Byla I-110-162/2009
Dėl Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008-10-03 reikalavimo Nr. R1-0692-0126 1, 4-9 punktų panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Gumuliauskienės (pirmininkės ir pranešėjos), Alonos Romanovienės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Vaidai Vasiliauskaitei, dalyvaujant pareiškėjos Viešosios įstaigos Klaipėdos apskrities ligoninės atstovams – Algirdui Narinkevičiui ir Renatai Baužienei, atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus atstovėms – Jolantai Stanevičienei ir Elenai Bagdonavičienei, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovei Birutei Danutei Barišauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Viešosios įstaigos Klaipėdos apskrities ligoninės (iki reorganizacijos – Viešosios įstaigos Klaipėdos psichiatrijos ligoninės) skundą atsakovui Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinių ir privačių įmonių profesinei sąjungai dėl Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008-10-03 reikalavimo Nr. R1-0692-0126 1, 4-9 punktų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja (iki reorganizacijos Viešoji įstaiga Klaipėdos psichiatrijos ligoninė) skundu (b.l. 5-7) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008 m. spalio 3 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R1 0695-0126 1, 4-9 punktus.

4Skunde nurodo, kad su atsakovo skundžiamu reikalavimu pašalinti pažeidimus dalinai nesutinka. Reikalavimo 1 punkte nurodyta, jog su darbuotojais J.Ž., D.A. ir kitais darbuotojais sudarytos dvi darbo sutartys tam pačiam sutartyje sulygtam darbui. Pažymi, jog su minėtomis darbuotojomis buvo sudarytos antros darbo sutartys, kuriose ir aptartos jų darbo sąlygos. Mano, jog tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso 119, 144 straipsnio 5 dalies reikalavimams.

5Mano, jog atsakovo pateikto reikalavimo 4 ir 5 punktai, kuriuose nurodyta, jog įmonėje darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose nežymimas viršvalandinis darbas ir už jį nemokama, yra nepagrįsti nei teisinėmis nei faktinėmis aplinkybėmis ir neargumentuoti. Pažymi, jog už viršvalandinį darbą darbuotojams mokama įstatymų nustatyta tvarka. Nurodo, kad nepagrįstas reikalavimo 6 punktas, nes darbuotojos R.S., R.L., L.G. dirbo ne pagal vieną darbo sutartį ir jų dirbtas laikas negali būti laikomas viršvalandiniu darbu, nes darbo trukmė neviršija 12 val. per dieną ir 60 val. per savaitę. Pažymi, jog neteisingas ir 7 reikalavimo punktas, kuriame nurodyta, kad darbuotojai R.S. 2008 m. vasario, kovo, balandžio mėnesiais nebuvo suteiktas poilsis, nes poilsis jai buvo suteiktas ir tai patvirtina darbuotojų darbo grafikai ir darbo laiko apskaitos žiniaraščiai.

6Teigia, jog atsakovo nurodytas reikalavimo 8 punktas, jog įmonės kolektyvinė sutartis, veikiant dviem profesinėm sąlygom – Viešųjų ir privačiųjų įmonių profesinei sąjungai bei Lietuvos slaugos specialistų organizacijai, pasirašyta nesilaikant Darbo kodekso 30 straipsnio 2 dalies nuostatų, yra neteisėtas, nes 2004 m. sudarant kolektyvinę darbo sutartį, ligoninėje veikė tik viena profesinė organizacija – Lietuvos slaugos specialistų organizacija. Pažymi, jog darbo grafikai nederinami su Valstybinių ir privačių įmonių profesine sąjunga, nes juridinis asmuo pavadinimu Klaipėdos psichiatrijos ligoninės profsąjungos skyrius „Bangelė“ Juridinių asmenų registre nėra registruotas.

7Prašo atsižvelgti į tai, jog Valstybinės darbo inspekcijos reikalavimai yra privalomi vykdyti, kai yra pagrįsti įstatymų reikalavimais ir faktinėmis aplinkybėmis, tačiau nagrinėjamu atveju jie yra nepagrįsti faktinėmis aplinkybėmis, yra nekonkretūs, todėl prašo panaikinti skundžiamo atsakovo reikalavimo 1, 5-9 punktus.

8Teismui pateiktas Klaipėdos apskrities viršininko 2008 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 4-7328-(1.3) įrodo, kad viešoji įstaiga Klaipėdos psichiatrijos ligoninė reorganizuota prijungimo būdu prie Klaipėdos apskrities ligoninės, kuri, kaip juridinis asmuo, po reorganizavimo, nuo 2008 m. lapkričio 1 d. tęs veiklą.

92009 m. sausio 5 d. Klaipėdos apygardos asministraciniame teisme gautas pareiškėjos VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės vyriausiojo gydytojo R.S. prašymas, kuriuo atsisakoma skundo reikalavimų.

10Pareiškėjos Všį Klaipėdos apskrities ligoninės atstovai teismo posėdžio metu prašo bylą nutraukti.

11Teisėjų kolegija konstatuoja

12VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninė skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008 m. spalio 3 d. reikalavimo pašalinti pažeidimus Nr. R1 0695-0126 1, 4-9 punktus.

132008 m. spalio 24 d. Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 4-7328-(1.3) „Dėl viešųjų įstaigų Klaipėdos apskrities ligoninės ir Klaipėdos psichiatrijos ligoninės reorganizavimo“ VšĮ Klaipėdos psichiatrijos ligoninė reorganizuota prijungimo būdu, prijungiant prie VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninės, nuo 2008 m. lapkričio 1 d. (b.l. 73).

14Pareiškėja VšĮ Klaipėdos apskrities ligoninė pateikė prašymą, kuriuo atsisako nuo skundo (b.l. 88). Prašyme nurodyta, jog Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008 m. spalio 3 d. reikalavimas Nr. R1 0692-0126 bei 2008 m. spalio 6 d. reikalavimas Nr. R1 0706-0077 pašalinti pažeidimus, pareikšti pareiškėjai, yra vykdomi.

15Atsakovo Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus atstovai ir trečiojo suinteresuotojo asmens Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovė prašo prašymą dėl bylos nutraukimo patenkinti.

16Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnyje nustatyti bylos nutraukimo pagrindai. Šio straipsnio 3 punkte numatyta, kad teismas nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu pareiškėjas atsisako skundo. Aplinkybių, kurioms esant bylos nutraukimas būtų negalimas, nenustatyta, t.y. nenustatyta, jog skundo atsisakymu būtų pažeidžiamos pareiškėjos teisės ar įstatymų saugomi interesai. Pareiškėjos atstovams išaiškintos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalyje. Skundo atsisakymas priimtinas ir administracinė byla nutrauktina.

17Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, 102 straipsniu, 105-106 straipsniais,

Nutarė

18nutraukti bylą pagal pareiškėjos Viešosios įstaigos Klaipėdos apskrities ligoninės skundą atsakovui Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinių ir privačių įmonių profesinei sąjungai dėl Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus 2008 m. spalio 3 d. reikalavimo Nr. R1-0692-0126 1, 4-9 punktų panaikinimo.

19Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai