Byla A-822-1102-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Arturo Drigoto, Vaidos Urmonaites-Maculevicienes (kolegijos pirmininke) ir Skirgailes Žalimienes (pranešeja),

2sekretoriaujant Gitanai Aleliunaitei,

3dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Mariui Intai, atsakovo Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos atstovei Nijolei Jurevicienei, atsakoves Vilniaus teritorines muitines atstovei Janinai Meškevic, treciojo suinteresuoto asmens Kauno teritorines muitines atstovui Gediminui Ramanauskui ir treciojo suinteresuoto asmens UAB ,,Vedos transportas“ atstovui Jurgiui Mikailai,

4viešame teisme posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ skunda atsakovams Muitines departamentui prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos ir Vilniaus teritorinei muitinei bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims Kauno teritorinei muitinei ir UAB „Vedos transportas“ del sprendimu panaikinimo.

5Teiseju kolegija

6n u s t a t e :

7I.

8pareiškejas Lietuvos nacionaline vežeju automobiliais asociacija „LINAVA“ (toliau – ir pareiškejas, asociacija) kreipesi i teisma prašydama panaikinti Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 2005-07-05 sprendima Nr. 1A-18.5-330 bei Vilniaus teritorines muitines 2005-03-04 mokestines pretenzijas Nr. 10000021595 ir 10000021597.

9Skunde (I t., b. l. 4–16) nurode, kad Vilniaus teritorine muitine, remdamasi asociacijos ir Muitines departamento 1999-02-24 Bendrosios garantijos sutartimi Nr. L01, pateike mokestines pretenzijas del atitinkamu muitu ir mokesciu sumu sumokejimo. Pagal Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.1 punkta asociacija isipareigojo sumoketi muitinei muitu ir mokesciu sumas, atsiradusias TIR knygeles turetojui tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei, susijusiu su TIR procedura. Skola muitinei atsirado TIR knygeliu turetojui UAB „Vedos transportas“ gabenant prekes ir muitinei nustacius, kad TIR procedura užbaigta apgaule. Nurode, kad TIR proceduros su TIR knygelemis buvo užbaigtos ir iformintos laikantis visu numatytu proceduru, TIR knygeles turetojas UAB „Vedos transportas“ tinkamai ivykde visus savo isipareigojimus muitinei.

102005-03-04 Vilniaus teritorine muitine išsiunte asociacijai „LINAVA“ mokestines pretenzijas Nr. 10000021595 ir Nr. 10000021597, kuriose pareikalavo, kad asociacija sumoketu atitinkamai 65 702 litus del apgaule užbaigtos TIR proceduros su TIR knygele XT 38343617 ir 160 780 litu del apgaule baigtos TIR proceduros su TIR knygele XW 38343618. Pateike Muitines departamentui skunda del 2005-03-04 Vilniaus teritorines muitines mokestiniu pretenziju Nr. 10000021595 ir Nr. 10000021597 prašydama jas panaikinti. 2005-07-05 Muitines departamentas sprendimu Nr. 1A-18.5-330 ši skunda atmete kaip nepagrista. Pareiškejas nurode, kad garantine asociacija negali atsakyti už skolininka del apgaule užbaigtos proceduros, nes pagal Muitines kodekso 187 str. turi atsakyti prekes paemes asmuo. Teige, kad Vilniaus teritorines muitines 2005-03-04 mokestines pretenzijos yra nepagristos ir neteisetos, nes TIR proceduros su TIR knygelemis XT 38343617 ir XW 38343618 buvo tinkamai užbaigtos, iformintos ir prekes, kurios buvo vežtos su minetomis TIR knygelemis, buvo pristatytos i paskirties muitines istaiga Lietuvoje bei išvežtos už Lietuvos Respublikos muitu teritorijos ribu. Taip pat mano, kad buvo praleistas terminas garantinei asociacijai pateikti mokestines pretenzijas: per vienus metus nuo TIR knygeles priemimo muitineje dienos muitine raštu nepraneše garantinei asociacijai, kad TIR procedura buvo neiforminta. Taip pat mano, kad UAB „Vedos transportas“ nera ir negaletu buti laikoma turincia prievole moketi atitinkamas muitu ir mokesciu sumas, net jei TIR proceduros pažeidimai butu nustatyti, asociacija „LINAVA“ neprivalo sumoketi muitu ir mokesciu, kuriuos sumoketi turetu kiti asmenys, už kuriuos ji negarantavo ir atsakomybes neprisieme. Teige, kad muitine del numanomo TIR proceduros pažeidimo net neišsiunte prašymo (pranešimo) apie ji vairuotojui, itariamam padarius nusikaltima, muitininkams, kurie taip pat turetu butu laikomi atsakingais už pažeidimus (jei tokie buvo padaryti), ir prekiu gavejui ir nepareikalavo, kad jie sumoketu atitinkamus muitus ir mokescius. Taip pat mano, kad skola pagal mokestine pretenzija Nr. 10000021597 apskaiciuota netinkamai, nes 2003-03-11 oficialus Lietuvos banko nustatytas dolerio ir lito santykis buvo 3,1324 Lt už JAV doleri, todel maksimali pretenzijos suma šiuo atveju galetu buti 156 620 Lt, o ne 160 780 Lt.

11Atsakovas Vilniaus teritorine muitine praše skunda atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime (I t., b. l. 67–69) nurode, kad per nustatyta laikotarpi nei TIR proceduros vykdytojas UAB „Vedos transportas“, nei garantuojanti asociacija „LINAVA“ nepateike muitinei irodymu, kad TIR procedura baigta be pažeidimu, ir susidariusios skolos nesumokejo. Taip pat nurode, kad per 3 menesius nuo pranešimu gavimo dienos muitinei nebuvo pateikti irodymai, kad TIR proceduros pažeidimo nebuvo ir iš proceduros vykdytojo buvo išieškota tik nedidele isiskolinimo dalis, todel muitine, vadovaudamasi TIR konvencijos 11 straipsnio 2 dalimi, Muitines kodekso 216, 2162, 2163 ir 2164 straipsniais ir Bendrosios garantijos sutarties Nr. LOl 2.7 ir 3.5.1 punktais, igijo teise išieškoti iš asociacijos „LINAVA“ muitu ir mokesciu sumas, už kurias garantavo, bet nesumokejo TIR proceduros vykdytojas. Taip pat paaiškino, kad Muitines departamento oficialiuose Informaciniuose pranešimuose „Del lito ir užsienio valiutu santykiu, kuriais perskaiciuojami prekiu muitines vertes elementai“ skolos atsiradimo laikotarpiu yra nurodytas 3,2156 JAV dolerio ir lito santykis, kuris ir buvo pagristai naudojamas muitines apskaiciuojant garantijos dydi pagal kiekviena TIR knygele.

12Atsakovas Muitines departamentas prie LR FM praše skunda atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime (I t., b. l. 71–74) nurode, kad terminas pateikti pranešima apie TIR proceduros pažeidimus nebuvo praleistas, nes vadovaujantis TIR konvencijos 11 straipsnio 1 dalimi 1 metu pranešimo pateikimo terminas taikomas, jeigu TIR knygele neiforminta arba iforminta su išlyga, o kai TIR knygele buna iforminta neteisetai arba apgaule, pranešimas turi buti pateiktas per 2 metus. Nurode, kad UAB „Vedos transportas“ gabenamoms prekems iformino muitinio tranzito procedura ir nurode, kad prekes turi buti pristatytos i paskirties istaigas – Panevežio TM Salociu kelio posta ir Panevežio TM Smelynes kelio posta, proceduros užbaigimo termina numate atitinkamai 2003-03-14 ir 2003-03-26. Nurode, kad neišvežimo fakta aiškiai patvirtina ir Muitines kriminalines tarnybos Panevežio skyriaus baudžiamosios bylos iškelimas ir iš Lietuvos Respublikos muitines departamento gautas atsakymas iš Latvijos Respublikos valstybines pajamu tarnybos Muitines baudžiamuju tyrimu valdybos, kuriame aiškiai nurodyta, kad „Transporto priemone, valstybinis numeris YVT462, priekaba Nr. YV278, nurodytu laikotarpiu nebuvo ivažiavusi i Latvijos Respublikos teritorija, o TIR knygeles Nr. XT38343617 ir Nr. XW38343618 nebuvo pateiktos muitines kontrolei nei viename Latvijos Respublikos muitines poste.“ Taip pat nurode, kad teises aktu nustatyta tvarka atliko visus administracinius veiksmus, susijusius su atsiradusios skolos valstybei nustatymu ir išieškojimo užtikrinimu.

13Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vedos transportas“ praše skunda tenkinti. Atsiliepime (I t., b. l. 62) nurode, kad automobilis per siena buvo praleistas dalyvaujant 5 muitines ir 4 pasienio tarnybos darbuotojams, kurie teige, kad krovinys buvo išvežtas.

14II.

15Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 20 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista.

16Teismas nustate, kad TIR konvencijos 8 str. 1 dalyje yra nustatyta garantines asociacijos pareiga sumoketi visus importo ir eksporto muitus, mokescius ir delspinigius, kurie gali buti priskaiciuoti pagal istatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR proceduros pažeidimas, o pagal 11 str. 2 d. muitine gali reikalauti, kad garantine asociacija sumoketu importo ir eksporto muitu, mokesciu ir delspinigiu sumas, jeigu per dvejus metus nuo TIR knygeles iforminimo muitineje dienos informavo asociacija apie nustatyta TIR proceduros pažeidima, kai TIR knygele iforminta apgaule. Muitines departamento direktoriaus 2002-05-15 isakymu Nr. 268 patvirtintos Mokesciu išieškojimo instrukcijos 28-1 punkte nustatyta, kad mokesciai ir delspinigiai, atsirade del pažeidimu, susijusiu su prekemis, gabenamomis tranzitu automobiliniu transportu su TIR knygelemis, išieškomi TIR konvencijos, jos taikyma reglamentuojanciu teises aktu ir Muitines departamento ir asociacijos „LINAVA“ Sutarties Nr. L01 nustatyta tvarka.

17Muitines departamento direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 1.2 punkte nustatyta, kad teritorine muitine muitus ir mokescius iš TIR proceduros vykdytojo (skolininko) išieško Muitines kodekso nustatyta tvarka. Muitines kodekso 216 str. 1 str. 1 dalyje nurodyta, kad skolininkui per nustatyta laikotarpi nesumokejus mokesciu, muitine, vadovaudamasi Muitines kodekso 216–2164 straipsniais, paeiliui taiko 216 str. 1 d. 1–4 punktu nustatytas mokesciu išieškojimo priemones. Pagal Sutarties 3.5.1 punkta muitine turejo teise istatymu nustatyta tvarka ieškoti iš asociacijos „LINAVA“ muitu ir mokesciu sumas, nustatytu laiku nesumoketas proceduros vykdytojo.

18Muitines departamento direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 1.3 punkte nustatyta, kad asociacijai „LINAVA“ pateikiama mokestine pretenzija, jeigu per 3 menesius nuo pranešimo gavimo asociacijoje „LINAVA“ dienos situacija, susijusi su neužbaigta, užbaigta su išlyga arba užbaigta neteisetu arba apgaule TIR procedura, lieka nesureguliuota, t y. nesumokami muitai ir/arba mokesciai arba sumokama tik ju dalis, arba nepateikti muitinei priimtini irodymai, kad TIR procedura atlikta be pažeidimu.

19Pagal Mokesciu administravimo istatymo, isigaliojusio nuo 2004-05-01, 168 str. 1 dalies nuostatas, iki šio istatymo isigaliojimo pradetos ir neužbaigtos mokesciu administravimo proceduros užbaigiamos pagal ju pradejimo metu galiojusiu teises aktu nuostatas.

20Pagal Muitines kodekso 214 ir 2162 str. muitine, iregistravusi mokesciu suma (skola muitinei), apie tai informuoja garanta ir pateikia jam rašytini teikima (pretenzija) savanoriškai per atitinkama termina ivykdyti prievole už skolininka. Bylos rašytiniai irodymai patvirtina, kad Kauno teritorine muitine 2004-07-01 pranešimais Nr. l4KP-145 ir Nr. l4KP-146 informavo TIR knygeles turetoja UAB „Vedos transportas“ bei LNVAA „LINAVA“ apie TIR proceduru ivykdyma apgaule pagal TIR knygeles Nr. XW38343618 ir Nr. XT38343617 ir atsiradusia skola muitinei. Šie santykiai yra numatyti 1999-02-24 Bendrosios garantijos sutartyje Nr. L01, galiojusioje TIR knygeles iforminimo diena. Garantine asociacija „LINAVA“ kaip garantas atsako už tinkama asmenu, taikanciu TIR proceduras, proceduru vykdyma ir tai yra jos vienas iš veiklos pagrindu. Tuo tikslu, t. y. kad butu užtikrintas tinkamas proceduros užbaigimas ar galimas skolos atsiradimo valstybei padengimas laisva valia, ir buvo pasirašytas Muitines departamento ir asociacijos „LINAVA“ susitarimas.

21Šiuo atveju butina atsižvelgti i TIR konvencijos 8 str. 1 dalies nuostatas, pagal kurias garantine asociacija „LINAVA“ isipareigojo muitines reikalaujamas sumas moketi kartu su tiesioginiais skolininkais. Vykdyti TIR konvencijos 8 str. 7 dalyje itvirtinta norma užtenka to, kad muitine tranzito proceduros vykdytojui Lenkijos Respublikos rezidentui raštu buvo pateikusi reikalavima sumoketi muitines skola.

22Pareiškeja nurode, kad jei TIR muitinio tranzito proceduros pažeidimas butu nustatytas, tai pagal Muitines kodekso 187 straipsni ir Europos Bendriju Teisingumo Teismo praktika bylose C-66/99 D. Wandel GmbH vs. Hauptpllamt Bremen, C-371/99 Uberexim BV vs S taatssecretaris van Finanden, C-300/03 Honeywell Aerospace GmbH vs Hautollamt Giesen, C-414/02 Spedition Ulutrans vs. Finanlandesdirektion fur Oberosterreich, asmenimis, kurie turetu moketi atitinkamas muitu ir mokesciu sumas, turetu buti laikomi vairuotojai, prekiu gavejai – Latvijos imone „Sintakse“, muitininkai, nes savo antspaudais ir parašais pažymejo TIR knygeliu XT 38343617 ir XW 38343518 šakneles ir žaliuosius lapus, persiunte TIR knygeles žaliojo lapo atplešiamaja dali i išvykimo muitines istaiga Lietuvoje, suvede i muitines informacine sistema duomenis apie TIR proceduru tinkama užbaigima. Kadangi UAB „Vedos transportas“ baudžiamoji byla nera iškelta, ši imone negali buti laikoma turinti prievole sumoketi muitines apskaiciuotas muitu ir mokesciu sumas. LR administraciniu bylu teisenos istatymo 58 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad isiteisejes teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje yra privalomas teismui, nagrinejanciam administracines bylas del asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmu administraciniu teisiniu pasekmiu, t. y. isiteisejes teismo nuosprendis turi prejudicine galia tik asmeniui, kurio atžvilgiu nuosprendis buvo priimtas, be to, reikšmingi yra tik tie tokio asmens veiksmai, nustatyti teismo nuosprendžiu, kurie sukelia administracines teisines pasekmes. Iš teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1A-466/2006 (t. I, b. l. 149–152) matyti, kad kaltu del prekiu, vežtu tranzitu, neišvežimo iš Lietuvos teritorijos buvo pripažintas A. Z. . Taigi, nuosprendis baudžiamojoje byloje buvo priimtas ne pareiškejos šioje administracineje byloje, o kito asmens atžvilgiu. Tuo tarpu, kaip jau mineta, pareiškeja (asociacija „LINAVA“) kaip garantas atsako už tinkama asmenu, taikanciu TIR proceduras, proceduru vykdyma ir del to ji yra pasirašiusi susitarima su Muitines departamentu, kad butu užtikrintas tinkamas proceduros užbaigimas ar galimas skolos atsiradimo valstybei padengimas. Todel ji privalo sumoketi muitines reikalaujamas sumas, to nepadarius tiesioginiam skolininkui TIR korteles turetojui UAB „Vedos transportas“.

23Teismas priejo išvada, kad Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 2005-07-05 sprendimas Nr. 1A-18.5-330 bei Vilniaus teritorines muitines 2005-03-04 mokestines pretenzijos Nr. 10000021595 ir 10000021597 yra pagristi ir teiseti.

24III.

25Pareiškeja asociacija „LINAVA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendima ir priimti nauja sprendima – skunda tenkinti. Apeliacini skunda grindžia šiais argumentais:

261. Priimant skundžiamaji Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima buvo netinkamai išaiškinti tarptautiniai ir nacionaliniai norminiai teises aktai, kuriais apibrežtos garantines asociacijos teisines atsakomybes už padalytus TIR proceduru pažeidimus ribos. Tokios teises aiškinimo klaidos nuleme netinkama faktiniu santykiu, susiklosciusiu tarp asociacijos „LINAVA“, Lietuvos muitines istaigu ir treciojo suinteresuoto asmens UAB „Vedos transportas“, kvalifikavima, o del šios priežasties pirmosios instancijos teismas nepagristai nusprende, jog asociacija „LINAVA“ yra atsakinga už tuos muitinio tranzito proceduru pažeidimus, kuriuos padare ne muitinio tranzito proceduros vykdytojas.

27Pirmos instancijos teismo minetu teises aktu aiškinimas, neva garantine asociacija „LINAVA“ isipareigojo muitines reikalaujamas sumas moketi kartu su tiesioginiais skolininkais“ yra neišsamus bei klaidinantis, kadangi asociacija, kaip garantas, atsako ir gali atsakyti ne už bet kuriuos muitines skolininkus, taciau tik už konkretu asmeni — TIR knygeles turetoja. Todel ir mokestine pretenzija (reikalavimas sumoketi muitu ir mokesciu sumas) garantinei asociacijai gali buti pateikta tik nustacius fakta, jog butent TIR knygeles turetojas, o ne kokie nors kiti asmenys neivykde prisiimtu isipareigojimu muitinei. Tuo atveju, jeigu

Nustatė

28ma, kad TIR proceduros pažeidimas faktiškai buvo padarytas, taciau už tokio pažeidimo padaryma yra atsakingas ne TIR knygeliu turetojas, prievole asociacijai „LINAVA“ sumoketi mokestinese pretenzijose nurodytas sumas negali atsirasti, kadangi tai prieštarautu Bendrosios garantijos sutarties nuostatoms, kurios 2.1 punktu asociacija „LINAVA“ isipareigojo sumoketi muitinei muitu ir mokesciu, iskaitant delspinigius, sumas, atsiradusias butent TIR knygeles turetojui tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei.

29Pagristomis ir teisingomis galetu buti vertinamos tik išvados apie tai, jog (i) faktiškai pažeidimus, susijusius su ginco TIR proceduru vykdymu, padare ne UAB „Vedos transportas“, bet fizinis asmuo A. Z. , kuris

30nustatyta tvarka buvo patrauktas baudžiamojon atsakomyben, (ii) UAB „Vedos transportas“ jokiu pažeidimu, susijusiu su ginco TIR knygelemis, tiesiogiai nepadare ir nera už juos atsakinga, todel (iii) UAB „Vedos transportas“ atsakomybes taikymas nagrinejamu atveju nera galimas, del ko ir (iv) asociacijai „LINAVA“ pateiktos mokestines pretenzijos nera pagristos, kadangi pagal Bendrosios garantijos sutarties 2.1 punkto nuostatas asociacijos „LINAVA“ pareiga sumoketi priskaiciuotinas muitu ir mokesciu, iskaitant delspinigius, sumas yra imanoma tik nustacius TIR proceduros vykdytojo atsakomybe.

312. Šioje administracineje byloje analizuojamas Vilniaus teritorines muitines 2005 m. kovo 4 d. mokestines pretenzijos, ir Muitines departamento 2005 m. liepos 5 d sprendimas turejo buti panaikinti atsižvelgiant i tai, kad nagrinejamu atveju skola muitinei buvo iregistruota ne tuo teisiniu pagrindu, kuriuo atitinkama skola buvo galima iregistruoti pagal taikytinas norminiu teises aktu nuostatas.

32Kaip matyti iš Europos Bendrijos Teisingumo Teismo praktikos, kadangi nagrinejamu atveju prekes, vežtos pagal ginco TIR knygeles, nebuvo pristatytos i paskirties muitines istaiga, šios prekes turetu buti laikomos neteisetai paimtomis iš muitines priežiuros, o skola muitinei TIR proceduros vykdytojui turetu buti registruojama ne pagal Bendrijos muitines kodekso 204 straipsni (arba pagal pamineta Europos Sajungos muitu teises norma atitinkanti iki 2004 m. gegužes 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos muitines kodekso 188 straipsni), bet pagal Bendrijos muitines kodekso 203 straipsni (arba pagal pamineta Europos Sajungos muitu teises norma atitinkanti iki 2004 m. gegužes 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsni) ir tik tuo atveju, jei TIR proceduros vykdytojas yra faktiškai atsakingas už prekiu pašalinima iš muitines priežiuros, t.y. jeigu jis dalyvavo pašalinant prekes iš muitines priežiuros ir/arba žinojo arba galejo žinoti apie prekiu pašalinima iš muitines priežiuros. Butent tokios nuostatos laikosi ir Europos Bendrijos Teisingumo Teismas, kuris byloje C-414/02 Spedition Ulutrans vs. Finanlandesdirektion jur Oberbsterreich nurode, kad darbdavys gali buti laikomas atsakingu už darbuotojo prievole moketi skola muitinei tik tuo atveju, jei jis dalyvavo padarant muitines istatymu pažeidima ir/arba žinojo arba turejo žinoti apie toki pažeidima. Asociacija „LINAVA“ pagal Bendrosios garantijos sutarties 2.1 punkta prisieme atsakomybe tik del tokiu pažeidimu, už kuriuos yra atsakingas TIR knygeles turetojas; tuo tarpu už tuos pažeidimus, kuriuos savarankiškai padare kiti asmenys, pavyzdžiui, TIR knygeles turetojo pasamdytas vairuotojas, asociacija „LINAVA“ teisiškai nera atsakinga, todel atitinkamus pažeidimus padares asmuo tiesiogiai turetu buti laikomas skolininku muitinei; šiam skolininkui remiantis Bendriju muitines kodekso 203 straipsnio 3 dalimi (arba pamineta Europos Sajungos muitu teises norma atitinkancia iki 2004 m. gegužes 1 d. galiojusio Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnio 3 dalimi) turetu buti iregistruota skola muilinei ir butent iš jo turetu buti pareikalauta atitinkama skola sumoketi. Atsižvelgiant i tai, kad su ginco TIR knygelemis gabentu prekiu iš Lietuvos Respublikos neteisetai neišveže A. Z. , remiantis Lietuvos Respublikos muitines kodekso 187 straipsnio 3 dalimi butent šis asmuo laikytinas skolininku muitinei, todel butent jam, o ne UAB „Vedos transportas“ turetu buti iregistruota skola muitinei; butent iš Aloyzo Zdaneviciaus Lietuvos muitines istaigos turejo teise ir pareiga pareikalauti sumoketi visa skolos muitinei suma. Kadangi tokios teises ir pareigos Lietuvos muitines istaigos nera igyvendinusios, ginco sumos išieškojimas iš asociacijos „LINAVA“ negalimas, nes nera ivykdytos TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalyje numatytos prielaidos garantines asociacijos teisinei atsakomybei kilti.

333. Vilniaus teritorines muitines 2005 m. kovo 4 d. mokestine pretenzija Nr. 10000021597 yra pareikšta 160 780 litu sumai. Pagal Bendrosios garantijos sutarties 3.2.2 punkta per tris menesius nuo mokestines pretenzijos gavimo dienos asociacija isipareigoja sumoketi mokestineje pretenzijoje nurodyta muitu ir mokesciu suma, taciau ne didesne kaip 50 000 JAV doleriu kiekvienai TIR procedurai, jeigu iki mineto laikotarpio pabaigos muitinei priimtinu budu neirodoma, kad su prekemis susijusi situacija yra sureguliuota. Atsižvelgiant i minetos normos turini, asociacija „LINAVA“ privalo sumoketi muitinei mokesciu ir muitu suma, kuri mokejimo diena neviršija 50 000 JAV doleriu sumos. Vilniaus teritorines muitines 2005 m. balandžio 11 d. mokestine pretenzija iš asociacijos „LINAVA“ galejo buti pareikalauta sumoketi ne daugiau kaip 50 000 JAV doleriu pagal mokejimo diena (o ne pažeidimo padarymo diena ar skolos muitinei atsiradimo diena) galiojanti JAV dolerio ir lito santyki. Todel daro išvada, jog Vilniaus apygardos administracinis teismas, nuspresdamas, kad skola muitinei turi buti apskaiciuojama pagal skolos muitinei atsiradimo diena galiojusi JAV dolerio ir lito santyki, netinkamai ivertino Bendrosios garantijos sutarties 3.2.2 punkta.

34Muitines inkriminuojamas pažeidimas galejo buti padarytas 2003 m. kovo 11d. (t.y. ta diena, kai buvo pradeta TIR procedura su TIR knygele XW 38 343 618). 2003 m. kovo 11 d. oficialus Lietuvos banko nustatytas JAV dolerio ir lito santykis buvo 3,1324 lito už 1 JAV doleri, todel maksimali mokestines pretenzijos suma šiuo atveju galetu buti 156 620 litu, o ne 160 780 litu, kuriuos sumoketi pareikalavo Vilniaus teritorine muitine.

35Kauno teritorine muitine, Vilniaus teritorine muitine bei Muitines departamentas prie Finansu ministerijos atsiliepimais i apeliacini skunda prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista.

361. Nurodo, kad apelianto pozicija, kad UAB „Vedos transportas“ nera atsakingas už muitinio tranzito su TIR knygelemis Nr. XW38343618 ir XW 38343617 pažeidimus, paneigtina negincytinais irodymais, t.y. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 9 d. isiteisejusia ir neskundžiama nutartimi administracineje byloje Nr. A556-907/2008 (ABTI 13 str.), kur buvo konstatuota, kad „TIR knygeles turetojas prieš valstybe yra kaip tam tikras garantas, turintis užtikrinti, jog kroviniai arba bus tranzitu išgabenti arba už juos bus sumoketi atitinkami mokesciai, o UAB „Vedos transportas“ nustojus vykdyti isipareigojima, t.y. isipareigojima važtarašciuose išrašytas prekes pervežti nuo Vokietijos tranzitu per Lietuvos Respublika, atsirado skola muitinei, kuri, kokia buvo apkaiciota, ir turi buti sumoketa...> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 14 str., isiteisejes teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybes institucijoms, pareigunams ir tarnautojams, imonems, istaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi buti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

37Tiek tarptautiniai teises aktai, tiek nacionaliniai teises aktai atsakomybe už TIR proceduros tinkama ivykdyma numato TIR proceduros vykdytojui, TIR knygeles turetojui, bet ne tretiesiems asmenims, kurie iš TIR knygeles turetojo gave knygele atlieka tarptautinius pervežimus su TIR knygele, išduota UAB „Vedos transportas“. Tarptautinio kroviniu gabenimo klausimus reglamentuoja Muitines konvencija del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis (1975 m. TIR konvencija, toliau - TIR konvencija). Pagal TIR konvencijos 1 str. „o“ punkta TIR knygeles „turetojas“ - tai asmuo (šiuo atveju UAB „Vedos transportas“), kuriam, vadovaujantis atitinkamomis Konvencijos nuostatomis, buvo išduota TIR knygele ir kurio vardu išvykimo muitineje buvo pateikta muitines deklaracija TIR knygeleje pareiškus nora, kad prekems butu iforminta TIR procedura. Šis asmuo yra atsakingas už keliu transporto priemones, autotraukinio ar konteinerio pateikima kartu su kroviniu ir jam iforminta TIR knygele išvykimo muitinei, tarpinei muitinei ir paskirties muitinei ir už tinkama kitu atitinkamu Konvencijos nuostatu laikymasi. Nagrinejamu atveju skola muitinei, o kartu ir valstybei atsirado UAB ,,Vedos transportas“ nepateikus visu prekiu i paskirties istaiga, t. y. neužbaigus TIR proceduros (tinkamai neivykdžius prisiimtu isipareigojimu muitinei), nes skolininku laikomas asmuo (UAB „Vedos transportas“) esamomis aplinkybemis privalejo vykdyti isipareigojimus, susijusius su prekems taikoma muitines procedura, bei privalejo laikytis prekiu pateikimo tam tikrai muitines procedurai iforminti salygu (Muitines kodekso 188 str. 1 d. 1 p., 188 str. 2 d. 1 p., 3 dalies 2 punktas). Nagrinejamu atveju TIR proceduros vykdytojo (UAB „Vedos transportas“) skola muitinei atsirado del to, kad TIR procedura buvo užbaigta apgaules budu ir prekes liko Lietuvos Respublikos muitu teritorijoje. Taigi atsakomybe už tinkama krovinio pristatyma i paskirties muitines Istaiga tenka TIR proceduros vykdytojui - šiuo atveju UAB „Vedos transportas“, taciau ne tretiesiems asmenims - A. Z. . Atkreipia demesi ir i tai, kad nusikaltima ivykdes fizinis asmuo LR Mokesciu administravimo istatymo prasme, nera šiuo atveju mokesciu moketojas, kadangi ne jis buvo isipareigoje ivykdyti TIR procedura, o UAB „Vedos transportas“, todel ir mokestine prievole yra minetai bendrovei, TIR knygeles turetojai (muitinio tranzito proceduros su TIR knygele vykdytojai).

382. Garantines asociacijos, šiuo atveju „LINAVA“, kaip garanto isipareigojimai TIR muitines proceduru pažeidimo atveju nustatyti Muitines konvencijos del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis 1 str. 1 punkte, 8, 11 str. Pagal TIR konvencijos 6 straipsni valstybe suteikia garantinei asociacijai teise išduoti TIR knygeles. Tokia garantines asociacijos teise kartu suponuoja ir jos pareiga buti asmenu, taikanciu TIR proceduras, garantu. Garantijos asociacijos pareigas ir atsakomybe TIR konvencijos 8-11 straipsniai. Garantine asociacija ,,Linava“ (o ne tretieji asmenys) kaip garantas atsako už tinkama asmenu, taikanciu TIR proceduras proceduru vykdyma ir tai yra jos vienas iš veiklos pagrindu. I tranzito proceduras, vykdytas pagal minetas TIR knygeles turejo tinkamai užbaigti TIR knygeliu turetojas, proceduros vykdytojas UAB „Vedos transportas“, taciau ju tinkamai neivykde, o galimybes atsiradusias skolas išieškoti iš šio tiesioginio skolininko nera, todel Vilniaus apygardos administracinis teismas visiškai pagristai konstatavo, kad tokios skolos padengimo prievole atsirado pareiškejui (šiuo atveju apeliantui asociacijai „Linava“). Garanto atsakomybes teisiniai pagrindai, kuomet teises aktu nustatyta tvarka (be pažeidimu) neužbaigiama muitinio tranzito procedura, o tiesioginis skolininkas (proceduros vykdytojas) nesumoka atsiradusios skolos valstybei yra išaiškinta Lietuvos Aukšciausiojo Teismo išplestines kolegijos 2001 m. kovo 29 nutartyje (civiline byla 3K-7-180), Lietuvos Aukšciausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartyje (civiline byla Nr. 3K-3-270/2006), muitinio tranzito, vykdyto su TIR knygelemis atveju - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. spalio 26 d. nutartyje (administracine byla Nr. A -872-04), 2008 m. liepos 18 d. nutartyje (administracine byla Nr. A525 -173-2008) (ABTI 13 str.).

393. UAB „Vedos transportas“ yra tiesioginis muitinio tranzito proceduros vykdytojas, todel visa atsakomybe del muitines proceduros ir mokestines prievoles tenka minetai bendrovei. Irodymai ir teisiniai pagrindai, kodel butent mineta bendrove privalejo tinkamai užbaigti tranzito procedura nurodyti šio atsiliepimo 1 dalyje. Nepagristi ir apelianto teiginiai del draudimo bausti už ta pati pažeidima du kartus principo pažeidimo, pirmiausiai del to, kad muitine privalo iregistruoti mokestine prievole del apgaules budu baigtos muitines proceduros, taciau jokiu nuobaudu mokescio moketojui nepaskyre. Antra, baudžiamojon atsakomyben buvo patrauktas konkretus fizinis asmuo del savo konkreciu nusikalstamu veiku, o TIR proceduros vykdytojas UAB „Vedos transportas" baudžiamojon atsakomyben nebuvo patraukta, kadangi nebuvo irodyta, kad padare nusikalstamas veikas, o šiuo atveju tik kaip TIR knygeles turetoja yra atsakinga už tranzito proceduru su TIR knygelemis Nr. XW38343618 ir XW 38343617 ivykdyma apgaules budu ir to pasekoje atsiradusios mokestines prievoles muitinei, o kartu ir valstybei sumokejima.

404. Pažymi, kad Kauno teritorine muitine atliko visus veiksmus, kurie numatyti TIR konvencijos 8 str. 7 d., 1999-02-24 Bendrosios garantijos sutarties Nr. L01 2.6.1, 2.6.2. bei Muitines departamento direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 „Del bendrosios garantijos sutarties tarp Muitines departamento ir Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ Nr. LOl igyvendinimo“ 1.1.1. ir 1.1.2. punktuose t.y. 2004-07-09 raštais Nr. 8KP-8.8-36-14816 (pranešimas 14KP-145) ir Nr. 8KP-8.8-36-14818 (pranešimas 14KP-146) informavo TIR proceduros vykdytoja UAB „Vedos transportas“ ir asociacija „LINAVA“ apie atsiradusia skola muitinei bei Kauno teritorines muitines 2004-07-14 sprendimais Nr. 4KM18131 ir 4KM18132 iregistravo skola muitine. Taigi minetu pranešimu ir sprendimu muitine pareikalavo iš tiesioginio skolininko sumoketi skolas muitinei, t.y. ivykde TIR konvencijos 8 straipsnio 7 dalies reikalavima, taciau TIR proceduros vykdytojas reikalaujamos skolos neapmokejo.

41Teiseju kolegija

konstatuoja:

42IV.

43Apeliacinis skundas atmestinas.

44Ginco esme – pareiškejos kaip garantines asociacijos atsakomybe už nurodyta skola muitinei.

45Apeliaciniame skunde teigiama, kad asociacijai „LINAVA“ pareikštos mokestines pretenzijos nera ir negali buti vertinamos kaip teisetos ir pagristos. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad asociacija „LINAVA“ pagal Bendrosios garantijos sutarties 2.1. punkta prisieme atsakomybe tik del tokiu pažeidimu, už kuriuos yra atsakingas TIR knygeles turetojas; tuo tarpu už tuos pažeidimus, kuriuos savarankiškai padare kiti asmenys, pavyzdžiui, TIR knygeles turetojo pasamdytas vairuotojas, asociacija „LINAVA“ teisiškai nera atsakinga, todel atitinkama pažeidima padares asmuo tiesiogiai turetu buti laikomas skolininku muitinei.

46Byloje yra nustatyta, kad Vilniaus teritorine muitine 2005-03-04 pareiškejai pateike mokestines pretenzijas Nr. 10000021595 ir Nr. 10000021597 „del TIR užbaigimo apgaules budu“ - 65702 Lt ir 160780 Lt., kurias pareiškeja apskunde Muitines departamentui. Muitines departamentas 2005-07-05 sprendimu Nr. 1A-18.5-330 pareiškejos skunda atmete kaip nepagrista.

47Muitines konvencijos del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis (toliau – ir 1975 m. TIR konvencija) 8 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta garantines asociacijos pareiga sumoketi visus importo ir eksporto muitus, mokescius ir delspinigius, kurie gali buti priskaiciuoti pagal istatymus ir taisykles tos šalies, kurioje buvo nustatytas TIR proceduros pažeidimas, o pagal 11 straipsnio 2 dali muitine gali reikalauti, kad garantine asociacija sumoketu importo ir eksporto muitu, mokesciu ir delspinigiu sumas, jeigu per dvejus metus nuo TIR knygeles iforminimo muitineje dienos informavo asociacija apie nustatyta TIR proceduros pažeidima, kai TIR knygele iforminta apgaules budu. Pagal Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos direktoriaus 2002-05-15 isakymu Nr. 268 patvirtintu Mokesciu išieškojimo instrukcijos 28.1 punkta mokesciai ir delspinigiai, atsirade del pažeidimu, susijusiu su prekemis, gabenamomis tranzitu automobiliu transportu su TIR knygelemis, išieškomi 1975 m. TIR konvencijos, jos taikyma reglamentuojanciu teises aktu, Muitines departamento ir Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA" bendrosios garantijos sutarties nustatyta tvarka.

48Pagal 1999-02-02 Bendrosios garantijos sutarti Nr. L01, galiojusia TIR knygeles iforminimo diena, garantine asociacija „LINAVA“ kaip garantas atsako už tinkama asmenu, taikanciu TIR proceduras, proceduru vykdyma. Šiuo tikslu ir buvo pasirašytas susitarimas tarp Muitines departamento ir asociacijos „LINAVA“ tam, kad butu užtikrintas tinkamas proceduros užbaigimas ar galimas skolos atsiradimo valstybei padengimas. Teiseju kolegija laikosi nuostatos, kad pareiškeja asociacija „LINAVA“ kaip garantas atsako už tinkama asmenu, taikanciu TIR proceduras, proceduru vykdyma ir tai patvirtina jos susitarimas su Muitines departamentu. Garantines asociacijos, šiuo atveju „LINAVA“, kaip garanto isipareigojimai taip pat nustatyti 1975 m. TIR konvencijos 8 straipsnyje, salygos, kurioms esant vykdomi šie isipareigojimai, nustatytos 11 straipsnyje. Pagal 1975 m. TIR konvencijos 6 straipsni valstybe suteikia garantinei asociacijai teise išduoti TIR knygeles. Tokia garantines asociacijos teise kartu suponuoja ir jos pareiga buti asmenu, taikanciu TIR proceduras, garantu. Todel asociacija „LINAVA“ privalo sumoketi muitines reikalaujamas sumas, to nepadarius tiesioginiam skolininkui TIR korteles turetojui UAB „Vedos transportas“.

49Pagal iki 2005-06-10 galiojusio Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 „Del bendrosios garantijos sutarties tarp Muitines departamento ir Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ Nr. L01 igyvendinimo“ 1.2 punkta teritorine muitine negavusi iš TIR proceduros vykdytojo (TIR knygeles turetojo) muitinei priimtinu irodymu, kad TIR procedura atlikta be pažeidimu, išieško muitus ir mokescius iš TIR proceduros vykdytojo (TIR knygeles turetojo) Lietuvos Respublikos muitines kodekso nustatyta tvarka. Pagal mineto isakymo 1.3 punkta teritorine muitine pateikia asociacijai „LINAVA" mokestine pretenzija, jeigu per 3 menesius nuo pranešimo gavimo asociacijoje „LINAVA" dienos situacija, susijusi su neužbaigta, užbaigta su išlyga arba užbaigta neteisetu arba apgaules budu TIR procedura, lieka nesureguliuota, t y. nesumokami muitai ir/arba mokesciai arba sumokama tik ju dalis, nepateikti muitinei priimtini irodymai, kad TIR procedura atlikta be pažeidimu.

50Teiseju kolegija pažymi, kad minetuose teises aktuose nera aptarta situacija, kai muitines skola (t.y. skola, kuria tiesiogiai išieško muitines istaiga) gali buti išieškoma iš asmenu, kurie nera TIR proceduros dalyviai. Šiu teises aktu taikymo prasme tiesioginis skolininkas yra TIR knygeles turetojas (šiuo atveju treciasis suinteresuotas asmuo UAB „Vedos transportas“), o ne teises taikymo požiuriu su šia procedura nesusieti asmenys (šiuo atveju mineta nusikaltima padares asmuo). Pažymetina, kad toks iš esmes analogiškos teisines situacijos išsprendimo aiškinimas yra pateiktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A525-173/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A822-107/2009 bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. gegužes 19 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A143-673/2009. Pažymetina ir tai, kad šis fizinis asmuo LR Muitines kodekso bei LR Mokesciu administravimo prasme nera mokesciu moketojas muitinei ir kad teismo nuosprendis, kuriuo fizinis asmuo pripažintas kaltu padarius nusikaltima, ne, kas yra atsakingas už isipareigojimu muitinei ivykdyma del nebaigtos muitinio tranzito proceduros.

51Asociacija „LINAVA“ apeliaciniame skunde nepagristai remiasi Europos Bendriju Teisingumo Teismo praktika, nes pagal Mokesciu administravimo istatymo, isigaliojusio nuo 2004-05-01, 168 straipsnio 1 dalies nuostatas iki šio istatymo isigaliojimo pradetos ir neužbaigtos mokesciu administravimo proceduros užbaigiamos pagal ju pradejimo metu galiojusiu teises aktu nuostatas, o nagrinejamoje byloje TIR proceduros buvo pradetos ir skola muitinei atsirado dar iki 2004-05-01, tai yra iki Lietuvos Respublikos istojimo i Europos Sajunga, ir ji iregistruota vadovaujantis 1975 m. TIR konvencijos ir Lietuvos Respublikos muitines kodekso nuostatomis. Taigi, nagrinejant ši ginca, turi buti sprendžiama, ar tinkamai buvo taikytos skolos atsiradimo metu galiojusios TIR konvencijos ir Lietuvos Respublikos muitines kodekso nuostatos, reglamentuojancios skolos muitinei iregistravima bei skolininko nustatyma.

52Atsižvelgdama i nurodytas aplinkybes, kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais del TIR konvencijos 8 bei 11 straipsniu nuostatu aiškinimo, pripažista, kad šios materialines teises normos teismo pareiškejo atžvilgiu pritaikytos teisingai. To pakanka pirmosios instancijos teismo priimta sprendima pripažinti pagristu. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos finansu ministerijos 2005-07-05 sprendimas Nr. 1A-18.5-330 bei Vilniaus teritorines muitines 2005-03-04 mokestines pretenzijos Nr. 10000021595 ir 10000021597 yra pagristi ir teiseti. Taip pat teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad muitines garantijos sutarties šalys nera lygiateises- muitine turi valdingus igalinimus garantines asociacijos atžvilgiu, be to dalis bendrosios garantijos sutarties salygu yra apsprestos ne šaliu susitarimo, o galiojanciu teises aktu normu-šalys negali susitarti kitaip negu nustatyta istatyme.

53Remiantis 1999 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 748 patvirtintos Prekiu muitinio ivertinimo tvarkos 50 punktu pretenziju sumos yra apskaiciuotos teisingai.

54Teiseju kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nera pagristi ir pirmosios instancijos teismas tinkamai taike teises aktus, teisingai ivertino nurodytas aplinkybes, todel nera pagrindo naikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendima, del to pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliacinis skundas atmestinas.

55Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

56Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliacini skunda atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. spalio 20 d. sprendima palikti nepakeista.

57Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Gitanai Aleliunaitei,... 3. dalyvaujant pareiškejo atstovui advokatui Mariui Intai, atsakovo Muitines... 4. viešame teisme posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 5. Teiseju kolegija... 6. n u s t a t e :... 7. I.... 8. pareiškejas Lietuvos nacionaline vežeju automobiliais asociacija „LINAVA“... 9. Skunde (I t., b. l. 4–16) nurode, kad Vilniaus teritorine muitine, remdamasi... 10. 2005-03-04 Vilniaus teritorine muitine išsiunte asociacijai „LINAVA“... 11. Atsakovas Vilniaus teritorine muitine praše skunda atmesti kaip nepagrista.... 12. Atsakovas Muitines departamentas prie LR FM praše skunda atmesti kaip... 13. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Vedos transportas“ praše skunda... 14. II.... 15. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. spalio 20 d. sprendimu... 16. Teismas nustate, kad TIR konvencijos 8 str. 1 dalyje yra nustatyta garantines... 17. Muitines departamento direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 1.2 punkte... 18. Muitines departamento direktoriaus 2001-08-13 isakymo Nr. 496 1.3 punkte... 19. Pagal Mokesciu administravimo istatymo, isigaliojusio nuo 2004-05-01, 168 str.... 20. Pagal Muitines kodekso 214 ir 2162 str. muitine, iregistravusi mokesciu suma... 21. Šiuo atveju butina atsižvelgti i TIR konvencijos 8 str. 1 dalies nuostatas,... 22. Pareiškeja nurode, kad jei TIR muitinio tranzito proceduros pažeidimas butu... 23. Teismas priejo išvada, kad Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos... 24. III.... 25. Pareiškeja asociacija „LINAVA“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 26. 1. Priimant skundžiamaji Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima... 27. Pirmos instancijos teismo minetu teises aktu aiškinimas, neva garantine... 28. ma, kad TIR proceduros pažeidimas faktiškai buvo padarytas, taciau už tokio... 29. Pagristomis ir teisingomis galetu buti vertinamos tik išvados apie tai, jog... 30. nustatyta tvarka buvo patrauktas baudžiamojon atsakomyben, (ii) UAB „Vedos... 31. 2. Šioje administracineje byloje analizuojamas Vilniaus teritorines muitines... 32. Kaip matyti iš Europos Bendrijos Teisingumo Teismo praktikos, kadangi... 33. 3. Vilniaus teritorines muitines 2005 m. kovo 4 d. mokestine pretenzija Nr.... 34. Muitines inkriminuojamas pažeidimas galejo buti padarytas 2003 m. kovo 11d.... 35. Kauno teritorine muitine, Vilniaus teritorine muitine bei Muitines... 36. 1. Nurodo, kad apelianto pozicija, kad UAB „Vedos transportas“ nera... 37. Tiek tarptautiniai teises aktai, tiek nacionaliniai teises aktai atsakomybe už... 38. 2. Garantines asociacijos, šiuo atveju „LINAVA“, kaip garanto... 39. 3. UAB „Vedos transportas“ yra tiesioginis muitinio tranzito proceduros... 40. 4. Pažymi, kad Kauno teritorine muitine atliko visus veiksmus, kurie numatyti... 41. Teiseju kolegija... 42. IV.... 43. Apeliacinis skundas atmestinas.... 44. Ginco esme – pareiškejos kaip garantines asociacijos atsakomybe už nurodyta... 45. Apeliaciniame skunde teigiama, kad asociacijai „LINAVA“ pareikštos... 46. Byloje yra nustatyta, kad Vilniaus teritorine muitine 2005-03-04 pareiškejai... 47. Muitines konvencijos del tarptautinio kroviniu gabenimo su TIR knygelemis... 48. Pagal 1999-02-02 Bendrosios garantijos sutarti Nr. L01, galiojusia TIR knygeles... 49. Pagal iki 2005-06-10 galiojusio Muitines departamento prie Lietuvos Respublikos... 50. Teiseju kolegija pažymi, kad minetuose teises aktuose nera aptarta situacija,... 51. Asociacija „LINAVA“ apeliaciniame skunde nepagristai remiasi Europos... 52. Atsižvelgdama i nurodytas aplinkybes, kolegija, sutikdama su pirmosios... 53. Remiantis 1999 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr.... 54. Teiseju kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nera pagristi... 55. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 56. Lietuvos nacionalines vežeju automobiliais asociacijos „LINAVA“ apeliacini... 57. Nutartis neskundžiama....