Byla I-3819-121/2014
Dėl nutarimo panaikinimo atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiasis suinteresuotas asmuo BALTPOOL UAB medžiaga

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Halina Zaikauskaitė, susipažinusi su bylos pagal pareiškėjo AB „ORLEN Lietuva“ skundą dėl nutarimo panaikinimo atsakovui Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, trečiasis suinteresuotas asmuo BALTPOOL UAB medžiaga,

Nustatė

2Teisme priimtas nagrinėti pareiškėjo AB „ORLEN Lietuva“ skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3-442 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2014 metams nustatymo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2, 3 punktų panaikinimo.

3Nustatyta, kad dėl to paties Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3-442 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2, 3 punktų panaikinimo skundus teismui yra padavę ir kiti ūkio subjektai: AB „Achema“ (administracinės bylos Nr. I-3816-142/2014, proceso Nr. 3-61-3-06656-2013-2) ir AB „LIFOSA“ (administracinės bylos Nr. I-3819-121/2014, proceso Nr. 3-61-3-06659-2013-5).

4Atsakovas Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nurodytose administracinės bylose pateiktuose atsiliepimuose prašo bylas sujungti.

5Bylos sujungtinos.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylą posėdžiui rengiantis teisėjas arba ją nagrinėjantis teismas, nustatęs, kad tame pačiame teisme yra du ar daugiau skundų (prašymų) patikrinti to paties administracinio norminio akto teisėtumą arba skundas (prašymas) paduotas skirtingų pareiškėjų, tačiau dėl to paties atsakovo to paties akto ar veiksmo (neveikimo), iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos nutartimi gali juos sujungti į vieną bylą.

7Minėta, kad teisme yra nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų AB „Achema“ ir AB „LIFOSA“ skundus dėl to paties Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3-442 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainų 2014 metams nustatymo“ 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2, 3 punktų teisėtumo ir pagrįstumo. Taigi yra teisinis pagrindas minėtas administracines bylas sujungti. Bylos sujungtinos vadovaujantis proceso operatyvumo, koncentruotumo ir ekonomiškumo principais.

8Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko 2011 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. T-23 patvirtinto Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos aprašo III skyriaus „Bylų formavimas“ 5 punkte nustatyta, kad sujungus bylas, bylai suteikiamas vienas bylos numeris, kuris pagal bylų numeravimo eiliškumą buvo pirmesnis. Pagal bylų numeravimo eiliškumą pirmesnis yra numeris administracinės bylos pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą Nr. I-3775-142/2014 (tai administracinė byla, kurioje buvo paduotas pirmasis skundas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. O3-442 1.2, 1.3, 1.4, 1.7, 2, 3 punktų panaikinimo), todėl administracinė byla pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą sujungiama su administracine byla pagal AB „Achema“ skundą (administracinės bylos Nr. I-3816-142/2014, proceso Nr. 3-61-3-06656-2013-2) ir AB „LIFOSA“ skundą (administracinės bylos Nr. I-3819-121/2014, proceso Nr. 3-61-3-06659-2013-5) ir bylai suteiktinas Nr. I-3775-142/2014.

9Trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtrauktina Energetikos ministerija, nes ji dalyvauja energetikos politikos formavime, rengia ir teikia Vyriausybei tvirtinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų sąrašą ir jų teikimo tvarkos aprašą.

10Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 4 d., 48 straipsnio 2 dalimi, 69 straipsnio 1 dalimi, 105–106 straipsniais,

Nutarė

11Sujungti į vieną administracinę bylą administracines bylas pagal AB „ORLEN Lietuva“ skundą, AB „Achema“ skundą ir AB „LIFOSA“ skundą ir bylai suteikti Nr. I-3775-142/2014.

12Trečiuoju suinteresuotu asmeniu įtraukti Energetikos ministeriją, išsiųsti jai pareiškėjų skundus ir patikslintus skundus ir pasiūlyti per 14 dienų pateikti atsiliepimą, įpareigoti pateikti visą turimą su ginču susijusią medžiagą.

13Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai