Byla 2YT-5516-779/2019
Dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl antstolės B. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys: antstolė B. P., UAB „Bankroto administravimo paslaugos“, J. J.,

Nustatė

2pareiškėjas skundu prašo: 1) panaikinti antstolės B. P. patvarkymus ir veiksmus, kurių pagrindu iš advokato A. B. kontoros sąskaitos buvo nurašytos piniginės lėšos; 2) pranešti kompetentingai institucijai dėl nusikaltimo pareiškėjo atžvilgiu; 3) panaikinti antstolės patvarkymus, kuriais nepagrįstai paskaičiuotos vykdymo išlaidos pareiškėjui; 4) grąžinti nurašytus pinigus į pareiškėjo sutuoktinės sąskaitą; 5) įpareigoti antstolę atlyginti patirtus nuostolius dėl bankinių operacijų, pašto, skundų ir pareiškimų rašymo ir išmokėti piniginę kompensaciją moralinei žalai atlyginti. Nurodė, kad antstolė neturėjo pagrindo nurašyti likusią pareiškėjo darbo užmokesčio dalį. Antstolės išieškojimai yra pertekliniai, kadangi išieškomos sumos ir protingos vykdymo išlaidos yra išieškotos. Antstolė nepagrįstai iš pareiškėjo išieško per dideles vykdymo išlaidas. Antstolio vykdymo išlaidos išieškomos tik tuomet, kai pilnai išieškoti išieškotojo reikalavimai.

32019-01-07 patvarkymu antstolė B. P. atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad 2018-08-03 buvo priimtas nurodymas Nr. S-16-171, kuriuo buvo areštuotos visos pareiškėjo sąskaitos bankuose. 2018-012-14 buvo priimtas nurodymo patikslinimas Nr. S-18-171-27999, kuriuo buvo nustatyta laisvai disponuojama suma pareiškėjui priklausančio sąskaitoje Nr. LT71400051004253732. 2018-12-17 priimtas išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. S-249914, kuriuo pareiškėjui grąžintos antstolės depozitinėje sąskaitoje saugotos nurašytos piniginės lėšos 127,57 Eur sumai. Visi antstolės veiksmai buvo atlikti teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Skundo dalykas yra išnykęs, kadangi antstolė grąžino pareiškėjui nurašytas lėšas. Skolininkas jau teikė skundą dėl apskaičiuotų vykdymo išlaidų. 2017-04-25 Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2YT-2348-860/2017, kuria pareiškėjo skundą atmetė. Įstatymai nesuteikia antstoliui teisės spręsti ginčų dėl turtinės ar neturtinės žalos priteisimo, kadangi tai nepatenka į antstolės kompetencijos sritį.

4Suinteresuoti asmenys UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ ir J. J. teismo nustatytu terminu atsiliepimų į skundą nepateikė.

5Skundo dalis atmestina, bylos dalis dėl kitų skundo reikalavimų nutrauktina.

6Remiantis teismui pateikta rašytine medžiaga nustatyta, kad antstolė B. P. vykdo: 1) vykdomojoje byloje Nr. 0171/10/07590 – Vilniaus apygardos teismo 2005-02-25 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1166/2004 dėl 1963,62 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjo A. B. išieškotojo J. J. naudai; 2) vykdomojoje byloje Nr. 0171/10/07591 – Vilniaus apygardos teismo 2005-02-25 vykdomąjį įrašą civilinėje byloje dėl 3272,71 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ naudai; 3) vykdomojoje byloje Nr. 0171/10/09379 – Šilalės rajono apylinkės teismo 2006-12-06 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-212-439/2006 dėl 254,58 Eur skolos išieškojimo iš pareiškėjo išieškotojo UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ naudai. 2016-08-03 antstolė priėmė nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas patikslinimą, kuriuo kreipėsi į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir nutarė nurašyti 6273,81 Eur sumą nuo visų pareiškėjo sąskaitų, nurodė, kad atšaukia nurodymą nurašyti nuo pareiškėjo sąskaitos Nr. ( - ) 6011,76 Eur sumą. 2018-12-14 antstolė priėmė nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas patikslinimą, kuriuo kreipėsi į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir nutarė nurašyti 4412,47 Eur sumą nuo visų pareiškėjo sąskaitų, palikdama teisę disponuoti sąskaitoje Nr. ( - ) esančia 250,00 Eur suma per vieną kalendorinį mėnesį nurodė, kad atšaukia nurodymą nurašyti nuo pareiškėjo visų sąskaitų 6273,81 Eur sumą. 2018-12-17 antstolė priėmė Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą, kuriuo nurodė, kad vykdant išieškojimą iš pareiškėjo buvo išieškota 143,02 Eur suma, nutarė grąžinti pareiškėjui išieškotą 127,57 Eur sumą. 2018-12-28 antstolės kontoroje gautas pareiškėjo skundas, kuris antstolės 2019-01-07 patvarkymu atmestas ir persiųstas Vilniaus miesto apylinkės teismui.

7Pareiškėjas skunde nedetalizavo, kokius konkrečius antstolės patvarkymus skundžia. Iš skundo turinio darytina išvada, kad pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus, kuriais antstolė išieškojo lėšas iš pareiškėjo sąskaitos banke Nr. ( - ), bei veiksmus, kuriais antstolė apskaičiavo pareiškėjui vykdymo išlaidas.

8Nustatyta, kad apribojimai pareiškėjo sąskaitai Nr. ( - ), kuriais nutarta priverstinai nurašyti lėšas iš šios sąskaitos, pritaikyti antstolės 2016-08-03 Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas patikslinimo bei 2018-12-14 Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas patikslinimo pagrindu. Šiuose nurodymuose, be įpareigojimų nurašyti iš pareiškėjo juose nurodyto dydžio sumas, buvo pažymėta, kad jei buvo nurašytos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas arba nurašytos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, pareiškėjas turi teisę per 15 dienų nuo šio nurodymo išsiuntimo pareiškėjui dienos pateikti nurašytų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus; tokios lėšos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas bus grąžintos pareiškėjui.

9Vadovaujantis Sprendimų vykdymo instrukcijos 71 punktu, išieškojimą iš piniginių lėšų, esančių kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje (toliau – kredito įstaigoje) atidarytoje skolininko sąskaitoje, antstolis vykdo Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai pateikdamas nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas. Pagal Sprendimų vykdymo instrukcijos 72.3 punktą, jeigu per keturiolika dienų nuo antstolio nurodymo laikinai areštuoti pinigines lėšas įregistravimo Turto arešto aktų registre dienos asmuo, kurio lėšos areštuotos, pateikia antstoliui dokumentus, įrodančius, kad areštuotos piniginės lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas, arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, antstolis pakeičia pirmiau į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateiktą nurodymą priverstinai nurašyti pinigines lėšas, jame nurodydamas sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, ir panaikina į Turto arešto aktų registrą pateiktą nurodymą laikinai areštuoti pinigines lėšas. Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema, iš kredito įstaigų gavusi duomenis apie pinigines lėšas, viršijančias antstolio nurodyme priverstinai nurašyti lėšas nurodytą sumą, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, CPK 754 straipsnyje nustatyta tvarka paskirsto nurodymus priverstinai nurašyti pinigines lėšas į Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikusiems antstoliams ir kitoms institucijoms ar pareigūnams.

10Nagrinėjamu atveju, teismas nenustatė, kad iki antstolei pritaikant apribojimus pareiškėjo sąskaitai Nr. ( - ) ir areštuojant joje esančias lėšas, antstolė turėjo duomenų apie tai, kad nurodytoje sąskaitoje yra lėšų, į kurias negali būti nukreipiamas išieškojimas, todėl nurodymai priverstinai nurašyti pinigines lėšas iš minėtos sąskaitos priimti pagrįstai. Pareiškėjui pateikus sąskaitos Nr. ( - ) išrašą, antstolė, laikydamasi Sprendimų vykdymo instrukcijos 72.3 punkto reikalavimų, 2018-12-17 grąžino pareiškėjui nurašytą 127,57 Eur sumą, 2018-12-14 Nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas patikslinimu paliko pareiškėjui teisę disponuoti sąskaitoje Nr. ( - ) esančia 250,00 Eur suma per vieną kalendorinį mėnesį. Kadangi antstolės veiksmai atitiko teisės aktų reikalavimus, nėra pagrindo tokių antstolės veiksmų pripažinti neteisėtais. Atsižvelgiant į išdėstytą, į tai, kad pareiškėjas neįrodė nurodytų skundžiamų antstolės veiksmų neteisėtumo, pareiškėjo skundo dalis dėl antstolės veiksmų nurašant iš pareiškėjo pinigines lėšas atmestina kaip nepagrįsta. Nenustačius šioje dalyje antstolės veiksmų neteisėtumo, atitinkamai atmestini kiti išvestiniai skundo reikalavimai (pranešti kompetentingai institucijai dėl nusikaltimo pareiškėjo atžvilgiu; grąžinti nurašytus pinigus į pareiškėjo sutuoktinės sąskaitą).

11Pareiškėjas taip pat skundžia antstolės priimtą vykdymo išlaidų apskaičiavimą, tačiau nenurodė, kurį konkretų antstolės procesinį dokumentą skundžia. Iš skundo turinio darytina išvada, kad pareiškėjas nesutinka su paskutiniu jo atžvilgiu antstolės priimtu vykdymo išlaidų apskaičiavimu. Bylos duomenimis nustatyta, kad vėliausiu, t.y. 2017-02-01 priimtu Vykdymo išlaidų apskaičiavimu pareiškėjui antstolė apskaičiavo 459,70 Eur vykdymo išlaidų sumą.

12Pagal CPK 512 straipsnio nuostatas, skundas dėl antstolių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo. Minėtas naikinamasis (90 d.) terminas įstatyme nustatytas kaip pakankamas aktyviai ir sąžiningai veikiantiems vykdymo proceso dalyviams sužinoti apie galimus savo teisių pažeidimus ir imtis priemonių šias teises ginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2014). Devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143/2008; 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2006). Taigi, pasibaigus naikinamajam devyniasdešimties dienų terminui, suinteresuotas asmuo netenka teisės paduoti skundą dėl antstolio veiksmų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pasisakęs, kad skundas, paduotas teismui praleidus šį terminą, nenagrinėtinas teisme, todėl tokį skundą teismas turi atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), o tokiai aplinkybei paaiškėjus po skundo priėmimo – bylą nutraukti (CPK 293 straipsnio 1 punktas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2006). Teismas pažymi, kad CPK 512 straipsnyje įtvirtinto 90 dienų naikinamojo termino skundui dėl antstolės 2017-02-01 Vykdymo išlaidų apskaičiavimo eiga prasidėjo nuo minėto antstolės procesinio dokumento priėmimo dienos (nuo skundžiamo veiksmo atlikimo dienos), t.y. 2017-02-01 ir baigėsi 2017-05-02. Tuo tarpu skundas dėl minėto antstolės 2017-02-01 priimto procesinio dokumento antstolės kontoroje gautas 2018-12-28, t.y. naikinamąjį terminą skundui pateikti praleidus daugiau kaip 19 mėnesių. Vadovaujantis CPK 75 straipsnio 1 dalimi, teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Devyniasdešimt dienų terminas, kuris skaičiuojamas nuo skundžiamo veiksmo atlikimo, yra naikinimasis ir, jį praleidus, teismo nebegali būti atnaujinamas. Nustačius, kad pareiškėjo skundo dalis dėl antstolės 2017-02-01 Vykdymo išlaidų apskaičiavimo pateikta praleidus naikinamąjį 90 dienų naikinamąjį terminą skundui dėl tokio antstolės veiksmo pateikti, civilinės bylos dalis pagal pareiškėjo skundo dalį dėl antstolės 2017-02-01 vykdymo išlaidų apskaičiavimo nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu (byla nenagrinėtina teisme civilinio proceso tvarka). Pareiškėjas taip pat prašo įpareigoti antstolę atlyginti patirtus nuostolius dėl bankinių operacijų, pašto, skundų ir pareiškimų rašymo ir išmokėti piniginę kompensaciją moralinei žalai atlyginti. Pažymėtina, kad CPK 510-513 straipsniuose nustatyta tvarka (pagal kurią pareiškėjas ir teikė skundą) teismas nagrinėjama ir teisiškai įvertinama tik tai, ar antstolė atliko neteisėtus veiksmus konkrečioje situacijoje pareiškėjo atžvilgiu (nagrinėjamu atveju, nustatyta, kad antstolė neteisėtų veiksmų pareiškėjo atžvilgiu neatliko), tačiau nesprendžiami nuostolių, neturtinės žalos atlyginimo klausimai. Tokie klausimai galėtų būti nagrinėjami teisme ginčo teisenos tvarka, tačiau šioje byloje nenagrinėtini. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas šioje civilinėje byloje nenagrinėja ir nepasisako dėl pareiškėjo reikalavimų antstolei atlyginti nuostolius ir neturtinę žalą.

13Vadovaudamasis CPK 290, 291, 293, 510-513 straipsniais, teismas

Nutarė

14pareiškėjo A. B. skundo dėl antstolės B. P. veiksmų dalį, kuria skundžiami antstolės veiksmai nurašant lėšas iš pareiškėjo sąskaitos, atmesti.

15Nutraukti bylos dalį pagal pareiškėjo skundo dalį dėl antstolės B. P. 2017-02-01 vykdymo išlaidų apskaičiavimo.

16Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai