Byla e2A-2004-603/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Liudos Uckienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apelianto atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2ieškovas prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. išardyti ant daugiabučio gyvenamojo namo unikalus Nr. ( - ), ( - ), Vilniuje, pirmo aukšto parduotuvės patalpų (unikalus Nr. ( - )) išorinių atitvarų savavališkai sumontuotus 4 kondicionierius ir vėdinimo sistemos konstrukcijas; jeigu atsakovas per nustatytą terminą teismo įpareigojimo neįvykdys, įpareigoti atsakovą mokėti po 100 Lt baudos į ieškovo ieškinyje nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą, už kiekvieną uždelstą teismo sprendimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turi būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

3Nurodė, kad atsakovas sumontavo 4 kondicionierius ir vėdinimo sistemos konstrukcijas ant pastato ( - ), Vilniuje išorinių atitvarų, t.y. atliko paprastojo remonto darbus, dėl ko atsakovas privalėjo turėti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui. Atliekant patikrinimą vietoje, atsakovas tokio dokumento nepateikė, todėl buvo surašytas 2013-11-06 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-131106-00149. 2013-12-02 reikalavimu dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo Nr. REI-00-131202-00182 iš atsakovo pareikalauta savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2014-06-02 pašalinti savavališkos statybos padarinius. 2014-06-05 patikrinimo aktu Nr. NPA-00-140605-00111 nustatyta, kad inspekcijos reikalavimas (privalomas nurodymas) nebuvo įvykdytas. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 4 d., o nuo 2014-01-01 įsigaliojusio LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 4 d., atsakovas iki reikalavimo įvykdymo termino pabaigos turėjo teisę teisės aktų nustatyta tvarka perengti statinio projektą ir, sumokėjęs Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką, už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, tačiau statybą leidžiantis dokumentas nebuvo pateiktas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.

5Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad kondicionavimo ir vėdinimo sistemos buvo sumontuotos ankstesnių savininkų. Atsakovas patalpų savininku tapo 2011-08-30 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Ieškovas patalų būklę užfiksavo, kai atsakovas buvo pakeitęs įrangą. Atsakovas ne savavališkai sumontavo įrangą, o tik pakeitė senus kondicionierius bei vėdinimo sistemą, nes ankstesnė įranga buvo pasenusi ir nefunkcionuojanti. LR statybos įstatymo redakcijoje, galiojusioje iki 2002 m. liepos 1 d., įrangos montuotojas turėjo teisę montuoti įrangą neturint jokio leidimo, nes tokių veiksmų atlikimui leidimo tuo metu galioję teisės aktai nenumatė. Atsakovas pažymi, kad atlikti remonto darbai neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, todėl atsakovui turi būti leista atlikti procedūras, tam kad būtų išduotas statybą leidžiantis dokumentas.

6Dublike ieškovas nurodo, kad atsakovo paaiškinimais tik patvirtinama, kad buvo atliekami paprastojo remonto darbai, kuriais buvo keičiama pastato išorė. Atsakovas siekdamas, kad teismas visų pirma leistų įteisinti savavališką statybą nustatydamas terminą statybą leidžiančiam dokumentui gauti, o tik jo negavus įpareigotų griauti ar pertvarkyti statinius, turi teikti įrodymus ir paaiškinimus, kad egzistuoja priežiūros įstatymo 14 str. 7 d. įtvirtintos aplinkybės bei atitinkamai reali galimybė savavališkai atliktiems darbams gauti statybą leidžiantį dokumentą.

7Atsakovas tripliku nurodo, jog statybą leidžiantis dokumentas šiuo atveju nėra reikalingas, o LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 d. nuostatos būtų taikomos tik tada, jei teismas pripažintų, jog atsakovo darbams yra reikalingas leidimas.

8Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies.

9Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais nustatė, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – parduotuvė (patalpos nuo 1-1 iki 1-7), kurios unikalus Nr. ( - ), esanti pastato, adresu ( - ), Vilnius, pirmame aukšte (e.b.p. 15-16,27-28). Pastato ( - ), Vilnius, unikalus Nr.( - ), paskirtis – gyvenamoji (daugiabučiai pastatai) (e.b.p. 17-18). Byloje nustatyta, kad atsakovas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, ant daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, pirmojo aukšto parduotuvės patalpų išorinių atitvarų (lauko sienos) sumontavo 4 kondicionierius ir vėdinimo sistemos konstrukcijas. Ieškovas 2013-10-31 surašė Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktą Nr. (23.6)-SPA-2052, kuriuo nustatyta, jog paprastojo remonto darbai pradėti 2013 m. rugsėjo mėn., patikrinimo metu buvo vykdomi vidaus patalpų ir paprastojo remonto darbai – ant pastato išorinių sistemų sumontuoti 4 kondicionieriai ir išvestas ventiliacijos vamzdis (e.b.p. 4-14). 2013-11-06 ieškovas surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-131106-00149 dėl savavališki atlikto paprastojo remonto (e.b.p. 19-20). Ieškovė 2013-12-02 Reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr.REI-00-131202-00182, įpareigojo atsakovą ne vėliau kaip iki 2014-06-02 išardyti savavališkai pastatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę (e.b.p. 21-24). 2014-06-05 Privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu Nr.NPA-00-140605-00111, nustatyta, kad savavališkai sumontuoti kondicionieriai (4 vnt.) ir vėdinimo sistemos konstrukcijos neišardytos (e.b.p. 25-26). Atsakovas neginčija, jog atliko ieškovo nurodytus paprastojo remonto darbus, tačiau mano, jog statybą leidžiantis dokumentas šiuo atveju nėra reikalingas, nes jis tik pakeitė senus kondicionierius bei vėdinimo sistemą, kadangi ankstesnė įranga (sumontuota buvusių patalpų savininkų) buvo pasenusi ir nefunkcionuojanti.

10Teismas, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu dėl statinio paprastojo remonto, nustatė, kad tiek kondicionierių pakeitimas (naujų sumontavimas), tiek pasenusios vėdinimo sistemos keitimo darbai yra laikytini paprastojo remonto darbais, nes paprastuoju remontu yra pripažįstamas ne tik naujų sistemų įrengimas, bet ir jų keitimas bei šalinimas, bei konstatavo, kad atsakovas, ant išorinės pastato sienos keisdamas senus kondicionierius bei seną vėdinimo sistemą, atliko parastojo remonto darbus. Taip pat teismas nustatė, kad atsakovas, keisdamas ant daugiabučio namo išorinių atitvarų inžinerines sistemas – kondicionierius ir vėdinimo sistemą, privalėjo turėti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas konstatavo, kad atsakovo veiksmai, t.y. paprastojo remonto darbai neturint statybą leidžiančių dokumentų, pripažintini savavališka statyba pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 p., 3 str. 2 d. 2 p.

11Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas prašo leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą, į tai, kad atsakovo atlikti paprastojo remonto darbai iš esmės yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų dokumentus, tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, bei vadovaudamasis CK 4.103 str. 3 d., tenkino atsakovo prašymą.

12Teismas netenkino ieškovo prašymo dėl baudos skyrimo atsakovui, kadangi šioje proceso stadijoje teismas neturi realių galimybių įvertinti skirtinos baudos dydžio, siekiant užtikrinti, kad bauda maksimaliai pasiektų jos tikslus, be to, šioje proceso stadijoje teismas negali visapusiškai įvertinti sprendimo neįvykdymo pasekmių bei padarinių, nuo kurių priklauso skirtinos baudos dydis.

13Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

14Nurodo, kad teismas vadovavosi nagrinėjamu atveju neaktualiai teisės aktais.

15Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. Dl-826, 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 6.1.6. punktas, kuriuo teismas vadovaujasi, neteko galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. spalio 11d. įsakymu Nr. D1-786 (nuo 2011 m. spalio 16 d.) (Žin., 2011, Nr. 124-5893), todėl savavališkos statybos akto Nr. SSA- 00-131106-00149 surašymo metu - negaliojo jau daugiau nei 2 metus.

16Teismo minima STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 5.2 punkto redakcija, kokia ja remiasi Teismas Sprendime, įsigaliojo tik nuo 2014 m. sausio 1 d., (Žin., 2013, Nr. 128-6547). Tuo tarpu akto surašymo metu 6 priedo 5 punkte buvo reglamentuojami visiškai kiti su paprastu remontu net nesusiję klausimai.

17Netgi tuo atveju, jei atsakovui būtų taikoma tuo metu galiojusi aktuali 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 5.2 punkto redakcija, atsakovas, remiantis juo, savo darbų atlikimui neturėtų gauti leidimo, kadangi pastato visiškai nebuvo pakeista - nei prie fasado, nei prie kitų konstrukcijų nebuvo pridėta jokių naujų elementų, elementų kiekis nebuvo mažinamas, o atsakovo atlikti darbai jokioje reglamento redakcijoje neįeina į darbus, kuriems reikalingas leidimas ar pritarimas.

18Teismas nevertino aplinkybių, jog tuo metu, kai ant patalpų buvo sumontuotos Konstrukcijos, remiantis LR Statybos įstatymu, tokiems darbams leidimas nebuvo reikalingas, o tuo atveju, jei Įranga buvo sumontuota po 2002 m., Įrangos statytojas turėjo teisę montuoti Įrangą neturint jokio leidimo, kadangi tokiems veiksmams leidimo netgi ir tuo metu galiojusi redakcija nereikalavo.

19Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

20Nurodė, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, pagrindžiantys atsakovo teiginius, jog seni kondicionieriai buvo sumontuoti dar iki atsakovui įsigyjant patalpas, tačiau net ir tuo atveju - atsakovo įvardintų darbų – senų kondicionierių keitimas naujais – rezultatas yra vienas ir tas pats – ant pastato išorinių atitvarų buvo įrengimai nauji kondicionieriai bei vėdinimo sistema taip pakeičiant pastato išorę. Teismas pagrįstai konstatavo, kad tiek nustatant savavališkos statybos faktą, tiek surašant savavališkos statybos aktą, taip pat ieškinio teikimo dieną bei bylos nagrinėjimo meto galiojęs teisinis reglamentavimas, numatė, kad atsakovas privalo turėti statybą leidžiantį dokumentą. Nors teismas klaidingai nurodė STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo nuostatos numeraciją – vietoje 6.1.5 nurodyta 6.1.6, tačiau nurodė tinkamą nuostatos turinį. Pažymėjo, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastatao fasado ar šlaitinio stogo. Nagrinėjamu atveju nepaneogta aplinkybė, kad atsakovas sumontavo 4 naujas inžinerines sitemas – 4 kondicionierius ir vėdinimo sistemos konstrukcijas, ant daugiabučio gyvenamojo namo pirmojo aukšto parduotuvės patalpų išorinių atitvarų (lauko sienos).

21Apeliacinis skundas atmestinas.

22Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais (CPK 320 str. 1 d.). Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

23Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios instancijos teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pažeidė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles ar neatsižvelgė į nagrinėjamos bylos ypatumus. Byloje esančius įrodymus vertinti kitaip, negu tai padarė pirmos instancijos teismas, teisėjų kolegija neturi pagrindo, todėl apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmos instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir jų nekartoja.

24Kaip nustatė pirmos instancijos teismas, 2013-10-31 buvo surašytas Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, aktas Nr. (23.6)-SPA-2052, o 2013-11-06 ieškovas surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-131106-00149 dėl savavališki atlikto paprastojo remonto.

25Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad pirmos instancijos teismas vadovavosi nagrinėjamu atveju neaktualiais teisės aktais, t.y. teismas vadovavosi Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr.D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 6.1.6. punktu, kuris neteko galios nuo 2011 m. spalio 16 d. Pažymėtina, kad nors teismas nurodė nuo 2011-10-16 negaliojantį minėto priedo punktą, tačiau darydamas išvadą, jog atsakovas privalėjo turėti rašytinį pritarimą paprastojo remonto darbams, vadovavosi galiojančia nuostata, t.y. jog rašytiniai pritarimai paprastojo remonto aprašui buvo privalomi ant (prie) daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato išorinių atitvarų montuojant įvairią įrangą, konstrukcijas (Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 6.1.5 p.).

26Visgi, atsižvelgiant į tai, kad pirmos instancijos teismas nurodė nagrinėjamam atvejui neaktualią, t.y. vėliau įsigaliojusią minėto reglamento 6 priedo 5.2 punkto nuostatą, apeliacinės instancijos teismas šalina pirmos instancijos teismo sprendimo argumentus: „pagal aktualios redakcijos 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 5.2 punktą rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui privalomas atliekant daugiabučio namo ar visuomeninės paskirties pastato, išskyrus I grupės nesudėtingo pastato, paprastąjį remontą mieste, konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, kultūros paveldo vietovėje, - kai keičiama pastato išvaizda, išskyrus atvejus, kai būtina skubiai atlikti statybos darbus, reikalingus avarijos grėsmei, jos ar stichinės nelaimės padariniams pašalinti. To paties priedo paaiškinimuose nurodyta, kad pastato išvaizdos keitimu laikoma įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo.“ Nepaisant aukščiau nurodytų šalintinų pirmos instancijos teismo argumentų, teisėjų kolegija sprendžia, kad vien ši aplinkybė nėra pagrindas teigti, jog teismo sprendimas yra nepagrįstas, kadangi iš esmės teisėtas ir pagrįstas teismo sprendimas negali būti naikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.).

27Išnagrinėjus bylos duomenis, šalių paaiškinimus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis nagrinėjamam atvejui aktualiu teisiniu reglamentavimu, t.y. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo „Atvejai, kada yra privalomi rašytiniai pritarimai statinio projektui“ 6.1.5. punktu, pagrįstai darė išvadą, jog atsakovas ant daugiabučio namo išorinių atitvarų keisdamas inžinerines sistemas – kondicionierius ir vėdinimo sistemą – privalėjo turėti rašytinį pritarimą paprastojo remonto aprašui.

28Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad tuo metu, kai ant patalpų buvo sumontuotos konstrukcijos tokiems darbams leidimas nebuvo reikalingas. Šios aplinkybės nagrinėjamu atveju neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi bylos nagrinėjimo dalykas – atsakovo, o ne ankstesnių patalpų savininkų, veiksmų teisėtumo vertinimas. Taip pat atmestini apelianto teiginiai, kad kečiant seną įrangą, tokių veiksmų atlikimui pritarimas nebuvo būtinas. Pažymėtina, kad pirmos instancijos tinkamai taikydamas įstatymų nuostatas, atsižvelgdamas į atsakovo aukščiau išdėstytus paaiškinimus, pagrįstai nurodė, kad tiek kondicionierių pakeitimas (naujų sumontavimas), tiek pasenusios vėdinimo sistemos keitimo darbai yra laikytini paprastojo remonto darbais, nes paprastuoju remontu yra pripažįstamas ne tik naujų sistemų įrengimas, bet ir jų keitimas bei šalinimas, ką apeliantas, kaip jis pats ne kartą nurodė, ir darė.

29Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

30Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.). Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir nesudaro pagrindo kitokiai teisėjų kolegijos išvadai dėl ginčo susiformuoti nesudaro.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas prašė įpareigoti atsakovą savo lėšomis per tris mėnesius nuo... 3. Nurodė, kad atsakovas sumontavo 4 kondicionierius ir vėdinimo sistemos... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti.... 5. Atsiliepime į ieškinį nurodo, kad kondicionavimo ir vėdinimo sistemos buvo... 6. Dublike ieškovas nurodo, kad atsakovo paaiškinimais tik patvirtinama, kad... 7. Atsakovas tripliku nurodo, jog statybą leidžiantis dokumentas šiuo atveju... 8. Vilniaus miesto apylinkės 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. Pirmos instancijos teismas, remdamasis bylos duomenimis, šalių paaiškinimais... 10. Teismas, vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu dėl statinio paprastojo... 11. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovas prašo leisti teisės aktų... 12. Teismas netenkino ieškovo prašymo dėl baudos skyrimo atsakovui, kadangi... 13. Apeliaciniame skunde atsakovas prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m.... 14. Nurodo, kad teismas vadovavosi nagrinėjamu atveju neaktualiai teisės aktais.... 15. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys... 16. Teismo minima STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo... 17. Netgi tuo atveju, jei atsakovui būtų taikoma tuo metu galiojusi aktuali 6... 18. Teismas nevertino aplinkybių, jog tuo metu, kai ant patalpų buvo sumontuotos... 19. Ieškovas su apeliaciniu skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 20. Nurodė, kad byloje nepateikti jokie įrodymai, pagrindžiantys atsakovo... 21. Apeliacinis skundas atmestinas.... 22. Apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar pirmosios instancijos teismas... 23. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad pirmosios... 24. Kaip nustatė pirmos instancijos teismas, 2013-10-31 buvo surašytas Statybos... 25. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad pirmos instancijos teismas... 26. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad pirmos instancijos teismas nurodė... 27. Išnagrinėjus bylos duomenis, šalių paaiškinimus, teisėjų kolegija... 28. Atmestini apeliacinio skundo argumentai, kad tuo metu, kai ant patalpų buvo... 29. Kolegija pažymi, kad kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, jog... 30. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teisėjų... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti...