Byla 2YT-322-347/2016
Dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo su suinteresuotais asmenimis Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, VĮ Turto banku, UAB „Aristavos ūkis“, UAB „Šlapaberžės ūkis“, H. U

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, sekretoriaujant Rasai Burbienei, dalyvaujant pareiškėjos G. H. P. atstovui advokato padėjėjui H. R., suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - ŽŪM) atstovei E. N. – Z., UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovui A. S., UAB „Aristavos ūkis“ atstovui D. S.,

2nedalyvaujant pareiškėjai G. H. P., suinteresuotiems asmenims VĮ Turto bankas ir H. U., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos G. H. P. pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti pratęsimo su suinteresuotais asmenimis Nacionaline žemės tarnyba prie ŽŪM, VĮ Turto banku, UAB „Aristavos ūkis“, UAB „Šlapaberžės ūkis“, H. U.,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti ir pratęsti terminą palikimui priimti po J. D., a. k. ( - ) mirties. Nurodo, kad jos motina J. D. mirė ( - ) JAV. Mirties dieną ji buvo našlė, sutuoktinis H. A. D. mirė anksčiau už savo sutuoktinę. Jie turėjo du vaikus - G. H. P. ir A. D.. A. D. mirė ( - ) JAV. Pareiškėja taip pat nuolat gyvena JAV, todėl apie jokio turto buvimą Lietuvoje po jos motinos mirties duomenų neturėjo. Apie motinai Lietuvoje priklausantį nekilnojamąjį turtą sužinojo iš savo sūnaus V. J. P. 2015 metų antroje pusėje, kuriam 2015 m. birželio mėnesį atvykus pasisvečiuoti į Lietuvą, iš artimųjų giminaičių tapo žinoma apie jo mirusiai močiutei bei pareiškėjos motinai galimai priklausantį žemės sklypą, esantį Lietuvoje. Kreiptasi į VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registrą su prašymu suteikti informaciją apie galimai pareiškėjos motinai priklausantį nekilnojamąjį turtą. Gavus pažymą iš VĮ Registrų centras tapo žinoma, kad Pareiškėjos motinai priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), plotas 9,9200 ha, esantis ( - ). Pareiškėja, sužinojusi aukščiau minėtus faktus, išdavė įgaliojimą G. P. atstovauti jos interesus paveldėjimo byloje po pareiškėjos motinos mirties. G. P. 2015-09-29 kreipėsi į Kėdainių rajono I-ąjį notarų biurą su pranešimu apie pageidavimą priimti palikimą po J. D. mirties. Notarė priėmė nutarimą dėl atsisakymo atlikti atitinkamą notarinį veiksmą, išdavė liudijimą, patvirtinantį, jog dėl velionės J. D. palikimo priėmimo į Kėdainių rajono I-ąjį notarų biurą niekas nebuvo kreipęsis, ir kad tokia paveldėjimo byla nėra užvesta. Pareiškėjos termino palikimui priimti praleidimo priežastys buvo svarbios, kadangi ji apie jos motinai priklausiusį žemės sklypą nieko nežinojo iki 2015 m. liepos mėn., kai ją apie tai informavo sūnus. J. D. nuosavybės teisės į aukščiau minėtą žemės sklypą buvo atkurtos 2000 m. Tuo metu turto savininkei buvo sukakę 91 metai, ji dėl senyvo amžiaus savo dukrai apie Lietuvoje turimą žemės sklypą nebuvo pasakojusi. Be to, tiek J. D., tiek pareiškėjos nuolatinė gyvenimo vieta buvo, o pareiškėjos ir tebėra, JAV. Tuo tarpu minėtos palikimo dalies - žemės sklypo buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Ši aplinkybė taip pat apsunkino pareiškėjos galimybę sužinoti apie motinos turėtą turtą. Dėl svarbių asmeninių priežasčių pareiškėja negalėjo kreiptis į teismą tuoj pat po to, kai gavo Kėdainių rajono I-ąjį notarų biuro atsisakymą atlikti notarinį veiksmą, kadangi jos sutuoktiniui V. P. tuo metu kritiškai paūmėjo progresuojanti onkologinė liga, dėl ko ji turėjo daug rūpesčių, pati patyrė sveikatos sutrikimų.

4Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė pareiškimą jame išdėstytais pagrindais bei motyvais ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad pareiškimo tenkinimo atveju minėtas žemės sklypas bus perleistas naudoti Lietuvoje esantiems pareiškėjos giminaičiams. Taip pat nurodė, kad pareiškėja su H. U. jokių ryšių nepalaikė.

5Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas nurodė, kad teismui visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius rašytinius įrodymus ir įsitikinus, kad yra pagrindas pareiškimą tenkinti, pareiškimui neprieštarautų. Prašė bylą nagrinėti VĮ Turto bankas atstovui nedalyvaujant (b. l. 86-87).

6Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM su pareiškimu nesutiko. Atsiliepime nurodė (b. l. 35-37), o teismo posėdžio metu palaikė jame išdėstytą poziciją, kad pareiškėja nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių ji negalėjo įstatymo nustatytais terminais priimti palikimą. J. D. nuosavybės teisių į žemę atkūrimo byloje yra pateiktas 1999-09-14 įgaliojimas, kuriame nurodyta, kad ji įgalioja savo dukterį (pareiškėją) pilnai atstovauti Lietuvoje visuose žemės atgavimo reikaluose. Pareiškėja 1999-10-12 pateikė Kėdainių r. žemėtvarkos skyriui Dotnuvos seniūnijoje prašymą dėl žemės grąžinimo natūra. Suinteresuoto asmens manymu, šie dokumentai patvirtina, kad pareiškėjai buvo žinoma apie jos motinos turėtą žemę, tačiau ji neatliko jokių aktyvių veiksmų tam, kad po motinos mirties palikimą priimtų per CK nustatytą 3 mėnesių terminą.

7UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovas A. S. nurodė, kad minėtą žemės sklypą naudojo UAB „Šlapaberžės ūkis“ (anksčiau - „Šlapaberžės ūkio“ bendrovė) pagal nuomos sutartį, kuri buvo sudaroma su H. U.. Jis prisistatė kaip vienintelis įgaliotas asmuo minėtam sklypui tvarkyti. Suinteresuotas asmuo su H. U. atsiskaitydavo. Su žemės sklypo savininke jokių ryšių niekada neturėjo. Apie jos mirtį nežinojo, tačiau numanė. Apie mirusiosios dukrą jokių duomenų taip pat neturėjo. Žemės sklypo nuomos sutartis įregistruota nebuvo, nes H. U. nepateikė galiojančio įgaliojimo.

8UAB „Aristavos ūkis“ atstovas D. S. nurodė, kad santykiai su H. U. nebetęsiami. Nuo 2015-01-01 nuomos sutartis sudaryta ne su UAB „Aristavos ūkis“, bet su UAB „Šlapaberžės ūkis“. H. U. anksčiau buvo minėjęs, kad 2015 m. vasarą turi atvykti J. D. giminaičiai ir tvarkyti žemės sklypo nuomos dokumentus.

9H. U. posėdyje nedalyvavo. 2016-06-01 gautas jo paaiškinimas (b. l. 93), kuriame nurodyta, kad jis yra įgaliotas J. D. tvarkyti ir prižiūrėti jos žemės sklypą, jos vardu išnuomoti žemę, už tai gauti pinigus. Dėl minėto žemės sklypo bendravo tik su pačia J. D., su kitais giminaičiais šie klausimai aptarinėjami nebuvo. Jo giminaičiai apie atsiradusį palikimą nepranešė.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Iš pareiškėjos atstovo paaiškinimų bei byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad J. D., a. k. ( - ) mirusi ( - ) (b. l. 22), yra G. H. P., gim. ( - ), a. k. ( - ) motina (b. l. 14, 16). Mirusiajai J. D. nuosavybės teise priklausė 9,9200 ha ploto žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ) (b. l. 7-8). 2015-07-27 įgaliojimu G. H. P. įgaliojo G. P., a. k. ( - ) vesti paveldėjimo bylą, ( - ) mirus jos motinai J. D., priimti jos vardu palikimą, atstovauti ją visose teismo įstaigose visose bylose, susijusiose su jos interesais minėtoje paveldėjimo byloje (b. l. 9). 2015-09-29 nutarimu Kėdainių r. I – ojo notarų biuro notarė Gražina Slavinskienė atsisakė atlikti notarinį veiksmą – priimti G. H. P., veikiančios per įgaliotinį G. P., pareiškimą dėl palikimo priėmimo po J. D. mirties, kadangi praleistas 3 mėnesių terminas palikimui priimti (b. l. 5), išdavė liudijimą (b. l. 6), patvirtinantį, kad po J. D. mirties į Kėdainių r. I – ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta. 2005-08-13 įgaliojimu J. D. leido H. U. išnuomoti jai priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), 5 metams, su teise pratęsti pagal sudarytą sutartį (b. l. 79, 99). 2008-07-02 J. D. raštu (b. l. 100) ji įgaliojo H. U. rūpintis visais su jos žemės sklypu, esančiu Lietuvoje, susijusiais reikalais. Pagal 2008-09-18 privačios žemės sklypo nuomos sutartį Nr. 582 (b. l. 77) J. D. išnuomavo žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), iš tarpusavio atsiskaitymų suderinimo akto (b. l. 80) matyti nuomininko vykdyti atsiskaitymai už minėto sklypo nuomą J. D. 2008-12-16 – 2014-11-24 laikotarpiu. Pagal 2014-11-25 žemės nuomos sutartį Nr. 1481 (b. l. 74, 97) nuomotoja J. D., atstovaujama įgaliotinio H. U., išnuomojo jai priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), UAB „Šlapaberžės ūkis“; 2015-02-05, 2016-01-19 pavedimais nuomininkas apmokėjo žemės sklypo nuomos kainą H. U. (b. l. 75). Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM kartu su atsiliepimu į pareiškimą pateikė 1999-09-14 įgaliojimą (b. l. 38), iš kurio matyti, kad J. D. įgaliojo savo dukterį G. H. P. ją pilnai atstovauti Lietuvoje visuose žemės atgavimo reikaluose ir už ją pasirašyti. 1999-10-12 Kėdainių r. žemėtvarkos skyriui Dotnuvos seniūnijoje G. H. P. pateikė prašymą dėl 9,92 ha žemės (miško) sklypo, esančio ( - ), kurio savininkė J. D., suteikimo (b. l. 39).

12CK 5.50 straipsnio 1 dalis numato, jog tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Įpėdinis yra laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo (CK 5.50 str. 2 d.). Nurodyti veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Pažymėtina, kad CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas palikimui priimti nėra naikinamasis, todėl vadovaujantis CK 5.57 straipsnio 1 dalimi, teismas gali praleistą terminą pratęsti, jeigu pripažįsta, jog terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatymas nenumato, kokios termino praleidimo priežastys yra laikytinos svarbiomis, todėl šį klausimą kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečioje byloje nustatytų faktinių aplinkybių visumą.

13Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nagrinėjantis įpėdinio prašymą pratęsti terminą palikimui priimti, turi: pirma, nustatyti, ar egzistavo pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kuriomis jis remiasi kaip svarbiomis priežastimis, sutrukdžiusiomis priimti palikimą; antra, konstatavęs, kad atitinkamos aplinkybės buvo, teismas turi vertinti, ar jos yra svarbios pateisinti termino praleidimą; trečia, teismas turi išsiaiškinti palikimą priėmusių įpėdinių ar kitų suinteresuotų asmenų poziciją dėl termino pratęsimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos D. S. pareiškimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, bylos Nr. 3K-3-295/2011). Atsižvelgdamas į tai, kad su materialiosios teisės normomis nustatytų terminų pabaiga įstatymas sieja asmenų tam tikrų teisių ar pareigų, materialinių teisinių santykių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą (CK 5.50, 57 straipsniai), taip pat į tai, kad sprendimas pratęsti ar nepratęsti terminą palikimui priimti gali turėti neigiamų padarinių tiek asmens, prašiusio pratęsti terminą, tiek kitų asmenų teisių ir pareigų apimčiai, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismai, spręsdami klausimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, turi įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, dėl kurių terminas buvo praleistas ir tai, kiek jis buvo praleistas, bet ir kitas teisinę reikšmę turinčias priežastis, trukdžiusias asmeniui laiku kreiptis dėl palikimo priėmimo. Klausimą, ar konkrečios termino palikimui priimti praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, ar šios yra pagrindas jį pratęsti, teismai turi spręsti atsižvelgdami į terminų, nustatytų palikimui priimti, paskirtį, teisinius padarinius, konkrečias bylos aplinkybes, byloje dalyvaujančių šalių elgesį, asmens, prašančio pratęsti terminą, teisinį statusą, pareiškėjo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (CK 1.5 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje R. M. v. G. M., bylos Nr. 3K-3-46/2006; 2006 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo Z. A. pareiškimą pratęsti praleistą terminą palikimui priimti, bylos Nr. 3K-3-627/2006; 2007 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos M. D. pareiškimą dėl praleisto termino palikimui priimti atnaujinimo, bylos Nr. 3K-3-258/2007; 2011 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje A. N. v. B. N. ir kt., bylos Nr. 3K-3-91/2011; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo I. T. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, bylos Nr. 3K-3-115/2010; kt.). Vertinant pareiškėjo elgesį, būtina atsižvelgti į tai, ar jis buvo pakankamai atidus, sąžiningas, ar, priešingai, savo teises įgyvendino nerūpestingai, aplaidžiai. Šia prasme kiekvienam konkrečiam atvejui taikytini ne vidutiniai, o individualūs sąžiningo, atidaus bei rūpestingo elgesio standartai. Be to, teismai turi ieškoti proporcingos pareiškėjo, prašančio atnaujinti praleistą terminą, ir asmenų, kurių teises bei pareigas paveiktų toks atnaujinimas, teisėtų interesų gynybos pusiausvyros.

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir proceso dalyvių paaiškinimų nustatyta, kad prieš mirtį J. D. įgaliojo H. U. išnuomoti jai priklausantį žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), kuris tai daro iki dabar. Minėtas žemės sklypas nuosavybės teise mirusiajai J. D. perėjo 2000-04-27 apskrities viršininko sprendimu Nr. 53-13152. Žemės sklypo nuomininkai UAB „Aristavos ūkis“ ir UAB „Šlapaberžės ūkis“ apie J. D., jos mirtį, galimus įpėdinius informacijos neturėjo, kadangi jos niekada nematė, o H. U. su jokiais kitais J. D. giminaičiais žemės sklypo nuomos klausimų neaptarinėjo. Nors suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM teigia, kad pareiškėja žinojo apie jos motinai priklausiusį žemės sklypą, teismas sprendžia, kad jog nėra neginčytinų įrodymų, kurie tai patvirtintų. Įgaliojimas, kuriuo mirusiosios dukra buvo įgaliota tvarkyti su žemės sklypo atgavimu susijusius klausimus, galiojo tik vienerius metus, per kuriuos nors pareiškėja ir kreipėsi į Kėdainių r. žemėtvarkos skyrių Dotnuvos sen. dėl žemės grąžinimo natūra, jokio atsakymo iš šios institucijos negavo – suinteresuotas asmuo nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjos pagrįstą žinojimą, kad žemės sklypas bus grąžintas jos motinai (vykdoma jo grąžinimo procedūra ir pan.). Dėl suinteresuoto asmens neveikimo pareiškėja sąžiningai klydo ir neatliko jokių tolimesnių veiksmų, susijusių su palikimo priėmimu per nustatytą 3 mėnesių terminą. Kitų įpėdinių, galinčių paveldėti minėtą sklypą, nėra. Teismui nekyla abejonių dėl pareiškėjos pozicijos, kad anksčiau jai nebuvo pagrindo kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo, kadangi jokios informacijos apie palikimą ji neturėjo iki pat 2015 metų, visą laiką gyveno ne Lietuvoje. Nėra pagrindo spręsti, jog nustatytu terminu nesikreipdama į notarą pareiškėja elgėsi nesąžiningai ar aplaidžiai. Teismas daro išvadą, kad pareiškėjos nurodytos priežastys ir susiklosčiusios aplinkybės galėjo lemti, jog nebuvo spėta laiku realizuoti savo teisės per įstatyme nustatytą terminą.

15Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas įstatymų nustatyto termino tam tikriems veiksmams atlikti atnaujinimo klausimą, visais atvejais turi įvertinti, ar sprendimas atnaujinti asmens praleistą terminą nepažeis kitų suinteresuotų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Nagrinėjamoje byloje teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių būtų galima daryti išvadą, kad termino palikimui priimti atnaujinimas neigiamai paveiktų trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

16Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais, taip pat atsižvelgiant į tai, kad ginčo byloje nėra, paveldėjimo byla neužvesta, konstatuotina, kad terminas J. D. palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl atnaujintinas (CK 5.57 str., 1.5 str.).

17Valstybei iš pareiškėjos taip pat priteistina 41,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 8 p.) ir 11,02 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu, teismas

Nutarė

19pareiškimą tenkinti.

20Atnaujinti pareiškėjai G. H. P., a. k. ( - ) įstatymo nustatytą terminą 3 (trims) mėnesiams palikimui, atsiradusiam po motinos J. D., asmens kodas ( - ) ( - ) mirties, priimti.

21Priteisti iš pareiškėjos G. H. P., a. k. ( - ) valstybei 41,00 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio ir 11,02 Eur (vienuolika eurų 02 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660).

22Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, sekretoriaujant... 2. nedalyvaujant pareiškėjai G. H. P., suinteresuotiems asmenims VĮ Turto... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama atnaujinti ir pratęsti terminą... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjos atstovas palaikė pareiškimą jame... 5. Atsiliepimu į pareiškimą suinteresuotas asmuo VĮ Turto bankas nurodė, kad... 6. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM su pareiškimu... 7. UAB „Šlapaberžės ūkis“ atstovas A. S. nurodė, kad minėtą žemės... 8. UAB „Aristavos ūkis“ atstovas D. S. nurodė, kad santykiai su H. U.... 9. H. U. posėdyje nedalyvavo. 2016-06-01 gautas jo paaiškinimas (b. l. 93),... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Iš pareiškėjos atstovo paaiškinimų bei byloje pateiktų rašytinių... 12. CK 5.50 straipsnio 1 dalis numato, jog tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis... 13. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teismas, nagrinėjantis įpėdinio... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir proceso dalyvių paaiškinimų... 15. Pažymėtina, kad teismas, spręsdamas įstatymų nustatyto termino tam... 16. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo,... 17. Valstybei iš pareiškėjos taip pat priteistina 41,00 Eur žyminio mokesčio... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 578 straipsniu,... 19. pareiškimą tenkinti.... 20. Atnaujinti pareiškėjai G. H. P., a. k. ( - ) įstatymo nustatytą terminą 3... 21. Priteisti iš pareiškėjos G. H. P., a. k. ( - ) valstybei 41,00 Eur... 22. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...