Byla I-1651-644/2015
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės,

2sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei,

3dalyvaujant atsakovų Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės savivaldybės atstovėms Andželai Galeckienei ir Birutei Belenavičienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Marijampolės savivaldybei ir Marijampolės savivaldybės administracijai su trečiaisiais suinteresuotais asmenimis AB Lesto ir UAB „Sūduvos vandenys“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

4Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą prašydamas įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių, Marijampolės savivaldybės merą nevilkinant teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti bei atsakyti į pareiškėjo 2014 m. liepos 11 d. skundą reg. Nr. Sk-68.

5Pareiškėjas skunde (b.l. 5) nurodė, kad kaip nepagrįstą ir neteisėtą skundžia Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus ir Marijampolės savivaldybės mero vilkinimą išnagrinėti bei atsakyti į pareiškėjo 2014 m. liepos 11 d. Marijampolės savivaldybėje užregistruotą skundą, reg. Nr. Sk-68. Vilkinimas pareiškėjui trukdo gauti esminę jo teisėms bei teisėtiems interesams ginti reikalingą informaciją, daro turtinę žalą. Nurodė, kad atsakovų neteisėtais veiksmais pažeidžiami galiojantys teisės aktai: Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas ir pan. Prašė skundą tenkinti.

6Atsakovas Marijampolės savivaldybė atsiliepime (b.l. 10-13) ir atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareikštu skundu nesutinka. Nurodė, kad pareiškėjas dėl tų pačių klausimų į Marijampolės savivaldybės administraciją kreipėsi dar 2014 m. gegužės 27 d. ir Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5999 išsamiai atsakė į pareiškėjo skundą, suteikdamas visą prašomą informaciją, t.y. nurodant konkrečius teisės aktus, kuriais vadovaujamasi apskaičiuojant/pritaikant nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus, detalizuojant kaip nuomos mokestis už žemę administruojamas bei įvardijant šiame procese dalyvaujančius subjektus. 2014 m. liepos 11 d. prašymu pareiškėjas dar kartą kreipėsi į atsakovą išreikšdamas nepasitenkinimą nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifais, prašydamas panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. 1-189 ir priimti naują sprendimą, patvirtinti naujus tarifus, paaiškinti, kodėl teisės aktais reglamentuojama būtent tokia valstybinės žemės nuomos tarifų nustatymo bei jų administravimo procedūra. Marijampolės savivaldybės mero 2014 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. SA-9337 „Dėl skundo" pareiškėjas buvo informuotas, apie tai, kad į dalį jo klausimų buvo atsakyta 2014 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5999 bei pateikta kita jo prašoma informacija, taigi pareiškėjo reikalavimas dėl įpareigojimo išnagrinėti bei atsakyti į 2014 m. liepos 11 d. skundą neturi teisinio pagrindo, kadangi jau yra įvykdytas. Be to, pareiškėjas yra pateikęs daug skundų, todėl nebuvo galimybės pateikti atsakymo laiku. Prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime nurodė iš esmės tas pačias aplinkybes (b.l. 14-16). Atsakovas atsiliepime ir atstovė teismo posėdžio metu pažymėjo, kad su pareiškėjo skundu nesutinka, kadangi į dalį pareiškėjo reikalavimų buvo atsakyta Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5999, be to, atsakymas į pareiškėjo 2014 m. liepos 11 d. skundą buvo pateiktas Marijampolės savivaldybės mero 2014 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. SA-9337, todėl reikalavimas dėl įpareigojimo išnagrinėti bei atsakyti į 2014 m. liepos 11 d. skundą neturi teisinio pagrindo, kadangi jau yra įvykdytas. Prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Skundas tenkintinas iš dalies.

9Pareiškėjas šioje byloje ginčija atsakovų veiksmus (neveikimą) atsakant į pareiškėjo skundą, reikalauja įpareigoti atsakovus išnagrinėti bei atsakyti į pareiškėjo skundą, t.y. pateikti atsakymą į jo prašomą informaciją.

10Pareiškėjo skundo reikalavimas nulemia bylos nagrinėjimo ribas.

11Byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. J. 2014 m. liepos 11 d. skundu kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir Marijampolės savivaldybės merą prašydamas atsakyti į 16 skundo punktų, t.y. prašė atsakovų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą, panaikinti sprendimą dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir priimti naują sprendimą, suteikti informaciją apie žemės nuomos mokesčio tarifus, išaiškinti klausimus, susijusius su valstybinės žemės nuoma, žemės nuomos mokesčio tarifais ir lengvatomis, priimti sprendimą dėl mokesčio už elektros energiją mokėjimo pagal fiziniams asmenims taikomus tarifus (b.l. 28-29).

12Atsakovas Marijampolės savivaldybė 2014 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. SA-9337 „Dėl skundo“ pateikė pareiškėjui atsakymą į skundą (b.l. 27). Atsakyme, be kita ko, pažymėjo, kad į dalį pareiškėjo klausimų buvo atsakyta 2014 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5999.

13Asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką, reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatymo 1 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad šis įstatymas užtikrina asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, nustato šios teisės įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims. Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įstaigos privalo teikti informaciją. Įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Atsisakyti suteikti informaciją galima šio įstatymo nustatyta tvarka.

14Remiantis Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 2 straipsnio 14 punktu, prašymas – tai su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Pagal VAĮ 14 straipsnio 1 dalį, asmenų prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. Asmens prašymas suteikti VAĮ 15 straipsnio 1 dalyje 1-5 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal VAĮ nustatytas administracinės procedūros taisykles, bet pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (toliau – ir Taisyklės).

15Pagal Taisyklių 5 punktą prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į instituciją prašant administracinės paslaugos – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; nustatytąja tvarka pateikti institucijos turimą informaciją; priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreiškiama institucijos valia; atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Atsakymas – atsižvelgiant į prašymo turinį, žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu asmeniui teisės aktų nustatyta tvarka suteikta administracinė paslauga, pateikta informacija, įteikta prašomo administracinio akto kopija, nuorašas ar išrašas, išdėstyta institucijos nuomonė apie asmens kritiką, pasiūlymus ar pageidavimus. Taisyklių 41 punkte numatyta, kad kai atsisakoma suteikti administracinę paslaugą, pateikti institucijos turimą informaciją, priimti administracinį sprendimą, institucija privalo nurodyti atsisakymo tai padaryti priežastis. Taisyklių 30 punkte nustatyta, kad asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

16Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo prašymas (skundas) Marijampolės savivaldybės administracijoje buvo gautas ir užregistruotas 2014 m. liepos 11 d., tai patvirtina dokumento gavimo žyma (spaudas) (b.l. 28), taigi, atsakovas į pareiškėjo prašymą turėjo atsakyti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, t.y. iki 2014 m. rugpjūčio 8 d. imtinai. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, kad atsakovo atsakymas pareiškėjui buvo pateiktas pažeidus 20 darbo dienų terminą. Aplinkybių, kad atsakovas būtų priėmęs sprendimą pertęsti 20 darbo dienų terminą ir apie tai nustatyta tvarka informavęs pareiškėją, byloje nenustatyta.

17Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakymas pareiškėjui nebuvo pateiktas laiku, kadangi Marijampolės savivaldybėje buvo užregistruota daug pareiškėjo prašymų ir atsakovas nespėjo į juos laiku atsakyti, be to, į dalį reikalavimų pareiškėjui buvo atsakyta Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius 2014 m. birželio 9 d. raštu Nr. SA-5999.

18Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jei pareiškėjas kreipėsi į atsakovą prašydamas tos pačios informacijos, kuri jau buvo jam suteikta anksčiau, tai nesuteikia pagrindo atsakovui nepateisinamai delsti ir laiku neatsakyti į pareiškėjo prašymą. Kita vertus, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnyje numatyta, kad kai įstaiga atsisako teikti informaciją, pareiškėjui apie tai turi būti išsiunčiamas pranešimas. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju yra ginama pareiškėjo teisė gauti informaciją, bet ne ginčijamas atsakovo pateiktų atsakymų pagrįstumas (turinys), taigi atsakovo argumentai, jog į dalį reikalavimų buvo atsakyta ankstesniais aktais, laikomi nepagrįstais. Teisėjų kolegija taip pat nepagrįstais laiko atsakovo argumentus, jog atsakymas į skundą buvo pateiktas pavėluotai dėl didelio gautų skundų kiekio. Kaip jau buvo minėta, esant šioms aplinkybėmis, įstaigos vadovas turėjo galimybę priimti sprendimą pratęsti terminą atsakymui pateikti, tačiau bylos duomenimis, to nepadarė, taigi nebuvo pakankamai rūpestingas ir nepagrįstai ilgai delsė pateikti atsakymą į pareiškėjo skundą. Jokių kitų pateisinamų aplinkybių atsakovas nenurodė, todėl 20 darbo dienų termino praleidimo priežastys negali būti laikomos pateisinamomis.

19Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi nurodytų teisės normų analize bei remdamasi ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovai Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės savivaldybė pažeidė pareiškėjo V. J. teisę laiku gauti atsakymą į prašymą (skundą). Kita vertus, pareiškėjui atsakymas (2014 m. rugsėjo 24 d. Nr. SA-9337), nors ir pavėluotai, buvo pateiktas, todėl nėra jokio teisinio pagrindo įpareigoti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių ir Marijampolės savivaldybės merą išnagrinėti ir atsakyti į pareiškėjo skundą 2014 m. liepos 11 d. skundą reg. Nr. Sk-68. Teisėjų kolegija pažymi, kad Marijampolės savivaldybės mero 2014 m. rugsėjo 24 d. atsakymo Nr. SA-9337 teisėtumas ir pagrįstumas, nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku, todėl jis nevertinamas. Atsižvelgiant į išdėstytą, pareiškėjo skundas dalyje dėl prašymo įpareigoti išnagrinėti bei atsakyti į pareiškėjo skundą, atmestinas.

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais teisėjų kolegija

Nutarė

21Pripažinti, kad Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės savivaldybė pažeidė pareiškėjo V. J. teisę laiku gauti atsakymą į jo 2014 m. liepos 11 d. skundą reg. Nr. Sk-68.

22Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

23Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiog Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Sigitai Damidavičienei,... 3. dalyvaujant atsakovų Marijampolės savivaldybės administracijos ir... 4. Pareiškėjas V. J. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą... 5. Pareiškėjas skunde (b.l. 5) nurodė, kad kaip nepagrįstą ir neteisėtą... 6. Atsakovas Marijampolės savivaldybė atsiliepime (b.l. 10-13) ir atstovė... 7. Atsakovas Marijampolės savivaldybės administracija atsiliepime nurodė iš... 8. Skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Pareiškėjas šioje byloje ginčija atsakovų veiksmus (neveikimą) atsakant... 10. Pareiškėjo skundo reikalavimas nulemia bylos nagrinėjimo ribas.... 11. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas V. J. 2014 m. liepos 11 d. skundu kreipėsi... 12. Atsakovas Marijampolės savivaldybė 2014 m. rugsėjo 24 d. raštu Nr. SA-9337... 13. Asmenų teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų... 14. Remiantis Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 2 straipsnio 14... 15. Pagal Taisyklių 5 punktą prašymas – su asmens teisių ar teisėtų... 16. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėjo prašymas (skundas) Marijampolės... 17. Atsakovų atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad atsakymas... 18. Teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tuo atveju, jei pareiškėjas kreipėsi... 19. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasi nurodytų teisės normų... 20. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais... 21. Pripažinti, kad Marijampolės savivaldybės administracija ir Marijampolės... 22. Kitoje dalyje pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 23. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...