Byla A-261-2357-12
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (kolegijos pirmininkas), Stasio Gagio (pranešėjas) Romano Klišausko, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Justui Čobotui, atsakovo atstovei Jolantai Oleškevič, trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Austėjai Kurapkaitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Meksimela“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „Meksimela“) su skundu kreipėsi į teismą ir prašė: 1) panaikinti 2011 m. spalio 27 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Žemės ūkio ministerija) kanclerio potvarkį Nr. 4D-103 (toliau – ir Potvarkis) toje dalyje, kurioje patvirtintas UAB „Meksimela“ projekto (paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) įtraukimas į projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašą; 2) įpareigoti atsakovą UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos reg. Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą. Nurodė, kad UAB „Meksimela“ paramos paraiška (Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) (toliau – ir Paraiška) Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) buvo užregistruota 2010 m. kovo 25 d. Pirmą kartą įvertinus Paraišką, atsakovas neteisėtai pripažino ją netinkama paramai gauti. Teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą Nr. I-3629-281/2010 pagal pareiškėjo skundą, 2011 m. sausio 12 d. sprendimu nusprendė panaikinti 2010 m. rugpjūčio 20 d. Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkį Nr. 4D-108 dalyje, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto Projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ neskiriama. Teismas taip pat įpareigojo atsakovą pakartotinai atlikti Paraiškos vertinimą. Šis teismo sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010 yra įsiteisėjęs ir šalims turi res judicata galią. Atsakovas atliko pakartotinį pareiškėjo Projekto vertinimą ir priėmė skundžiamą Potvarkį, kuriuo nusprendė įtraukti Projektą į sąrašą projektų, kuriems parama neskiriama. Šį kartą atsakovas sprendimą grindė nauju motyvu, kad Agentūra nustatė, jog pareiškėjas 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Taisyklių 20.2 punkte Šis motyvas yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl naikintinas ta apimtimi, kuria pareiškėjo Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, kadangi UAB „Meksimela“ 2008 m. liepos 1 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė. Komisijos komunikato, kuriuo remiasi atsakovas, 9 ir 10 punktai apibrėžia sunkumus patiriančios įmonės sąvoką: „Bendrijoje nėra bendrai naudojamo „sunkumus patiriančios įmonės“ apibrėžimo. Tačiau šiose gairėse Komisija laiko sunkumus patiriančia įmone tokią įmonę, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą“ (Komisijos komunikato 9 punktas). Šiose gairėse sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, nepriklausomai nuo jos dydžio: a) ribotos turtinės atsakomybės bendrovė (1), jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo (2) ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; arba (Komisijos komunikato 10 a punktas); b) bendrovė, kurios nors keletas narių turi neribotą turtinę atsakomybę už bendrovės skolą (3), kai prarasta daugiau nei pusė bendrovės ataskaitose nurodyto kapitalo ir daugiau kaip vienas ketvirtadalis to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių; arba (Komisijos komunikato 10 b punktas); c) bet kurios rūšies bendrovė, jei, remiantis jos šalies teisės aktuose nustatytais kriterijais, prieš ją gali būti pradėta vykdyti kolektyvinė nemokumo procedūra (Komisijos komunikato 10 c punktas). Aiškinant Komunikato nuostatas sistemiškai, akivaizdu, kad įmonė bus laikoma sunkumus patiriančia, tik jeigu ji atitiks kartu Komisijos komunikato 9 punktą ir vieną iš Komisijos komunikato 10 punkto papunkčių (10 a, 10 b arba 10 c). Komisijos komunikato 9 ir 10 punktus aiškinti kitaip, t. y. ne sistemiškai, o izoliuotai, nėra pagrindo. Įmonė neatitiks Komisijos komunikato 9 punkto ir todėl nebus laikoma sunkumus patiriančia, jeigu ji tenkins bent vieną iš toliau pateikiamų sąlygų: įmonė naudodamasi savo ištekliais sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi savininkų lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi akcininkų lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; įmonė naudodamasi kreditorių lėšomis sugeba sumažinti nuostolius; nuostoliai, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu neverčia įmonės nutraukti veiklą. Pareiškėjas, naudodamasis akcininkų lėšomis, sugeba sumažinti nuostolius; ir nuostoliai, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu neverčia įmonės nutraukti veiklą, t. y. įmonė atitinka sąlygas, patvirtinančias, kad nėra patirianti sunkumų. UAB „Meksimela“, naudodamasi akcininkų lėšomis, sugebėjo sumažinti nuostolius. 2009 m. rugsėjo 30 d. vienintelis UAB „Meksimela“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Hidleta“ (toliau – ir UAB „Hidleta“) akcininkas V. M. priėmė sprendimą dėl UAB „Meksimela“ reorganizavimo prijungiant UAB „Hidleta“ prie UAB „Meksimela“, o 2009 m. gruodžio 15 d. – sprendimą dėl UAB „Hidleta“ reorganizavimo. UAB „Meksimela“ 2009 m. gruodžio 31 d. buvo reorganizuota prie jos prijungiant UAB „Hidleta“. Remiantis UAB „Meksimela“ balansu už 2009 m., bendrovės nuosavas kapitalas nuo minus 28 104 Lt padidėjo net iki 820 078 Lt. Tokiu būdu inter alia buvo padengti nuostoliai (patirtos nežymios hidroelektrinės statybos sąnaudos). Atlikus reorganizavimą UAB „Meksimela“ nuosavo kapitalo santykis su įstatiniu kapitalu tapo didesnis. Nežymūs pareiškėjo nuostoliai (sąnaudos) negalėjo priversti ir neprivertė jo nutraukti veiklą (juolab, kad veikla dar nebuvo pradėta vykdyti). UAB „Meksimela“ jokių sunkumų nepatyrė, bendrovė dirbo pagal planą – statė hidroelektrinę, kad vėliau galėtų pradėti vykdyti elektros energijos gamybos veiklą. Agentūra visiškai pagrįstai nustatė, kad UAB „Meksimela“ 2007 ir 2008 metais negavo pajamų. Pareiškėjas 2007-2008 m. veiklos nevykdė, o tik ruošėsi pradėti vykdyti veiklą – statė hidroelektrinę, kad vėliau galėtų verstis elektros energijos gamybos veikla. Tai, jog įmonė ruošdamasi pradėti vykdyti elektros energijos gamybos veiklą negavo jokių pajamų, o tik patyrė sąnaudas, yra visiškai normalu. Taip pat pažymėjo, kad pareiškėjas neatitinka sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimo. Vienintelis UAB „Meksimela“ akcininkas V. M. iki UAB „Meksimela“ reorganizavimo nuolat finansiškai palaikė bendrovę. Atsižvelgiant į įstatinio kapitalo didinimo procedūros sudėtingumą, akcininkas V. M. UAB „Meksimela“ finansinio palaikymo ir finansavimo užtikrinimo forma pasirinko beprocenčių paskolų 5 metų terminui teikimą. Esant sistemingam akcininko finansiniam bendrovės palaikymui, nėra pagrindo pripažinti, jog UAB „Meksimela“ buvo sunkumus patirianti įmonė. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog skundžiamas Potvarkis dalyje, kuria UAB „Meksimela“ Projektas buvo įtrauktas į sąrašą, yra nepagrįstas ir neteisėtas, todėl yra pagrindas šią Potvarkio dalį panaikinti.

5Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – ir Administravimo taisyklės) 28 punkte numatyta, kad užregistravus paramos paraišką Agentūroje, pareiškėjas negali teikti papildomos informacijos, jei jos nepareikalauja Agentūra (išskyrus informaciją apie pasikeitusius kontaktinius duomenis 29 punkte nurodytais atvejais). Į papildomą informaciją, kurią pareiškėjas pateikia savo iniciatyva, paramos paraiškos vertinimo ir atrankos metu neatsižvelgiama. Paraiška buvo užregistruota 2010 m. kovo 25 d., nuo šios dienos pareiškėjas Agentūrai negalėjo teikti papildomos informacijos. Atsakovas ir Agentūra yra neobjektyvūs, nes Agentūra neprašė pareiškėjo pateikti papildomos informacijos tuo tikslu, kad būtų pašalintos abejonės dėl buvimo sunkumus patiriančia įmone: Administravimo taisyklių 37 punkte yra numatyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Tuo atveju Agentūra pareiškėjui paštu (registruotu laišku) išsiunčia pranešimą. Administravimo taisyklių 38 punkte nurodyta, kad per pranešime nustatytą laiką nepateikus reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, paramos paraiška atmetama. Taisyklių nuostatos rodo, jog pareiškėjui neturint teisės pateikti Agentūrai papildomos informacijos, iškilus klausimams Agentūra pati kreipiasi į pareiškėją. Akivaizdu, jog vertinant, ar UAB „Meksimela“ 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumus patirianti įmonė, buvo reikalinga papildoma informacija. Agentūra jokių užklausimų pareiškėjui nepateikė, o tik formaliai sprendė, jog UAB „Meksimela“ buvo sunkumus patirianti įmonė. Pažymėjo, kad UAB „Meksimela“ Paraiška buvo vertinama ne pirmą kartą, o pakartotinai. Atsakovas ir Agentūra žinojo apie galimybę Agentūrai reikalauti pateikti informaciją. Agentūrai nepasinaudojus galimybe reikalauti pateikti informaciją anksčiau jau buvo pažeisti įstatymų reikalavimai ir pažeistos pareiškėjo teisės. Agentūra pareiškėjo Paraišką antrą kartą iš eilės vertino tik formaliai ir pažeidė įstatymų reikalavimus, todėl yra pagrindas abejoti atsakovo ir Agentūros objektyvumu. Pažymėjo, kad pirmą kartą pilnai įvertinus UAB „Meksimela“ Paraišką nebuvo nustatyta, jog pareiškėjas yra sunkumus patirianti įmonė, Paraiška buvo atmesta remiantis visiškai nepagrįstais argumentais. Tai pripažino ir teismas savo sprendime administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010. Antrą kartą UAB „Meksimela“ Paraiška vėl yra atmesta visiškai nepagrįstai ir neteisėtai. Administravimo taisyklių 33 punktas numato, kad paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Į 3 mėnesių paraiškų vertinimo terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikrų vietoje atlikimo terminas. Pareiškėjo Paraiška buvo užregistruota 2010 m. kovo 25 d. Remiantis Administravimo taisyklėmis, Paraiška turėjo būti įvertinta vėliausiai 2010 m. birželio 25 d. Vertino, jog yra šiurkščiai pažeistas Paraiškos vertinimo terminas. Nurodė, kad pareiškėjo Paraiška atitinka visus tinkamumo gauti paramą kriterijus. Be to, pareiškėjas neturi atsakyti už tai, kad atitinkamos institucijos netinkamai vykdė Paraiškos vertinimo procedūrą. Tik patenkinus skundo reikalavimą įpareigoti Žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašą bus užtikrinta efektyvi ir reali UAB „Meksimela“ teisių gynyba bei realiai pašalintas pareiškėjo teisių pažeidimas. Taip pat pažymėjo, kad skundžiamas aktas naikintinas nustačius, kad Agentūra ir atsakovas neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo patirianti sunkumus. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų Žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Įgyvendinimo taisyklės), 20.2 punktas nustato, kad pareiškėjui parama neteikiama, jei pareiškėjui (Įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 2.1 dalyje. Komisijos komunikatas „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“, taikytas nuo 2004 m. balandžio 10 d. iki 2009 m. spalio 9 d. (toliau – ir Komisijos komunikatas), nustatė, kad: Europos Komisija patvirtins pagalbos teikimą tik kai įmonė atitiks šiose gairėse nurodytą sunkumus patiriančios įmonės apibūdinimą (Komisijos komunikato 32 ir 33 punktai); Europos Komisija priima sprendimą dėl sanavimo pagalbos priemonių, kurios tenkina bendrą reikalavimą – įmonė tenkina bent vieną iš trijų 10 punkte nurodytų kriterijų (Komisijos komunikato 30 punktas). Komisijos komunikato nuostatos patvirtina, jog būtent Europos Komisija tikrino ir nustatė, ar įmonė buvo patirianti sunkumus. Todėl teigia, kad Agentūra ir atsakovas neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo patirianti sunkumus. Įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte numatytas atvejis neteikti pareiškėjui paramos, kai pareiškėjas 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato 2.1 dalyje, turėtų būti aiškinamas taip, kad pareiškėjui parama neteikiama tik tuo atveju, jeigu Europos Komisija nustatė, kad įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumus patirianti. Kitaip tariant, Įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte numatytu pagrindu parama yra neteikiama tik tiems pareiškėjams, kurie 2008 m. liepos 1 d. yra gavę pagalbą (paramą) sanavimo ar restruktūrizavimo forma. Kitoks Įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte numatyto atvejo kai pareiškėjui neteikiama parama aiškinimas būtų neprotingas, nesąžiningas ir diskriminacinis.

6Atsiliepimu atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad vadovaujantis Administravimo taisyklių 5.7 punktu, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra. Agentūra, vertindama pareiškėjo paraišką, vadovavosi Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009) 10216), nuostatomis, Administravimo taisyklėmis, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra), patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – ir Priemonės įgyvendinimo taisyklės). Administravimo taisyklių 80 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta, kad tuo atveju, jei paramos paraiškų atrankai yra sudaromas projektų atrankos komitetas ir sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos priima valdymo institucija, Agentūra valdymo institucijai teikia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Ministerijos sudarytas projektų atrankos komitetas nagrinėdamas Agentūros įvertintų projektų ataskaitas dėl finansuotinų ir nefinansuotinų projektų priima tik rekomendacinio pobūdžio sprendimus (Administravimo taisyklių 74 punktas), kurie yra grindžiami Agentūros sudarytose projektų vertinimo ataskaitose pateiktomis išvadomis. Agentūra, vykdydama teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010, pakartotinai įvertino pareiškėjo paraišką ir pateikė ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2011 m. spalio 7 d. suvestinę Nr. (SV)-279, kurioje nurodyta, kad pareiškėjo projektas (paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) netinkamas gauti paramą pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir atitinka 20.2 punkte nurodytą netinkamumo gauti paramą sąlygą. Projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas, sudarytas Žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-87, 2011 m. spalio 19 d. posėdyje, susipažinęs su paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001 vertinimo suvestine, nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus ir atitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte nurodytą netinkamumo gauti paramą sąlygą. Ginčijamas Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2011 m. spalio 19 d. posėdžio Nr. 37 protokolu Nr. 8D-438(5.50) ir paraiškos vertinimo dokumentais. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nurodyta, kad paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje, ir neatitinkantis Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20 punkte numatytų atvejų. Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punktą pareiškėjui parama neteikiama, jei pareiškėjui (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ 2.1 dalyje. Projekto vertinimo metu Agentūra nustatė, kad pareiškėjo nuosavas kapitalas 2008 metų pradžioje buvo (-11,4) tūkst. Lt, o 2008 metų pabaigoje – (-28,1) tūkst. Lt. 2007 metais įmonė patyrė 5,3 tūkst. Lt nuostolių, o 2008 m. – 16,7 tūkst. Lt nuostolių ir 2007 metais bei 2008 metais įmonė negavo pajamų. Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 dalies 9 punkte nustatyta, jog sunkumus patiriančia įmone laikoma įmonė, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis, nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Komunikato 10 punkto a papunktyje nustatyta, jog sunkumus patiriančia įmone laikoma ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo per pastaruosius 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu Agentūra nustatė, jog pareiškėjas 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 dalyje ir Priemonės įgyvendinimo taisyklių 20.2 punkte, projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

7Nepagrįstu laiko pareiškėjo argumentą dėl to, jog „(...) Agentūra ir atsakovas neturi kompetencijos vertinant paraiškas patys ex officio nustatyti, jog įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumus patirianti. Europos Komisija 2009 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. C(2009)9026 (toliau – ir Komisijos sprendimas) leido Lietuvai ekonominės krizės sąlygomis pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ teikiamos paramos sumą padidinti iki 500 000 EUR (1 726 400 Lt). Komisijos sprendime, be kitų padidintos paramos sumos taikymo sąlygų, nurodyta, kad padidinta parama negali būti taikoma sunkumus 2008 m. liepos 7 d. patiriančioms įmonėms kaip apibrėžta 2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos komunikate „Bendrijos laikinoji valstybės pagalbos priemonių sistema siekiant padidinti galimybes gauti finansavimą dabartinės finansų ir ekonomikos krizės sąlygomis“ (2009/C16/01) (toliau – ir Komisijos komunikatas (2009/C16/01)) 4.2.2 punkto 3 dalies c) papunktyje. Komisijos komunikato (2009/C 16/01) 4.2.2 punkto 3 dalies c) papunktyje nurodyta, kad „sunkumus patirianti įmonė“ suprantama taip, kaip ją apibrėžia Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punktas. Aplinkybė, jog „sunkumus patirianti įmonė“ Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ kontekste turi būti suprantama kaip apibrėžta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punkte, nereiškia, jog minėtą įmonės būklę nustato Europos Komisija. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 2 punkte numatyta, Agentūra yra atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra turi išimtinę teisę atlikti pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrinti, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus (Administravimo taisyklių 5.7 punktas), todėl tik Agentūra, vertindama paraiškas, pateiktas pagal Programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, gali nustatyti, ar įmonė yra „sunkumus patirianti įmonė“, kaip apibrėžta Komisijos komunikato (2004/C 244/02) 2.1 punkte. Pažymėjo, kad pagal Administravimo taisyklių 41 punktą, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis, taip pat pagal dokumentus ir informaciją, gautą iš pareiškėjo po Agentūros užklausimo (-ų). Administravimo taisyklių 37 punkte nurodyta, kad iškilus klausimams, susijusiems su paramos paraiškos vertinimu ir (arba) projekto vykdymu ar pareiškėjo veikla, pareiškėjo gali būti paprašyta pateikti papildomų dokumentų. Administravimo taisyklių 38 punktas nurodo, kad jei per pranešime nustatytą laiką pareiškėjas nepateikia reikalaujamų dokumentų ar trūkstamos informacijos, pareiškėjui siunčiamas antras pranešimas, į kurį negavus atsakymo, paramos paraiška atmetama. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu, Agentūra paraiškas vertina pagal dokumentus ir informaciją, pateiktą paraiškos pateikimo dieną, o Administravimo taisyklių 37 ir 38 punktai nustato Agentūrai teisę, bet ne pareigą, iškilus tam tikriems klausimams kreiptis į pareiškėją su prašymu pateikti papildomus dokumentus ar patikslinti informaciją.

8Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pareiškėjas Agentūrai 2010 m. kovo 25 d. pateikė Projektą, kuris buvo vertinamas vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklėmis. Įgyvendinimo taisyklių 20 punkte nurodyti atvejai, kada parama pareiškėjui neteikiama, vienas iš jų yra kai pareiškėjui (įmonei) iškelta byla dėl bankroto ir (arba) jis likviduojamas, ir (arba) 2008 m. liepos 1 d. yra patyręs sunkumų, kaip apibrėžta Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (toliau – ir Komunikatas) 2.1 dalyje. Pažymėjo, kad Komunikato 2.1 dalyje įvardyta sunkumus patiriančios įmonės sąvoka, toliau minėtos dalies 9 punkte dėstoma, kad Bendrijoje nėra bendrai naudojamo sunkumus patiriančios įmonės apibrėžimo. Tačiau šiose gairėse Komisija laiko sunkumus patiriančia įmone tokią įmonę, kuri nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie institucijoms neįsikišus artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Agentūra Projekto vertinimo metu nustatė, kad pareiškėjo nuosavas kapitalas 2008 m. pradžioje buvo -11,4 tūkst. Lt, o 2008 m. pabaigoje -28,1 tūkst. Lt. 2007 m. įmonė patyrė 5,3 tūkst. Lt nuostolių, o 2008 m. -16,7 Lt nuostolių, 2007 m. bei 2008 m. įmonė pajamų negavo. Komunikato 10 punkto a papunktyje nustatyta, jog sunkumų patiriančia įmone laikoma įmonė apskritai, nepriklausomai nuo jos dydžio, ribotos turtinės atsakomybės bendrovė, jei ji yra praradusi daugiau kaip pusę savo registruoto kapitalo ir daugiau kaip vieną ketvirtadalį to kapitalo – per pastaruosius 12 mėnesių. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumų patiriančia įmone. Taisyklių VII skyriuje nurodyti tinkamumo gauti paramą kriterijai, o vadovaujantis Taisyklių 21.1 punktu, paramos paraišką teikia subjektas, įvardytas galimu pareiškėju Taisyklių V skyriuje ir neatitinkantis Taisyklių 20 punkte numatytų atvejų. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimo metu Agentūra nustatė, jog pareiškėjas 2008 m. liepos 1 d. buvo sunkumų patirianti įmonė, kaip nurodyta Taisyklių 20.2 punkte, Projektas neatitinka minėtame Taisyklių 21.1 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad skunde pareiškėjas sutiko, kad Agentūra pagrįstai nustatė, kad UAB „Meksimela“ 2007-2008 m. negavo pajamų. Pareiškėjas 2007-2008 m. veiklos nevykdė, o tik ruošėsi pradėti vykdyti veiklą. Šiuo atveju vertinant Projektą buvo svarbu tai, ar pareiškėjas 2008 m. liepos 1 d. buvo patirianti sunkumų įmonė. Agentūros vertinimu, įmonė tikrai turėjo sunkumų ir tą pagrįstai nustatė Agentūra. Įmonė įregistruota 2002 m. birželio 5 d. Pareiškėjas nurodė, kad 2009 m. balanse bendrovės kapitalas nuo -28 104 Lt padidėjo iki 820 078 Lt, tokiu būdu buvo padengti nuostoliai, tačiau Taisyklių 20 punkte yra nurodoma, jog parama pareiškėjui neteikiama, jei pareiškėjas (įmonė) 2008 m. liepos 1 d. turi sunkumų. Taigi, atmestini visi pareiškėjo argumentai apie tai, kad įmonė nuo 2009 m. pradėjo dirbti pelningai, kadangi Taisyklėse nenustatyta išimčių dėl pareiškėjų tinkamumo vertinimo ir kitokios, negu 2008 m. liepos 1 d. datos vertinimo. Skunde teigiama, kad pareiškėjas 2008 m. iš akcininko V. M. gavo iš viso 62 000 Lt beprocenčių paskolų. Netgi suteiktos beprocentės paskolos įmonės finansinės padėties, kaip matyti iš balanso už 2008 m., nepagerino. Atsižvelgiant į tai, atsakovas priėmė pagrįstą sprendimą. Nurodė, kad Agentūra, vertindama pareiškėjo Projektą, 2011 m. birželio 27 d. išsiuntė paklausimą Nr. PPD-(SD)-212 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“, taip pat 2011 m. liepos 27 d. išsiuntė kitą paklausimą Nr. S-PP-0046925 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“. Turėdama reikiamus dokumentus, vertino pareiškėjo Projektą, todėl nepagrįstas pareiškėjo argumentas, kad Agentūra neprašė papildomos informacijos. Vadovaujantis Administravimo taisyklių 41 punktu, pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Vadinasi, paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas jau turėjo atitikti Taisyklėse nustatytus tinkamumo kriterijus. Pažymėjo, kad išnagrinėta administracinė byla Nr. I-3629-281/2010 neturi nieko bendro su iš naujo nagrinėtu Projektu, t. y. vykdant teismo 2011 m. sausio 12 d. sprendimą, iš naujo buvo vertinamas Projektas, vertinami pateikti dokumentai ir tikrinamas pareiškėjo tinkamumas paramai gauti. Be to, Agentūra neginčija minėtoje byloje jau nustatytų ir pripažintų faktų, vadovavosi teismo sprendimu. Projekto pervertinimas užtruko, kadangi jau užbaigti vertinimo procesai vėl buvo atnaujinti. Pažymėjo, kad ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės; kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas. Agentūra yra savarankiška Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos biudžeto, veikianti Žemės ūkio ministerijos administravimo srityje, administruojanti valstybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai ir Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai lėšas bei atliekanti jų mokėjimo ir kontrolės funkcijas. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Agentūra priima paraiškas, atlieka jų vertinimą ir priima sprendimus dėl paramos skyrimo/neskyrimo, pagal patvirtintą tvarką atlieka techninę, administracinę ir finansinę paraiškų ir investicinių projektų kontrolę. Europos Komisija vertinant projektus/paraiškas nedalyvauja ir jokių išvadų savo ruožtu neteikia. Valstybių narių įgaliotoms institucijoms yra palikta diskrecija priimti sprendimus dėl administruojamų projektų/paraiškų, todėl nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Agentūra ar ŽŪM neturėjo kompetencijos vertinant paraiškas ex officio nustatyti, jog įmonė 2008 m. liepos 1 d. buvo patirianti sunkumus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 20 d. sprendimu pareiškėjo UAB „Meksimela“ skundą tenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011 m. spalio 27 d. potvarkį Nr. D4-103 dalyje, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Kitoje dalyje pareiškėjo UAB „Meksimela“ skundą atmetė kaip nepagrįstą.

11Teismas, įvertinęs pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovų paaiškinimus, byloje pateiktus rašytinius įrodymus nustatyta, kad UAB „Meksimela“ 2010 m. kovo 25 d. Agentūros Klaipėdos skyriui pateikė Paraišką. Agentūra, atlikusi Paraiškos vertinimą, pateikė išvadą, kad pareiškėjo projektas netinkamas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį. Žemės ūkio ministerijos Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas 2011 m. spalio 19 d. posėdyje, atsižvelgdamas į Nacionalinės mokėjimo agentūros pateiktas projekto vertinimo ataskaitas, rekomendavo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ neskirti paramos UAB „Meksimela“, o Žemės ūkio ministerijos kancleris 2011 m. spalio 27 d. potvarkiu Nr. 4D-103 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“, sąrašo patvirtinimo“ patvirtino Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašą, iš kurio matyti, kad UAB „Meksimela“ projektas, kurio paraiškos registracijos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001, pripažintas netinkamas paramai gauti kaip neatitinkantis Įgyvendinimo taisyklių 20.2 ir 21.1 punktuose numatytų kriterijų. Nacionalinė mokėjimo agentūra 2010 m. lapkričio 5 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-7594 informavo pareiškėją UAB „Meksimela“ apie minėtą Žemės ūkio ministerijos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta, kad 2010 m. kovo 25 d. pateiktas projektas „Ramučių hidroelektrinės statyba“ yra netinkamas paramai gauti.

12Teismas, atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybes bei įvertinęs Administravimo taisyklių 39 punkto, 66 punkto, Įgyvendinimo taisyklių VI skyriaus 20.2 punkto, 21.1 punkto, Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) (OL 2004 C 244, p. 2) 9-13 punktų nuostatas, padarė išvadą, kad tyrimas, kurio metu gauti duomenys sudarytų pagrindą UAB „Meksimela“ pripažinti 2008 m. liepos 1 d. patyrusia sunkumų Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalyje pateikiamo apibrėžimo prasme, nebuvo atliktas: nors pagal pateiktus finansinės atskaitomybės duomenis už 2007-2008 m. UAB „Meksimela“ nuosavo kapitalo (kuris laikytinas registruotu kapitalu minėto komunikato prasme) būklė atitiko Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies 10 punkto a papunktyje pateikiamą kriterijų, t. y. formaliai pareiškėjas galėjo būti laikomas sunkumus patiriančia įmone, tam, kad UAB „Meksimela“ būtų galima pripažinti 2008 m. liepos 1 d. patyrusia sunkumų Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies prasme, turėtų būti nustatytos ir minėto komunikato 2.1. dalies 9 punkte numatytos aplinkybės, t. y. ne tik nustatyta, kad įmonė pagal 10 ir 11 punktuose pateiktus formalius kriterijus gali būti laikoma sunkumus patiriančia, bet ir tai, kad įmonė nei naudodamasi savo ištekliais, nei savininkų, akcininkų ar kreditorių lėšomis nesugeba sumažinti nuostolių, kurie, institucijoms neįsikišus, artimiausiu arba vidutinės trukmės laikotarpiu beveik neabejotinai priverstų ją nutraukti veiklą. Teismas pažymėjo, kad tokio pobūdžio aplinkybės nebuvo tiriamos: nevertinti Juridinių asmenų registrui pateikti 2009 ir 2010 m. UAB „Meksimela“ finansinės atskaitomybės dokumentai, kurie Agentūrai, kaip nustatyta jos atstovo paaiškinimu teismo posėdyje, yra prieinami, nebuvo, vadovaujantis Administravimo taisyklių 37 punkto nuostatomis, pareikalauta pateikti įrodymus, susijusius su įmonės akcininko galimybėmis sumažinti įmonės nuostolius. Pažymėjo, kad nors nėra nurodyta, kas yra artimiausias arba vidutinės trukmės laikotarpis Komisijos komunikato „Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“ (2004/C 244/02) 2.1 dalies 9 punkto prasme, teismas preziumavo, kad 2011 m., kada savo vertinimus atliko tiek Agentūra, tiek Žemės ūkio ministerija, jie jau buvo suėję, tačiau duomenų, kad UAB „Meksimela“ būtų priversta nutraukti savo veiklą, nėra. Atsižvelgęs į tai, teismas nusprendė ginčijamą sprendimą naikinti kaip savo turiniu prieštaraujantį aukštesnės galios teisės aktams, taip pat kaip priimtas pažeidžiant taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktai). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio, kuriame nustatyti individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai, 1 dalis numato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Kadangi ginčijamas sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), taip pat buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą, teismas panaikino Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011 m. spalio 27 d. potvarkio Nr. 4D-108 dalis, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir atsakovą Žemės ūkio ministeriją įpareigojo iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Be to, pažymėjo, kad projektas grąžinamas iš naujo svarstyti ir dėl to, kad pareiškėjo paramos paraiškos vertinimas, kaip matyti iš pateiktų paskutinių vertinimo ataskaitų, nebuvo baigtas: 2011 m. rugsėjo 23 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje, su kuria 2011 m. rugsėjo 26 d. įvertintos paraiškos ataskaita buvo sutikta, nurodyta, kad nustačius projekto netinkamumą paramai gauti pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.1 nustatytą kriterijų, paklausimas dėl prognozinėje finansinėje atskaitomybėje esančių netikslumų nesiunčiamas. Kadangi Įgyvendinimo taisyklių 45 punktas numato, kad galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija, ji, esant reikalui, gali įpareigoti Agentūrą pateikti vertinimui reikalingus duomenis ar atlikti veiksmus. Kadangi projektas grąžinamas iš naujo svarstyti, pareiškėjo skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą negali būti tenkinamas. Pažymėjo, kad esant pagrindui naikinti ginčijamą sprendimą nurodytais pagrindais, kiti šalių argumentai, susiję su ginčijamo administracinio akto neteisėtumu/teisėtumu, nėra reikšmingi.

13III.

14Pareiškėjas UAB „Maksimela“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą toje dalyje, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Meksimela“ reikalavimas įpareigoti atsakovą Žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861-PR001) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašą ir byloje priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti visiškai. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog vertinant paraišką yra vertinami visi tinkamumo gauti paramą kriterijai. Jei įmonė neatitiktų kitų kriterijų, tai būtų konstatuota ataskaitoje. Pareiškėjas neatitiko vienintelio kriterijaus. Todėl, anot trečiojo suinteresuoto asmens atstovės, priklausomai nuo teismo sprendimo šioje byloje, parama pareiškėjui būtų galima skirti, kadangi byloje yra vertinamas šio vienintelio kriterijaus, kurio pareiškėjas neatitiko, nustatymo teisėtumas.

162. Administravimo taisyklių 33 punkte numatyta, kad „Paramos paraiškos gali būti pradėtos vertinti nelaukiant paramos paraiškų priėmimo termino pabaigos. Paramos paraiškos vertinimas nesali trukti ilsiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Pareiškėjo paraiška užregistruota 2010 m. kovo 25 d. Remiantis šiomis administravimo taisyklėmis, paraiška turėjo būti įvertinta vėliausiai 2010 m. birželio 25 d. Akivaizdu, jog yra grubiai pažeistas paraiškos vertinimo terminas.

173. Kol nebus išnagrinėta administracinė byla pagal šį apeliacinį skundą, pagrįstas ir teisėtas atsakovo sprendimas dėl pareiškėjo paraiškos vis dar nebus priimtas, t. y. bus tęsiamas šiurkštus pareiškėjo teisių pažeidimas.

184. UAB „Meksimela“ paraiška buvo vertinama ne pirmą kartą, o pakartotinai, vykdant Vilniaus apygardos administracinio teismo įpareigojimą (sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010);

195. Pirmą kartą pilnai įvertinus UAB „Meksimela“ paraišką, ji buvo atmesta remiantis nepagrįstais argumentais. Tai pripažino Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010. Antrą kartą UAB „Meksimela“ paraiška vėl yra atmesta visiškai nepagrįstai ir neteisėtai. Tai patvirtina Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas šioje administracinėje byloje. UAB „Meksimela“ paraišką grąžinus vertinti pakartotinai trečią kartą vėl gali būti pažeidžiamos pareiškėjo teisės. Tokiu būdu pareiškėjo teisėtas interesas į paraiškos tenkinimą gali būti pažeidžiamas neribotą laiką. Tik patenkinus Reikalavimą įpareigoti atsakovą Žemės ūkio ministeriją UAB „Meksimela“ projektą (paraiškos Nr. 3VK-KL-10-1-000861- PR001) įtraukti į projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašą bus užtikrinta efektyvi ir reali UAB „Meksimela“ teisių gynyba bei realiai pašalintas pareiškėjo teisių pažeidimas.

20Atsakovas Žemės ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad, atsakovo vertinimu, pareiškėjo reikalavimas iš esmės prieštarauja visai paramos paraiškų vertinimo ir paramos skyrimo procedūrai, numatytai Administravimo taisyklėse ir Priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 189 „Dėl valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ 2 punkte numatyta, kad Agentūra yra atsakinga už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių administravimą, lėšų mokėjimą, apskaitą ir kontrolę. Todėl tik Agentūra turi išimtinę teisę atlikti pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrinti, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus (Administravimo taisyklių (žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3D-74 redakcija) 5.7 punktas). Pagal Administravimo taisyklių 39 punktą, visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal Programos priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, išskyrus 66 punkte numatytą atvejį, ir šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami. Administravimo taisyklių 84 punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta, kad tuo atveju, jei paramos paraiškų atrankai yra sudaromas projektų atrankos komitetas ir sprendimą dėl paramos paraiškų atrankos priima valdymo institucija, Agentūra valdymo institucijai teikia paramos paraiškų vertinimo ataskaitą. Pažymi, kad projektų atrankos komiteto rekomendacijos yra grindžiamos Agentūros sudarytose projektų vertinimo ataskaitose pateiktomis išvadomis. Pagal Administravimo taisyklių 78 punktą parama skiriama tiems projektams, kuriems ją skirti rekomendavo projektų atrankos komitetas. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, remdamasis 2011 m. rugsėjo 23 d. ir 2011 m. rugsėjo 26 d. paraiškos vertinimo ataskaitose pateikta informacija, 2012 m. vasario 20 d. sprendime konstatavo, kad paramos paraiškos vertinimas nebuvo baigtas. 2011 m. rugsėjo 23 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad prognozinėje finansinėje atskaitomybėje yra netikslumų, tačiau paklausimas pareiškėjui nesiunčiamas, nes projektas neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21.1 punkte numatyto tinkamumo kriterijaus paramai gauti. 2011 m. rugsėjo 26 d. įvertintos paraiškos ataskaitoje nurodyta, kad neatitikimas kitiems tinkamumo reikalavimams turėtų būti tikslinamas siunčiant pareiškėjai paklausimą, tačiau paklausimas siųstas nebuvo. Todėl nesutinka, jog pareiškėjo projektas atitinka visus tinkamumo reikalavimus, nurodytus Priemonės įgyvendinimo taisyklių 21 punkte ir yra tinkamas paramai gauti.

21Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjo apeliacinį skundą atmesti. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A525-42/2012 yra pasisakęs, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo atsakovo įpareigoti išmokėti paramą (šioje byloje įtraukti įtinkamų paramai gauti projektų sąrašą), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo pakeistas dalyje, nurodant, kad atsakovas įpareigotinas iš naujo svarstyti paramos skyrimo pareiškėjai klausimą. Atsižvelgiant į tai bei vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 45 punktu Žemės ūkio ministerija yra kompetentinga institucija priimti sprendimą dėl projektų įtraukimo į tinkamų/netinamų paramai gauti sąrašus, t. y. dėl sprendimo priėmimo.

22Kritiškai vertina pareiškėjo argumentą, kad Projektas yra vertinamas pakartotinai. Pažymi, kad nurodyta administracinė byla Nr. I-3629-281/2010 neturi nieko bendra su šia administracine byla. Be to, pareiškėjas nereiškia jokių pretenzijų dėl administracinėje byloje Nr. I-3629-281/2010 priimto teismo sprendimo netinkamo įvykdymo. Vadinasi, šioje byloje negali būti remiamasi faktais, niekaip nesusijusiais su šia byla.

23Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Projekto vertinimas jau ir taip ilgai užsitęsęs, pažeisti Projekto vertinimo terminai, pažeidžiamos pareiškėjo teisės. Pažymi, kad pats pareiškėjas pasirinko būdą teisminiu keliu apginti savo galimai pažeistas teises. Nei Agentūra, nei Žemės ūkio ministerija nėra ir negali būti juridiškai atsakinga dėl besitęsiančio teisminio ginčo nagrinėjimo ir jokiu būdu tuo nesiekia pažeisti pareiškėjo teisių.

24Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

25Atsakovo atstovė paaiškino nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus ir prašė apeliacinio skundo netenkinti.

26Analogišką poziciją išreiškė ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė.

27Teisėjų kolegija

konstatuoja:

28IV.

291. Bylos ginčas yra dėl pareiškėjo teisės į paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“.

302. Pirmosios instancijos teismas panaikino Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2011 m. spalio 27 d. potvarkio Nr. 4D-108 dalį, kuria patvirtintas UAB „Meksimela“ pateikto projekto įtraukimas į sąrašą projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ bei įpareigojo Žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Pažymėjo, kad projektas grąžinamas iš naujo svarstyti dėl to, kad pareiškėjo paramos paraiškos vertinimas nebuvo baigtas: 2011 m. rugsėjo 23 d. paraiškos vertinimo ataskaitoje, kurios įvertinimas 2011 m. rugsėjo 26 d. buvo patvirtintas, nurodyta, kad nustačius projekto netinkamumą paramai gauti pagal Įgyvendinimo taisyklių 21.1 nustatytą kriterijų, paklausimas dėl prognozinėje finansinėje atskaitomybėje esančių netikslumų nesiunčiamas.

313. Pareiškėjas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą ir prašo įpareigoti atsakovą įtraukti pareiškėją į projektų, kuriems skiriama parama, sąrašą pagal minėtą priemonę.

324. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, remdamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 straipsniu nustatytomis bylos nagrinėjimo ribomis, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl faktinių aplinkybių vertinimo ir ginčo faktinių aplinkybių iš naujo netiria ir pasisako tik dėl ginčo santykiams taikytinos teisės.

335. Pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą įtraukti pareiškėją į projektų, kuriems skiriama parama, sąrašą pagal minėtą priemonę nėra pagrįstas teise, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino šio pareiškėjo reikalavimo. Pagal Administravimo taisyklių 34 punktą paramos paraiškų vertinimą sudaro trys dalys: paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas (34.1punktas); tinkamumo skirti paramą vertinimas (34.2 punktas); pirmumo vertinimas (34.3 punktas). Administravimo taisyklių 5.7 punktu nustatyta, kad Agentūra atlieka pateiktų paramos paraiškų vertinimą, tikrina, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas, o pagal Administravimo taisyklių 73 punktą valdymo institucija, šiuo atveju Žemės ūkio ministerija, užtikrina, kad paramos paraiškos yra atrinktos atsižvelgiant į nustatytus Programos priemonių paramos paraiškų tinkamumo ir (arba) pirmumo kriterijus. Šiuo teisiniu reguliavimu yra nustatytos privalomos administruojamos programos priemonių įgyvendinimo procedūros, siekiant gauti paramą pagal pareiškėjo pasirinktos programos priemonę ir jas privalo įvykdyti skirtingi administravimo subjektai.

346. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjo paraiškos vertinimas nebuvo baigtas, turėjo pagrindą įpareigoti atsakovą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją, iš naujo svarstyti UAB „Meksimela“ projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“. Pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai išsprendė bylą, todėl apeliacinis skundas netenkinamas ir skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimas paliekamas nepakeistas.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ apeliacinį skundą atmesti.

37Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Meksimela“ (toliau – ir... 5. Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų administravimo taisyklių, patvirtintų... 6. Atsiliepimu atsakovas Žemės ūkio ministerija su pareiškėjo skundu nesutiko... 7. Nepagrįstu laiko pareiškėjo argumentą dėl to, jog „(...) Agentūra ir... 8. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu su pareiškėjo skundu... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. vasario 20 d. sprendimu... 11. Teismas, įvertinęs pareiškėjo, atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens... 12. Teismas, atsižvelgęs į nustatytas faktines aplinkybes bei įvertinęs... 13. III.... 14. Pareiškėjas UAB „Maksimela“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 15. 1. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovė teismo... 16. 2. Administravimo taisyklių 33 punkte numatyta, kad „Paramos paraiškos gali... 17. 3. Kol nebus išnagrinėta administracinė byla pagal šį apeliacinį skundą,... 18. 4. UAB „Meksimela“ paraiška buvo vertinama ne pirmą kartą, o... 19. 5. Pirmą kartą pilnai įvertinus UAB „Meksimela“ paraišką, ji buvo... 20. Atsakovas Žemės ūkio ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo,... 21. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu prašo pareiškėjo... 22. Kritiškai vertina pareiškėjo argumentą, kad Projektas yra vertinamas... 23. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad Projekto vertinimas jau ir taip... 24. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas... 25. Atsakovo atstovė paaiškino nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus ir... 26. Analogišką poziciją išreiškė ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovė.... 27. Teisėjų kolegija... 28. IV.... 29. 1. Bylos ginčas yra dėl pareiškėjo teisės į paramą pagal Lietuvos kaimo... 30. 2. Pirmosios instancijos teismas panaikino Žemės ūkio ministerijos kanclerio... 31. 3. Pareiškėjas nesutinka su teismo sprendimo dalimi, kuria teismas... 32. 4. Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs pirmosios instancijos teismo... 33. 5. Pareiškėjo skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą įtraukti... 34. 6. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad pareiškėjo paraiškos... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. uždarosios akcinės bendrovės „Meksimela“ apeliacinį skundą atmesti.... 37. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 20 d. sprendimą... 38. Nutartis neskundžiama....