Byla II-12-1009/2016
Dėl nutarimo panaikinimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Sigita Kazlauskienė,

2sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. J., jo atstovui advokatui Donatui Dauniui,

4institucijos LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos (toliau –Institucija) atstovui V. Š.,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo V. J. skundą institucijai dėl nutarimo panaikinimo.

6Teismas

Nustatė

7pareiškėjas prašo panaikinti institucijos 2016-08-16 nutarimą Nr. ( - ) ir bylą nutraukti.

8Teismo posėdyje paaiškino, kad faktinių aplinkybių, nurodytų administracinio teisės pažeidimo protokole, neginčija. Esmė yra ta, kad jis negali už tai atsakyti, nes tvora buvo pastatyta 2003 m., be to, ji niekam netrukdo, nes tvoroje įrengti varteliai 40 m. atstumu, užtikrinantys laisvą patekimą į mišką, teritorija aklinai nėra užtverta.

9Pareiškėjo atstovas paaiškino, kad palaiko skunde nurodytus argumentus bei nurodė tai, kad skiriant nuobaudą buvo akivaizdžiai praleistas 6 mėn. terminas. Be to, V. J. veikoje nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties subjektyviosios pusės, t. y. jo veikoje nėra nei tyčios, nei neatsargumo, nes 2003 m. tvoros pastatymas miške nebuvo draudžiamas. Prašo skundą patenkinti.

10Institucijos atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus. Paaiškino, kad nesutinka su skundo reikalavimais ir prašo jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad pareiškėjas nubaustas pagal ATPK 60 str. sankcijoje nustatytas ribas.

11Nutarimas paliktinas nepakeistu, skundas netenkintinas.

12ATPK 301 str. nustato, kad teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina kompetentingo organo nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus, ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe.

13Byloje nekyla ginčas dėl faktinių nustatytų aplinkybių, kad V. J. priklausančiame miškų ūkio paskirties sklype, miške, pastatyta tvora, todėl teismas jų nekartoja. Byloje kyla ginčas dėl ATPK 35 straipsnio taikymo. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2016-07-27 surašyta Privataus miško žemės sklypo patikrinimo pažyma Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad V. J. priklausančiame miško žemės sklype unikalus Nr. ( - ) įrengtas statinys – tvora, trukdanti fiziniams asmenims laisvai lankytis miške. Administracinio teisės pažeidimo protokolas pareiškėjo atžvilgiu surašytas 2016-07-29, o skundžiamas nutarimas, kai administracinio teisės pažeidimo protokolas nesurašomas, priimtas 2016-08-16. Pagal teismų praktiką ATPK 35 str. 1 d. nurodytas šešių mėnesių terminas administracinei nuobaudai skirti taikytinas esant trunkamajam teisės pažeidimui, o ne paaiškėjus buvusiam trunkamajam pažeidimui, nes priešingu atveju nuobauda už trunkamąjį administracinį teisės pažeidimą galėtų būti taikoma faktiškai neribotą laiką – tai priklausytų nuo to, kada paaiškėtų buvęs pažeidimas. Trunkamojo teisės pažeidimo padarymo atveju šešių mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas atkreipiant dėmesį į tai, kada trunkamasis teisės pažeidimas buvo baigtas. Jei paaiškėja trunkamasis teisės pažeidimas, kuris vis dar daromas jo paaiškėjimo metu, tai šešių mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo paaiškėjimo dienos, tačiau jei gaunama informacija apie jau baigtą daryti trunkamąjį teisės pažeidimą – šešių mėnesių termino eiga prasideda nuo paskutinės trunkamojo teisės pažeidimo darymo dienos (LAT 2014-01-21 nutartis Nr. 2AT-2-2014). Nagrinėjamu atveju 6 mėnesių terminas turi būti skaičiuojamas nuo 2016-07-29, t. y. nuo patikrinimo pažymos surašymo dienos, todėl ATPK 35 straipsnio nuostatos nepažeistos.

14Nors pareiškėjo atstovas teigė, kad V. J. veiksmuose nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties subjektyviosios pusės (tyčios), tačiau teismas pažymi, kad administracinis teisės pažeidimas, numatytas LR ATPK 60 str., padaromas tik veikiant tyčia. LR ATPK 10 str. numato, kad administracinės teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti. Aiškinant šią teisės normą, teismų praktikoje bei teisės doktrinoje laikomasi nuostatos, jog ji įtvirtina administracinės atsakomybės už priešingą teisei veikimą ar neveikimą taikymo tik esant asmens kaltei principą. Tai reiškia, kad administracinėn atsakomybėn gali būti traukiamas asmuo, kuris padarė teisės draudžiamą veikimą (neveikimą) kaltai, t. y. suvokdamas pavojingus, žalingus visuomenei tokio savo elgesio padarinius, jų siekdamas arba sąmoningai leisdamas tokiems padariniams atsirasti. Byloje, kaip jau ir minėta, nekilo ginčas dėl nustatytų faktinių aplinkybių, jog V. J. priklausančiame miškų ūkio paskirties sklype, miške, pastatyta 1,6 m. aukščio tvora. Įstatymai draudžia miške bet kokių statinių, nesusijusių su mišku ir miško sandėliavimu statymą, įstatymų nežinojimas neatleidžia asmens nuo atsakomybės. V. J. bylos nagrinėjimo teisme metu paaiškino, jog supranta, kad šiuo metu galiojantys įstatymai draudžia tvoros statymą miške, net užsiminė, jog galimai, keis žemės sklypo paskirtį į namų valdos, kad nebūtų draudžiamas tvoros statymas, kas leidžia daryti pagrįstą išvadą, jog neišardydamas tvoros suprato priešingą teisei savo neveikimo pobūdį, sąmoningai leido kilti pasekmėms, todėl konstatuotina, kad administracinį teisės pažeidimą padarė netiesiogine tyčia.

15Pažymėtina, kad pareiškėjas bylos nagrinėjimo teisme metu buvo pateikęs projektavimo sąlygų sąvadą, iš kurio matyti, kad jis buvo išduotas dėl kito sklypo, kur buvo suprojektuota iki 1,8 m. aukščio tvora, o ne dėl sklypo unikalus Nr. ( - ), kuriame užfiksuotas administracinis teisės pažeidimas, todėl pareiškėjo prašymas prijungti jį prie bylos buvo atmestas.

16Byloje nėra duomenų, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui sankcijos už padarytą pažeidimą ribose paskirta nuobauda būtų aiškiai neteisinga ar neproporcinga, neatitiktų teisingumo ir protingumo kriterijų bei ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Taigi, atsižvelgiant į byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui skirta nuobauda nėra per griežta, ji atitinka padaryto pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, pažeidėjo asmenybę, teisingumo ir protingumo kriterijus.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 300 -301 str., 302 str. 1 d. 1 p. teismas

Nutarė

18LR Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos 2016-08-16 nutarimą Nr. ( - ) palikti nepakeistą, pareiškėjo V. J. skundą atmesti.

19Nutartis per 20 dienų nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai