Byla A2.3.-465-373/2015

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamai I. V., jos atstovui advokatui Eligijui Vinckui, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento atstovei R. S., išnagrinėjusi I. V., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), UAB ( - ) direktorės, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2I. V. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad 2015-03-13 buvo atliktas UAB ( - ), įmonės kodas ( - ), kurios direktorė yra I. V., pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės, esančios ( - ), neplaninis patikrinimas pagal 2015-02-09 pavedimą Nr. PVD-2, kurio metu surašytas patikrinimo aktas Nr. (11-KD)-15, ir kurio metu nustatyta, kad atliekos laikomos ir lauke, ir sandėliuose, tuo pažeidžiant Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimo Nr. (TU(2)-65 26 p. sąlygas. Sandėlyje, kuris VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše įvardintas kaip pastatas – garažas, kurio unikalus Nr. ( - ), plane pažymėtame kaip 2G 1/p, įmonė gali naudotis tik 1-3 ir 1-4 pažymėtomis patalpomis, kurios nurodytos ir TIPK leidime bei Atliekų šalinimo ar naudojimo techniniame reglamente, Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane, o patalpose, pažymėtose 1-1 ir 1-2, esančiose pastate, plane pažymėtame 2G 1/p, atliekų laikyti negali, tačiau laiko, nors šios patalpos nėra nurodytos TIPK leidime bei Atliekų šalinimo ar naudojimo techniniame reglamente. Tuo pažeistos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (TU(2)-65 27.2 punkto 37 lentelėje nustatytos sąlygas, Atliekų šalinimo ar naudojimo techniniame reglamente 4 skyriuje, 4.1 ir 4.2 lentelėje nurodytas sąlygas, LR Aplinkos apsaugos įstatymo 191 str. reikalavimai. Atliekų kiekiai laikomi vienu metu yra ženkliai didesni nei numatyta Atliekų šalinimo ar naudojimo techniniame reglamento 4 skyriuje, 4.1 lentelėje bei Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano 4 skyriaus 4.1 lentelėje, viso leidžiama vienu metu laikyti 425,56 t atliekų, tačiau įvertinus tai, kad įmonė nėra įsirengusi tentinio sandėlio, o atliekas numačiusi laikyti tik uždarose patalpose, realiai leidžiamas saugoti atliekų kiekis būtų tik 258,76 t, o pagal įmonės teiktos Atliekų tvarkymo apskaitos ataskaitos duomenis už 2014 metus likutinis laikomų atliekų kiekis yra 1144,877 t (patikrinimo metu atlikus preliminarius realiai objekte esančių atliekų kiekio skaičiavimus, nustatyta, kad yra sukaupta lauke ir sandėliuose apie 2953,75 t įvairios kilmės atliekų, ir tuo pažeisti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. (TU(2)-65 9 punkte nurodyti reikalavimai bei LR Aplinkos apsaugos įstatymo 191 str. reikalavimai. Patikrinimo metu nustatyti lokaliniai taršos židiniai grunto paviršiuje, iš kurių paimti mėginiai, 2015-02-25 šalia pabėgių buvo imti mėginiai grunto tyrimams (taškas Nr. 1, koordinatės (607709, 615596) ir taškas Nr. 2, koordinatės (607723, 615599), tyrimo rezultatų protokolas Nr. A5-2DDM-2 2015-03-05 surašytas LR AM Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolė skyriaus, nustatyti naftos angliavandenilių viršijimai taške Nr. 1 19000 mg/kg (ribinė vertė viršyta 4,7 karto, nes leistina 4000 mg/kg), taške Nr. 2 – 130000 mg/kg (ribinė vertė viršyta 32,5 karto), taip pat taške Nr. 2 nustatyta, kad kadmio koncentracija daugiau 2 kartų viršija ribinę vertę – nustatyta 6,1 mg/kg sausos medžiagos, tuo tarpu ribinė kadmio vertė 3 mg/kg sausos medžiagos. Tyrimų rezultatų protokolas Nr. P-CHA-2015-67/1, 2015-04-01 surašytas Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento. 2015-02-12 šalia tariamo tentinio sandėlio, taškas Nr. 4, taip pat buvo imti mėginiai grunto tyrimams (koordinatės 607713,6455577), nustatytas naftos angliavandenilių viršijimas 47475 mg/kg (ribinė vertė viršyta 11,87 karto, tyrimo rezultatų protokolas Nr. D-3 2015-02-27 surašytas LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento valstybinės analitinės kontrolės skyriaus, ir tuo viršyti LAND 9-2009, patvirtintų LR Aplinkos ministro 2009-1117 įsakymu Nr. D1-694 2 priede nurodyti normatyvai. Kadangi ši tarša atsirado pavojingas atliekas laikant be leidimo, neleistinu būdu ir neleistinoje vietoje, tuo pažeisti Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 6 p., 84 p., 85 p. reikalavimai ir LR Aplinkos apsaugos įstatymo 191 str. reikalavimai. Preliminarus pavojingų atliekų kiekis laikomas ant grunto yra 714 t (arba apie 1848 kub. pavojingomis medžiagomis užterštos taros atliekų ir apie 1324 kub. m. pabėgių, t.y. medienos atliekų užterštų pavojingomis medžiagomis), taip pat patikrinimo metu nustatyta, kad aikštelėje laikomos pavojingos atliekos, paženklintos pažeidžiant LR Atliekų tvarkymo įstatymo 15 str. reikalavimus, Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 XIII skyriaus 88 p., 89 p. reikalavimus, etiketės nuo aplinkos poveikio išblukę arba ženklinimas neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede pateiktos etiketės formos. Siekiant įvertinti atliekų apskaitoje teikiamos informacijos pagrįstumą įmonės vadovės I. V. 2015-02-13 buvo paprašyta pateikti tikrinimui su atliekų apskaita susijusią buhalterinę dokumentaciją (sąskaitas faktūras), tačiau direktorė atsisakė jas pateikti ir tuo pažeidė Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų LR Aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 8 p., 115 reikalavimus.

3I. V. kaltinama padariusi administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 512 str. 2 d., 513 str. 11 d., 513 str. 15 d., 513 str. 18 d., 519 str., 86 str.

4Administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina protokolą surašiusiai Institucijai protokolui patikslinti.

5I. V. inkriminuojami šeši administraciniai teisės pažeidimai, išdėstyti ATPK blanketinio pobūdžio normose. Tokių pažeidimų objektyvieji požymiai atskleidžiami tik nurodant konkrečius straipsnius ir punktus kitų teisės aktų, kuriuose įtvirtintus reikalavimus asmuo pažeidė, bei tiksliai nurodant tuos teisės aktus administracinio teisės pažeidimo protokole.

6Protokole visi inkriminuojami pažeidimai aprašyti kartu, neatribojant kuri veika atitinka kurį iš šešių protokole nurodytų ATPK straipsnių, pagal kuriuos I. V. traukiama administracinėn atsakomybėn.

7Iš protokolo turinio neįmanoma apibrėžti kiekvieno pažeidimo ribų, nes nenurodyta kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu I. V. padarė kiekvieną jai inkriminuojamą administracinį teisės pažeidimą, nenurodyta pažeidimų esmė, atsakomybę už kiekvieną pažeidimą nustatantys aktai, t. y. tiksliai nesuformuluota administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltinimo teisinė kvalifikacija.

8Taip surašant protokolą pažeistas ATPK 260 str. 1 d. reikalavimas nurodyti kiekvieno administracinio teisės pažeidimo esmę, šio kodekso straipsnį, straipsnio dalį ar kitus atsakomybę už pažeidimą nustatančius teisės aktus, kurių reikalavimus asmuo pažeidė.

9Nagrinėjant bylą teisme Utenos RAAD atstovai E. P. ir R. S. bandė apibrėžti kokie protokole nurodyti veiksmai ar neveikimas atitinka kurio pažeidimo sudėtį.

10RAAD atstovų teigimu I. V. ATPK 512 str. 2 d. numatytas administracinis teisės pažeidimas inkriminuojamas dėl to, kad UAB ( - ) laikė atliekas pastato 2G1/p gamybinėse patalpose 1-1 ir 1-2, kurios nenurodytos TIPK leidimo sąlygose, Atliekų šalinimo ar naudojimo reglamente ir Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane. Tačiau kokios atliekos ir kiek jų laikyta patalpose 1-1 ir 1-2 protokole nenurodyta.

11RAAD atstovas E. P. teigė, kad ATPK 512 str. 2 d. inkriminuojama ir dėl to, kad įmonė laikė didesnį atliekų kiekį, nei numatyta minėtuose dokumentuose. R. S. tvirtinimu ATPK 512 str. 2 d. inkriminuojama ir dėl to, kad įmonė atliekas laikė lauke, nors jas gali laikyti tik sandėliuose.

12LR ATPK 512str. 2 d. numato keletą alternatyvių veikų, kurių kiekviena sudaro šioje straipsnio dalyje numatyto pažeidimo sudėtį. Kokia veika inkriminuojama I. V. protokole nenurodyta.

13RAAD atstovų teigimu I. V. inkriminuojamas ATPK 513 str. 11 d. numatytas pažeidimas dėl to, kad įmonė atliekas laikė lauke, o pagal TIPK leidimo sąlygas galėjo laikyti tik uždarose patalpose bei, kad atliekas laikant lauke buvo užterštas gruntas.

14Pagal protokolo konstrukciją mėginiai grunto tyrimams buvo imti šalia pabėgių bei šalia tariamo tentinio sandėlio (kas laikoma šioje vietoje nenurodyta), aprašyti normą viršijantys tyrimų rezultatai. Toliau rašoma, kad ant grunto laikomų pavojingų atliekų preliminarus kiekis 714 t (arba apie 1848 m3 pavojingomis medžiagomis užterštos taros atliekų ir apie 1324 m3 pabėgių, t.y. medienos atliekų užterštų pavojingomis medžiagomis). Protokole nėra jokių duomenų, kad gruntas buvo tiriamas prie/po 1848 m3 pavojingomis medžiagomis užterštos taros atliekų.

15Dėl išdėstytų aplinkybių kaltinimas pagal ATPK 513 str. 11 d. nekonkretus ir neaiškus.

16Toliau protokole aprašomas pažeidimas, numatytas LR ATPK 513 str. 15 d., tarp kitų aplinkybių nurodant, kad etiketės išblukę arba ženklinimas neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede pateiktos etiketės formos.

17Iš protokolo turinio neaišku dėl kokių priežasčių neišblukusiose etiketėse atliekų ženklinimas neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių 6 priede pateiktos etiketės formos. Teismo posėdyje R. S. paaiškino, kad dalis atliekų paženklinta išvežimui paruoštų atliekų etiketėmis, o turėjo būti paženklintos laikymui skirtomis etiketėmis.

18Dėl šių priežasčių kaltinimas pagal ATPK 513 str. 15 d. netikslus ir neaiškus.

19I. V. pareikštas kaltinimas pagal ATPK 513 str. 18 d., kurioje numatyta atsakomybė už atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento reikalavimų nevykdymą.

20E. P. parodė, kad šis kaltinimas pareikštas dėl to, kad gamybinių patalpų 1-1 ir 1-2, nenurodytų TIPK leidime ir techniniame reglamente, eksploatavimas sudaro dviejų pažeidimų sudėtį - 512 str. 2 d. ir 513 str. 18 d.

21R. S. parodė, kad kaltinimas pagal ATPK 513 str. 18 d. pareikštas ir dėl to, kad įmonė vienu metu laikė didesnius atliekų kiekius nei numatyta techniniame reglamente.

22Protokole aiškiai ir konkrečiai nesuformuluota kokiais veiksmais ar neveikimu I. V. padarė pažeidimą, numatytą ATPK 513 str. 18 d.

23I. V. kaltinama ir pagal ATPK 86 str. Šis kaltinimas I. V. protokole niekaip neapibrėžtas. E. P. teigimu, I. V. kaltinama tuo, kad ji, kaip ūkio subjekto vadovė, būdama atsakinga už ūkio subjekto veiklą, nesiėmė priemonių, jog būtų vykdomi atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Tačiau toks kaltinimas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui protokole nesuformuluotas.

24Protokole aprašant I. V. inkriminuojamus pažeidimus tris kartus paminėta, jog buvo pažeisti LR Aplinkos apsaugos įstatymo 191 str. reikalavimai, tačiau kokie šio straipsnio reikalavimai pažeisti kiekvienu konkrečiu atveju nenurodyta.

25Dėl išdėstytų aplinkybių daroma išvada, kad administracinio teisės pažeidimo protokole I. V. suformuluoti kaltinimai neaiškūs, todėl protokolas surašytas netinkamai ir tai kliudo nagrinėti bylą teisme. Protokolo trūkumai negali būti pašalinti taikant ATPK 284 str. 2 d. nuostatas, nes teismas negali savo iniciatyva suformuluoti naują ar pakeisti kaltinimą asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, ar pripažinti jį kaltu padarius pažeidimą, nurodant naujus esminius pažeidimo sudėties požymius. Šie trūkumai gali būti ištaisyti tik institucijai surašant naują administracinio teisės pažeidimo protokolą.

26ATPK 280 str. 2 d. numato galimybę teismui ruošiantis nagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylą išsiaiškinti ir nuspręsti ar teisingai surašytas protokolas. Minėta nuostata nepaneigia teismui teisės išnagrinėjus administracinę bylą ir nagrinėjimo teisme metu nepavykus pašalinti protokolo trūkumų, grąžinti minėtus trūkumus pašalinti Institucijai surašiusiai protokolą, nes administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę turi įrodyti administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusi institucija.

27Nagrinėjant bylą teisme Institucijos atstovai aiškino kuri protokolo dalis atitinka kiekvieną protokole nurodytą ATPK straipsnį, tačiau jų paaiškinimai nėra sudėtinė protokolo dalis ir nepadėjo ištaisyti jo trūkumų.

28Byloje surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas neatitinka ATPK 260 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų ir tai trukdo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui tinkamai realizuoti teisę į gynybą, nustatyti tikrąsias veikos padarymo aplinkybes bei asmens kaltę, todėl tokie trūkumai laikomi esminiais, kurie negali būti pašalinti bylą nagrinėjant teisme.

29Vadovaudamasis LR ATPK 280 str. 2 d., teismas

Nutarė

30administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje I. V., asmens kodas ( - ) surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal LR ATPK 512 str. 2 d., 513 str. 11 d., 513 str. 15 d., 513 str. 18 d., 519 str., 86 str., grąžinti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui protokolui patikslinti.

31Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant... 2. I. V. surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas dėl to, kad... 3. I. V. kaltinama padariusi administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR... 4. Administracinio teisės pažeidimo byla grąžintina protokolą surašiusiai... 5. I. V. inkriminuojami šeši administraciniai teisės pažeidimai, išdėstyti... 6. Protokole visi inkriminuojami pažeidimai aprašyti kartu, neatribojant kuri... 7. Iš protokolo turinio neįmanoma apibrėžti kiekvieno pažeidimo ribų, nes... 8. Taip surašant protokolą pažeistas ATPK 260 str. 1 d. reikalavimas nurodyti... 9. Nagrinėjant bylą teisme Utenos RAAD atstovai E. P. ir R. S. bandė... 10. RAAD atstovų teigimu I. V. ATPK 512 str. 2 d. numatytas administracinis... 11. RAAD atstovas E. P. teigė, kad ATPK 512 str. 2 d. inkriminuojama ir dėl to,... 12. LR ATPK 512str. 2 d. numato keletą alternatyvių veikų, kurių kiekviena... 13. RAAD atstovų teigimu I. V. inkriminuojamas ATPK 513 str. 11 d. numatytas... 14. Pagal protokolo konstrukciją mėginiai grunto tyrimams buvo imti šalia... 15. Dėl išdėstytų aplinkybių kaltinimas pagal ATPK 513 str. 11 d. nekonkretus... 16. Toliau protokole aprašomas pažeidimas, numatytas LR ATPK 513 str. 15 d., tarp... 17. Iš protokolo turinio neaišku dėl kokių priežasčių neišblukusiose... 18. Dėl šių priežasčių kaltinimas pagal ATPK 513 str. 15 d. netikslus ir... 19. I. V. pareikštas kaltinimas pagal ATPK 513 str. 18 d., kurioje numatyta... 20. E. P. parodė, kad šis kaltinimas pareikštas dėl to, kad gamybinių patalpų... 21. R. S. parodė, kad kaltinimas pagal ATPK 513 str. 18 d. pareikštas ir dėl to,... 22. Protokole aiškiai ir konkrečiai nesuformuluota kokiais veiksmais ar neveikimu... 23. I. V. kaltinama ir pagal ATPK 86 str. Šis kaltinimas I. V. protokole niekaip... 24. Protokole aprašant I. V. inkriminuojamus pažeidimus tris kartus paminėta,... 25. Dėl išdėstytų aplinkybių daroma išvada, kad administracinio teisės... 26. ATPK 280 str. 2 d. numato galimybę teismui ruošiantis nagrinėti... 27. Nagrinėjant bylą teisme Institucijos atstovai aiškino kuri protokolo dalis... 28. Byloje surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas neatitinka ATPK... 29. Vadovaudamasis LR ATPK 280 str. 2 d., teismas... 30. administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje I. V., asmens kodas ( - )... 31. Nutartis per 20 dienų nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama apeliacine...