Byla e2FB-875-1032/2018

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta Zubrickaitė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, vertėjaujant Danutei Kontarienei, dalyvaujant pareiškėjui S. G. (S. G.), pareiškėjų atstovei advokatei Audronei Grigelionienei, bankroto administratorei M. V.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų S. G. (S. G.) ir E. G. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

4Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi pareiškėjams E. G. ir S. G. (S. G.) iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta M. V.. Nutartimi teismas nustatė keturių mėnesių terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos fizinių asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.

52018 m. vasario 9 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų kreditoriniai reikalavimai.

62018 m. balandžio 5 d. nutartimi bankroto administratorės M. V. prašymas patenkintas - pratęstas fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimo tvirtinti teismui terminas, nustatytas 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi, vienam mėnesiui iki 2018 m. gegužės 5 d.

72018 m. balandžio 27 d. bankroto administratorė M. V. teismui pateikė prašymą dėl S. G. (S. G.) ir E. G. mokumo atkūrimo patikslinto plano tvirtinimo. Nurodė, kad teikia 2018 m. balandžio 25 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu kreditoriai 95,16 procentų balsų dauguma patvirtino pateiktą bankrutuojančių fizinių asmenų mokumo atkūrimo projektą. Atsižvelgiant į tai, kad patikslintam mokumo atkūrimo plano projektui kreditoriai nepritarė dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, todėl remiantis įstatymo 8 straipsnio 4 dalimi administratorė pateikė teismui administratoriaus išvadą ir plano projektą.

8Bankroto administratorė M. V. teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą dėl patikslinto pareiškėjų S. G. ir E. G. mokumo atkūrimo plano patvirtinimo. Kadangi patikslintam pareiškėjų mokumo plano atkūrimo projektui nepritarė tik 1 kreditorė dėl kurios pastabų yra pateikti paaiškinimai, mano, kad nėra priežasčių šio plano nepatvirtinti. Taip pat nurodė, kad pateikdama mokumo atkūrimo plano projektą jame buvo suklydusi nurodydama antra eile tenkinamo kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ reikalavimų dydį, patvirtino, kad antru etapu turi būti tenkinamas 17 506,23 Eur UAB „Būsto paskolų draudimo“ kreditorinis reikalavimas, pažymėjo, kad bankroto eigoje mokumo planas gali būti tikslinamas. Papildomai paaiškino, kad šiuo metu pareiškėja E. G. yra išvykusi pas dukrą į Jungtinę Karalystę, tačiau taip pat minėtoje šalyje bandys įsidarbinti ir tokiu būdu gauti galimai didesnes pajamas nei šiuo metu jai mokamas atlyginimas. Nurodė, kad šiuo metu abu pareiškėjai gauna vienodą darbo užmokestį, nors dirba skirtingo pobūdžio darbus (įmonės vadovo ir valytojos), nes Lietuvos Respublikos įstatymai numato minimalios algos dydį, o darbadavys neturi teisės jo mažinti. Taip pat pritarė, kreditoriaus išsakytai nuomonei, kad bankroto proceso metu visos bankroto administravimo išlaidos turi būti pagrindžiamos rašytiniais įrodymais.

9Pareiškėjų atstovė advokatė Audronė Grigelionienė nagrinėjimo teismo posėdyje metu palaikė bankroto administratorės prašymą, patvirtinti pareiškėjų mokumo atkūrimo planą, bei jos išdėstytą poziciją. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjai yra sąžiningi ir stengiasi atkurti savo mokumą. Šiuo metu yra padidėjusios pareiškėjų gaunamos pajamos, nes po to kai pareiškėja E. G. įsidarbino, jos atlyginimas padidėjo. Mano, kad kreditorės pateiktos pastabos nėra esminės.

10Pareiškėja E. G. pateikė prašymą klausimą dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nagrinėti jai nedalyvaujant, nes teismo posėdžio metu bus išvykusi į užsienį aplankyti dukros taip pat siekdama ateityje šioje šalyje įsidarbinti.

11Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, nuomonės dėl pareiškėjos mokumo atkūrimo plano patvirtinimo nepateikė.

12Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“, pateikė savo pastabas dėl pareiškėjų patikslinto mokumo atkūrimo plano, kuriose nurodė, kad plane nurodytas pareiškėjų gaunamas darbo užmokestis turėtų būti pagrįstas įrodymais, todėl pareiškėjai turėtų pateikti teismui sąskaitos išrašų, į kuriuos jiems yra pervedamas darbo užmokestis išrašus bei kitus įrodymus, patvirtinančius pareiškėjams mokamo darbo užmokesčio dydį už 3 metus. Be to, patikslintame plane nėra nurodyti planuojamo parduoti pareiškėjams priklausančio turto pardavimo terminai. Be to, mano, kad pajamos gautos iš pareiškėjams priklausančio turto pardavimo turėtų būti skirtos kreditoriniams reikalavimams padengti, o ne pareiškėjų būtinųjų poreikių tenkinimui. Taip pat nurodo, kad išlaidos bankroto procedūroms apmokėti (20 Eur per mėnesį turėtų būti atlyginamos tik faktiškai jas patyrus, t.y. pateikus šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus).

13Teismas

konstatuoja:

14Prašymas tenkintinas.

15Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano tvirtinimui. Nuo teismo nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos bankroto administratorius disponuoja bankrutuojančio fizinio asmens turtu, kuris įrašytas į planą, depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane numatytą tvarką, o nė vienas fizinio asmens kreditorius ar kitas asmuo neturi teisės perimti fiziniam asmeniui priklausančio turto ar lėšų kitaip, negu nustatyta įstatyme (Įstatymo 18 straipsnio 3 dalis), kreditorių reikalavimai tenkinami plane nustatyta tvarka (Įstatymo 7 straipsnio 7, 29 straipsniai).

16Įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui. Plano nepatvirtinimas sukelia neigiamas pasekmes bankrutuojančiam asmeniui, nes teismui nepatvirtinus plano, bankroto byla nutraukiama (Įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

17Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria plano projektui nenurodydamas priežasčių arba dėl priežasčių, nesusijusių su plano projekto tikslinimu pagal šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytus reikalavimus, plano projektas pateikiamas teismui šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatyta tvarka. Pagal Įstatymo 8 straipsnio 8 dalį šio straipsnio 3 dalyje nurodytu atveju teismas gali patvirtinti planą, atsižvelgdamas į bankroto administratoriaus išvadą ir įvertinęs nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

18Pažymėtina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad mokumo atkūrimo planą rengia bankrutuojantis fizinis asmuo, o bankroto administratorius dėl jo įgyvendinimo parengia išvadą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnis). Įstatyme numatyta, kad kreditoriai turi teisę teikti fiziniam asmeniui pasiūlymus dėl plano patikslinimo (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 26 straipsnio 5 punktas), tačiau įstatymas nenumato, kad kreditoriai gali keisti mokumo atkūrimo planą patys, kreditorių susirinkimuose. Kreditorių susirinkimui nepritarus mokumo atkūrimo planui, šio plano tvirtinimas priskirtinas teismo kompetencijai (Fizinių asmenų įstatymo 3 dalis).

19Teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas nepritarė, turi patikrinti atsisakymo pritarti priežastis. Jeigu kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015; 2016-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016).

20Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2018 m. balandžio 25 d. nepritarė patikslintam pareiškėjų mokumo atkūrimo planui, pateikė pastabas dėl patikslinto mokumo atkūrimo plano. Išklausius pareiškėjų atstovės ir bankroto administratorės nuomones, teismo vertinimu, kreditorės pateiktos pastabos yra vertinamos kaip ne esminės. Pareiškėjų atstovė į bylą pateikė rašytinius įrodymus apie pareiškėjos E. G. šiuo metu gaunamą darbo užmokestį (darbo sutartį). Teismas išklausęs teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovės ir bankroto administratorės paaiškinimų bei atsižvelgęs į pareiškėjų pateiktus rašytinius įrodymus, patvirtinančius gaunamų pajamų dydį, pritaria pareiškėjos ir bankroto administratorės išsakytai pozicijai dėl to, kad pareiškėjų gaunami darbo užmokesčiai yra pagrįsti, atitinka nustatytą minimalaus užmokesčio dydį, todėl šią kreditorės išsakytą pastabą atmeta kaip nepagrįstą. Taip pat pažymėtina, kad pareiškėjų prašymo nagrinėjimo metu teismas nenustatė, kad patikslintame mokumo atkūrimo plano projekte bankrutuojantys asmenys pateikė neteisingą informaciją. Atkreiptinas dėmesys, kad teismo posėdžio metu pareiškėjų bankroto administratorė pateikė paaiškinimą dėl padaryto skaičiavimo apsirikimo, kurį savo pastabose taip pat nurodė ir kreditorė, tačiau pažymėtina, kad teismas patvirtino UAB „Būsto paskolų draudimas“ kreditorinį reikalavimą 69751,80 Eur dydžio kaip ir nurodyta mokumo atkūrimo plane. Bankroto proceso metu mokumo atkūrimo planas gali būti tikslinimas (FABĮ 8 straipsnio 13 dalis). Pareiškėjų bankroto administratorė teismo posėdžio metu paaiškino, kad galimai nepardavus pareiškėjui priklausančio turto (palėpės) bus šaukiamas kreditorių susirinkimas ir planas galės būti tikslinamas. Be to, susipažinus su pareiškėjų pateiktu patikslintu mokumo atkūrimo planu nenustatyta, kad kaip nurodo kreditorė jame būtų numatyta pareiškėjų būtinuosius poreikius tenkinti iš lėšų gautų pardavus pareiškėjams priklausantį turtą, todėl ši kreditorės pastaba laikytina nepagrįsta. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorė pritarė kreditorės nuomonei dėl bankroto administravimo išlaidas pagrindžiančius įrodymų pateikimo bei į nurodytų administravimo išlaidų dydį (20 Eur per mėnesį), kuris laikytinas nedideliu, ši kreditorės pastaba taip pat laikytina nepagrįsta ir neturinčia teisinės reikšmės, kadangi patikslintam plano projektui kreditorių susirinkime buvo pritarta balsų dauguma.

21Mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiu pareiškėjai dės pastangas ir išnaudos visas galimybes gauti daugiau pajamų, teismas šią aplinkybę bei bankroto administratorės teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes vertina kaip pakankamas stengiantis užtikrinti kreditorių reikalavimų įgyvendinimą.

22Esant nurodytoms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad bankrutuojančių E. G. ir S. G. mokumo atkūrimo plane Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 punkte nurodyti reikalavimai yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti, pagal esamą realią padėtį, mokumo atkūrimo plane nurodyta išlaidų bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimo už bankroto administravimo teikiamas paslaugas tvarka ir dydis atitinka protingumo kriterijus ir yra pagrįsti, todėl įstatymo reikalavimai yra nepažeisti.

23Iš bankrutuojančių asmenų patikslinto mokumo atkūrimo plano matyti, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 punkte nurodyti reikalavimai patikslintame plane yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti, pagal esamą realią padėtį, patikslintame mokumo atkūrimo plane nurodyta kiekvieną mėnesį būtiniems pareiškėjų poreikiams tenkinti numatomos reikalingos lėšos, išlaidų bankroto procedūroms atlikti ir atlyginimo už bankroto administravimo teikiamas paslaugas tvarka ir dydis atitinka protingumo kriterijus ir yra pagrįstos, todėl įstatymo reikalavimai yra nepažeisti. Pareiškėjų bankroto administratorius pateikė teismui išvadą dėl patikslinto pareiškėjų mokumo atkūrimo plano projekto įgyvendinimo galimybių, kurioje nurodė, kad administratoriaus vertinimu, patikslintame mokumo atkūrimo plane numatyti tikslai bus pasiekti, užtikrinant kreditorių interesus, o plano patvirtinimas leis nekliudomai tęsti fizinio asmens bankroto proceso eigą. Pažymi, kad mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo galimybės vertintinos teigiamai, todėl planas turi būti tvirtinamas.

24Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo tikslas Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasme yra ne nurašyti ar anuliuoti fizinio asmens skolas, bet atkurti fizinio asmens mokumą, kad jis, vykdydamas patvirtintą planą, galėtų patenkinti kreditorių reikalavimus. Nors įstatymas nenumato pareigos bankrutuojančiam asmeniui patenkinti kreditorinių finansinius reikalavimus pilna apimtimi, tačiau jis turi imtis aktyvių veiksmų siekdamas maksimalaus galimo kreditorių reikalavimo patenkinimo. Pažymėtina, kad Fizinių asmenų bankroto įstatymas nenustato kreditoriams teisės koreguoti planą, teismas taip pat neturi teisės daryti kokius nors pateikto plano pakeitimus.

25Esant išdėstytoms aplinkybėms, bei įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo kreditorių teises ir teisėtus interesus, darytina išvada, kad yra pagrindas tvirtinti pateiktą patikslintą E. G. ir S. G. mokumo atkūrimo planą (Fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalis).

26Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi, 9 dalimi teismas

Nutarė

27patvirtinti teismui pateiktą patikslintą E. G. ir S. G. mokumo atkūrimo planą.

28Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Rūta... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjų S. G. (S. G.) ir E. G.... 3. Teismas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. lapkričio 27 d. nutartimi... 5. 2018 m. vasario 9 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančių fizinių asmenų... 6. 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi bankroto administratorės M. V. prašymas... 7. 2018 m. balandžio 27 d. bankroto administratorė M. V. teismui pateikė... 8. Bankroto administratorė M. V. teismo posėdžio metu palaikė savo prašymą... 9. Pareiškėjų atstovė advokatė Audronė Grigelionienė nagrinėjimo teismo... 10. Pareiškėja E. G. pateikė prašymą klausimą dėl patikslinto mokumo... 11. Kiti suinteresuoti asmenys į teismo posėdį neatvyko, nuomonės dėl... 12. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“, pateikė savo pastabas dėl... 13. Teismas... 14. Prašymas tenkintinas.... 15. Fizinių asmenų bankroto įstatymas svarbią reikšmę suteikia fizinio asmens... 16. Įstatymo 8 straipsnis įgaliojimus tvirtinti planą suteikia tik teismui.... 17. Įstatymo 8 straipsnio 3 dalis numato, kad jeigu kreditorių susirinkimas... 18. Pažymėtina, jog Fizinių asmenų bankroto įstatymas numato, kad mokumo... 19. Teismas, gavęs plano projektą, kuriam pirmasis kreditorių susirinkimas... 20. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ 2018 m. balandžio 25 d.... 21. Mokumo atkūrimo plane numatyta, kad mokumo atkūrimo plano vykdymo laikotarpiu... 22. Esant nurodytoms aplinkybėms, galima daryti išvadą, kad bankrutuojančių E.... 23. Iš bankrutuojančių asmenų patikslinto mokumo atkūrimo plano matyti, kad... 24. Pažymėtina, kad bankroto bylos iškėlimo tikslas Fizinių asmenų bankroto... 25. Esant išdėstytoms aplinkybėms, bei įvertinus nemokaus fizinio asmens bei jo... 26. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 - 291 straipsniais, Lietuvos... 27. patvirtinti teismui pateiktą patikslintą E. G. ir S. G. mokumo atkūrimo... 28. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties paskelbimo dienos gali būti...