Byla Ik-430-406/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintaro Čekanausko (kolegijos pranešėjas ir pirmininkas), Astos Urbonienės ir Nataljos Zelionkienės, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovei Ritai Lukaševičiūtei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos A. S. skundą atsakovams Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui, ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo, neišmokėtos senatvės pensijos dalies priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Pareiškėja Antosė Sederevičienė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šakių skyriaus 2010 m. kovo 17 d. sprendimą Nr.(6.1) R2-598 ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDF valdyba) 2010 m. liepos 12 d. sprendimą Nr. (6.5) I-4127 dėl pareiškėjos senatvės pensijos neteisėto ir nepagrįsto sumažinimo; priteisti iš atsakovo VSDFV Marijampolės skyriaus nuo 2010 m. sausio 1 d. neišmokėtą senatvės pensijos dalį iki teismo sprendimo įsigaliojimo dienos, kas mėnesį po 25,49 Lt; priteisti iš atsakovo Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, 1000 Lt neturtinę žalą.

3Pareiškėja skunde nurodė, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. gauna sumažintą pensiją. Dėl pensijos sumažinimo ji kreipėsi į VSDFV Marijampolės skyrių paaiškinimo. 2010 m. kovo 17 d. raštu jai atsakyta, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojo 2009 m. gruodžio 9 d. priimtas LR Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinasis įstatymas, o pritaikius šiuo įstatymu nustatytą valstybinių socialinių draudimo pensijų perskaičiavimo tvarką, jos gaunama 759,29 Lt pensija kas mėnesį sumažėjo iki 733,80 Lt kas mėnesį. Dėl teritorinio skyriaus priimto sprendimo ji kreipėsi į VSDF valdybą, tačiau 2010 m. liepos 12 d. sprendimu jos skundas nebuvo patenkintas. Mano, jog pensijos sumažinimas nepagrįstas, kadangi LR Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisę gauti valstybinę socialinio draudimo pensiją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie šio įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draudėsi valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr.1295 „Dėl ekonominio sunkmečio“ nebuvo nutarta mažinti pensijas, t.y. kapitalizuoti nuosavybę. Neteisėtai sumažinus pensiją, nenustatytas jos grąžinimo mechanizmas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį pensija būtų sumažinta iki tokio dydžio, kad nebebūtų užtikrinti minimalūs pensiją gaunančio asmens socialiai priimtini poreikiai, žmogaus orumą atitinkančios gyvenimo sąlygos į pensiją, kuri užtikrina tik minimalius pensiją gaunančio asmens socialiai priimtinus poreikius, minimalias, žmogaus orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, apskritai negali būti mažinama. Pareiškėjos teigimu, skundžiami sprendimai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Netinkamai taikant įstatymus pareiškėjai padaryta neturtinė žalą 1000 Lt, kuri pasireiškė garbės ir orumo žeminimu, jos kaip senyvo amžiaus žmogaus gyvenimo gniuždymu. Prašo skundą tenkinti.

4Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus atstovė su pareiškėjos skundu nesutinka. Nurodė, kad pareiškėjai paskirta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija buvo 759,29 Lt. 2009 m. gruodžio 9 d. LR Seimas priėmė Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą (toliau – Laikinasis įstatymas), kuris įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d. ir numatė valstybinių socialinio draudimo pensijų perskaičiavimo tvarką. Laikinojo įstatymo 6 str. 1 d. numatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki įstatymo įsigaliojimo perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi pensijai valstybinio socialinio draudimo stažą paskirtai pensijai ir taikant LR Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Vykdant Laikinojo įstatymo nuostatas, buvo perskaičiuota A. S. valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija, kuri nuo 2010 m. sausio 1 d. yra 733,80 Lt. Nepagrįstas pareiškėjos reikalavimas sumokėti neišmokėtą senatvės pensijos dalį, nes jai nuo 2010 m. sausio 1 d. senatvės pensija mokama vadovaujantis Laikinojo įstatymo 6 str. nuostatomis, o VSDFV Marijampolės skyrius negali veikti kitaip negu kad nustatyta įstatymo, t.y. neturi teisės nevykdyti įstatymo. Prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Atsakovas VSDF valdyba atsiliepime (b.l. 10-12) nurodo, jog su pareiškėjos skundu nesutinka. A. S. senatvės pensiją paskyrė, paskaičiavo ir moka VSDF valdybos teritorinis skyrius. Laikinasis įstatymas nustatė perskaičiuoti valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį. Laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 5 p. numatyta, kad šis įstatymas taikomas inter alia asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį. Šio įstatymo 3 str. 1 d. nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis yra 650 Lt. Ribinį pensijos dydį viršijančių pensijų perskaičiavimo tvarka nustatyta Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis 2009 metų gruodį buvo 759,29 Lt, taigi viršijo 650 Lt, todėl pirmiau nurodyta tvarka perskaičiuota jos pensija yra 733,80 Lt dydžio. Pareiškėjos senatvės pensija perskaičiuota teisėtai, vadovaujantis Laikinuoju įstatymu, jos dydis nustatytas teisingai. Todėl skundžiami VSDF valdybos ir VSDFV Šakių skyriaus sprendimai yra teisėti ir pagrįsti. CK 6.271 str. 4 d. nustatyta, kad valstybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jei valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Remiantis CK 6.246 str., civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas). Pareiškėjai pensija pagal Laikinojo įstatymo nuostatas perskaičiuota teisėtai ir pagrįstai, todėl skundžiami atsakovo veiksmai bei priimti sprendimai laikytini teisėtais, todėl nėra būtinos deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėtumo. Prašo skundą atmesti.

6Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

7Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio draudimo senatvės (toliau – pensija) sumažinimo teisėtumo. Pareiškėjai pensija buvo sumažinta nuo 2010 m. sausio 1 d. pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 6 straipsnio 1 dalį. Pareiškėja mano, kad paskirtos pensijos sumažinimas teisiškai nepagrįstas, nenustatytas pensijos grąžinimo mechanizmas.

8Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėjai nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki 2010 m. sausio 1 d. buvo mokama 759,29 Lt dydžio senatvės pensija. Senatvės pensiją pareiškėjai paskyrė ir perskaičiavo bei mokėjo VSDFV Šakių skyrius. Pareiškėjai nuo 2010 m. sausio 1 d. mokėta 759,29 Lt dydžio senatvės pensija buvo sumažinta iki 733,80 Lt (b.l. 57-58). Pareiškėja 2010 m. kovo 9 d. pateikė VSDFV Šakių skyriui prašymą, prašydama paaiškinti pensijos sumažinimo priežastis. VSDFV Šakių skyrius 2010 m. kovo 17 d. sprendime Nr.(6.1) R2-598 nurodė pensijos sumažinimo teisinius pagrindus ir apskaičiavimo būdą (b.l. 7). Pareiškėja, nesutikdama su VSDFV Šakių skyriaus 2010 m. kovo 17 d. sprendimu Nr.(6.1) R2-598, 2010 m. birželio 28 d. kreipėsi į VSDF valdybą (b.l. 14-15). VSDF valdyba 2010 m. liepos 12 d. priėmė sprendimą Nr.(6.5) I-4127, kuriame konstatavo, jog VSDFV Šakių skyrius pensiją perskaičiavo (sumažino) teisėtai (b.l. 6).

9Pareiškėjos pensija buvo perskaičiuota pagal pirmiau minėtas Laikinojo įstatymo nuostatas. Laikinojo įstatymo preambulėje Lietuvos Respublikos Seimas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų prognozės rodo nuolat didėjantį deficitą, nulemtą Lietuvos ūkį apėmusios ekonomikos krizės; pabrėždamas būtinybę stabilizuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą ir subalansuoti pinigų srautus; siekdamas kiek įmanoma apsaugoti socialiai jautrių asmenų grupes ir ekonomikos krizės laikotarpiu užtikrinti išmokų mokėjimą laiku; įvertindamas, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą konstatavo, jog išimtiniais atvejais, kai valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis (ekonomikos krizė, gaivalinė nelaimė ir pan.), kai neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina išmokoms mokėti, išmokų santykių teisinis reguliavimas gali būti koreguojamas ir laikinai, kol valstybėje yra susidariusi ypatinga padėtis, išmokos mažinamos tokiu mastu, kokiu būtina gyvybiškai svarbiems visuomenės interesams užtikrinti ir kitoms konstitucinėms vertybėms apsaugoti, priima šį laikinąjį įstatymą.

10Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, viršijančias šiame įstatyme nustatytą ribinį pensijos dydį. Laikinojo įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 5 punkte buvo numatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo senatvės pensijas, kurios viršija ribinį valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį, nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytas ribinis valstybinės socialinio draudimo pensijos dydis buvo nustatytas 650 litų. Laikinojo įstatymo 6 ir 7 straipsniuose buvo numatyta ribinį pensijos dydį viršijančių senatvės pensijų perskaičiavimo tvarka. Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje buvo numatyta, kad valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, paskirta iki įstatymo įsigaliojimo perskaičiuojama padidinant pagrindinę senatvės pensijos dalį iki 120 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos, kai asmuo turi pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą paskirtai pensijai ir taikant Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą šio įstatymo taikymui einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1771 buvo patvirtintas naujas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis - 1170 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis iki 2010 m. sausio 1 d. buvo 759,29 Lt (396 Lt - pagrindinė pensijos dalis, 287,69 Lt - papildoma pensijos dalis, 75,60 Lt - priedas už stažo 7 metus,), todėl viršijo 650 Lt. Pareiškėjos senatvės pensijos dydis buvo perskaičiuotas pirmiau nurodyta tvarka ir perskaičiuotos senatvės pensijos dydis buvo 733,80 Lt (b.l. 8). Pareiškėjos senatvės pensija nuo 2010 m. sausio 1 d. buvo perskaičiuota ir sumažėjo nuo 759,29 Lt iki 733,80 Lt, t.y. sumažėjo 25,49 Lt suma.

11Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas, sumažinti paskirtas pensijas, buvo nustatytas laikinai. Laikinojo įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo numatyta, kad tame tarpe ir šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta senatvės pensijos perskaičiavimo (sumažinimo) tvarka, taikytina laikinai, t.y. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Be to, pagal Laikinojo įstatymo 16 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlyta parengti ir patvirtinti iki 2010 m. liepos 1 d. sumažintos senatvės pensijos kompensavimo tvarką.

12Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalis, pagal kurio nuostatas pareiškėjai buvo perskaičiuota senatvės pensija, tiek, kiek sudarytos prielaidos perskaičiuojant sumažinti paskirtas senatvės ir valstybines pensijas, tame tarpe nukentėjusiųjų asmenų pensijas, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog laikinas pensijų sumažinimas Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštarauja, kai valstybėje susidaro ypatinga situacija, kai dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties neįmanoma sukaupti tiek lėšų, kiek yra būtina pensijoms mokėti, paskirtos ir mokamos pensijos gali būti mažinamos, tačiau tai darant privalu paisyti konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų, nustatyti tolygų, nediskriminacinį pensijų mažinimo mastą. Įstatymų leidėjas, laikinajame įstatyme nustatęs tam tikrą išimtį, dėl kurios negalėjo būti perskaičiuojamos (mažinamos) tos senatvės pensijos, kurios neviršijo įstatyme nustatyto ribinio senatvės pensijos dydžio – 650 Lt, o viršijusios pensijos perskaičiuojant negalėjo būti sumažinamos daugiau nei iki šio dydžio, nepažeidė iš konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo principų kylančių reikalavimų. Lietuvos Respublikos Seimas, pensijų mažinimo įstatyme aiškiai nenustatęs sumažintų pensijų kompensavimo tvarkos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos nepažeidė.

13Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog senatvės pensija jai buvo neteisėtai sumažinta ir nenustatytas jos grąžinimo mechanizmas. Pareiškėjos pensija (senatvės valstybinė pensija) ir jos dydis perskaičiuotos teisėtai, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Kaip jau minėta, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime pripažino, kad valstybinių ir senatvės pensijų perskaičiavimas (mažinimas) pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ir 4 straipsnio 1 dalies nuostatas buvo nulemtas ekonominės krizės, todėl paskirtų pensijų perskaičiavimo tvarka, nulėmusi laikiną pensijų sumažinimą, Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieštaravo.

14Taip pat nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" nebuvo numatyta mažinti senatvės pensijas. Nurodyto vyriausybės nutarimo 1. ir 2.1. - 2.2. punktuose buvo numatyta, kad tol, kol baigsis ekonomikos sunkmetis, reikalingos skubios priemonės valstybės viešiesiems finansams konsoliduoti, valstybės skolai ir deficitui valdyti, finansų stabilumui užtikrinti ir ekonomikai skatinti, nurodytų išlaidų mažinimas yra laikinas ir vykdomas vadovaujantis konstituciniais teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principais, užtikrinant, kad: socialinės išmokos ir atlyginimai viešajame sektoriuje bus išmokėti laiku; socialinių išmokų mažinimas – solidarus, mažinamos visų rūšių išmokos; socialinių išmokų mažinimas yra teisingas ir proporcingas, didesnės išmokos mažinamos proporcingai didesniu koeficientu. Atsigavus Lietuvos ekonomikai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei konstatavus ekonominio sunkmečio pabaigą, krizės laikotarpiu sumažintos valstybinio socialinio draudimo senatvės ir netekto darbingumo pensijos bus kompensuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, kuri būtų pradėta taikyti tik pasibaigus ekonominei krizei ir numatytų spartesnį (palyginti su kitomis biudžeto išlaidomis) minėtų valstybinio socialinio draudimo pensijų augimą, tačiau šis augimas neturėtų didinti valdžios sektoriaus skolos ir fiskalinio deficito. Nurodytos nuostatos reiškia, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. spalio 14 d. nutarime Nr. 1295 „Dėl ekonomikos sunkmečio" numatė prielaidas laikinai mažinti socialines išmokas tame tarpe valstybinio socialinio draudimo senatvės ir nukentėjusiųjų asmenų valstybines pensijas.

15Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog pareiškėjai paskirta ir mokama iki 2010 m. sausio 1 d. senatvės pensija viršijo Laikinajame įstatyme nustatytą ribinį dydį, todėl teisėtai ir pagrįstai perskaičiuota pagal Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalį. Skundžiami sprendimai priimti nepažeidžiant minėtų teisės aktų reikalavimų, priimti teisėtai ir pagrįstai, todėl nėra jokio teisinio pagrindo naikinti skundžiamus sprendimus, bei priteisti iš VSDFV Marijampolės skyriaus neišmokėtą pensijos dalį.

16Pareiškėja prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV Marijampolės skyriaus, 1000 Lt neturtinę žalą.

17Pagal Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį, valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tik tuo atveju, jei jos institucijų pareigūnai veikė neteisėtai ir tuo buvo padaryta žala. Kaip jau buvo minėta, ginčo atveju nėra jokių pagrįstų duomenų teigti, kad atsakovai ar jų pareigūnai veikė neteisėtai. Nenustačius VSDFV Marijampolės skyriaus pareigūnų neteisėtų veiksmų, nėra pagrindo priteisti pareiškėjai neturtinę žalą.

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja Antosė Sederevičienė kreipėsi į teismą, prašydama... 3. Pareiškėja skunde nurodė, jog nuo 2010 m. sausio 1 d. gauna sumažintą... 4. Atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus... 5. Atsakovas VSDF valdyba atsiliepime (b.l. 10-12) nurodo, jog su pareiškėjos... 6. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas.... 7. Nagrinėjamojoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjos valstybinio socialinio... 8. Bylos duomenys patvirtino, kad pareiškėjai nuo 2009 m. gruodžio 1 d. iki... 9. Pareiškėjos pensija buvo perskaičiuota pagal pirmiau minėtas Laikinojo... 10. Laikinasis įstatymas numatė būtinybę perskaičiuoti ir laikinai sumažinti... 11. Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 1... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime... 13. Nepagrįsti pareiškėjos argumentai, jog senatvės pensija jai buvo... 14. Taip pat nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad Lietuvos Respublikos... 15. Nagrinėjamoje byloje, konstatuotina, jog pareiškėjai paskirta ir mokama iki... 16. Pareiškėja prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VSDFV... 17. Pagal Civilinio Kodekso (toliau – CK) 6.271 straipsnį, valstybės pareiga... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85... 19. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...