Byla T-XX-26-12
Dėl administracinių aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo bei pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Janinos Stripeikienės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Romano Klišausko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Dainiaus Raižio,

2išnagrinėjusi Kauno apygardos administracinio teismo prašymą išspręsti bylos pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. S., J. R. ir A. R. dėl administracinių aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo bei pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą,

Nustatė

3Pareiškėjas prašymu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė:

41) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. sausio 31d. įsakymu Nr. 20VĮ-186 „Dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo perduodant nuosavybėn neatlygintinai lygiaverčius turėtiems žemės sklypus Kalvarijos savivaldybėje“ patvirtinto priedo 2-ąją eilutę; 2) panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą Nr. 20SP-1 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo kaimo vietovėje piliečiui K. S.“; 3) pripažinti negaliojančiu 2011 m. birželio 27 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, išduotą Kelmės rajono 2-ojo notarų biuro notaro Alvydo Andrijausko (notarinio registro Nr. 2792), kurio pagrindu 5,2000 ha žemės sklypą, esantį Kalvarijos savivaldybėje, (duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), paveldėjo K. S. sutuoktinė D. S.; 4) pripažinti negaliojančia 2011 m. rugpjūčio 11 d. pirkimo–pardavimo sutartį, patvirtintą Kelmės rajono 2-ojo notarų biuro notaro Alvydo Andrijausko (notarinio registro Nr. 4016), kuria D. S. 5,2000 ha žemės sklypą (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) pardavė, o bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybes teise pirkėjai J. R. ir A. R. įgijo už 6 900 Lt; 5) taikyti restituciją – įpareigoti D. S. į valstybės biudžetą sumokėti sklypo (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) vidutinę rinkos vertę atitinkančią pinigų sumą, t. y. 6 900 Lt.

5Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos, Kalvarijos žemėtvarkos skyriaus vedėjo aktais neteisėtai, pažeidžiant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, K. S. buvo atkurtos nuosavybės teisės į P. S. iki nacionalizacijos Vilkaviškio rajone, (duomenys neskelbtini) turėtą žemę, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiavertį sklypą Kalvarijos savivaldybėje, (duomenys neskelbtini). Nors K. S. yra P. S. sūnus, bet jis nepadavė jokio prašymo dėl nuosavybės teisių atkūrimo į tėvo turėtą žemę. Nors kita pretendentė J. M. (P. S. vaikaitė) savo prašyme atkurti nuosavybės teises ir buvo kitu pretendentu nurodžiusi K. S., tačiau toks nurodymas negali būti prilygintas paties pretendento prašymui, kuris yra būtina sąlyga nuosavybės teisių atkūrimui. Pažymėtina, jog K. S. mirė 1993 metais, o nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų metu prašymą dėl nuosavybės teisių atkūrimo būdo (pasirenkant nuosavybės teisių atkūrimą lygiaverčiu žemės sklypu kitoje vietovėje) 2008 m. rugpjūčio 15 d. pateikė K. S. sūnus V. S., kuris neturėjo jokių tokį veiksmą įgalinančių atlikti dokumentų. Iš notaro išduoto liudijimo apie palikimo priėmimo faktą matyti, kad dėl K. S. palikimo priėmimo kreipėsi tik jo sutuoktinė D. S., kuri vėliau ir paveldėjo visą ginčo žemės sklypą. Pareiškėjas nurodė, kad dėl minėtų aplinkybių ginčijami administraciniai aktai turi būti panaikinti bei turi būti pripažinti negaliojančiais jų pagrindu išduotas paveldėjimo teisės liudijimas ir sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis, lėmę žemės sklypo perleidimą kitiems asmenims. Nagrinėjamu atveju taip pat turi būti taikoma restitucija, tačiau jos taikymas natūra yra negalimas, nes J. R. ir A. R. yra sąžiningi ginčo žemės sklypo įgijėjai. Todėl restitucija taikytina įpareigojant neatlygintinai sklypą įgijusią D. S. sumokėti į valstybės biudžetą gauto turto rinkos kainą, kurią šiuo atveju atitinka pirkimo–pardavimo sutartyje, jos sudarytoje su J. R. ir A. R., nurodytą sklypo pardavimo kaina (6 900 Lt).

6Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. Kauno apygardos administracinis teismas nurodo, kad šioje byloje yra pareikšti du administracinio pobūdžio reikalavimai (pirmasis ir antrasis), o kiti reikalavimai yra civiliniai. Ginče vyraujančiais turėtų būti pripažinti civiliniai teisiniai santykiai, o tai lemia bylos priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui.

7Specialioji teisėjų kolegija

konstatuoja:

8Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

9Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje ir Civilinio proceso kodekso 36 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis; kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

10Nagrinėjamu atveju yra keliamas mišrus ginčas. Byloje reiškiami du administracinio pobūdžio reikalavimai dėl administracinių aktų nuosavybės teisių atkūrimo srityje panaikinimo (pirmasis ir antrasis) ir trys civilinio pobūdžio reikalavimai dėl paveldėjimo teisės liudijimo, pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo (trečiasis, ketvirtasis ir penktasis). Pareiškėjo prašymo padavimo dieną ginčijamos civilinės teisinės pasekmės buvo atsiradusios ir dėl jų civilinės teisės požiūriu turės spręsti bylą nagrinėjantis teismas (dėl paveldėjimo teisės liudijimo, pirkimo–pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo). Vertinant bylos aplinkybių visumą matyti, kad jos sudaro juridinių faktų sudėtį, sukūrusią civilines teisines pasekmes, kurias pareiškėjas (prokuroras) ir siekia paneigti. Nors byloje keliami ir administracinio pobūdžio reikalavimai, tačiau vyraujančiais pripažintini civiliniai teisiniai santykiai, kurie lemia ginčo priskirtinumą bendrosios kompetencijos teismui.

11Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso

1236 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

13Byla teisminga bendrosios kompetencijos teismui.

14Bylą pagal pareiškėjo Kauno apygardos prokuratūros prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, D. S., J. R. ir A. R. dėl administracinių aktų panaikinimo, paveldėjimo teisės liudijimo bei pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo perduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

15Nutartis dėl teismingumo neskundžiama.

Proceso dalyviai