Byla I-478-243/2014
Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-07 sprendimo Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vidos Stonkuvienės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Aušrelės Mažrimienės, Eglės Kiaurakytės, dalyvaujant posėdžių sekretorei Dianai Šėperienei, pareiškėjos I. J. atstovui L. M., atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovui Algimantui Gedvilui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I. J. patikslintą skundą atsakovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. V., D. K., D. K., J. J. dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-07 sprendimo Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja I. J. skundu ir patikslintais skundais nurodo, jog su šeima iki 1998-12-31 gyveno gyvenamajame name ( - ) priklausiusiame P. V. Kretingos rajono valdybos 1992-03-03 potvarkiu Nr. 58v „Dėl išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo“ P. V., R. S., J. V., B. V., A. V. atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, tvartą, klėtį ( - ) Kretingos raj. Kretingos rajono mero 1998-12-31 potvarkiu Nr. 627 Darbėnų seniūnijos seniūnas įpareigotas sudaryti ir pasirašyti su ja gyvenamųjų patalpų – buto, adresu ( - ), Kretingos raj., nuomos sutartį. Tą pačią dieną sudaryta nuomos sutartis. Nurodo, jog Kretingos rajono savivaldybės administracijai 2013-10-25 padavė prašymą išduoti garantinį dokumentą (valstybės garantiją), patvirtinantį, kad jai bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-07 sprendimu Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“ atsisakyta išduoti garantinį raštą argumentuojant, jog ji gyveno name, į kurį nuosavybės teisės savininkui atkurtos 1992-03-03 potvarkiu Nr. 58v, t.y. iki 1997-07-09 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įsigaliojimo. Nesutinka su šiuo sprendimu ir prašo jį panaikinti bei įpareigoti Kretingos rajono savivaldybės administraciją vykdyti 1998-06-16 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 reikalavimus bei teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais išduoti valstybės garantiją, patvirtinančią, kad natūra grąžinto gyvenamojo namo, esančio ( - ), nuomininkei I. J. bus neatlygintinai suteiktos kitos didesnės vertės gyvenamosios patalpos, kurių dalis, atitinkanti nuomojamų patalpų vertę, nurodytą valstybės garantijoje, bus neatlygintinai perduota nuosavybėn, o likusią dalį, kuri negali viršyti valstybės remiamų būsto kreditų dydžių, ji privalės išsipirkti rinkos kaina.

4Pareiškėja argumentuoja, jog Kretingos rajono savivaldybės administracija, atkūrusi nuosavybės teises į jos gyvenamąją patalpą, privalėjo išduoti jai valstybės garantiją, tačiau iki šiol tai nėra padaryta. Pažymi, jog nuomininkams, gyvenusiems buvusiems savininkams natūra grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, butuose, patalpose, teisė į valstybės garantiją numatyta dar 1991-06-18 Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio 2 dalies 4 punkte, 21 straipsnio 6 dalyje, 1997-07-01 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 20 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-09-29 nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų 5, 124, 126 punktuose, 1998-06-16 Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 9 straipsnyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-07-05 nutarimu Nr. 793 patvirtintos Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnyje, įgyvendinimo tvarkos 2.2 punkte, o šių teisinių santykių tęstinumą pabrėžė Konstitucinis Teismas 2003-03-04 nutarime, konstatavęs, jog valstybė, priėmusi sprendimą atkurti nuosavybės teises, privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir sudaryti sąlygas minėtą piliečių teisę realiai įgyvendinti. Valstybės nustatytos garantijos nuomininkams yra kartu valstybės garantijos savininkams, nes tik įvykdžius garantijas nuomininkams savininkai gali visiškai įgyvendinti savo nuosavybės teises.

5Pareiškėjos atstovas prašo skundą patenkinti jame išdėstytų argumentų pagrindu.

6Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimais prašo skundą ir patikslintus skundus atmesti kaip nepagrįstus. Teigia, jog pareiškėja neturi teisės gauti valstybės garantijos, patvirtinančios, kad jai bus neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Argumentuoja, kad pareiškėja iki 1998-12-31, t. y. iki išnuomojant jai butą ( - ) gyveno name ( - ), į kurį Kretingos rajono valdybos 1992-03-03 potvarkiu Nr. 58v atkurtos nuosavybės teisės. Atsakovės teigimu, dėl to netaikytinos 1997-07-09 Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatos, nes atkuriant nuosavybės teises šis įstatymas dar negaliojo. Teigia, jog aktualus Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymas (redakcija nuo 1997-10-30 iki 2000-07-12), pagal kurio nuostatas pareiškėjai išreiškus valią išsinuomoti savivaldybės siūlomas patalpas, su ja 1998-12-31 buvo sudaryta nuomos sutartis.

7Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose išdėstytų argumentų pagrindu.

8Teisėjų kolegija konstatuoja :

9pareiškėja ginčija Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-07 sprendimą Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“, kuriuo atsisakyta išduoti garantinį dokumentą (toliau – ginčijamas sprendimas), ir prašo įpareigoti atsakovę išduoti jai valstybės garantiją.

10Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pareiškėja I. J. nuo 1977 metų su šeima gyveno name, adresu ( - ), į kurį Kretingos rajono valdybos 1992-03-03 potvarkiu Nr. 58v „Dėl išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo“ atkurtos nuosavybės teisės P. V., R. S., J. V., B. V., A. V. į išlikusį nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą, tvartą, klėtį ( - ), Kretingos raj. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijos 2014-04-22 raštu Nr. V4-136 pateiktos informacijos matyti, jog savininkams grąžintas namas pagal adresų registro teritorijų ribas yra ( - ), todėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-01-06 įsakymu Nr. A1-11 jam suteiktas adresas ( - ). Dėl šios priežasties atsirado adresų neatitikimas, tačiau gyvenamasis namas, kuriame gyveno pareiškėja nuo 1977 metų ir į kurį 1992 metais atkurtos nuosavybės teisės yra tas pats gyvenamasis namas. Atkūrus nuosavybės teises, pareiškėja su šeima tapo šio gyvenamojo namo nuomininkais. Iš bylos duomenų matyti, jog pareiškėja buvo įtraukta į Kretingos rajono Darbėnų apylinkės viršaičio 1992-06-16 patvirtintą Gyvenamųjų patalpų poreikio nuomininkams, gyvenantiems grąžintinuose buvusiems savininkams namuose Darbėnų apylinkėje, sąrašą Nr. 81, kuriame pažymėta, jog pareiškėja pageidauja gauti komunalinį butą. 1996-11-20 pareiškėja pateikė prašymą suteikti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo 2 priedėliu patvirtintą formą, kuriame nurodė, jog nuo 1977 m. gyvena ūkininko Vainoro name, esančiame ( - ), Kretingos rajone. 1998-12-17 pasižadėjimu pareiškėja įsipareigojo pilnai atlaisvinti gyvenamąsias patalpas ir ūkinius pastatus ir perduoti juos buvusiam savininkui. Kretingos rajono mero 1998-12-31 potvarkiu Nr. 627 „Dėl Darbėnų miestelyje pastatyto gyvenamojo namo 12 butų paskirstymo ir jų išnuomojimo“ Darbėnų seniūnijos seniūnas įpareigotas sudaryti ir pasirašyti su pareiškėja gyvenamųjų patalpų – buto, adresu ( - ), Kretingos raj., nuomos sutartį. Tą pačią dieną sudaryta 76,78 kv.m. buto, ( - ) , Kretingos raj. nuomos sutartis. Pareiškėja Kretingos rajono savivaldybės administracijai 2013-10-25 padavė prašymą išduoti jai garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad jai bus neatlyginamai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Ginčijamu sprendimu Kretingos rajono savivaldybės administracija atsisakė išduoti pareiškėjai valstybės garantiją argumentuodama, jog pareiškėjos atžvilgiu netaikytini teisės aktai, reglamentuojantys valstybės garantijos išdavimą.

11Nuosavybės teisių atkūrimo teisinius santykius reglamentuoja 1997-07-01 priimtas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas (toliau ir Atkūrimo įstatymas) su vėlesniais pakeitimais ir papildymais. Tiek Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje ne sykį yra akcentuota, kad nuosavybės teisių atkūrimui reguliuoti taikytas teisinei valstybei būdingas socialinių interesų pusiausvyros įtvirtinimo teisėje modelis, reiškiantis, kad būtina siekti suderinti tiek savininkų, kuriems atkurtos nuosavybės teisės į gyvenamąjį namą, jo dalį, butą, tiek ir nuomininkų, kurie gyvena savininkams grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje ar bute interesus.

12Pareiškėjos išsikėlimo iš gyvenamųjų patalpų ( - ), Kretingos rajone ir nuosavybės teisių į jas atkūrimo buvusiam savininkui metu galiojusios originalios Atkūrimo įstatymo redakcijos 20 straipsnio 1 dalis numatė, kad kai piliečiui grąžinamas natūra gyvenamasis namas, jo dalis, butas, kuriuose gyvena nuomininkai, visas nuomininkų teises ir pareigas pagal gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Vyriausybės nustatyta tvarka perima savivaldybė iki to laiko, kol valstybė nuomininkui suteiks kitą gyvenamąją patalpą arba kitaip su juo atsiskaitys šiame įstatyme nurodytais būdais. Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio 3 dalis reglamentavo, jog savivaldybė privalo pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir sąlygas išduoti garantinį dokumentą, patvirtinantį, kad nuomininkams, gyvenantiems piliečiui sugrąžintame name, jo dalyje, bute, bus neatlyginamai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Jeigu nuomininkas atsisako šios galimybės, tada savivaldybė privalo pagal Vyriausybės nustatytą tvarką ir sąlygas kompensuoti kitų gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas arba nuomininko pageidavimu neatlygintinai skirti žemės sklypą gyvenamajam namui statyti.

13Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės argumentu, jog pareiškėja neturi (neturėjo) teisės gauti valstybės garantiją, nes Kretingos rajono valdybos 1992-03-03 potvarkis Nr. 58v „Dėl išlikusio nekilnojamojo turto nuosavybės teisės atstatymo“ priimtas iki 1997-07-09 Atkūrimo įstatymo įsigaliojimo. Nuosavybės teisės savininkams atkurtos galiojant 1991-06-18 Įstatymui „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ Nr. I-1454, kuris šiuo metu netekęs galios. Ginčo situacijai taip pat aktuali ir 1997-07-01 Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 redakcija, nes jo galiojimo metu pareiškėja išsikraustė iš patalpų, į kurias atkurtos nuosavybės teisės. Nors teisinis reguliavimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo ne kartą buvo keičiamas, tačiau jau pirmojoje Atstatymo įstatymo redakcijoje (1991-06-18 įstatymas Nr. I-1454) buvo įtvirtintos nuostatos, numatančios garantijas nuomininkams, gyvenantiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, ir šios nuostatos su atitinkamais pakeitimais buvo perkeltos į Atkūrimo įstatymą ir yra išlikusios iki šiol.

141991-06-18 Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atstatymo tvarkos ir sąlygų“ 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte buvo nustatyta, kad gyvenamųjų namų (arba jų dalių) grąžinimo tvarką ir terminus nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi nuostata, jog gyvenamieji namai grąžinami, kai grąžintinų namų, kuriuose gyvena daugiau kaip viena nuomininkų šeima, nuomininkai yra supažindinti su visais jų teises garantuojančiais įstatymais ir su galimybe laisva valia išsikelti jiems savivaldybės valdybos siūlomomis sąlygomis, numatytomis šio įstatymo 21 straipsnyje, arba kitomis savininko garantuojamomis sąlygomis. Šio Įstatymo 21 straipsnis reglamentavo garantijas nuomininkams, gyvenantiems buvusiems savininkams grąžintinuose gyvenamuosiuose namuose, ir jo 5 dalyje buvo įtvirtinta, jog asmeniui, kuris gyvena sugrąžintame savininkui gyvenamajame name, atitinkamo miesto ar rajono savivaldybė suteikia kitą gyvenamąją patalpą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės parengtą ir įgyvendinamą programą; 6 dalyje nurodyta, jog nuomininkai, gyvenantys buvusiems savininkams sugrąžintuose gyvenamuosiuose namuose, turi teisę neatlygintinai gauti nuosavybėn žemės sklypą gyvenamojo namo statybai. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, jog pareiškėjai I. J. ir jos šeimai buvo suteiktas nuomininkų, gyvenančių buvusiems savininkams grąžintinuose namuose statusas, ir iš minėtų patalpų pareiškėjos buvo iškeldintos būtent dėl nuosavybės teisių atkūrimo buvusiam savininkui. Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymas (toliau – ir Įstatymas) detalizuoja valstybės garantijas sugrąžintų natūra gyvenamųjų namų, jų dalių, butų nuomininkams ir savininkams, šių garantijų įvykdymo tvarką ir sąlygas, garantijų turėtojų teises ir pareigas. Šio įstatymo 1 straipsnis, apibrėždamas įstatymo taikymo sritį, nurodo, kad įstatymas reglamentuoja valstybės garantijas tiek sugrąžintų gyvenamųjų namų, jų dalių, butų savininkams, tiek ir jų nuomininkams. Įstatymo 9 straipsnio 1 dalis numato, kad savivaldybės administracijos direktorius savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą. Garantinio dokumento išdavimas yra savivaldybės vykdomųjų institucijų pareiga. Įstatymo 9 straipsnio 2 dalis pateikia baigtinį sąrašą garantijų, iš kurių tik vieną gali pasirinkti grąžinto gyvenamojo namo, jo dalies ar buto nuomininkas. Savo valią dėl valstybės garantijos pasirinkimo nuomininkai pareiškia raštu per mėnesį nuo savivaldybės administracijos direktoriaus pranešimo gavimo dienos. Jeigu nuomininkai per šį laiką nepareiškia savo valios dėl valstybės garantijos pasirinkimo, išduodama Įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta garantija, t. y. garantija, kad bus Vyriausybės nustatyta tvarka išnuomotos kitos valstybės ar savivaldybės gyvenamosios patalpos, į nuompinigius įskaičiuojant nuomotų patalpų vertę. Savivaldybės administracijos direktorius kartu privalo išduoti valstybės garantiją ir sugrąžinto gyvenamojo namo, jo dalies, buto savininkui (Įstatymo 9 straipsnio 4 dalis).

15Nuomininkams, gyvenantiems buvusiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose, taip pat buvo taikomos Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo (Aprūpinimo įstatymo) nuostatos. Aprūpinimo įstatymo 11 straipsnis (nuo 1995-03-08 įsigaliojusios Aprūpinimo įstatymo redakcijos – 9 straipsnis) nustatė, kad teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis piliečiai turi, kai yra bent viena iš šio straipsnio 1-5 punktuose numatytų sąlygų, o šio straipsnio 2 punktas reglamentavo, kad tokią teisę turi piliečiai, kurie gyvena buvusiems savininkams grąžintuose namuose (butuose) nepriklausomai nuo gyvenamosios patalpos dydžio. Pagal Aprūpinimo įstatymo 12 straipsnį, piliečiai, turintys teisę į valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, gali pasirinkti vieną iš šių paramos formų: 1) gauti kreditą lengvatinėmis sąlygomis arba subsidijas gyvenamajam namui ar butui pasistatyti arba nusipirkti; 2) išsinuomoti savivaldybių gyvenamąsias patalpas, taikant valstybės reguliuojamus nuomos mokesčių tarifus; 3) pirkti išsimokėtinai iš savivaldybių ir valstybinių įmonių nuomojamas gyvenamąsias patalpas. Šioje įstatymo normoje numatytos valstybės paramos apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis formos iš esmės yra analogiškos kaip ir Atkūrimo įstatymo 20 straipsnyje numatytos garantijos nuomininkams. Aprūpinimo įstatymo 17 straipsnis nustatė, kad pilietis norėdamas gauti valstybės paramą parašo nustatytos formos prašymą suteikti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis (Įstatymo 2 priedėlis) ir prie prašymo prideda šio įstatymo 3 priedėlyje pateiktos formos anketą.

