Byla e2-3477-889/2016
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys L. S., O. B., V. S

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant Dovilei Paliokienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Sigitui Čepui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovei M. I. dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys L. S., O. B., V. S.,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovės 1756,30 Eur skolą, 75,49 Eur delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovei M. I. (buvusi pavardė B.) nuosavybės teise priklauso 64/100 dalys buto su rūsiu, esančio ( - ). Su atsakove atskira rašytinė energijos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaryta, tačiau jos butas yra prijungtas prie energijos tiekimo tinklų, todėl sutartis laikoma sudaryta. Nurodo, kad name, kuriame yra atsakovei nuosavybės teise priklausantis butas, suvartoti šilumos kiekiai yra paskirstomi kiekvienam vartotojui. Nurodo, kad atsakovė nemoka už suvartotą šilumos energiją, jos skola už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. yra 1756,30 Eur. Taip pat ieškovė nurodo, kad atsakovė yra skolinga 75,49 Eur delspinigių, šiuos delspinigius ieškovė prašo priteisti už paskutines 180 dienų, t. y. ieškinio senaties ribose.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad 64/100 dalis buto, adresu ( - ), perėjo atsakovės nuosavybėn nuo 2001-04-20 pagal dovanojimo sutartį O. B. slaugos teisėmis iki mirties. Nurodytoje buto dalyje gyveno atsakovės motina L. S. su šeima. Nurodo, kad su L. S. atsakovė sudarė žodinę sutartį, kad L. S. turi teisę gyventi bute ir kad ji mokės už visas komunalines paslaugas. Savo įsipareigojimų pagal sutartį ji nevykdė, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu buvo iškeldinta iš buto. Nurodo, kad dėl L. S. neteisėtų veiksmų susidarė įsiskolinimas ieškovei, todėl prašo ieškovės ieškinį atmesti.

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė ieškinį tenkinti.

5Ieškinys tenkintinas.

6Nustatyta, kad atsakovei M. I. nuosavybės teise priklauso 64/100 dalys buto su rūsiu, esančio ( - ) (b. l. 11). Ieškovė tiekė šilumos energiją ir karštą vandenį minėtam butui. Atsakovė laikotarpiu nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. neatsiskaitė už ieškovės suteiktas paslaugas. Atsakovės įsiskolinimą ieškovei sudaro 1756,30 Eur skola, 75,49 Eur delspinigiai (b. l. 9, 15). Byloje duomenų apie tai, kad šios sumos būtų sumokėtos, nėra.

7Atsakovė nurodė, kad sutinka skolos dydžiu, tačiau nesutinka, kad skolą turi sumokėti atsakovė. Nurodė, kad skolos susidarymo laikotarpiu minėtame bute gyveno atsakovės motina L. S. su šeima, su kuria buvo susitarusi, kad L. S. mokės už visas komunalines paslaugas. Nurodė, kad jos motina su šeima buvo iškeldinta iš minėto buto 2016-02-12, todėl pripažįsta, kad atsakovės prievolė mokėti už komunalinius mokesčius atsirado tik po to.

8Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-1094-122/2015 nusprendė iškeldinti L. S., V. S., nepilnametę O. S. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto, esančio ( - ), ir grąžinti patalpas savininkei M. I.. Taip pat teismas priteisė iš L. S. 1567 Eur turtinės ir 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir iš V. S. 200 Eur neturtinės žalos atlyginimo M. I..

9Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK normos dėl energijos pirkimo–pardavimo sutarčių, t. y. bendrosios normos visų rūšių energijos pirkimo–pardavimo teisiniams santykiams, ir specialiosios, t. y. būtent šilumos energijos pirkimą–pardavimą reglamentuojančios teisės normos: Šilumos ūkio įstatymas bei jį detalizuojantys poįstatyminiai teisės aktai. Pagal Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 32 dalį šilumos ir (ar) karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis – sutartis tarp šilumos tiekėjo ar gamintojo ir buitinio šilumos vartotojo ar šilumos vartotojo, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai. Nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Teisės aktuose dėl šilumos pirkimo–pardavimo nereglamentuota situacija, kai patalpų savininkas yra išnuomojęs patalpas nuomininkui ir šis yra faktinis vartotojas. Antra vertus, civilinėje teisėje galiojant sutarties laisvės principui, šilumos energijos vartojimo pirkimo–pardavimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas, bet ir šių nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps energijos pirkimo–pardavimo sutarties šalimi. Jeigu nėra tokio susitarimo, šilumos pirkimo–pardavimo sutarties šalis yra patalpų, kurioms tiekiama šiluma, savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-30 nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-3/2008).

10Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendime, civilinėje byloje Nr.

112-1094-122/2015 nurodė, kad M. I. ir L. S. buvo sudariusios žodinę nuomos sutartį. Tačiau nenustatyta, kad jos būtų susitarusios dėl nuomininkės – L. S. atsiskaitymo už sunaudotą šilumos energiją.

12Jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (CK 6.384 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 1-173 Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 21 punktą, jeigu pastate yra daugiau kaip vienas šilumos vartotojas, buitinis šilumos vartotojas moka už jam priskirtą šilumos kiekį išmatavus, įvertinus ar kitaip pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduojamus taikyti ar su ja suderintus metodus nustačius, kokia visų vartotojų bendrai suvartoto šilumos kiekio dalis tenka tam buitiniam šilumos vartotojui. Pagal Aprašo 22 punktą šilumos paskirstymo metodą buitiniai šilumos vartotojai pasirenka Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotų taikyti arba su ja suderintų metodų. Kadangi namo, kuriame yra atsakovei priklausantis butas, bendraturčiai nėra pasirinkę jokio šilumos paskirstymo metodo, todėl suvartoti šilumos kiekiai yra paskirstomi kiekvienam vartotojui. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, kai nėra sudarytos rašytinės sutarties su šilumos tiekėju dėl atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto, laikytina, kad šilumos vartojimo pirkimo–pardavimo sutartis sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šilumos tiekėjo UAB „Klaipėdos energija“ ir buto, kuriam tiekiama šiluma, savininkų nuo pastato šilumos įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų datos.

13Pažymėtina, kad atsakovę ir L. S. siejo žodinė minėtų patalpų nuomos sutartis, šių patalpų nuomininkė L. S. nesudarė sutarties su šilumos tiekėja - ieškove ir jokiais veiksmais neišreiškė pageidavimo ją sudaryti. Atsakovės ir L. S. sudarytoje nuomos sutartyje nėra nuostatų dėl atsiskaitymo už sunaudotą šilumos energiją tvarkos. Atsakovė sudarytos su L. S. nuomos sutarties neįregistravo įstatymų nustatyta tvarka viešame registre, todėl negali panaudoti šios sutarties prieš trečiuosius asmenis, tarp jų ir prieš ieškovę (CK 6.579 straipsnio 4 dalis). Atsakovė turi teisę kreiptis į teismą bendra įstatymo nustatyta tvarka ir reikalauti nuostolių atlyginimo iš trečiųjų asmenų, tačiau nagrinėjamu atveju atsakovės ir kitų asmenų susitarimai neeliminuoja jos atsakomybės ieškovei dėl atsikaitymo už suteiktas paslaugas jos nuosavybei. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad būtent atsakovei kyla pareiga atsiskaityti su ieškove už ieškovės suteiktas šilumos energijos paslaugas.

14Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai. Ieškovė teikė atsakovei paslaugas, atsakovė jomis naudojosi, tačiau savo prievolės neįvykdė, už teikiamas paslaugas ieškovei nesumokėjo. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl laikoma, kad atsakovė pažeidė prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą (CK 6.59 str., 6.63 str. 1 d. 2 p.). Pažymėtina, kad atsakovei priklauso 64/100 dalis minėto buto, todėl skola ir delspinigiai paskaičiuoti proporcingai atsakovės turimo turto daliai. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovė netinkamai vykdė savo įsipareigojimus, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1756,30 Eur skolos, 75,49 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.71 str., 6.384 str. 1 d., 6.388 str. 1 d., 6.391 str).

15Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2016-02-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

16Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos: 41 Eur žyminio mokesčio (b. l. 5), 70 Eur teisinės pagalbos išlaidų (b. l. 7-8), iš viso 111 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

18tenkinti ieškinį.

19Priteisti iš atsakovės M. I. 1756,30 Eur skolos, 75,49 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1831,79 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016-02-08 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 111 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ieškovei AB „Klaipėdos energija“.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, sekretoriaujant... 2. ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašo teismo priteisti iš... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su pateiktu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas palaikė ieškinio reikalavimus ir... 5. Ieškinys tenkintinas.... 6. Nustatyta, kad atsakovei M. I. nuosavybės teise priklauso 64/100 dalys buto su... 7. Atsakovė nurodė, kad sutinka skolos dydžiu, tačiau nesutinka, kad skolą... 8. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendimu... 9. Šilumos energijos pirkimo–pardavimo teisinius santykius reglamentuoja CK... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2015-03-12 sprendime, civilinėje byloje... 11. 2-1094-122/2015 nurodė, kad M. I. ir L. S. buvo sudariusios žodinę nuomos... 12. Jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis... 13. Pažymėtina, kad atsakovę ir L. S. siejo žodinė minėtų patalpų nuomos... 14. Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susiklostė... 15. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidusi atsakovė privalo mokėti 5... 16. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos rašytiniais... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 18. tenkinti ieškinį.... 19. Priteisti iš atsakovės M. I. 1756,30 Eur skolos, 75,49 Eur delspinigių, 5... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...