio ministerija pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 22. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde neteikia... 23. Trečiasis suinteresuotas asmuo viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos... 24. LVPA pažymi, kad Aprašo nuostatos yra skirtos pareiškėjams ir... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl ūkio ministro įsakymų, kuriais... 28. Pareiškėjui UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“ Lietuvos... 29. Su pareiškėju 2010 m. birželio 22 d. buvo sudaryta Projekto finansavimo ir... 30. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.4 punkte įtvirtintos nuostatos teisinis... 31. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas Agentūrai paraišką dėl... 32. Projekto vykdytojas 2010 m. rugsėjo 6 d. pateikė Agentūrai mokėjimo... 33. Atsižvelgdama į patikrinimo metu nustatytas aplinkybes Agentūra pripažino,... 34. Agentūros išvados pagrindu buvo priimti ginčijami ūkio ministro įsakymai.... 35. Pirmosios instancijos teismas ginčijamus įsakymus laikė pagrįstais ir... 36. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, teigia,... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas 2008 m. liepos 23 d. pasirašė su... 38. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 nustatančio bendrąsias nuostatas dėl... 39. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos... 40. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443... 41. Pagal Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant... 42. Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėjas nesilaikė savo sutartinių... 43. Atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios... 44. Apibendrindama išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 45. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 46. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Tiksliosios mechanikos... 47. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 10 d. sprendimą... 48. Nutartis neskundžiama....