Byla 2-8-765/2009

1Pasvalio rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Stankevičiūtė, sekretoriaujant Žydrei Kabelinei, dalyvaujant pareiškėjo žemės ūkio bendrovės ( - ) atstovams direktoriui J. J., advokatui Ž. R., suinteresuotų asmenų ( - ) atstovui R. Z., UAB „( - )“ atstovei V. R., žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo - žemės ūkio bendrovės ( - ) pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog pirkimo-pardavimo sutartis tarp žemės ūkio bendrovės ( - ) (kaip pirkėjo) ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (kaip pardavėjo) dėl naujo nenaudoto purkštuvo SEGUIP SPACER 4000 pirkimo-pardavimo yra sudaryta 2006 m. liepos 14 d., turint tikslą gauti dalinę 42050,03 Lt paramą. Pareiškėjas ir pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu pareiškimą palaiko, prašo jį tenkinti visiškai. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovai nurodė, kad minimu atveju, surašant pirkimo-pardavimo sutartį, buvo padaryta techninė klaida ir dokumente neteisingai nurodyta sutarties surašymo data, tai yra mėnuo. Kitų dokumentų, kurie buvo surašyti prieš šią sutartį, datos, veiksmų eiliškumas tik patvirtina, kad buvo padaryta techninė klaida. Prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, nes kitokia tvarka įrodyti padarytos techninės klaidos neturi galimybių.

3Suinteresuoto asmens ( - ) atstovas R. Z. pareiškė, kad su pareiškėjo pareiškimu nesutinka, pareiškėjas neįrodė, kad, pasirašydamas sutartį su suinteresuotu asmeniu UAB ( - ), suklydo. Prašo atkreipti dėmesį į tai, kad surašyti priėmimo-perdavimo aktas, garantinis aktas (priedai Nr. 1 ir Nr. 2) yra nurodyti kaip sutarties, pasirašytos 2006-06-14, priedai. Pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, kad per 3 dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo sumokėjo dalį – 20000 litų sumos, kaip numatyta sutarties 3 p. UAB „( - )“ pasiūlyme dėl purkštuvo pirkimo nurodė sąlygas, kuriomis pateiks pirkėjui įrangą. Įranga buvo pateikta žymiai vėliau. Tai taip pat būtų paramos sutarties sąlygų pažeidimas. Pareiškėjas nesugebėjo įrodyti, kada tiksliai pasirašė sutartį, todėl jo pareiškimas netenkintinas.

4Suinteresuoto asmens UAB ( - ) atstovės V. R. manymu pareiškėjo pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas. Juridinį faktą nustatyti yra pagrindas, nes buvo padaryta techninė klaida – sutartis buvo surašyta ir pasirašyta ne 2006 m. birželio 14 d., o 2006 m. liepos 14 d.

5Suinteresuoto asmens ( - ) atstovas į teismo posėdį neatvyko. Gautas suinteresuoto asmens atsiliepimas, kuriame prašoma netenkinti ŽŪB ( - ) pareiškimo; be to nurodoma, kad šiuo atveju ŽŪB ( - ) prašymas negali būti sprendžiamas CPK 445 str. numatyta tvarka. Gautame suinteresuoto asmens pareiškime nurodoma, kad palaiko savo argumentus, išdėstytus atsiliepime, su pareiškimu nesutinka, prašo nagrinėti bylą suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

6Nustatyta, kad pareiškėjas - žemės ūkio bendrovė ( - ) ir suinteresuotas asmuo - ( - ) 2006 m. liepos 18 d. pasirašė paramos sutartį dėl struktūrinių fondų paramos skyrimo, įgyvendinant projektą „Gamybos bazės modernizavimas“ (1 t., b. l. 33-47). ŽŪB ( - ) pateikė ( - ) mokėjimo prašymą dėl dalinio paramos suteikimo. 2007 m. sausio 27 d. buvo gautas ( - ) informacinis laiškas MP11 dėl dalinės paramos skyrimo, kuriuo pareiškėjas buvo informuotas, kad nebus kompensuojamos išlaidos už purkštuvo įsigijimą, nes pasiūlymas purkštuvui įsigyti iš UAB „( - )“ yra gautas 2006 m. birželio 22 d., o purkštuvo pirkimo-pardavimo sutartis pasirašyta 2006 m. birželio 14 d. (1 t., b. l. 7-8). ŽŪB ( - ) nesutiko su ( - ) priimtu sprendimu dėl dalinio nekompensavimo, sprendimą nustatyta tvarka apskundė. Lietuvos žemės ūkio ministerijos komisija, Vilniaus apygardos administracinis teismas ŽŪB ( - ) skundo netenkino, paliko galioti ( - ) sprendimą dėl išlaidų už purkštuvo įsigijimą nekompensavimo (1 t., b. l. 51-55, 111-112; 2 t., b. l. 11-15).

7Iš teismui pateiktų dokumentų matyti, kad pirkimo-pardavimo sutartis ( - ) surašyta ir pasirašyta 2006 m. birželio 14 d. (1 t., b. l. 10). Sutarties prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (1 t., b. l. 11-12,77-78), kurie buvo surašyti 2006 m. spalio 30 d. (tai yra praėjus keliems mėnesiams nuo pagrindinės sutarties surašymo) – perdavimo-priėmimo aktas, garantinis aktas, nurodoma, kad tai priedai prie 2006-06-14 sutarties Nr. ( - ). Be to, minėtos pirkimo-pardavimo sutarties 3 p. nurodyta, kad 20000 Lt pirkėjas pardavėjui turi sumokėti per 3 kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo; 2006-06-22 pasiūlyme dėl purkštuvo pirkimo nurodoma, kad prekė bus pristatyta ne vėliau kaip po 6 savaičių nuo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo (1 t., b. l. 14-15). Pirkimo-pardavimo sutarties ( - ) 6 p. nurodytas technikos pristatymo laikas – iki 2006 m. lapkričio 1 d. Pateiktoje sąskaitos faktūros DPZ Nr. 000776 kopijoje nurodoma, kad už prekę ŽŪB ( - ) 547520 Lt turi sumokėti iki 2006-11-06 (1 t., b. l. 79), tai yra pagal PVM sąskaitą- faktūrą atliktas mokėjimas neatitinka pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytos atsiskaitymo tvarkos.

8Ištyręs įrodymus, teismas daro išvadą, kad pareiškėjas nepateikė pakankamai objektyvių ir neginčytinų įrodymų, jog surašant pirkimo-pardavimo sutartį ( - ), buvo padaryta techninė klaida ir vietoje 2006-07-14 datos įrašyta kita data – 2006-06-14. Teismui pateikti dokumentai tik patvirtina faktą, jog sutartis buvo surašyta 2006-06-14, nes sutarties prieduose (kurie buvo rašomi praėjus keliems mėnesiams), taip pat nurodoma, kad tai priedai prie 2006-06-14 pasirašytos sutarties (priedai Nr. 1, Nr. 2 – perdavimo-priėmimo aktas, garantinis aktas). Šių faktų nepaneigia ir teismo posėdžio metu ŽŪB ( - ) pateiktas sutarčių registras (segtuvas, kuriame susegtos sutartys), nes segtuve lapai nesunumeruoti, nesusiūti, surašytas tik sutarčių apyrašas, kuris reikiamai nepatvirtintas (2 t., b. l. 39-44). UAB ( - ), be pasirašytos sutarties ir jos priedų kopijų, kitų dokumentų, registracijos žurnalų, iš kurių būtų galima nustatyti sutarties surašymo datą, nepateikė.

9Nustatęs šias aplinkybes, teismas turi pakankamą pagrindą daryti išvadą, jog pareiškėjo prašymas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmestinas, pareiškėjo prašomas nustatyti faktas nesukurs teisinių padarinių.

10Be to, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 1 d., 445 str. nustatyta, kad procesine juridinių faktų nustatymo tvarka teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas, jei pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų, arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų. Ypatingosios teisenos tvarka teismas kompetentingas nustatyti ne bet kokius faktus, bet tik tokius, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 str. 1 d.). Teismine tvarka nenustatinėjami faktai, kurie realiai buvo ar yra, tačiau pagal teisę jie neturi juridinės reikšmės. CPK 445 str. nuostata, kad juridinių faktų teisminis nustatymas galimas tik tuo atveju, jei pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų, arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų, reiškia ir tai, kad tuo atveju, kai dokumentai, patvirtinantys tam tikrą faktinę aplinkybę, egzistuoja, tačiau, suinteresuoto asmens manymu, juose nurodyta informacija neatitinka tikrovės, juridinių faktų nustatymo procesinė tvarka, siekiant paneigti šių dokumentų turinį, negali būti taikoma. Priklausomai nuo konkrečios situacijos ir dokumento pobūdžio, paminėti dokumentai (ar jų įrodomoji reikšmė) suinteresuoto asmens gali būti ginčijami įprasta ieškinio teisenos tvarka, prašant teismo pripažinti atitinkamus dokumentus negaliojančiais, įrodinėjimo procese remiantis byloje surinktų rašytinių įrodymų turinio prieštaravimais, arba kreipiantis į dokumentus išdavusį asmenį prašant ištaisyti atitinkamas klaidas.

11Iš pareiškėjo valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Lietuvos Respublikos CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-265 str., 268 str., 269 str., 448 str., teismas

Nutarė

13pareiškėjo žemės ūkio bendrovės ( - ) prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto, jog pirkimo-pardavimo sutartis tarp žemės ūkio bendrovės ( - ) (kaip pirkėjo) ir uždarosios akcinės bendrovės ( - ) (kaip pardavėjo) dėl naujo nenaudoto purkštuvo SEGUIP SPACER 4000 pirkimo-pardavimo yra sudaryta 2006 m. liepos 14 d., turint tikslą gauti dalinę 42050,03 Lt paramą, nustatymo atmesti.

14Valstybei iš žemės ūkio bendrovės ( - ) (įmonės kodas ( - ), buveinė – ( - )) priteisti 57 litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (gavėjas - Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM).

15Sprendimas per 30 dienų nuo jo gavimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Pasvalio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai