Byla I-8612-281/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Mefodija Povilaitienė, susipažinusi su V. J. skundu,

Nustatė

2pareiškėjas V. J. 2015-04-27 teismui padavė skundą, kuriuo prašo:

  1. panaikinti atsakovo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – ir LAT) 2014-12-17 individualų administracinį aktą Nr. 5T-618;
  2. įpareigoti atsakovą LAT nagrinėti V. J. 2014-11-22 prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24-26 iš naujo ir pateikti jose prašomą informaciją;
  3. įpareigoti atsakovą LAT priimti naują administracinį sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl 2014-11-22 prašyme prašomos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą, pasirašytą, su LAT antspaudu;
  4. įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius atsakovas V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius.

32015-04-28 teisme gautas pareiškėjo V. J. skundas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą LAT pirmininką pareiškėjui raštu išsamiai, konkrečiai ir motyvuotai pranešti, kuriuos nepagarbius LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus ir LAT įžeidžiančius teiginius atsakovas V. J. pavartojo savo prašymuose LAT; kuriuose prašymuose; kuriuos LAT teisėjais įdarbintus asmenis ar teisėjus įžeidžiančius.

4Atsižvelgiant į tai, kad 2015-04-28 skundo reikalavimas yra analogiškas 2015-04-27 skundo reikalavimui Nr. 4, ir 2015-04-28 skunde išdėstyti argumentai iš esmės yra tokie patys, kaip ir 2015-04-27 skunde, pareiškėjo 2015-04-27 ir 2015-04-28 skundų priėmimo klausimas bus sprendžiamas kartu.

52015-04-27 ir 2015-04-28 skundus atsisakytina priimti.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punktas nustato, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas (teismas) motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą), jeigu skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka, o 5 punkte numatyta, kad skundą (prašymą) atsisakoma priimti, jeigu teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

7Dėl 2015-04-27 skundo reikalavimų Nr. 1 – Nr. 3

8Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015-01-19 buvo gautas V. J. skundas, kuriame jis teismo prašė panaikinti LAT 2014-12-17 raštą Nr. (1.15)-5T-618 „Dėl 2014 m. lapkričio 28 d. prašymo“; patenkinti skundą ir įpareigoti atsakovą iš naujo nagrinėti V. J. prašymo dalis 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17-21, 24-26 bei pateikti jose prašomą informaciją bei įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – valinio pobūdžio patvarkymą dėl prašomos informacijos patiekimo, sprendimą pateikti išspausdintą ir pasirašytą su LAT antspaudu. 2015-01-22 gautas pareiškėjo patikslintas skundas, kuriame jis atsakovu nurodė LAT, o šiame skunde išdėstyti argumentai buvo analogiški 2015-01-19 skunde nurodytiems argumentams. Išnagrinėjęs V. J. 2015-01-19 ir 2015-01-22 skundų priėmimo klausimą, teismas 2015-01-26 nutartimi administracinėje byloje Nr. I-5758-463/2015 juos atsisakė priimti kaip nenagrinėtinus teismų administracinio proceso tvarka. Teismo 2015-01-26 nutartis šiuo metu yra neįsiteisėjusi ir yra nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme.

9Pareiškėjo 2015-04-27 skundo reikalavimų Nr. 1 – Nr. 3 dalykas ir pagrindas yra analogiškas pareiškėjo 2015-01-19 ir 2015-01-22 skundų, kurių priėmimo klausimas jau yra išspręstas priimant teismo 2015-01-26 nutartį administracinėje byloje Nr. I-5758-463/2015, dalykui ir pagrindui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjo 2015-04-27 skundo reikalavimai Nr. 1 – Nr. 3 atsisakytini priimti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatytu pagrindu (teismo žinioje yra byla dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu).

10Dėl 2015-04-27 skundo reikalavimo Nr. 4 ir 2015-04-28 skundo

11Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str., administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Skundo reikalavimai turi būti suformuluoti pagal ABTĮ 88 straipsnio nuostatas (panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą; įpareigoti savivaldybių administravimo subjektą atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą ar kitą teisės aktą; priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų). Administracinių teismų kompetencijai nepriskirtas nagrinėjimas skundų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių (interesų) apgynimo, o tam tikrų juridinę reikšmę turinčių aplinkybių ar faktų konstatavimo. Reikalavimas, kuriuo nesiekiama išspręsti administracinio ginčo, ir kurio patenkinimas nereikštų pažeistų teisių ar teisėtų interesų apgynimo, negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalykas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (žr., pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo bylas Nr. AS6-216/2007, Nr. AS525-255/2010, Nr. AS525-392/2010, Nr. AS525-526/2010, Nr. AS822-549/2010, Nr. AS525-47/2011 ir kt.) laikomasi pozicijos, kad tinkamas skundo dalyko suformulavimas turi didelę reikšmę, nes skundo dalykas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas, be kurių teismo procesas būtų neįmanomas. Todėl skundo dalykas turi būti suformuluotas aiškiai, jis turėtų atitikti keliamo ginčo esmę ir teismo galias, t. y. tuos būdus, kuriais teismas gali apginti ginčijamas ar pažeistas teises arba įstatymų saugomus interesus.

122015-04-27 skundo reikalavimu Nr. 4 ir 2015-04-28 skundu pareiškėjas siekia, kad atsakovas būtų įpareigotas pateikti jam tam tikrą informaciją. Prašoma pateikti informacija yra susijusi su LAT 2015-02-17 rašte Nr. (1.15)-5T-77, kuris priimtas išnagrinėjus pareiškėjo 2015-02-09 prašymą, nurodyta informacija. Minėtu raštu buvo atsakyta į pareiškėjo prašymą pateikti informaciją ir paprašyta ateityje vengti nepagarbių ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjus ir Teismą įžeidžiančių teiginių vartojimo savo prašymuose. Dėl LAT 2015-02-17 rašte Nr. (1.15)-5T-77 nurodytos informacijos pateikimo pareiškėjas į atsakovą nesikreipė. Taigi, šiuo metu nėra kilusio ginčo dėl atsakovo veiksmų (neveikimo), susijusių su LAT 2015-02-17 rašto Nr. (1.15)-5T-77 priėmimu, t. y. nėra atsisakymo pateikti informaciją, ją patikslinti ar pan. Atsižvelgiant į tai, 2015-04-27 skundo reikalavimas Nr. 4 ir analogiškas 2015-04-28 skundo reikalavimas yra suformuluoti netinkamai ir negali būti nagrinėjimo teisme dalyku, todėl šie reikalavimai nenagrinėtini teisme administracinio proceso tvarka (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

13Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 5 p., 149 str.,

Nutarė

14atsisakyti priimti V. J. 2015-04-27 ir 2015-04-28 skundus.

15Nutarčiai įsiteisėjus, skundus su priedais grąžinti pareiškėjui.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai