Byla 1-1368-1023/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje A. A., gimusi (duomenys neskelbtini), asmens kodas (duomenys neskelbtini), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti (duomenys neskelbtini), (duomenys neskelbtini) išsilavinimo, našlė, senatvės pensininkė, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir susipažino su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje A. A., gimusi ( - ), asmens kodas ( - ), Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, gyvenanti ( - ), ( - ) išsilavinimo, našlė, senatvės pensininkė, neteista, kaltinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalį.

3Teismas

Nustatė

4A. A. 2018 m. rugsėjo 2 d. apie 17 val. 15 min. S. J. priklausančiame sodo sklype, esančiame ( - ), S. J. stovint prie įvažiavimo vartų, kilus konfliktui, tyčia kumščiu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajai S. J. į veidą, dėl ko nukentėjusioji nugriuvo ant žemės, po to, tęsdama nusikalstamą veiką, mediniu pagaliu sudavė nukentėjusiajai S. J. vieną kartą į dešinės rankos žastą ir vieną kartą į juosmenį, tokiais savo veiksmais nukentėjusiajai S. J. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruvomis odoje ir poodyje dešiniame žaste ir kairiame dilbyje, muštine žaizda dešinėje blauzdoje. Šiais veiksmais A. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalyje.

5Apklausta įtariamąja, A. A. kalta prisipažino visiškai ir parodė (b. l. 55 – 56), kad 2018 m. rugsėjo 2 d., vakarop, tiksliai valandos neprisimena, brolio A. K. paprašė, kad parneštų vandens. Vandenį nešdavosi iš šaltinio, į kurį eidavo pro J. kiemą. Brolis A. sugrįžo į namus, bet vandens neparnešė. Pasakė, kad J. užsitvėrė tvorą ir neleidžia eiti per jų kiemą. Tada ji nuėjo pas S. J. pasiaiškinti. Tai galėjo būti apie 17 val. Kieme buvo S. J. ir šios vyras. S. J. pasakė neiti per jos kiemą, tarpusavyje susiginčijo. Ji supyko, kad jie negali daugiau per jos kiemą eiti vandens parsinešti, ir supykus stūmė S. J. Stumdama galėjo pataikyti jai į veidą kumščiu, bet nesmūgiavo į veidą tiesiai. Ji stovėjo kitoje tvoros pusėje, ne J. kieme. Nuo jos pastūmimo S. J. nugriuvo. Bandė keltis. Tada ji, būdama supykusi, sudavė pagaliu S. J. du kartus. Kur sudavė, nematė. Galėjo pataikyti į ranką ar juosmenį. Po to nuėjo nuo J. tvoros namo.

6Nukentėjusioji S. J. parodė (b. l. 27 – 28), kad kartu su vyru A. J. gyvena ( - ). Už jų valdos yra šaltinis, į kurį vandens eina A. šeimyna. Per jų valdą nėra jokio praėjimo, valdos dokumentuose servituto teise jokio praėjimo, pravažiavimo per jų valdą nėra. Kad per valdą niekas nevaikščiotų, įvažiavimo į valdą vietoje su vyru padarė medinius vartus, surištus iš pagalių. 2018 m. rugsėjo 2 d. ryte, tiksliai neprisimena kurią valandą, A. A. dukra L. L., eidama per kiemą, išeinant sulaužė vartus, ją išvadino visokiais necenzūriniais žodžiais. Vyras tvorą pataisė. Tos pačios dienos vakare, apie 17:15 val., stovint prie vartų, savo valdos pusėje, taisant vynuogių šakutes ant vartų, prie vartų priėjo A. A. Ji galvojo, kad ši ateina pasikalbėti, bet, priėjusi prie jos, A. visiškai netikėtai kumščiu trenkė į kairį skruostą. Nuo smūgio ji parkrito ant žemės, ant nugaros. Susitrenkė nugarą. Tik spėjus atsikelti, A. mediniu pagaliu kirto į dešinę ranką, pataikydama į žastą. Dar kartą kirto su pagaliu, pataikydama į juosmenį. A. mušė su pagaliu, kurį ji išsitraukė iš tvoros, nes ateidama nieko neturėjo. Pagalys sulūžo į kelias dalis. Ši viską susirinko ir pabėgo, nes pamatė, kad ji kviečia policiją.

7Be kaltinamosios A. A. prisipažinimo, jos ir nukentėjusiosios S. J. parodymų, kaltinamosios kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo taip pat patvirtina ir kiti faktiniai bylos duomenys:

8-

9liudytojo A. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 34 – 36), kuriuose nurodyta, kad 2018 m. rugsėjo mėnesio pradžioje, tikslios dienos neprisimena, su žmona S. J. buvo kieme. Apie 17 val. prie jų kiemo priėjo A. A., nešina kibiru. Kaip jis suprato, ji norėjo eiti per jų kiemą į šaltinį atsinešti vandens. Ji visada per jų kiemą eidavo parsinešti vandens. Jam su žmona nepatiko, kad vaikšto per kiemą, todėl jis padarė iš pagalių tvorą. A. A. norėjo lipti per tvorą. Jo žmona S. J., priėjusi prie tvoros, pasakė, kad neliptų per tvorą ir nevaikščiotų per jų kiemą. Tada A. A. stūmė S. J. ir ši nugriuvo. Kadangi S. J. stovėjo į jį nusisukusi nugara, jis nematė, kaip A. A. stumdama rankomis pataikė S. J., t. y. ar į veidą, ar į krūtinę. Po to A. A. pagaliu du kartus sudavė S. J., pataikydama į ranką ir juosmenį. A. A., sudavusi smūgius, nuėjo;

10-

11liudytojos L. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 31 – 32), kuriuose nurodyta, kad 2018 m. rugsėjo 2 d. įvykusio konflikto tarp mamos ir S. J. ji nematė. Tik parėjusi mama pasakojo, kad su savo broliu A. ėjo vandens, S. J. neleido eiti, tuomet ji pastūmė S. J. ir ši nugriuvo;

12-

13įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 17 – 19, 20 – 21), kuriame nurodyta, kad įvykio vieta yra ( - );

14-

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyriaus specialisto išvada Nr. ( - ) (b. l. 24), kurioje nurodyta, kad S. J. padarytos kraujosruvos odoje ir poodyje dešiniame žaste ir kairiame dilbyje, muštinė žaizda dešinėje blauzdoje. Sužalojimai padaryti veikiant abi rankas ir dešinę koją kietais bukais žalojančiais daiktais ir kvalifikuotini kaip nežymus sveikatos sutrikdymas. Sužalojimai padaryti mažiausiai trijų trauminių poveikių pasekoje. Padarytų sužalojimų metu nukentėjusioji galėjo jausti fizinį skausmą;

16-

17protokolas pareiškimas (b. l. 11 – 12), kuriame užfiksuota, kad S. J. pranešė, jog ( - ) apie 17 val. 15 min. A. A. jai, stovinčiai savo valdoje, prie įvažiavimo vartų, ranka sudavė į kairį skruostą, dėl ko ji nugriuvo, o jai keliantis, A. A. pagaliu sudavė vieną kartą į dešinės rankos žastą, antrą kartą – į juosmenį.

18Prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu tenkintinas.

19Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad A. A. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 1 dalyje, nes ji 2018 m. rugsėjo 2 d. apie 17 val. 15 min. S. J. priklausančiame sodo sklype, esančiame ( - ), S. J. stovint prie įvažiavimo vartų, kilus konfliktui, tyčia kumščiu sudavė vieną smūgį nukentėjusiajai S. J. į veidą, dėl ko nukentėjusioji nugriuvo ant žemės, po to, tęsdama nusikalstamą veiką, mediniu pagaliu sudavė nukentėjusiajai S. J. vieną kartą į dešinės rankos žastą ir vieną kartą į juosmenį, tokiais savo veiksmais nukentėjusiajai S. J. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį kraujosruvomis odoje ir poodyje dešiniame žaste ir kairiame dilbyje, muštine žaizda dešinėje blauzdoje. Įstatymas numato, kad dėl nusikalstamų veikų, už kurių padarymą gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė, išskyrus atvejus, kai už nusikalstamą veiką gali būti skiriamas tik terminuotas laisvės atėmimas ar laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo procesas taikomas tik tais atvejais, kai kaltininkas atlygina ar pašalina padarytą žalą, jeigu žala buvo padaryta, arba įsipareigoja tokią žalą atlyginti ar pašalinti. Už A. A. padarytą nusikalstamą veiką gali būti skiriama kaip vienintelė ar alternatyvinė bet kuri bausmė – viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų, todėl pagal įstatymo nuostatas nagrinėjimo teisme gali nebūti, o bausmė paskiriama teismo baudžiamuoju įsakymu. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas. Protokole, kurį pasirašė kaltinamoji, jai buvo išaiškinta galimybė procesą užbaigti baudžiamuoju įsakymu, ji susipažino su šio proceso tvarka ir pasekmėmis, ir jas suprato. Kaltinamoji A. A. sutiko, kad prokuroras kreiptųsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamoji sutiko dėl siūlomos jai paskirti bausmės rūšies ir dydžio (b. l. 57 – 60, 61).

20Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, nustatytais BK 54 straipsnyje. Kaltinamoji padarė tyčinę nusikalstamą veiką – nesunkų nusikaltimą prieš kitą asmenį. Kaltinamosios A. A. atsakomybę lengvinančia aplinkybe, numatyta BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punkte, laikytina tai, kad ji prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi. Kaltinamosios A. A. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta (BK 60 straipsnio 1 dalis). Kaltinamoji A. A. praeityje neteista (b. l. 41), nebausta administracine tvarka (b. l. 40), nedirba, yra senatvės pensininkė, psichiatrinio gydymo ir priklausomybės ligų gydymo įskaitose neįrašyta (b. l. 44). Nukentėjusioji civilinio ieškinio nereiškia. Nukentėjusiajai 2018 m. gruodžio 17 d. įteiktas pranešimas apie sprendimą užbaigti procesą teismo baudžiamuoju įsakymu (b. l. 62). Kaltinamoji sutinka su prokuroro pasiūlyta laisvės apribojimo bausme, kuri atsižvelgiant į padarytos veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltinamosios asmenybę, ankstesnį kaltinamosios elgesį, aplinką, kurioje padaryta nusikalstama veika, teismo manymu, yra tinkama bausmės rūšis kaltinamajai.

21Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamoji kaltę pripažįsta, jam skiriama bausmė tuo pačiu baudžiamuoju įsakymu sumažinama trečdaliu, todėl kaltinamosios atžvilgiu taikytinas BK 641 straipsnis, ir paskirtoji bausmė mažintina vienu trečdaliu.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 – 422 straipsniais,

Nutarė

23(į s a k o) :

24A. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti jai 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. A. paskirti galutinę 4 (keturių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant per visą bausmės atlikimo laikotarpį būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu.

26Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 3 dalimi nuteistajai A. A. išaiškinti, kad asmenys, nuteisti laisvės apribojimo bausme, privalo: be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos; vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų; nustatyta tvarka atsiskaityti kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

27Išaiškinti A. A., kad ji, nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmams prašymą, reikalaudama surengti bylos nagrinėjimą teisme. Kaltinamajai pasinaudojus šia teise, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąją kalta, gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Jei kaltinamoji nepasinaudoja teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

28Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Vaida Baumilė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Alytaus... 3. Teismas... 4. A. A. 2018 m. rugsėjo 2 d. apie 17 val. 15 min. S. J. priklausančiame sodo... 5. Apklausta įtariamąja, A. A. kalta prisipažino visiškai ir parodė (b. l. 55... 6. Nukentėjusioji S. J. parodė (b. l. 27 – 28), kad kartu su vyru A. J. gyvena... 7. Be kaltinamosios A. A. prisipažinimo, jos ir nukentėjusiosios S. J.... 8. -... 9. liudytojo A. J. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 34 – 36),... 10. -... 11. liudytojos L. L. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 31 – 32),... 12. -... 13. įvykio vietos apžiūros protokolas (b. l. 17 – 19, 20 – 21), kuriame... 14. -... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyriaus specialisto išvada Nr.... 16. -... 17. protokolas pareiškimas (b. l. 11 – 12), kuriame užfiksuota, kad S. J.... 18. Prokuroro pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu... 19. Iš aukščiau išdėstytų ir aptartų įrodymų visumos matyti, kad A. A.... 20. Skiriant bausmę, vadovaujamasi bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais,... 21. Pagal BK 641 straispnį, kai baudžiamoji byla baigiama baudžiamuoju įsakymu... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 23. (į s a k o) :... 24. A. A. pripažinti kalta padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 26. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 48 straipsnio 3 dalimi... 27. Išaiškinti A. A., kad ji, nesutikdama su bausmės paskyrimu teismo... 28. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas yra neskundžiamas....