16Minėta, jog pareiškėja, vadovaujantis Aprūpinimo įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, Darbėnų seniūnijai 1996-11-20 pateikė prašymą suteikti valstybės paramą apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, taip pat užpildė anketas, pažymėdama, kad pasirenka šio įstatymo 12 straipsnio 2 punkte numatytą paramos formą – išsinuomoti savivaldybių gyvenamąsias patalpas, taikant valstybės reguliuojamus nuomos mokesčių tarifus. 1998-12-17 pasižadėjimu pareiškėja sutiko atlaisvinti gyvenamąsias patalpas, o tuo pačiu, teismo vertinimu, davė ir sutikimą nuomoti iš Kretingos rajono savivaldybės siūlomas gyvenamąsias patalpas. Atsižvelgiant į šiuos įrodymus darytina išvada, jog pareiškėja su šeima tuo metu galiojusių įstatymų nustatyta tvarka pareiškė Kretingos rajono savivaldybei valią, kad jai būtų taikomos Atkūrimo įstatymo 20 straipsnyje numatytos valstybės garantijos nuomininkams, gyvenantiems buvusiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose namuose. Atsižvelgiant į pareiškėjos išreikštą valią, nors garantinis dokumentas rašytine forma jai ir nebuvo išduotas, Kretingos rajono savivaldybė užtikrino, kad pareiškėjai ir jos šeimos nariams Atkūrimo įstatymo 20 straipsnio nustatyta tvarka būtų nuomos teise suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Galutinai savo valią pareiškėja išreiškė ir su suteikta garantija – pasirinkti kitą gyvenamąją patalpą, sutiko 1998-12-31 pasirašydama buto, ( - ), Kretingos rajone, nuomos sutartį. Konstatuotina, kad pagal pareiškėjos išsikėlimo iš grąžintinų gyvenamųjų patalpų ir nuomos sutarties sudarymo metu galiojusių teisės aktų nuostatas, I. J. buvo suteikta ir įvykdyta valstybės garantija – neatlygintinai suteiktos kitos gyvenamosios patalpos. Vadovaujantis Įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi bei Atkūrimo įstatymo nuostatomis, nuomininkai turi teisę tik į vieną valstybės garantiją, todėl pripažintina, kad pareiškėjos 2013-10-25 prašymas suteikti jai dar vieną valstybės garantiją yra nepagrįstas. Nors ginčijamame administraciniame akte atsakovė, nurodydama, kad pareiškėja iš viso neturi (neturėjo) teisės į valstybės garantiją, netinkamai aiškino teisės aktus, tačiau konstatavus, jog Kretingos rajono savivaldybės administracija pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjai I. J. valstybės garantiją, naikinti 2013-11-07 sprendimą Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“ ir įpareigoti atsakovę atlikti pareiškėjos prašomus veiksmus nėra teisinio pagrindo. Pareiškėjos patikslintas skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

17Pareiškėja patikslintu skundu taip pat prašė skirti nekilnojamojo turto ekspertizę, tikslu nustatyti patalpų, esančių ( - ) (( - ), Kretingos raj.), kuriose gyveno pareiškėja ir į kurias buvusiam savininkui atkurtos nuosavybės teisės 1992-03-03 potvarkiu Nr. 58v, rinkos vertę 1998-12-31. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo ne dėl valstybės garantijos dydžio, tačiau dėl pareiškėjos teisės gauti valstybės garantiją, todėl konstatavus, jog pareiškėjai valstybės garantija jau buvo suteikta ir teisės gauti naują garantiją ji neturi, prašymas dėl ekspertizės paskyrimo netenkintinas.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89 straipsniais,

Nutarė

19atmesti pareiškėjos I. J. patikslintą skundą dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-11-07 sprendimo Nr. (4.1.23)D3-5986 „Dėl informacijos pateikimo“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

20Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja I. J. skundu ir patikslintais skundais nurodo, jog su šeima iki... 4. Pareiškėja argumentuoja, jog Kretingos rajono savivaldybės administracija,... 5. Pareiškėjos atstovas prašo skundą patenkinti jame išdėstytų argumentų... 6. Atsakovė Kretingos rajono savivaldybės administracija atsiliepimais prašo... 7. Atsakovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos atstovas prašo... 8. Teisėjų kolegija konstatuoja :... 9. pareiškėja ginčija Kretingos rajono savivaldybės administracijos... 10. Iš faktinių bylos aplinkybių matyti, jog pareiškėja I. J. nuo 1977 metų... 11. Nuosavybės teisių atkūrimo teisinius santykius reglamentuoja 1997-07-01... 12. Pareiškėjos išsikėlimo iš gyvenamųjų patalpų ( - ), Kretingos rajone ir... 13. Teisėjų kolegija nesutinka su atsakovės argumentu, jog pareiškėja neturi... 14. 1991-06-18 Įstatymo „Dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 15. Nuomininkams, gyvenantiems buvusiems savininkams grąžintuose gyvenamuosiuose... 16. Minėta, jog pareiškėja, vadovaujantis Aprūpinimo įstatymo 11 straipsnio 2... 17. Pareiškėja patikslintu skundu taip pat prašė skirti nekilnojamojo turto... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ABTĮ 85-89... 19. atmesti pareiškėjos I. J. patikslintą skundą dėl Kretingos rajono... 20. Sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo...