Byla e2-839-236/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės „Litgrid“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. e2-4099-340/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Litgrid“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, bei

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ ieškiniu prašo panaikinti 2015 m. vasario 3 d. AB „Litgrid“ sprendimą dėl tiekėjo UAB „Kauno energetikos remontas“ paraiškos atmetimo ir pasiūlymo palikimo nenagrinėtu AB „Litgrid“ skelbiamų derybų būdu organizuojamame „330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE-Alytus statybos darbai“ pirkime Nr.182657 (toliau taip pat vadinama – Pirkimas); įpareigoti AB „Litgrid“ lygiais pagrindais su kitais tiekėjais vertinti tiekėjo UAB „Kauno energetikos remontas“ pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti AB „Litgrid“ skelbiamų derybų būdu organizuojamo „330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statybos darbai“ pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta byla. Nurodo, kad atsakovo priimti sprendimai pagrįstai kelia abejonių dėl atsakovo vykdomo Pirkimo teisėtumo ir skaidrumo, kadangi, tikėtina, atsakovas be pagrįsto pagrindo siekia eliminuoti ieškovą iš Pirkimo. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali su laimėtoju sudaryti ir pradėti vykdyti sutartį, o ieškovas gali nebeturėti galimybės dalyvauti Pirkime, dėl ko ieškovui palankus teismo sprendimas gali likti neįgyvendintas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi ieškovo UAB „Kauno energetikos remontas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino – nutarė sustabdyti atsakovo AB „Litgrid“ skelbiamų derybų būdu organizuojamo „330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statybos darbai“ pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši byla.

7Teismas pažymėjo, kad ieškovas siekia toliau dalyvauti atsakovo organizuojamame Pirkime, iš kurio ginčijamu atsakovo sprendimu dėl galimai netinkamos kvalifikacijos (perkančioji organizacija ieškovą pripažino neatitinkančiu Derybų sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų) buvo pašalintas, todėl ieškovo teisės į teisminę gynybą požiūriu pirkimo procedūrų stabdymas svarbus. Jeigu Pirkimas bus vykdomas ir bus sudaryta pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas laimėtojas, Pirkimas bus laikomas pasibaigusiu. Nesustabdžius Pirkimo, ieškovo pažeistų subjektinių teisių ar įstatymo saugomų interesų teisminės gynybos būdų sumažėtų, tačiau visiško teismo sprendimo neįvykdymo rizikos nėra pagrindo konstatuoti (ieškovas galėtų pasinaudoti kitais savo teisių gynimo būdais).

8Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (viešiesiems interesams) prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Kadangi byloje nėra duomenų, kad operatyviai neįvykus Pirkimui, iš esmės nukentės Pirkimui skirto finansavimo bei sklandus atsakovo tiesioginių funkcijų (t.y. užtikrinti patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą, prižiūrėti aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdyti elektros srautus ir palaikyti stabilų šalies energetikos sistemos darbą) įgyvendinimas, teismas, taip pat įvertinęs tarp šalių kilusio ginčo pobūdį bei preliminariai ieškovo argumentus, prioritetą suteikė siekiui užtikrinti ieškovo interesų apsaugą.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas AB „Litgrid“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir nutartį, kuria jos panaikintos, leisti vykdyti skubiai. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

111. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia atsakovui ir valstybei neproporcingus nuostolius, pažeidžia viešąjį interesą, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principus bei turi neigiamą įtaką valstybės dalykinei reputacijai prieš kitas valstybes.

122. Ieškinys yra akivaizdžiai prima facie nepagrįstas. Ieškovas neginčijo Pirkimo sąlygų (taip pat vadinama – Derybų sąlygos), pats pripažįsta, kad jų neatitinka, todėl ir jo pasiūlymas pagrįstai buvo pripažintas netinkamu dėl ieškovo neatitikimo reikalavimams tiekėjo kvalifikacijai.

133. Prioritetas teiktinas viešajam interesui Pirkimo rezultatu (juo siekiama užtikrinti ypatingą reikšmę energetiniam nacionaliniam saugumui turinčius visuomenės poreikius), o ne ieškovo privačiam interesui dalyvauti Pirkime. Savo teises ieškovas gali apginti ir kitais būdais (ieškiniu dėl žalos atlyginimo).

144. Pirkimu vykdomas projektas yra svarbus ir turi strateginę reikšmę Lietuvai bei viešąjį interesą, nes užtikrina elektros energijos tiekimo patikimumą tiek esamiems, tiek naujiems vartotojams. Lietuvos Respublikos ir kitų Baltijos valstybių elektros energetikos sistemų sujungimas su kontinentinės Europos elektros tinklais, įskaitant per Lietuvos - Lenkijos elektros jungties projektą LitPol Link ir nuo jos neatsiejamą 330 kV elektros perdavimo oro liniją Kruonio HAE- Alytus, numatytas 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr.714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių ir 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1227/2011.

15Projektas „330 kV elekros perdavimo linijos Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė - Alytus statyba“ yra vienas iš Europos Sąjungos bendro intereso projektų, įtrauktų į Baltijos energijos rinkos jungčių planą, be to, numatytas ir įgyvendinamas Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje (patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133).

165. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 6 straipsniu, elektros perdavimo jungties su Lenkijos elektros energetikos sistema, o per ją ir susijungimo su kontinentinės Europos energetine sistema, projektas turi ypatingą reikšme nacionaliniam saugumui ir turi būti įgyvendinamas neatidėliojant. Jungčių projektų sėkmingas įgyvendinimas yra svarbus Lietuvai, Latvijai ir Estijai bei visai Europos Sąjungai. Projektu Baltijos šalims suteikiama galimybė išsivaduoti nuo energetinės izoliacijos ir tuo pačiu sukuriamos techninės galimybės vieningai Europos Sąjungos rinkai, todėl jungčių projektai yra įtraukti į Europos Sąjungos prioritetinių projektų sąrašą ir yra dalinai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis.

176. Strateginio Lietuvos - Lenkijos elektros jungties projekto sėkmingam funkcionavimui būtina 400 kV kintamos srovės EPL „Alytaus transformatorių pastotė – Lenkijos Respublikos siena“ linijos dalis – 330 kV elektros perdavimo oro linijos Alytaus-Kruonio hidroakumuliacinė statyba.

187. Pirkimu vykdomo projekto įgyvendinimo terminas 2011-2016 metai, o 330 kV elektros perdavimo oro linijos Alytaus-Kruonio HAE statyba vėluoja dėl ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės užsitęsusio teritorijų planavimo dokumentų rengimo.

198. Laiku neįvykdžius perkamų darbų kiltų grėsmė tinkamam LitPol Link jungties eksploatavimui bei komerciniams elektros energijos mainams tarp Lietuvos ir Lenkijos.

209. Pirkimo stabdymas sudarytų didelius nuostolius tiek perkančiajai organizacijai, tiek elektros energijos rinkai, tuo pačiu ir visuomenei. Vadovaujantis ENTSO-E dešimties metų tinklo plėtros plano duomenimis, rinkos socio-ekonominė LitPol Link jungties pirmo etapo nauda -30,9 mln. eurų per metus.

2110. Kruonio-Alytaus linijos nebuvimas kelia perkrovų ir avarinių elektros tiekimo atjungimų riziką.

2211. Ieškovas savo privatų interesą pirkime galėtų apginti kitu savo teisių gynimo būdu, o būtent reikalaudamas žalos atlyginimo.

2312. Ieškovo ieškinys preliminariai nepagrįstas. Ieškinys yra dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo galimai netinkamai aiškinant Derybų sąlygas, nors jų ieškovas laiku neginčijo ir pats pripažįsta, kad nėra įvykdęs sutarties, kokios reikalaujama. Be to, ieškinio reikalavimai (ieškovo pasiūlymą vertinti lygiais pagrindais su kitų tiekėjų pasiūlymais) formuluojami netinkamai.

24Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jo netenkinti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

251. Būtent Pirkimu vykdomo projekto svarba ir didelis mastas pagrindžia laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę. Toliau vykdant galimai neskaidrų Pirkimą galėtų kilti grėsmė nacionaliniams interesams.

262. Byloje neįrodyta, kad Pirkimo sustabdymas turėtų neigiamą įtaką Pirkimo finansavimui ir perkančiosios organizacijos funkcijų vykdymui. Pirkimas nesudėtingas nei teisiniu, nei techniniu aspektais, o Pirkimu vykdomo projekto įgyvendinimas vėluoja ir užsitęsė dėl pačios perkančiosios organizacijos vangumo. Pirkimas buvo paskelbtas dar 2014 m. balandžio 28 d., t.y. prieš metus ir iki šios neįvykdytas, terminai ne kartą buvo nukeliami, perkančioji organizacija neatliko jokių veiksmų.

273. Vien tai, kad Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, dar nėra pakankamas pagrindas netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Byloje neįrodyta, kad nėra galimybės pratęsti finansavimo terminą ir kad dėl Pirkimo sustabdymo būtų prarastas finansavimas ir visuomenė negautų numatytos naudos. Juo labiau, kad bylos dėl viešųjų pirkimų nagrinėjamos operatyviai, kas taip pat leidžia abejoti, ar Pirkimo sustabdymas iki bylos išnagrinėjimo apskritai turės neigiamą įtaką Pirkimu įgyvendinamo projekto vykdymui.

284. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebūtų pasiektas tikslas užtikrinti, kad lėšos Pirkime būtų naudojamos efektyviai.

295. Pirkimo sustabdymas būtinas, kad ieškovui būtų užtikrinta vienintelė veiksminga jo, kaip galiami neteisėtai iš Pirkimo pašalinto dalyvio, teisių gynimo priemonė.

306. Ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Ieškovas atitinka Derybų sąlygose numatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neginčija Derybų sąlygų, tik ieškovo pasiūlymo atmetimą.

31IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Atskirasis skundas tenkintinas.

33Byloje nustatyta, kad atsakovas (perkančioji organizacija) AB „Litgrid“ skelbiamų derybų būdu vykdo viešąjį pirkimą Nr.182657 „330 kV elektros perdavimo oro linijos Kruonio HAE – Alytus statybos darbai“. Ginčas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo – ieškovo UAB „Kauno energetikos remontas“ - kilo dėl to, ar ieškovas atitinka Derybų sąlygose numatytus minimalius kvalifikacinius (patirties vykdant darbus) reikalavimus. Perkančioji organizacija 2014 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. SD-3821 informavo ieškovą, kad jis atitinka Pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygose (Derybų sąlygos) nurodytus reikalavimus bei pakvietė ieškovą pateikti pasiūlymą. Ieškovas 2014 m. lapkričio 17 d. pateikė pasiūlymą, tačiau perkančioji organizacija 2015 m. vasario 3 d. raštu Nr. SD-473 informavo ieškovą apie atliktą pakartotinį jo kvalifikacijos vertinimą ir priimtus sprendimus, kad ieškovas neatitinka minimalių kvalifikacinių (patirties) reikalavimų, numatytų Derybų sąlygų 6 priedo 9 punkte ir todėl ieškovo pasiūlymas nevertinamas.

34Teismas bylose, kuriose tiekėjas ginčija perkančiosios organizacijos sprendimus (nagrinėjamu atveju sprendimą dalyvį (ieškovą) pripažinti neatitinkančiu minimalių kvalifikacijos (patirties) reikalavimų bei šiuo pagrindu nevertinti jo pasiūlymo), ieškovo prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tikėtinai pagrindžiami ieškinio reikalavimai ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Viešųjų pirkimų bylose teismas motyvuota nutartimi gali taikyti laikinąją apsaugos priemonę - viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą (CPK 4237 str. 2 d. 1 p.), vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu (CPK 4237 str. 1 d.). Atitinkamai, teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą (CPK 4237 str. 1 d.).

35Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo teisės į teisminę gynybą požiūriu Pirkimo procedūrų stabdymas procesine prasme yra svarbus (dėl skundžiamų perkančiosios organizacijos sprendimų ieškovui užkirstas kelias dalyvauti Pirkime) ir kad, pirmosios instancijos teismo vertinimu, byloje nėra duomenų, jog operatyviai neįvykus Pirkimui, iš esmės nukentės Pirkimui skirto finansavimo bei sklandus atsakovo tiesioginių funkcijų (t.y. užtikrinti patikimą ir saugų elektros energijos tiekimą, prižiūrėti aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą, valdyti elektros srautus ir palaikyti stabilų šalies energetikos sistemos darbą) įgyvendinimas, konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (viešiesiems interesams) prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala.

36Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kaip teisingai nurodė proceso dalyviai savo procesiniuose dokumentuose, bylose dėl viešųjų pirkimo procedūros teisėtumo paprastai konkuruoja du viešieji interesai – viešasis interesas, kad pirkimas vyktų teisėtai ir jame lėšos būtų naudojamos ekonomiškai, bei kitas viešasis interesas – visuomenės neatidėliotinas interesas Pirkimo objektu. Kiekvienu konkrečiu atveju prioritetas teikiamas tam viešajam interesui, kurio nepaisius, būtų sukeliamos didesnės neigiamos pasekmės, žala, nesukuriamas didesnis visuomeninis gėris.

37Nėra ginčo (su tuo atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka ir ieškovas, pažymėdamas Pirkimu vykdomo projekto mastą bei svarbą), kad ginčo Pirkimu siekiama įgyvendinti ypatingos svarbos projektą, kuris reikšmingas ne tik Lietuvos Respublikos visuomenei, valstybei, bet ir tarptautinei bendruomenei (kaimyninėms valstybėms ir Europos Sąjungai). Nesant ginčo dėl Pirkimu vykdomo projekto svarbos, teismas plačiau nepasisako ir nekartoja atsakovo atskirajame skunde išdėstytų argumentų, patikimai įrodančių vykdomo projekto svarbą, bei laiko, kad ji byloje įrodyta. Sutiktina ir su atskirojo skundo argumentais, kad delsimas vykdyti Pirkimu siekiamus įsigyti darbus būtų žalingas Lietuvai ir kaimyninėms valstybėms, kurioms taip pat turi įtakos statoma Lenkijos - Lietuvos elektros jungtis. Taigi viešasis interesas Pirkimo objektu, o tuo pačiu ir Pirkimo nestabdymu, byloje neabejotinai įrodytas.

38Šiuo bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės nustatyti, ar Pirkimo nestabdymas gali pažeisti kitą konkuruojantį taip pat viešą interesą – interesą Pirkime lėšas naudoti racionaliai (dar nėra žinoma, ar būtent ieškovo pasiūlymas būtų pripažintas finansiškai naudingiausiu) ir todėl esminę reikšmę ginčo išnagrinėjimui turi viešo intereso Pirkimo objektu bei ieškovo privataus ekonominio intereso dalyvauti Pirkime santykio vertinimas, t.y. įvertinimas, kurio iš šių interesų paneigimas galėtų sukelti didesnę žalą. Viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2005 m. gegužės 13 d. nutarimai). Tačiau viešasis interesas, kaip bendras valstybės, visos visuomenės ar visuomenės dalies interesas, turi būti derinamas su individo autonominiais interesais, nes ne tik viešasis interesas, bet ir asmens teisės yra konstitucinės vertybės (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Taigi individo (asmens) teisių ir teisėtų interesų apsauga bei gynimas ir viešasis interesas turėtų būti derinami, nepriešinami, turi būti siekiama šių konstitucinių vertybių balanso ir kiekvienu konkrečiu atveju sprendžiama, kuriai vertybei konkrečiu atveju suteiktinas prioritetas.

39Pažymėtina, kad esminis ginčas byloje, kurioje sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo klausimas, yra kilęs dėl ieškovo kvalifikacijos (patirties) vertinimo, t.y. ar ieškovo kvalifikacija (patirtis vykdant sutartis) atitinka minimalius perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus. Teismas pažymi, kad Pirkimo objekto neabejotina strateginė svarba ir reikšmė Lietuvos Respublikai ir kaimyninėms šalims (tarptautinei bendruomenei) lemia ir suinteresuotumą, kad strateginės reikšmės objekto rangos darbus atliktų tik kvalifikuotas rangovas, nes tai mažina netinkamo darbų atlikimo riziką. Kadangi ginčas yra kilęs dėl perkančiosios organizacijos taikomų aukštų rangovo kvalifikacijos vertinimo standartų, Pirkimo nestabdymas nesukelia grėsmės Pirkimo objekto (perkamų rangos darbų) kokybei. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas ir Pirkimo sustabdymas gali sukelti tik tam tikras finansines neigiamas pasekmes ieškovui (prarasta galimybė dalyvauti Pirkime ir jį galimai laimėjus gauti ekonominę naudą iš sutarties vykdymo) bei perkančiajai organizacijai (neracionalus lėšų naudojimas, jeigu paaiškėtų, kad būtent ieškovo pasiūlymas buvo finansiškai naudingiausias). Ieškovas šias neigiamas finansines pasekmes galėtų pašalinti kitu savo teisių gynimo būdu (ieškiniu dėl žalos atlyginimo), taigi neišvengiamos neigiamos finansinės pasekmės dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo galėtų tekti iš esmės tik perkančiajai organizacijai. Šių neigiamų pasekmių apskritai nebūtų tuo atveju, jeigu dėl kitų priežasčių ne ieškovas būtų pripažintas laimėtoju (šiuo metu dar nėra žinomas laimėtojas). Tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, kaip jau pagrįsta, sąlygotų strateginę visai tarptautinei bendruomenei reikšmę turinčio projekto vykdymo laikiną sustabdymą. Tai sąlygotų kelių valstybių interesų pažeidimą ir netgi ekonominius nuostolius. Teismas pripažįsta, kad atsakovo pateikti ir ENTSO-E dešimties metų tinklo plėtros plano 2014 (TYNDP14) duomenimis grindžiami ekonominių nuostolių paskaičiavimai yra tik preliminarūs, tačiau konstatuoja, kad šie skaičiavimai ir duomenys įrodo tam tikrų nuostolių atsiradimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo realią tikimybę. Nei šių nuostolių, nei dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių atsirasti neigiamų pasekmių nepaneigia šalių argumentai, kad Pirkimo vykdymas jau ir taip užsitęsė, o Pirkimu siekiamos statyti elektros jungties statyba vėluoja.

40Išdėstytų argumentų visumos pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad šioje byloje prioritetas teiktinas viešajam interesui Pirkimo objektu, todėl skundžiama nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, naikinama tuo faktiniu ir teisiniu pagrindu, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas gali potencialiai sukelti didesnes neigiamas pasekmes nei netaikymas (CPK 4237 str. 1 d.). Kadangi apeliacinės instancijos teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių kasacine tvarka neskundžiamos (CPK 151 str. 2 d.) ir įsiteisėja iš karto (CPK 339 str.), papildomai leisti vykdyti nutartį skubiai netikslinga (tai nesukeltų papildomų teisinių padarinių).

41Kartu teismas pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo neturi res judicata galios, taigi gali būti peržiūrimos atsiradus naujoms aplinkybėms, kurios gali būti reikšmingos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui išnagrinėti.

42Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno energetikos remontas“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkinti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ ieškiniu prašo panaikinti 2015... 4. Ieškovas taip pat prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – stabdyti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi ieškovo UAB „Kauno... 7. Teismas pažymėjo, kad ieškovas siekia toliau dalyvauti atsakovo... 8. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms (viešiesiems interesams)... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas AB „Litgrid“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukelia atsakovui ir valstybei... 12. 2. Ieškinys yra akivaizdžiai prima facie nepagrįstas. Ieškovas neginčijo... 13. 3. Prioritetas teiktinas viešajam interesui Pirkimo rezultatu (juo siekiama... 14. 4. Pirkimu vykdomas projektas yra svarbus ir turi strateginę reikšmę... 15. Projektas „330 kV elekros perdavimo linijos Kruonio hidroakumuliacinė... 16. 5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam... 17. 6. Strateginio Lietuvos - Lenkijos elektros jungties projekto sėkmingam... 18. 7. Pirkimu vykdomo projekto įgyvendinimo terminas 2011-2016 metai, o 330 kV... 19. 8. Laiku neįvykdžius perkamų darbų kiltų grėsmė tinkamam LitPol Link... 20. 9. Pirkimo stabdymas sudarytų didelius nuostolius tiek perkančiajai... 21. 10. Kruonio-Alytaus linijos nebuvimas kelia perkrovų ir avarinių elektros... 22. 11. Ieškovas savo privatų interesą pirkime galėtų apginti kitu savo... 23. 12. Ieškovo ieškinys preliminariai nepagrįstas. Ieškinys yra dėl ieškovo... 24. Ieškovas UAB „Kauno energetikos remontas“ atsiliepimu į atskirąjį... 25. 1. Būtent Pirkimu vykdomo projekto svarba ir didelis mastas pagrindžia... 26. 2. Byloje neįrodyta, kad Pirkimo sustabdymas turėtų neigiamą įtaką... 27. 3. Vien tai, kad Pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, dar nėra... 28. 4. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebūtų pasiektas tikslas... 29. 5. Pirkimo sustabdymas būtinas, kad ieškovui būtų užtikrinta vienintelė... 30. 6. Ieškinys yra preliminariai pagrįstas. Ieškovas atitinka Derybų sąlygose... 31. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 32. Atskirasis skundas tenkintinas.... 33. Byloje nustatyta, kad atsakovas (perkančioji organizacija) AB „Litgrid“... 34. Teismas bylose, kuriose tiekėjas ginčija perkančiosios organizacijos... 35. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad ieškovo teisės į... 36. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kaip teisingai nurodė proceso... 37. Nėra ginčo (su tuo atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka ir ieškovas,... 38. Šiuo bylos nagrinėjimo metu nėra galimybės nustatyti, ar Pirkimo... 39. Pažymėtina, kad esminis ginčas byloje, kurioje sprendžiamas laikinųjų... 40. Išdėstytų argumentų visumos pagrindu apeliacinės instancijos teismas... 41. Kartu teismas pažymi, kad teismų nutartys dėl laikinųjų apsaugos... 42. Teisėjas, vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą...