Byla I-1949-764/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Rositos Patackienės ir Nijolės Žalnieriūnienės, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Valentinui Gavrilovui, atsakovės atstovams Viktorijai Bublevič ir Viliui Pečkaičiui, trečiojo suinteresuoto asmens AB DnB banko atstovui advokatui Nedui Šilaikai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ skundą atsakovei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Užsienio reikalų ministerijai ir AB DnB bankui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

2pareiškėja akcinė bendrovė „Vilniaus degtinė“ (toliau – Bendrovė) pateikė teismui skundą (b. l. 1–4), kuriame prašė panaikinti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos 2012-12-13 raštu Nr. 25/3-2-2-24193 priimtą sprendimą ir įpareigoti atsakovę priimti naują sprendimą, - leisti AB „Vilniaus degtinė“ naudotis 21401,46 eurais, kuriuos pareiškėja gavo iš SOOO Malinoschiznenski distelillery „Akvadiv“.

3Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad 2010-09-20 sudarė prekių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 8/10-I su Baltarusijos Respublikoje įregistruota bendrove Malinoschiznenski distelillery „Akvadiv“ (toliau – Akvadiv), kuri, pagal 2012-03-24 Tarybos įgyvendinimo reglamentą Nr. 265/2012 (Reglamentas Nr. 265/2012), iš dalies keičiantį Europos Sąjungos Tarybos Reglamentą Nr. 765/2006 (toliau – Reglamentas Nr. 765/2006), buvo įtraukta į subjektų, kurie pelnosi iš Lukašenkos režimo ar jį remia, sąrašą. Atsakydama į Bendrovės raštišką prašymą, Užsienio reikalų ministerija (toliau – URM) Bendrovei paaiškino, kad pagal Reglamentą

4Nr. 765/2006 nėra nustatytas draudimas parduoti prekes Akvadiv bei gauti apmokėjimą už jas, todėl pareiškėja įvykdė Akvadiv 2012-04-24 užsakymą ir perdavė prekes. Po prekių perdavimo,

52012-05-09 elektroniniu paštu buvo gautas URM išaiškinimas, kad pagal Reglamentą

6Nr. 765/2006 draudžiami bet kokie ryšiai su jame nurodytais Baltarusijos Respublikos subjektais. Akvadiv 2012-07-19 pervedė į Bendrovės atsisakomąją sąskaitą AB DnB banke 21401,46 eurus, kuriuos bankas vadovaudamasis Reglamentu Nr. 765/2006 ir Reglamentu Nr. 265/2012, - įšaldė. Bendrovė kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (toliau – FNTT) su prašymais leisti naudotis įšaldytomis lėšomis, o FNTT 2012-12-13 raštu Nr. 25/3-2-2-24193 Bendrovei persiuntė URM raštą, kuriuo turi būti vadovaujamasi sprendžiant lėšų įšaldymo klausimus. Vadinasi, FNTT, kaip institucija atsakinga už finansinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą, jokio sprendimo dėl naudojimosi įšaldytomis lėšomis nepriėmė. Ginčijamame rašte nėra nurodytas teisinis pagrindas ir priežastys, kodėl Bendrovės gautos pajamos yra įšaldytos. Pareiškėjos teigimu, pagal Reglamento Nr. 765/2006 2 str. 2 d., gali būti įšaldomos Akvadiv lėšos, t. y. yra įvestas draudimas pervesti lėšas į Akvadiv sąskaitą, tokiu būdu ribojant šios įmonės pajamas. Taip pat turi būti įšaldomi kiti Akvadiv ekonominiai ištekliai. Reglamentas Nr. 765/2006 nenumato, kad gali būti ribojamas disponavimas pareiškėjai priklausančiomis lėšomis, kurios nedaro poveikio Akvadiv poreikių tenkinimui. Reglamente Nr. 765/2006 nenustatytas draudimas Bendrovei gauti apmokėjimą už suteiktas prekes ir toks Reglamento Nr. 765/2006 aiškinimas neatitinka Reglamento Nr. 765/2006 tikslų. Priešingas aiškinimas, suponuotų situaciją, kuomet ekonominės sankcijos būtų taikomos ne Akvadiv, o AB „Vilniaus degtinė“.

7Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pabrėžė, kad pareiškėja neprašo taikyti lėšų įšaldymo išimčių, bet mano, kad į jos sąskaitą pervestos lėšos negalėjo būti įšaldomos, nes jos yra Bendrovės nuosavybė. Atsižvelgiant į tai, prašė Bendrovės skundą tenkinti.

8Atsakovė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 41–43) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

9Atsakovė pažymėjo, kad jos funkcijos įgyvendinant ekonominių sankcijų išimtis reglamentuotos Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo (toliau – Sankcijų įstatymas) 4 str. 2 d., nustatančiame URM prerogatyvą priimant sprendimus dėl išimčių taikymo. Pagal nustatytą teisinį reguliavimą, išimtis gali būti įgyvendinta tik gavus URM sutikimą. Šiuo atveju tokio sutikimo URM nedavė ir 2012-10-24 rašte Nr. (21.2.6.17.1)-3-6971 nurodė, kad AB „Vilniaus degtinė“ gali būti leista naudotis ta lėšų dalimi, kurią ji gavo už prekes, perduotas iki

102012-03-24. Ginčijamame FNTT rašte suformuluotas nurodymas vadovautis URM pozicija, yra oficialus sprendimas, todėl pareiškėja nepagrįstai teigia, kad nebuvo priimtas joks sprendimas.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovai su Bendrovės skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad į Bendrovės sąskaitą pervestos lėšos buvo įšaldytos pagrįstai.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Užsienio reikalų ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 74–77) prašė jį tenkinti iš dalies, panaikinti FNTT raštą ir įpareigoti FNTT priimti sprendimą dėl AB „Vilniaus degtinė“ prašymo, - nutraukti lėšų įšaldymą. Skundo dalį, kuria prašoma priimti sprendimą, - leisti AB „Vilniaus degtinė“ naudotis 21401,46 eurais, kuriuos pareiškėja gavo iš SOOO Malinoschiznenski distelillery „Akvadiv“, - atmesti.

13Atsiliepime paaiškino, kad Bendrovei nuo 2012-03-24 buvo žinoma apie Akvadiv taikomas ekonomines sankcijas, Bendrovės atstovai telefonu buvo informuoti, kad klausimas dėl galimybės įsigyti gėrimus iš Akvadiv yra sudėtingas, todėl pasiūlyta pateikti oficialų rašytinį prašymą. Bendrovės 2012-03-28 rašte Nr. 02-101 nebuvo prašoma pateikti informaciją apie Akvadiv

142012-03-19 akcinei bendrovei „Vilniaus degtinė“ pateikto užsakymo vykdymą ir prekių pristatymą. Minėtas raštas perduotas nagrinėti Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentui. URM teigimu, ji nėra atsakinga už Bendrovės suklydimą, nes pareiškėjai buvo žinoma apie Akvadiv taikomas ekonomines sankcijas, suprantama, kad įvestos sankcijos gali reikšti draudimą su ja vykdyti prekybinius ryšius, taip pat žinoma, kad URM rengia motyvuotą išaiškinimą dėl Bendrovės klausimų. Šios aplinkybės tvirtina, kad perduodama prekes Akvadiv, pareiškėja veikė savo rizika. Sprendimas neleisti Bendrovei naudotis įšaldytomis lėšomis priimtas vadovaujantis Reglamento Nr. 765/2006 2 str. ir Sankcijų įstatymo 9 str., nustatančiu, kad visi sandoriai, kurie buvo sudaryti iki sankcijų įgyvendinimo, turi būti nutraukti arba sustabdyti. Draudimas naudotis įšaldytomis lėšomis nelaikytinas ekonominių sankcijų Bendrovei taikymu, ir yra adekvati ir teisėta pareigos, užtikrinti tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, nesilaikymo išdava. Pažymėjo, kad FNTT raštas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. individualiam administraciniam aktui nustatytų reikalavimų, todėl pareiškėjos skundas turėtų būti tenkintinas iš dalies.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo AB DnB bankas atsiliepime į pareiškėjos skundą (b. l. 120–122) prašė priimti sprendimą teismo nuožiūra.

16Atsiliepime į skundą nurodė, kad AB DnB bankas 21401,46 EUR lėšų, gautų iš Baltarusijos Respublikos bendrovės Akvadiv, įšaldė vadovaudamasis 2006-05-15 Europos Tarybos reglamento (EB) Nr. 765/2006, 2012-03-23 Europos Tarybos reglamentu Nr. 265/2012 bei Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo nuostatomis. Pareiškėjai buvo kilusi pareiga nuo Baltarusijos Respublikos bendrovės Akvadiv įtraukimo į asmenų, kuriems taikomos finansinės sankcijos, nutraukti ar sustabdyti su šia bendrove sudarytas sutartis, nevykdyti pagal sudarytas sutartis kilusių prievolių ir pan. Pagal Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus

172005-11-09 įsakymu Nr. V-96 patvirtintų Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos reguliavimo srityje, AB DnB bankas neturėjo teisinio pagrindo neįšaldyti pareiškėjos sąskaitoje esančių iš bendrovės Akvadiv gautų lėšų. Leisti naudotis minėtomis lėšomis, bankas galėtų tik Europos Sąjungos Tarybai arba Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai priėmus sprendimą leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

18Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją ir prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra.

19Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Byloje ginčas yra keliamas dėl to, ar pagrįstai buvo įšaldytos iš Baltarusijos Respublikos įmonės Akvadiv į AB „Vilniaus degtinė“ AB DnB banke esančią sąskaitą už sutartinių įsipareigojimų įvykdymą pervestos lėšos, t. y. 21401,46 eurų suma.

21Nagrinėjamos bylos duomenys tvirtina, kad AB DnB bankas 2012-07-19 raštu

22Nr. 30.42-15/790 informavo pareiškėją, kad 2012-07-19 bankas, vadovaudamasis 2006-05-18 Europos Sąjungos Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 765/2006 5 str. 1 d. a) p., 2 str. 2 d. bei

232012-03-23 Europos Sąjungos Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 265/2012, įšaldė AB „Vilniaus degtinė“ sąskaitoje esančią 21401,46 eurų sumą, kuri gauta iš SOOO Malinoschiznenski distelillery „Akvadiv“. Paaiškino, kad Bendrovė nurodytomis lėšomis galės naudotis tik po Europos Sąjungos Tarybos sprendimo panaikinti minėtai Baltarusijos Respublikos bendrovei taikomas tarptautines sankcijas arba Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai suteikus leidimą naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais (b. l. 29).

24Bendrovė 2012-07-26 raštu Nr. 02-369 „Dėl leidimo naudotis įšaldytomis lėšomis“ kreipėsi į FNTT, prašydama panaikinti AB „Vilniaus degtinė“ priklausančių ir jos sąskaitoje esančių lėšų įšaldymą (b. l. 30–31).

25FNTT 2012-07-31 raštu Nr. 25/3-2-2-16189 AB „Vilniaus degtinė“ prašymą leisti naudotis įšaldytomis lėšomis persiuntė Užsienio reikalų ministerijai (b. l. 66). Atsakovės 2012-09-28 raštu Nr. 25/3-2-2-20549 Užsienio reikalų ministerijai buvo pateikta papildoma su ankstesniu Bendrovės prašymu susijusi informacija (b. l. 71).

26Gavusi iš Bendrovės papildomą informaciją, Užsienio reikalų ministerija 2012-10-24 raštu Nr. (21.2.6.17.1.)-3-6971 pasiūlė FNTT dėl Bendrovės prašymo leisti naudotis įšaldytomis Baltarusijos Respublikos įmonės Akvadiv lėšomis laikytis tokios pozicijos: 1) dėl lėšų, gautų pagal 2010-09-01 licencinę sutartį Nr. 480, vadovautis Reglamento Nr. 765/2006 3 str.; 2) dėl lėšų, kurios buvo gautos įvykdžius šalių įsipareigojimus pagal anksčiau sudarytas sutartis – leisti disponuoti tik ta lėšų dalimi, kuri buvo gauta už prekes, perduotas klientui iki sankcijų įsigaliojimo, pagal Reglamento Nr. 765/2006 ir Reglamento Nr. 265/2012 nuostatas (b. l. 72).

27FNTT 2012-12-13 raštu Nr. 25/3-2-2-24/93 persiuntė Bendrovei Užsienio reikalų ministerijos 2012-10-24 raštą Nr. (21.2.6.17.1.)-3-6971 (b. l. 35).

28Pareiškėja padavė teismui skundą ir prašo panaikinti nurodytą FNTT raštą bei įpareigoti FNTT priimti naują sprendimą, kuriuo Bendrovei būtų leista naudotis 21401,46 eurais, kuriuos Bendrovė 2012-07-19 gavo iš Akvadiv (b. l. 1–4).

29Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (skundo dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (skundo pagrindą) (ABTĮ 23 str. 1 d. 6 ir 7 p.). Pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas nustato nagrinėjamos bylos ribas bei pasirinktos gynybos būdą. Priimdamas sprendimą teismas negali pakeisti pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ir peržengti nagrinėjamos bylos ribų.

30Byloje nėra ginčo, kad Baltarusijos Respublikos įmonei Akvadiv Europos Sąjungos Tarybos sprendimu yra taikomos vienašalės tarptautinės finansinės ir ekonominės sankcijos. Iš pareiškėjos skundo turinio bei jos atstovų paaiškinimų teisminio bylos nagrinėjimo matyti, kad FNTT sprendimo neteisėtumą Bendrovė grindžia tuo, jog į AB DnB bankas esančią Bendrovės sąskaitą iš Baltarusijos Respublikos įmonės Akvadiv 2012-07-19 pervestos lėšos (21401,46 EUR) negalėjo būti įšaldytos, nes tarptautinės sankcijos pagal Reglamentą Nr. 765/2006 ir Reglamentą

31Nr. 265/2012 taikomos Baltarusijos Respublikos ūkio subjektų lėšoms, tuo tarpu į Bendrovės sąskaitą pervestos lėšos yra Bendrovės nuosavybė. Teisminio bylos nagrinėjimo metu, Bendrovės atstovas pabrėžė, kad kreipiantis į FNTT nebuvo siekiama, jog dėl įšaldytų lėšų būtų įgyvendintos Reglamentuose numatytos išimtys, o prašoma panaikinti lėšų įšaldymą tuo pagrindu, kad toks įšaldymas apskritai negalėjo būti taikomas.

32Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į tai, kad Europos Vadovų Taryba 2006-04-10 patvirtino ribojančias priemones, skirtas Prezidentui Lukašenkai, Baltarusijos vadovams ir pareigūnams, taip pat į tai, kad nurodytų asmenų lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas patenka į Europos Sąjungos Sutarties taikymo sritį, siekdama, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse tarptautines sankcijas taikytų vienodai, nusprendė 2006-05-18 Reglamentu Nr. 765/2006 patvirtinti Prezidentui Lukašenkai ir tam tikriems Baltarusijos pareigūnams taikomas ribojančias priemones. Europos Sąjungos Taryba 2012-03-23 Reglamentu Nr. 265/2012, įgyvendindama Reglamento (EB) Nr. 765/2006 8a str. 1 d., į Reglamento Nr. 765/2006 IB priedą įtraukė papildomus asmenis tarp kurių ir The Spirit and Vodka Company Aquadiv (SOOO Malinoschiznenski distelillery „Akvadiv“). Minėtas Reglamentas Nr. 265/2012 įsigaliojo nuo jo paskelbimo oficialiame Europos Sąjungos leidinyje dienos.

33Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 str. 1 d. nustatyta, kad Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių sankcijų ir jų įgyvendinimo išimčių, priimti remiantis Europos bendrijos steigimo sutartimi, yra tiesiogiai taikomi Lietuvos Respublikoje nuo jų įsigaliojimo.

34Reglamento Nr. 765/2006 2 str. 1 d. nustatyta, kad visos Prezidento Lukašenkos ir I priede išvardytų tam tikrų kitų Baltarusijos pareigūnų, atsakingų už tarptautinių rinkimų standartų pažeidimus 2006-03-19 Baltarusijoje vykusių prezidento rinkimų metu ir už represines priemones, kurių buvo imtasi prieš pilietinę visuomenę bei demokratinės opozicijos atstovus, taip pat su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar institucijų nuosavybe esančios, turimos arba jų valdomos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra įšaldomi. To paties straipsnio 2 d. nustatyta, kad I priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar institucijoms arba jų naudai draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai leisti naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

35Pagal Reglamentą Nr. 765/2006, įšaldomų lėšų apibrėžtis pateikiama 1 str., nustatančiame, kad lėšos – finansinis turtas ir bet kurios rūšies pelnas, įskaitant tai, kas išvardyta toliau, bet tuo neapsiribojant: a) grynuosius pinigus, čekius, piniginius reikalavimus, vekselius, pinigines perlaidas ir visas kitas mokėjimo priemones; b) indėlius, laikomus finansų įstaigose arba pas kitus subjektus, banko sąskaitų likučius, skolas ir skolinius įsipareigojimus; c) viešai ir privačiai parduodamus vertybinius popierius ir skolos dokumentus, įskaitant vertybinius popierius ir akcijas, vertybinių popierių sertifikatus, obligacijas, vekselius, varantus, akcinių bendrovių obligacijas ir sutartis dėl išvestinių vertybinių popierių; d) palūkanas, dividendus arba kitas pajamas už turtą ar vertę, priskaičiuotą už turtą arba gaunamą už jį; e) kreditą, tarpusavio reikalavimų įskaitymo teisę, garantijas, sutarties įvykdymo garantinius užstatus ar kitus finansinius įsipareigojimus;

36f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis; g) dokumentus, patvirtinančius lėšų ar kitų finansinių išteklių nuosavybės teisę. Lėšų įšaldymas – lėšų judėjimo, perdavimo, pakeitimo, naudojimo, galimybės jomis naudotis ar jų tvarkymo taip, kad dėl to pasikeistų jų kiekis, suma, buvimo vieta, nuosavybės teisė, valdymo teisė, pobūdis, paskirtis, ar atsirastų kiti pasikeitimai, kurie leistų naudotis lėšomis, įskaitant portfelio valdymą, uždraudimas.

37Reglamento Nr. 765/2006 taikymas yra reglamentuojamas 10 str., nustatančiame, kad jis taikomas : Bendrijos teritorijoje, įskaitant jos oro erdvę; orlaiviuose ar laivuose, priklausančiuose valstybės narės jurisdikcijai; Bendrijos teritorijoje ar už jos ribų esantiems fiziniams asmenims, kurie yra valstybės narės piliečiai; juridiniams asmenims, subjektams ar organams, kurie yra įregistruoti ar įsteigti pagal valstybės narės teisę; juridiniams asmenims, subjektams ar organams, išimtinai arba iš dalies užsiimantiems verslu Bendrijoje.

38Teismas pažymi, kad Bendrovė netinkamai aiškina Reglamento Nr. 765/2006 nuostatas, todėl nepagrįstai teigia, kad iš Baltarusijos Respublikos įmonės Akvadiv, kuriai nuo 2012-03-23 vienašališkai yra taikomos tarptautinės finansinės sankcijos, į Bendrovės sąskaitą pervestos lėšos negalėjo būti įšaldomos. Atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 765/2006 tikslą, taikomas sankcijas

39(2 str. 1 d. ir 2 d.), pateikiamas lėšų ir lėšų įšaldymo sąvokas (1 str.), reglamento taikymo apimtį

40(10 str.), teismas konstatuoja, kad vienašalės tarptautinės sankcijos į sąrašą įtrauktiems fiziniams ir juridiniams Baltarusijos Respublikoje veikiantiems asmenims, taikomos visoms jų turimoms ir valdomoms lėšoms, išskyrus Bendrijos teisės aktuose numatytas išimtis, nuo šių lėšų patekimo į Bendrijos teritoriją dienos, taip pat nuo šių lėšų patekimo į Bendrijos teritorijoje įsiregistravusio ir verslą vykdančio juridinio asmens sąskaitą dienos. Priešingas Reglamento Nr. 765/2006 nuostatų aiškinimas paneigtų reglamento tikslą, taip pat nustatytų tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų prasmę.

41Šias teismo išvadas patvirtina Reglamento Nr. 765/2006, taip pat 2011-10-10 Europos Sąjungos Tarybos Reglamento Nr. 999/2011 nuostatos, nustatančios tam tikroms lėšoms taikomas išimtis. Reglamento Nr. 765/2006 3 str. nustatyta, kad valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusi, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra: a) reikalingi siekiant patenkinti būtiniausius I priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas; b) skirti sumokėti tik pagrįstus profesinius mokesčius ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

42c) skirti sumokėti tik komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą. 2011-10-10 Europos Sąjungos Tarybos Reglamentu Nr. 999/2011 Reglamentas Nr. 765/2006 buvo papildytas 4a straipsniu, nustatančiu, kad nukrypstant nuo 2 straipsnio 1 dalies ir su sąlyga, kad I arba IA prieduose nurodytas fizinis arba juridinis asmuo, subjektas ar organizacija turi atlikti mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį atitinkamas asmuo, subjektas ar organizacija sudarė, arba pareigą, kuri tam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai atsirado iki atitinkamo asmens, subjekto ar organizacijos įtraukimo į sąrašą dienos, II priede išvardytose interneto svetainėse nurodytos valstybių narių kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kurias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jeigu: i) atitinkama kompetentinga institucija nusprendė, kad toks mokėjimas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai skirtas ar naudingas I arba IA prieduose nurodytam asmeniui, subjektui ar organizacijai; ii) atitinkama valstybė narė bent prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo pranešė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie tokį sprendimą ir ketinimą suteikti leidimą.

43Teismas taip pat pažymi, jog pačios pareiškėjos veiksmai patvirtina, kad jai yra suprantama nustatytų tarptautinių finansinių sankcijų taikymo sritis ir apimtis. Kaip teisminio bylos nagrinėjimo metu patvirtino pareiškėjos atstovas, nors Bendrovė nėra nutraukusi su Baltarusijos Respublikos įmone Akvadiv 2010 metais sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, ji nevykdo iš šios sutarties kylančių įsipareigojimų, t. y. po 2012-04-24 prekių minėtai įmonei daugiau netiekia.

44Pažymėtina, kad vienašalių tarptautinių finansinių ir ekonominių sankcijų taikymas tam tikriems Baltarusijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims yra nustatytas visoje Bendrijos teritorijoje galiojančiu Europos Sąjungos Tarybos Reglamentu Nr. 765/2006. Subjektams taikomos tarptautinės sankcijos gali būti panaikintos tik Europos Sąjungos Tarybos arba Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimu. Valstybių narių kompetentingos institucijos neturi teisės panaikinti nustatytų tarptautinių sankcijų taikymo, joms suteikta teisė spręsti, ar nėra teisinio pagrindo tam tikrų įšaldytų lėšų atžvilgiu įgyvendinti Bendrijos teisės aktuose nustatytų išimčių.

45Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2 d. nustatyta, kad už išimčių įgyvendinimą yra atsakinga Užsienio reikalų ministerija. Subjektai, dėl kurių yra įgyvendinamos tarptautinės sankcijos arba Lietuvos Respublikos fiziniai ar juridiniai asmenys (išskyrus finansų įstaigas), siekdami pasinaudoti išimtimis, kreipiasi į tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą vykdančią instituciją, šiuo atveju Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (12 str. 1 d. 2 p.), kuri kreipiasi į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją dėl išimties įgyvendinimo kiekvienu konkrečiu atveju ir įgyvendina išimtį tik gavusi jos sutikimą.

46Nurodytas teisinis reglamentavimas tvirtina, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba yra kompetentinga priimti sprendimą tik dėl išimties įgyvendinimo. Kaip pabrėžė pareiškėjos atstovas teisminio bylos nagrinėjimo metu, Bendrovė, kreipdamasi į FNTT nesiekė, kad jos sąskaitoje įšaldytoms lėšoms būtų įgyvendinta Europos bendrijos teisės aktais nustatyta išimtis. Teismas nustatė, kad tarptautinių sankcijų taikymą nustato Europos Sąjungos Taryba, už išimčių įgyvendinimą atsakingos valstybių narių institucijos nėra kompetentingos priimti sprendimus dėl sankcijų netaikymo, todėl konstatuoja, kad FNTT nėra įgaliota nagrinėti pareiškėjos prašymą panaikinti iš Baltarusijos Respublikos įmonės Akvadiv į Bendrovės sąskaitą pervestų lėšų įšaldymą.

47Teismas sutinka su Užsienio reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą pateiktais argumentais, kad FNTT 2012-12-13 sprendimas Nr. 25/3-2-2-24193 neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintų individualiam administraciniam aktui keliamų motyvuotumo ir pagrįstumo reikalavimų. Pareiškėjos atstovas teisminio bylos nagrinėjimo metu pabrėžė, kad jie FNTT sprendimo šiuo aspektu neginčija. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad FNTT nėra įgaliota priimti tokį sprendimą, kokio siekia pareiškėja, taip pat nemato teisinio pagrindo naikinti FNTT 2012-12-13 sprendimą Nr. 25/3-2-2-24/93 ir įpareigoti atsakovę pareiškėjos prašymą išnagrinėti iš naujo. Toks teismo sprendimas būtų iš esmės formalus ir nepakeistų pareiškėjos teisių bei interesų apimties.

48Anksčiau teismo nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą paneigti ir pareiškėjos argumentus, kad lėšų įšaldymas yra už Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatyme nustatytų draudimų nevykdymą taikomos ekonominės sankcijos.

49Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėja nekelia ginčo dėl to, ar jos sąskaitoje įšaldytų lėšų atžvilgiu neturėtų būti įgyvendintos Europos Bendrijos teisės aktais nustatytos išimtys, todėl teismas šių aplinkybių ex officio nevertina.

50Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybės, nurodytu teisiniu reglamentavimu ir pateiktu teisės normų aiškinimu, įvertinęs pareiškėjos apibrėžtas nagrinėjamo ginčo ribas, teismas sprendžia, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti AB „Vilniaus degtinė“ skundą, todėl jis atmestinas kaip nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 1 p.).

51Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str., 129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

52pareiškėjos akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

53Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja akcinė bendrovė „Vilniaus degtinė“ (toliau – Bendrovė)... 3. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad 2010-09-20 sudarė... 4. Nr. 765/2006 nėra nustatytas draudimas parduoti prekes Akvadiv bei gauti... 5. 2012-05-09 elektroniniu paštu buvo gautas URM išaiškinimas, kad pagal... 6. Nr. 765/2006 draudžiami bet kokie ryšiai su jame nurodytais Baltarusijos... 7. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas pabrėžė, kad pareiškėja neprašo... 8. Atsakovė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų... 9. Atsakovė pažymėjo, kad jos funkcijos įgyvendinant ekonominių sankcijų... 10. 2012-03-24. Ginčijamame FNTT rašte suformuluotas nurodymas vadovautis URM... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovai su Bendrovės skundu nesutiko ir prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Užsienio reikalų ministerija atsiliepime į... 13. Atsiliepime paaiškino, kad Bendrovei nuo 2012-03-24 buvo žinoma apie Akvadiv... 14. 2012-03-19 akcinei bendrovei „Vilniaus degtinė“ pateikto užsakymo... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo AB DnB bankas atsiliepime į pareiškėjos... 16. Atsiliepime į skundą nurodė, kad AB DnB bankas 21401,46 EUR lėšų, gautų... 17. 2005-11-09 įsakymu Nr. V-96 patvirtintų Nurodymų dėl tinkamo tarptautinių... 18. Teismo posėdyje trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė atsiliepime... 19. Skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 20. Byloje ginčas yra keliamas dėl to, ar pagrįstai buvo įšaldytos iš... 21. Nagrinėjamos bylos duomenys tvirtina, kad AB DnB bankas 2012-07-19 raštu... 22. Nr. 30.42-15/790 informavo pareiškėją, kad 2012-07-19 bankas, vadovaudamasis... 23. 2012-03-23 Europos Sąjungos Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 265/2012, įšaldė AB... 24. Bendrovė 2012-07-26 raštu Nr. 02-369 „Dėl leidimo naudotis įšaldytomis... 25. FNTT 2012-07-31 raštu Nr. 25/3-2-2-16189 AB „Vilniaus degtinė“ prašymą... 26. Gavusi iš Bendrovės papildomą informaciją, Užsienio reikalų ministerija... 27. FNTT 2012-12-13 raštu Nr. 25/3-2-2-24/93 persiuntė Bendrovei Užsienio... 28. Pareiškėja padavė teismui skundą ir prašo panaikinti nurodytą FNTT... 29. Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo... 30. Byloje nėra ginčo, kad Baltarusijos Respublikos įmonei Akvadiv Europos... 31. Nr. 265/2012 taikomos Baltarusijos Respublikos ūkio subjektų lėšoms, tuo... 32. Europos Sąjungos Taryba, atsižvelgdama į tai, kad Europos Vadovų Taryba... 33. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 8 str. 1... 34. Reglamento Nr. 765/2006 2 str. 1 d. nustatyta, kad visos Prezidento Lukašenkos... 35. Pagal Reglamentą Nr. 765/2006, įšaldomų lėšų apibrėžtis pateikiama 1... 36. f) akredityvus, važtaraščius, pardavimo sutartis; g) dokumentus,... 37. Reglamento Nr. 765/2006 taikymas yra reglamentuojamas 10 str., nustatančiame,... 38. Teismas pažymi, kad Bendrovė netinkamai aiškina Reglamento Nr. 765/2006... 39. (2 str. 1 d. ir 2 d.), pateikiamas lėšų ir lėšų įšaldymo sąvokas (1... 40. (10 str.), teismas konstatuoja, kad vienašalės tarptautinės sankcijos į... 41. Šias teismo išvadas patvirtina Reglamento Nr. 765/2006, taip pat 2011-10-10... 42. c) skirti sumokėti tik komisinius arba aptarnavimo mokesčius už kasdieninį... 43. Teismas taip pat pažymi, jog pačios pareiškėjos veiksmai patvirtina, kad... 44. Pažymėtina, kad vienašalių tarptautinių finansinių ir ekonominių... 45. Ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo 4 str. 2... 46. Nurodytas teisinis reglamentavimas tvirtina, kad Finansinių nusikaltimų... 47. Teismas sutinka su Užsienio reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos... 48. Anksčiau teismo nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą paneigti ir... 49. Teismas taip pat pažymi, kad pareiškėja nekelia ginčo dėl to, ar jos... 50. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybės, nurodytu teisiniu reglamentavimu ir... 51. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 52. pareiškėjos akcinės bendrovės „Vilniaus degtinė“ skundą atmesti kaip... 53. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...