Byla eI-4568-815/2015
Dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Egidijos Puzinskaitės, Rasos Ragulskytės-Markovienės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovams šios profesinės sąjungos pirmininkui Kęstučiui Jukniui ir teisininkui D. B., atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovei šios institucijos Teisės skyriaus vyriausiajai specialistei Ramunei Švedaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ skundą atsakovui Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl įsakymo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėja Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ (toliau – ir pareiškėja, ir LPS „Sandrauga“), elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė teismui 2014 m. rugpjūčio 9 d. skundą, patikslintą 2014 m. rugpjūčio 19 d., kuriame prašo:

51.1. atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalies panaikinimo, kaip praleistą dėl svarbių (objektyvių ir nuo pareiškėjos nepriklausiusių) aplinkybių;

61.2. panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – ir įsakymas Nr. 5-V-523) dalį, kurioje į darbo grupę įtraukta tik viena profesinė sąjunga;

71.3. įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Departamentas) teisės aktuose nustatyta tvarka iš naujo atlikti darbuotojų atstovų įtraukimo į darbo grupę, skirtą optimizuoti kriminalinės policijos skyrių veiklą, procedūrą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

81.4. atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

92. Pareiškėja skunde nurodo, kad yra nacionalinė profesinė sąjunga, veikianti Lietuvos Respublikos įstaigose, įmonėse ir organizacijose, įstatymuose nustatyta tvarka jos įstatai įregistruoti valstybės įmonėje Registrų centre 2003 m. birželio 12 d., kad LPS „Sandrauga“ veikia įvairiose ekonominės veiklos šakose, nuo 2009 m. vasario 4 d. – ir vidaus reikalų (policijos) sistemoje. Pareiškėjos skundas iš esmės grindžiamas tokiais argumentais.

102.1. Pareiškėja 2014 m. liepos 4 d. rašte Nr. L-(Ž)-183 „Dėl informacijos suteikimo ir lygių galimybių sudarymo“ (toliau – ir raštas Nr. L-(Ž)-183) kreipėsi į Departamentą dėl informacijos pateikimo, kodėl įsakyme Nr. 5-V-523 į darbo grupę, sudarytą optimizuoti kriminalinės policijos padalinių darbą teritorinėse policijos įstaigose (toliau – ir Darbo grupė), buvo įtraukta tik viena pasirinkta profesinė sąjunga, o kitos profesinės sąjungos (taip pat ir pareiškėja) apie grupės sudarymą net nebuvo informuotos. Departamentas 2014 m. liepos 31 d. rašte Nr. 5-S-2775 „Dėl informacijos pateikimo“, atsakydamas į minėtą pareiškėjos raštą, be kita ko, nurodė, kad visose policijos įstaigose užtikrinama asociacijų laisvė ir galimybė veikti visoms policijos sistemoje veikiančioms profesinėms sąjungoms, visais lygiais įgyvendinant socialinę partnerystę į visų policijos sistemoje sudaromų darbo grupių, kaip ir pareiškėjos rašte nurodytos darbo grupės, sudėtį įtraukiami labiausiai ir skaitlingiausiai atitinkamu socialinės partnerystės lygiu policijos sistemos darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai. Kokiais duomenimis besiremdamas atsakovas nustatė „skaitlingumą“ ir „labiausiai atstovaujančią“ profesinę sąjungą, pareiškėjai nežinoma.

112.2 Įsakyme Nr. 5-V-523 sudaryta Darbo grupė, į kurią įtraukti Departamento, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, teritorinių policijos komisariatų atstovai bei Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė. Įsakymas Nr. 5-V-523 nebuvo viešai paskelbtas Departamento interneto tinklalapyje. Pareiškėja kreipėsi į atsakovą, prašydama pateikti informaciją, kokiu teisiniu pagrindu vadovautasi, atrenkant į Darbo grupę tik vienos profesinės sąjungos atstovą, kitų net neinformuojant, kad tokia bus sudaroma. Nurodytas atsakovo elgesys yra neteisėtas ir nepagrįstas, akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijai, paneigia joje garantuojamą visų asmenų, taip pat profesinių sąjungų, lygiateisiškumo principą.

122.3. Pasak pareiškėjos, Lietuvos policijos sistemoje aktyviai iš esmės veikia kelios profesinės sąjungos: Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija ir LPS „Sandrauga“ (Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ narė). Šie profesinių sąjungų dariniai vienija teritoriniuose apskričių komisariatuose veikiančias profesines sąjungas (savo padalinius) ir priklauso vienam iš stambesnių profesinių sąjungų darinių, todėl vidaus administravimo prasme atsakovui yra itin paprasta spręsti įvairius klausimus su darbuotojų atstovais, nes jų yra tik trys.

132.4. LPS „Sandrauga“, veikdama teritoriniu principu, savo veiklą vykdo ne tik įmonėse, organizacijose, bet ir valstybinėse įstaigose, steigdama padalinius ir juose veikdama. Minėta, kad nuo 2009 m. LPS „Sandrauga“ veikia ir Lietuvos policijos sistemoje. Apie pareiškėjos įsisteigimą buvo informuoti ne tik teritorinių policijos komisariatų vadovai, bet ir bendrą policijos strategiją formuojanti centrinė įstaiga – Departamentas, tačiau Departamentas, pažeisdamas Konstitucijos 50 straipsnį, ignoruoja socialinį dialogą, neteikia privalomos informacijos, apsunkina LPS „Sandrauga“ veiklą, o socialinį dialogą vysto išimtinai su dviem Departamento pasirinktais profesinių sąjungų junginiais.

142.5. Pareiškėja, pagrįsdama skundą, remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29, 50 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, aiškinančia nurodytus Konstitucijos straipsnius (1999 m. sausio 14 d., 2003 m. rugsėjo 30 d., 2012 m. vasario 27 d., 2012 kovo 29 d., 2013 m. gegužės 9 d. nutarimais), Tarptautinės darbo organizacijos (toliau – ir TDO) konvencijomis Nr. 87 „Dėl asociacijų laisvės ir teisės jungtis į organizacijas gynimo“ ir Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“, Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, taip pat remiasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsniu (kurį, pasak pareiškėjos, Departamentas šiurkščiai pažeidė), jį aiškinančia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (toliau – ir LVAT) (administracinėmis bylomis Nr. A756-450/2010, Nr. A556-15/2010), taip pat gero administravimo principu, jį aiškinančiu LVAT 2010 m. gruodžio 8 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A756-686/2010.

152.6. Tai, kad Departamentas a priori turi priešišką (ir todėl neteisėtą) poziciją dėl pareiškėjos, patvirtina bendravimo su Departamentu chronologija.

16Departamentas 2010 m. birželio 18 d. rašte Nr. 5-S-3684 nurodė, jog į 2010 m. gegužės 26 d. Departamente vykusį tradicinį policijos darbuotojų forumą buvo pakviesti policijos įstaigų darbuotojų atstovai, geriausiai žinantys policijos įstaigos problemas ir darbuotojų lūkesčius. Teisės normų, kurios nustato „geriausiai žinančius“ darbuotojų atstovus, Departamentas nepateikė, taigi, minėtu pareiškimu akivaizdžiai pažeidė pareiškėjos interesus. Pareiškėja 2010 m. birželio 21 d. rašte Nr. A-119 (L) atkreipė Departamento vadovybės dėmesį, kad darbdavys privalo vadovautis įstatymais, teisės normomis, o ne subjektyviu profesinių sąjungų skirstymu į žinomas ar nežinomas, pakartotinai nurodė Lietuvos Respublikos darbo kodekse (toliau – ir DK) nustatytą pareigą darbdaviui keistis informacija, kuri būtina socialiniam dialogui vystyti. Naudodamasi DK 22 straipsnio 1 dalies 4 punkte suteikta teise, pareiškėja 2010 m. rugsėjo 24 d. rašte Nr. 182 (L), 2010 m. spalio 5 d. rašte Nr. A-187(4), 2010 m. spalio 19 d. rašte Nr. A-193 (L) teikė pasiūlymus Departamentui dėl kolektyvinių ginčų (lėšų trūkumo, nepilnos darbo dienos, nemokamų atostogų ir kt.) sprendimo būdų; Departamentas 2010 m. spalio 21 d. rašte Nr. 5-S-6051 pranešė, kad, pritariant kitoms profesinėms sąjungoms, pasirinko Departamentui naudingiausią – nemokamų atostogų arba sutrumpinto darbo laiko – variantą, o ne strateginius ir policijos sistemos darbuotojų socialines teises apsaugančius būdus; pareiškėja į minėto sprendimo priėmimą (posėdį) nebuvo pakviesta. Pareiškėja 2010 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. A-205 (L) „Dėl taikinimo komisijos sudėties papildymo“ prašė sudaryti lygias galimybes kartu su kitomis profesinėmis sąjungos dalyvauti taikinimo komisijos darbe. Departamentas 2010 m. lapkričio 30 d. rašte Nr. 5-S-6892, diskriminuodamas pareiškėją, informavo, kad taikinimo komisija sudaryta, vadovaujantis 2009 m. birželio 3 d. bendradarbiavimo susitarimo Nr. 5-In-107, sudaryto tarp Departamento, Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos ir Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos (šiuo metu – Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos), pagrindu. Departamentas, žinodamas, jog lygiomis teisėmis policijos sistemoje nuo 2009 m. veikia ir LPS „Sandrauga“, informacijos neteikė ir lygių galimybių dalyvauti minėtos komisijos darbe nesudarė. Akivaizdu, kad Departamento nurodytas vietinis bendradarbiavimo susitarimas neturi ir negali tūrėti aukštesnės teisinės galios negu Konstitucijos 50 straipsnis. Departamentas, tęsdamas diskriminacinę politiką dėl LPS „Sandrauga“, 2013 m. rugpjūčio 20 d. įsakyme Nr. 5-V-684 „Dėl vadovų rezervo sąrašo vertinimo komisijos sudarymo“ į komisijos sudėtį įtraukė tik minėtų dviejų profesinių sąjungų atstovus, o pareiškėjos atstovui tokios galimybės nesuteikė. Pareiškėja 2013 m. rugpjūčio 22 d. rašte Nr. L-(Ž)-248 kreipėsi dėl lygių galimybių sudarymo dalyvauti vadovų rezervo sąrašo vertinimo komisijos darbe, tačiau pareiškėjos atstovas į komisijos sudėtį nebuvo įrašytas.

17Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, akivaizdu, kad atsakovas nuolat ir sistemingai pažeidinėja, be kita ko, iš Konstitucijos kylančias pareiškėjos kaip profesinės sąjungos teises. Gindamas savo nepagrįstą kelių profesinių sąjungų propagavimą, atsakovas vadovaujasi tariamu (Lietuvos teisinėje sistemoje neegzistuojančiu) „atstovaujančiosios profesinės sąjungos“ kriterijumi. Tokia atsakovo pozicija neteisinga ir neteisėta. Dėl tokių sistemingų atsakovo veiksmų kreiptasi į Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komitetą, kuris skundą priėmė, iškėlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei bylą (Nr. 3073) bei išsiuntė skundą atsiliepimams pateikti.

182.7. Įstatymų leidėjas profesinėms sąjungoms yra patikėjęs nevalstybinės įstatymų laikymosi kontrolės funkciją bei teisę kontroliuoti darbdavį, kaip šis laikosi darbo (tarnybos vidaus reikalų sistemoje) santykius reglamentuojančių teisės aktų, tačiau atsakovas, ignoruodamas šias pareiškėjos teises, pats imasi iniciatyvos kontroliuoti darbuotojų atstovus, tikrinti, kaip šie atitinka įstatymuose nustatytus reikalavimus, t. y. iš esmės iškreipia situaciją: ne jį patį kontroliuoja darbuotojų atstovai, o atsakovas kontroliuoja darbuotojų atstovus. Tokiais veiksmais atsakovas nuolat ir sistemingai trukdo teisėtai pareiškėjos veiklai, t. y. atstovauti darbuotojams, kadangi ne tik neteikia informacijos, kurią privalo teikti, tačiau neinformuoja ir neįtraukia pareiškėjos į darbo grupes.

192.8. Nagrinėjamu atveju Departamentas, sugalvodamas menamus (įstatymuose neįtvirtintus, Konstitucijai prieštaraujančius) kriterijus dėl to, kaip šis, būdamas darbdavys, atsirinks profesines sąjungas, su kuriomis derins su darbuotojų teisine padėtimi susijusius klausimus (DK 20, 22, 33, 47 straipsniai, Profesinių sąjungų įstatymo 4, 20 straipsniai), į pareiškėją net nesikreipė, tokiu būdu neteisėtai apribojo jos teises ir diskriminuoja ją tarp kitų darbuotojų atstovų. Taigi, atsakovas pažeidė ir gero administravimo principą, nes pareiškėjai net nesudarė galimybės pasisakyti, ji nebuvo informuotas apie jai nepalankaus sprendimo priėmimą, todėl tokiu neveikimu atsakovas tiesiogiai riboja pareiškėjos galimybes vykdyti savo veiklą.

20II

21Atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodo, kad su skunde pareikštais reikalavimais ir pateiktais argumentais nesutinka, kad atmestinas kaip visiškai nepagrįstas pareiškėjos teiginys, jog Departamentas menamų kriterijų pagrindu į įsakyme Nr. 5-V-523 sudarytą darbo grupę įtraukė kitos profesinės sąjungos atstovą, prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, savo poziciją grindžia iš esmės tokiais argumentais.

221. Dėl įstatyme nustatyto termino skundui dėl įsakymo Nr. 5-V-523 paduoti taikymo

231.1. Pareiškėja klaidina teismą nurodydama, kad 2014 m. birželio 12 d. priimto įsakymo Nr. 5-V-523 turinys jai visiškai nebuvo žinomas, o disponavo tik abstrakčia informacija, neturėjo viso įsakymo Nr. 5-V-523 teksto iki 2014 m. liepos 4 d., kai pareiškėja kreipėsi į Departamentą, prašydama patikslinti informaciją apie sudarytą Darbo grupę. Šį pareiškėjos teiginį paneigia pareiškėjos 2014 m. liepos 4 d. raštas Nr. L-(Ž)-183 „Dėl informacijos suteikimo ir lygių galimybių sudarymo“, iš kurio matyti, kad su raštu pateikiamuose dokumentuose pateikta ir skundžiamo įsakymo kopija. Vadinasi, jau 2014 m. liepos 4 d. pareiškėja žinojo apie įsakymą Nr. 5-V-523. Taip pat pareiškėja klaidingai nurodo, jog įsakymą Nr. 5-V-523 gavo iš Departamento kartu su Departamento 2014 m. liepos 31 d. raštu Nr. 5-S-2775, nes iš šio Departamento rašto matyti, kad su juo įsakymas Nr. 5-V-523 pareiškėjai nebuvo siunčiamas.

24Be to, remiantis pareiškėjos kartu su 2014 m. liepos 4 d. raštu pateikta skundžiamo įsakymo kopija, 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 5-V-523 gautas Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate (toliau – ir Kauno AVPK (reg. Nr. 20-PD-259)), todėl darytina išvada, kad pareiškėja iš savo narių (t. y. Kauno AVPK darbuotojų) galėjo sužinoti apie skundžiamą įsakymą nuo 2014 m. birželio 16 d. (kai Kauno AVPK viršininkas 2014 m. birželio 16 d. rezoliucija pavedė išsiųsti įsakymą susipažinimui visiems Kauno AVPK darbuotojams) iki 2014 m. liepos 4 d. (t. y. pareiškėjos rašto Nr. L-(Z)-183, kuriame nurodoma apie įsakymo Nr. 5-V-523 sužinojimą, surašymo datos).

251.2. Departamento darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakyme Nr. 5-V-797 (2012 m. gruodžio 21 d. įsakymo redakcija), 63 punkte nustatyta, kad policijos generalinio komisaro sudarytų darbo grupių veiklos dokumentai skelbiami Departamento tinklalapyje (intranete), kuris yra vidinis policijos tinklas, prieinamas kiekvienam visų policijos įstaigų darbuotojui. Atsižvelgiant į tai, kad, Departamento duomenimis (pagal narių įmokas, pervedamas profesinėms sąjungoms), LPS „Sandrauga“ trijose policijos įstaigose priklauso apie 130 narių, iš jų didžioji dalis (120) yra Kauno AVPK darbuotojai, darytina išvada, kad pareiškėja iš jai priklausančių narių turėjo galimybę susipažinti su skundžiamu įsakymu nuo jo paskelbimo Departamento tinklalapyje (intranete) dienos, t. y. 2014 m. birželio 12 d., bei apskųsti jį iki 2014 m. liepos 12 d. Nagrinėjamu atveju pareiškėja apskundė įsakymą Nr. 5-V-523 tik 2014 m. rugpjūčio 11 d., t. y. praleidusi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

261.3. Atmestinas pareiškėjos teiginys dėl privalomos teisės aktų paskelbimo tvarkos nesilaikymo nagrinėjamu atveju, kadangi skundžiamas įsakymas ir neturėjo būti skelbiamas Departamento interneto tinklalapyje. Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009 m. gegužės 22 d. įsakyme Nr. 5-V-364 patvirtintų Policijos departamento interneto svetainės tvarkymo nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 8 punkte nustatyta, kad ne visi Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymai skelbtini interneto svetainėje.

27Taigi, terminas apskųsti įsakymą Nr. 5-V-523 prasidėjo nuo jo paskelbimo Departamento tinklalapyje (intranete) dienos, t. y. 2014 m. birželio 12 d., todėl pareiškėja iki 2014 m. liepos 12 d. turėjo pakankamai laiko ir galimybių pasinaudoti įstatyme jai suteiktomis procesinėmis teisėmis, o pareiškėjos nurodytos skundo praleidimo priežastys nelaikytinos objektyviomis, nuo jos valios nepriklausančiomis ir svarbiomis termino paduoti skundą teismui praleidimo priežastimis. Pareiškėjos nurodytos priežastys vertintinos kaip subjektyvaus pobūdžio, nulemtos pačios pareiškėjos pasirinkto elgesio, todėl praleistas skundo padavimo terminas negali būti atnaujintas.

282. Dėl įsakymo Nr. 5-V-523 teisėtumo

292.1. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuodami profesinių sąjungų veiklą, drausdami jų diskriminaciją, taip pat įtvirtina ir „labiausiai darbuotojams atstovaujančios organizacijos“ kriterijų (pavyzdžiui, TDO konvencijos Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ 1 straipsnis, TDO Konstitucijos 3 straipsnio 5 dalis). Pažymėtina, kad Departamentas dar 2013 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 5-S-4806 „Dėl informacijos pateikimo“ (toliau – ir raštas Nr. 5-S-4806) kreipėsi į pareiškėją, prašydamas pateikti informaciją, kiek pareiškėja turi narių kiekvienoje policijos įstaigoje, tačiau pareiškėja jokio atsakymo į šį paklausimą Departamentui nepateikė. Pareiškėja Departamentui nėra pateikusi tikslių duomenų ir juos patvirtinančių dokumentų apie tai, kuriose policijos įstaigose veikia, kokiam narių, dirbančių Lietuvos policijos įstaigose, skaičiui ji atstovauja.

302.2. Atmestini kaip visiškai nepagrįsti pareiškėjos teiginiai dėl jos diskriminavimo, socialinio dialogo vystymo išskirtinai tik su 2 pasirinktomis profesinėmis sąjungomis, nes, Departamento duomenimis, šiuo metu policijos sistemoje veikia 23 įvairios profesinės organizacijos, kurioms priklauso apie 4 050 policijos įstaigų darbuotojų (visoje policijos sistemoje dirba apie 12 100 darbuotojų). Dar 2006 m. gruodžio 18 d., skatinant socialinį dialogą ir partnerystę, policijos sistemoje veikusių profesinių sąjungų iniciatyva buvo sudarytas bendradarbiavimo susitarimas Nr. 5-IN-128/7/1S-06 (toliau – ir Bendradarbiavimo susitarimas) tarp Departamento ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos bei Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos, kuriame šalys įsipareigojo bendradarbiauti, svarstant policijos įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus (Bendradarbiavimo susitarimo 3 straipsnis). Taigi, įsakyme Nr. 5-V-523 visiškai pagrįstai į darbo grupę buvo įtrauktas vienas iš Bendradarbiavimo susitarimo šalių atstovų. Be to, pareiškėja niekada nebuvo išreiškusi valios prisijungti prie Bendradarbiavimo susitarimo.

31III

321. Teismo posėdyje pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ atstovai šios profesinės sąjungos pirmininkas Kęstutis Juknis (2013 m. sausio 28 d. Juridinių asmenų registro išplėstinis sąrašas, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ 2014 m. vasario 14 d. rinkiminio-ataskaitinio susirinkimo protokolo išrašas) ir teisininkas D. B. (2015 m. gegužės 18 d. įgaliojimas Nr. L-(D)-05.18-15) rėmėsi pareiškėjos skunde pateiktais argumentais ir prašė skundą tenkinti.

332. Teismo posėdyje atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovė šios institucijos Teisės skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Švedaitė (2014 m. gruodžio 18 d. įgaliojimas Nr. 5-IL-1745), remdamasi atsiliepime į pareiškėjos skundą nurodytais argumentais, prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

35I

36Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

371. Departamentas, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinė profesinė sąjunga ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (toliau – ir šalys), išreikšdami norą dėl tolesnio dalykiškų santykių vystymo ir teikdami svarbią reikšmę tarpusavio santykių plėtojimui, siekdami tarpusavyje bendradarbiauti, užtikrinant Lietuvos policijos įstaigų darbuotojų teisių ir teisėtų interesų gynimą, 2006 m. gruodžio 18 d. sudarė bendradarbiavimo susitarimą Nr. 5-IN-128/7/1S-06, kuriame, be kita ko, susitarė: bendradarbiauti teikiant pasiūlymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų projektų rengimo, priėmimo, pakeitimo ar panaikinimo, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis (1 straipsnis); sudaryti galimybę profesinių sąjungų įgaliotiems atstovams dalyvauti komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, taip pat komisijų posėdžiuose, kuriuose svarstomi policijos įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimai (3 straipsnis); esant galimybei, rengti bendras priemones arba derinti veiksmus, siekiant skatinti derybas tarp profesinių sąjungų ir policijos įstaigų vadovų, rūpintis policijos įstaigų darbuotojų socialine apsauga (4 straipsnis); iš anksto informuoti viena kitą apie pasitarimus, seminarus, konferencijas, kuriuose bus sprendžiami klausimai, susiję su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis bei socialinėmis garantijomis (5 straipsnis).

382. Departamentas 2013 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 5-S-4806 „Dėl informacijos pateikimo“, atsižvelgdamas į Profesinių sąjungų įstatymo 15 straipsnio 1 dalį bei rinkdamas informaciją apie tai, kurių policijos įstaigų kolektyvinėse sutartyse LPS „Sandrauga“ galėtų būti šalimi, prašė pareiškėją pateikti susipažinimui jos įstatus bei informaciją, kiek LPS „Sandrauga“ turi narių kiekvienoje policijos įstaigoje ir kuriose policijos įstaigose LPS „Sandrauga“ yra veikianti profesinė sąjunga ir turi savo struktūrinių padalinių.

393. Lietuvos policijos generalinis komisaras 2014 m. birželio 12 d. įsakyme Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“, vadovaudamasis Policijos tarybos 2014 m. birželio 6 d. posėdžio sprendimu ir siekdamas nuo 2015 m. sausio 1 d. optimizuoti kriminalinės policijos padalinių darbą teritorinėse policijos įstaigose, racionaliau panaudoti turimus žmogiškuosius, finansinius bei techninius resursus, sudarė darbo grupę, susidedančią iš Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojo, Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko, 3 jo pavaduotojų ir dar 4 šios institucijos darbuotojų, Klaipėdos, Tauragės, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Kauno, Utenos ir Vilniaus apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkų pavaduotojų, 6 Departamento darbuotojų, 2 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojų ir Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkės, pavedė Darbo grupei iki 2014 m. rugpjūčio 14 d.: parengti teritorinių policijos įstaigų kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimo metmenis; įvertinti ir prireikus koreguoti apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų struktūros schemas, taip pat Pavyzdinius apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalinės policijos padalinių nuostatus, struktūros schemas ir pareigybių aprašymus; įvertinti naikinamų, perkeliamų ir steigiamų pareigybių sąrašus; parengti teritorinių policijos įstaigų kriminalinės policijos padalinių kompetencijų aprašą; parengti rekomendacijas dėl šalies kriminalinės policijos darbo organizavimo, pereinamuoju laikotarpiu vykdant kriminalinės policijos veiklos organizavimo pakeitimus, taip pat įpareigojo Darbo grupę 2014 m.–2015 m. vykdyti veiklos organizavimo pakeitimo stebėseną ir kontrolę, identifikuoti problemas ir siūlyti būdus joms spręsti bei iki 2014 m. gruodžio 1 d. parengti siūlymus dėl efektyvesnio baudžiamojo proceso normų taikymo kriminalinės policijos veikloje.

40Remiantis pareiškėjos su skundu pateiktais dokumentais, įsakymas Nr. 5-V-523 Kauno AVPK gautas 2014 m. birželio 12 d.

414. Pareiškėja 2014 m. liepos 4 d. rašte Nr. L-(Ž)-183 „Dėl informacijos suteikimo ir lygių galimybių sudarymo“ (adresuotame Seimo pirmininkei, jos pavaduotojui, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui, Lietuvos generaliniam komisarui) prašė išsiaiškinti ir pateikti informaciją, kokiais kriterijais vadovaujantis dalyvauti Darbo grupėje išrinkta tik viena profesinė sąjunga, kodėl informacija neteikta pareiškėjai, ir sudaryti LPS „Sandrauga“ atstovui galimybę dalyvauti Darbo grupės veikloje, taip pat inter alia informavo, jog pareiškėja 2014 m. balandžio 17 d. su skundu Nr. L-(Z)-117 kreipėsi į TDO dėl Departamento vykdomos neteisėtos veiklos. Su raštu Nr. L-(Ž)-183 pareiškėja pateikė, be kita ko, ir skundžiamo įsakymo Nr. 5-V-523 kopiją.

425. Departamentas 2014 m. liepos 22 d. rašte „Dėl Lietuvos profesinių sąjungų federacijos „Sandrauga“ prašymų“ Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentui, be kita ko, nurodė:

435.1. LPS „Sandrauga“ 2010 m. birželio 10 d. rašte Nr. A-112 (L) pateikė informaciją, kad veikia teritoriniu principu įvairiose respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose (toliau – ir organizacijos), LPS „Sandrauga“ vienija visus organizacijoje dirbančius narius, o ne skaido juos, nuo 2009 m. vasario 17 d. veikia ir Kauno apskrities policijoje, LPS „Sandrauga“ yra teisėta Kauno apskrities policijos pareigūnų ir darbuotojų atstovė. Pareiškėja 2010 m. lapkričio 23 d. rašte Nr. A-205 (L) pakartotinai nurodė, kad jos sudėtyje yra Kauno apskrities policijos pareigūnai ir darbuotojai. Pareiškėja nėra pateikusi Departamentui tikslių duomenų ir juos patvirtinančių dokumentų apie tai, kuriose policijos įstaigose veikia, kokiam narių, dirbančių Lietuvos policijos įstaigose, skaičiui atstovauja, taip pat Departamentui nepateikta informacija, patvirtinanti, kad LPS „Sandrauga“ atitinka DK 19 straipsnio 1 dalies reikalavimus veikti Lietuvos policijos sistemoje ir turėti įgaliojimus atstovauti dalies policijos pareigūnų teisėms bei interesams. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuodami profesinių sąjungų veiklą, drausdami jų diskriminaciją, taip pat nustato ir „labiausiai darbuotojams atstovaujančios organizacijos“ kriterijų (pavyzdžiui, TDO konvencijos Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ 1 straipsnis, TDO Konstitucijos 3 straipsnio 5 dalis).

445.2. Atsižvelgiant į LPS „Sandrauga“ Departamentui pateiktą informaciją, į viešai prieinamą informaciją, nėra pagrindo teigti, kad LPS „Sandrauga“ veikia šakiniu (šiuo atveju – profesiniu) principu. LPS „Sandrauga“ interneto tinklalapyje LPS „Sandrauga“ apibrėžiama kaip nacionalinė profesinė sąjunga, jungianti Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose veikiančias profesines sąjungas, LPS „Sandrauga“ veikia teritoriniu principu ir gina savo narių teises ir interesus visoje Lietuvoje, taip pat nurodoma, kad ji neskirsto toje pačioje įmonėje ar organizacijoje dirbančių žmonių į profesines šakas ar kastas, bet vienija visus narius dėl bendro darbuotojų intereso: saugių darbo sąlygų, darbo užmokesčio ir kt. Taigi, pati LPS „Sandrauga“ save pristato ne kaip šakinę, o kaip nacionalinę profesinę sąjungą. Taip pat nurodoma, kad „LPS „Sandrauga“ užtikrina absoliutų narystės anonimiškumą, t. y. darbdavys gali nežinoti apie darbuotojo narystę profesinėje sąjungoje.

455.3. Pagal Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 11 straipsnį policijos sistemą sudaro šios policijos įstaigos: Departamentas (vidaus reikalų centrinė įstaiga); teritorinės policijos įstaigos; policijos profesinio mokymo įstaiga; specializuotos policijos įstaigos. Visos šios įstaigos, kurių policijos sistemoje yra 16, yra savarankiški juridiniai asmenys. Atsižvelgiant į policijos sistemos organizacinę struktūrą, policijoje socialinė partnerystė yra įgyvendinama keliais lygiais, kaip įtvirtinta DK 42 straipsnyje. Visose policijos įstaigose užtikrinama asociacijų laisvė ir galimybė veikti profesinėms sąjungoms. Departamento duomenimis, šiuo metu policijos sistemoje veikia 23 įvairios profesinės organizacijos, kurioms priklauso apie 4 050 policijos įstaigų darbuotojų (visoje policijos sistemoje dirba apie 12 100 darbuotojų).

465.4. Departamento žiniomis (atsižvelgiant į narių įmokas, pervedamas profesinėms sąjungoms), LPS „Sandrauga“ trijose policijos įstaigose priklauso apie 130 narių (kitokių duomenų apie atstovavimą darbuotojams ši profesinė sąjunga nepateikė), t. y. apie 1 proc. iš visų policijos darbuotojų, iš jų didžioji dalis (120) yra Kauno AVPK darbuotojai. Kauno AVPK bendradarbiauja su visomis šios įstaigos darbuotojams atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis, taip pat ir LPS „Sandrauga“ (kviečia dalyvauti komisijose, teikia informaciją ir pan.).

475.5. Skatinant socialinį dialogą ir partnerystę, policijos sistemoje veikusių profesinių sąjungų iniciatyva, 2006 m. gruodžio 18 d. sudarytas Bendradarbiavimo susitarimas tarp Departamento ir Lietuvos policijos profesinė sąjungos, Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos bei Lietuvos vidaus reikalų sistemos respublikinės profesinės sąjungos (atnaujintas 2009 m. birželio 3 d. bendradarbiavimo susitarime Nr. 5-IN-107). Bendradarbiavimo susitarimo šalys įsipareigojo bendradarbiauti, teikdamos pasiūlymus valstybės institucijoms dėl teisės aktų projektų rengimo, priėmimo, keitimo ar panaikinimo, susijusių su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis, iš anksto informuoti viena kitą apie masinių renginių organizavimą, pasitarimus, seminarus, konferencijas, kuriose bus sprendžiami klausimai, susiję su policijos įstaigų darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis garantijomis ir pan.

485.6. Apibendrinant tai, kas nurodyta, į Darbo grupės bei į visų policijos sistemoje sudaromų darbo grupių sudėtį įtraukiami labiausiai ir skaitlingiausiai policijos sistemos darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai.

496. Departamentas, atsakydamas į pareiškėjos 2014 m. liepos 4 d. raštą Nr. L-(Ž)-183, 2014 m. liepos 31 d. rašte Nr. 5-S-2775 „Dėl informacijos pateikimo“, be kita ko, nurodyta:

506.1. Atsižvelgiant į policijos sistemos organizacinę struktūrą, policijoje socialinė partnerystė yra įgyvendinama keliais lygiais, kaip įtvirtinta DK 42 straipsnyje, t. y. įstaigų ir jų struktūrinių padalinių lygmeniu, teritoriniu lygmeniu bei šakos (profesiniu pagrindu) lygmeniu. Visose policijos įstaigose yra užtikrinama asociacijų laisvė ir galimybė veikti visoms policijos sistemoje veikiančioms profesinėms sąjungoms.

516.2. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuodami profesinių sąjungų veiklą, drausdami jų diskriminaciją, taip pat nustato ir „labiausiai darbuotojams atstovaujančios organizacijos“ kriterijų (TDO konvencijos Nr. 144 „Dėl trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti“ 1 straipsnis, TDO Konstitucijos 3 straipsnio 5 dalis).

526.3. Visais lygiais įgyvendinant socialinę partnerystę, į visų policijos sistemoje sudaromų darbo grupių, taip pat ir į pareiškėjos rašte nurodytos Darbo grupės sudėtį įtraukiami labiausiai ir skaitlingiausiai atitinkamu socialinės partnerystės lygiu policijos sistemos darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai.

537. Remiantis antstolio M. Petrovskio 2014 m. rugpjūčio 12 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 123-14-93 (toliau – ir protokolas Nr. 123-14-93), antstolis 2014 m. rugpjūčio 11 d 15.30 val. pradėjo vykdyti LPS „Sandrauga“ 2014 m. rugpjūčio 11 d. pavedimą konstatuoti faktines aplinkybes, ar Departamento interneto tinklalapyje www.policija.lt yra paskelbtas 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 5-V-523 (konstatuojant faktines aplinkybes dalyvavo LPS „Sandrauga“ pirmininkas K. Juknis) (faktų konstatavimas baigtas 2014 m. rugpjūčio 11 d. 15.50 val.); antstolis, be kita ko, konstatavo: interneto naršyklės lange nurodžius adresą www.policija.lt atsidarė Departamento interneto tinklalapis, jo kairėje pusėje paspaudus skiltį „Teisinė informacija-Teisės aktai-įsakymai“, tinklalapyje 1 ir 2 puslapiuose buvo paskelbti įsakymai nuo 2014 m. gegužės 8 d. iki 2014 m. rugpjūčio 4 d., tinklalapio 2 puslapyje buvo paskelbti 2014 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 5-V-524 „Dėl asmens įgytų kompetencijų vertinimo Lietuvos policijos mokykloje“ ir 2014 m . birželio16 d. įsakymas Nr. 5-V-530 „Dėl Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų kriminalistinių tyrimų padalinių akreditacijos įgijimo priemonių plano patvirtinimo“; prie paskelbtų įsakymų paskelbto 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 nebuvo.

54II

551. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ skundą, be kita ko, sprendžiama, ar yra teisinis pagrindas atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalies panaikinimo, kaip praleistą, pasak pareiškėjos, dėl svarbių (objektyvių ir nuo pareiškėjos nepriklausiusių) aplinkybių.

56Pažymėtina, kad šios administracinės bylos ginčo esmė yra Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ teisėtumas tiek, kiek, pasak pareiškėjos, ji nebuvo įtraukta į darbo grupę, skirtą optimizuoti kriminalinės policijos skyrių veiklą.

572. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartyje priėmė pareiškėjos skundą, tačiau termino skundui paduoti atnaujinimo klausimo neišsprendė. Pareiškėja patikslintame skunde, be kita ko, nurodo, jog: apie skundžiamo įsakymo egzistavimą pareiškėją abstrakčiai informavo kai kurie profesinės sąjungos nariai (policijos įstaigose dirbantys pareigūnai), informaciją apie sudarytą darbo grupę (ne patį įsakymą) perskaitę tik iš policijos įstaigų patalpų pasiekiamame policijos intranete; pareiškėja neturi galimybės susipažinti su policijos intranete esančia informacija, nes pareiškėjos darbuotojai nėra policijos pareigūnai; pareiškėja 2014 m. liepos 4 d. kreipėsi į atsakovą, prašydama patikslinti informaciją apie sudarytą darbo grupę, kadangi disponuota tik abstrakčia informacija apie skundžiamą įsakymą, neturint viso skundžiamo jo teksto; Departamento atsakymas (kaip ir skundžiamas įsakymas) gautas 2014 m. liepos 31 d., taip pat su patikslintu skundu pareiškėja pateikė antstolio Mareko Petrovskio 2014 m. rugpjūčio 12 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 123-14-93, kuriame, be kita ko, nurodyta, jog 2014 m. rugpjūčio 11 d. Departamento tinklalapyje www.policija.lt prie paskelbtų įsakymų paskelbto įsakymo Nr. 5-V-523 nebuvo.

58Teismas, siekdamas objektyviai įvertinti, ar yra teisinis pagrindas atnaujinti terminą skundui paduoti, privalo įvertinti pareiškėjos 2014 m. liepos 4 d. rašto Nr. L-(Ž)-183 „Dėl informacijos suteikimo ir lygių galimybių sudarymo“ turinį. Šiame rašte, be kita ko, nustatyta, jog Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos generalinis komisaras Saulius Skvernelis 2014 m. birželio 12 d. pasirašė įsakymą Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ ir į darbo grupę įtraukė tik vieną pasirinktą profesinę sąjungą. Vadinasi, pareiškėjai jau 2014 m. liepos 4 d. buvo žinoma šios administracinės bylos ginčo esmė, t. y. pareiškėjos neįtraukimas į darbo grupę, skirtą optimizuoti kriminalinės policijos skyrių veiklą. Konstatuotina, kad pareiškėja, jau 2014 m. liepos 4 d. žinodama skundžiamo įsakymo turinio esmę, praleido terminą skundui paduoti. Pareiškėjos argumentai, kad šis terminas yra praleistas dėl objektyvių priežasčių, nėra pagrįsti. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus konstatuotina, kad pareiškėja praleido terminą skundui dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalies panaikinimo paduoti, jo atnaujinti nėra teisinio pagrindo, todėl jis neatnaujintinas.

593. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 7 punkte nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jeigu paaiškėja, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino atnaujinti arba teismas atmetė tokį prašymą. Teismas netenkino pareiškėjos prašymo atnaujinti skundo dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalies panaikinimo padavimo terminą, todėl šios administracinės bylos dalis dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalį nutrauktina.

604. Pareiškėja prašo įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktuose nustatyta tvarka iš naujo atlikti darbuotojų atstovų įtraukimo į darbo grupę, skirtą optimizuoti kriminalinės policijos skyrių veiklą, procedūrą per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šis pareiškėjos reikalavimas kaip išvestinis, netenkinus reikalavimo panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalį, atmetamas kaip nepagrįstas.

615. Pareiškėja prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos reikalavimai šioje administracinėje byloje nebuvo patenkinti, jos prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas atmestinas kaip nepagrįstas.

62Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 101 straipsnio 7 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

63Administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-523 „Dėl darbo grupės sudarymo“ dalį nutraukti.

64Likusią pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

65Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėja Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ (toliau – ir... 5. 1.1. atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą dėl Lietuvos policijos... 6. 1.2. panaikinti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2014 m. birželio 12 d.... 7. 1.3. įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos... 8. 1.4. atlyginti bylinėjimosi išlaidas.... 9. 2. Pareiškėja skunde nurodo, kad yra nacionalinė profesinė sąjunga,... 10. 2.1. Pareiškėja 2014 m. liepos 4 d. rašte Nr. L-(Ž)-183 „Dėl... 11. 2.2 Įsakyme Nr. 5-V-523 sudaryta Darbo grupė, į kurią įtraukti... 12. 2.3. Pasak pareiškėjos, Lietuvos policijos sistemoje aktyviai iš esmės... 13. 2.4. LPS „Sandrauga“, veikdama teritoriniu principu, savo veiklą vykdo ne... 14. 2.5. Pareiškėja, pagrįsdama skundą, remiasi Lietuvos Respublikos... 15. 2.6. Tai, kad Departamentas a priori turi priešišką (ir todėl neteisėtą)... 16. Departamentas 2010 m. birželio 18 d. rašte Nr. 5-S-3684 nurodė, jog į 2010... 17. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, akivaizdu, kad atsakovas nuolat ir... 18. 2.7. Įstatymų leidėjas profesinėms sąjungoms yra patikėjęs... 19. 2.8. Nagrinėjamu atveju Departamentas, sugalvodamas menamus (įstatymuose... 20. II... 21. Atsakovas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepime... 22. 1. Dėl įstatyme nustatyto termino skundui dėl įsakymo Nr. 5-V-523 paduoti... 23. 1.1. Pareiškėja klaidina teismą nurodydama, kad 2014 m. birželio 12 d.... 24. Be to, remiantis pareiškėjos kartu su 2014 m. liepos 4 d. raštu pateikta... 25. 1.2. Departamento darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos policijos generalinio... 26. 1.3. Atmestinas pareiškėjos teiginys dėl privalomos teisės aktų paskelbimo... 27. Taigi, terminas apskųsti įsakymą Nr. 5-V-523 prasidėjo nuo jo paskelbimo... 28. 2. Dėl įsakymo Nr. 5-V-523 teisėtumo... 29. 2.1. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuodami profesinių sąjungų... 30. 2.2. Atmestini kaip visiškai nepagrįsti pareiškėjos teiginiai dėl jos... 31. III... 32. 1. Teismo posėdyje pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos... 33. 2. Teismo posėdyje atsakovo Policijos departamento prie Vidaus reikalų... 34. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 35. I... 36. Šioje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 37. 1. Departamentas, Lietuvos policijos profesinė sąjunga, Lietuvos vidaus... 38. 2. Departamentas 2013 m. lapkričio 28 d. rašte Nr. 5-S-4806 „Dėl... 39. 3. Lietuvos policijos generalinis komisaras 2014 m. birželio 12 d. įsakyme... 40. Remiantis pareiškėjos su skundu pateiktais dokumentais, įsakymas Nr. 5-V-523... 41. 4. Pareiškėja 2014 m. liepos 4 d. rašte Nr. L-(Ž)-183 „Dėl informacijos... 42. 5. Departamentas 2014 m. liepos 22 d. rašte „Dėl Lietuvos profesinių... 43. 5.1. LPS „Sandrauga“ 2010 m. birželio 10 d. rašte Nr. A-112 (L) pateikė... 44. 5.2. Atsižvelgiant į LPS „Sandrauga“ Departamentui pateiktą... 45. 5.3. Pagal Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo 11 straipsnį... 46. 5.4. Departamento žiniomis (atsižvelgiant į narių įmokas, pervedamas... 47. 5.5. Skatinant socialinį dialogą ir partnerystę, policijos sistemoje... 48. 5.6. Apibendrinant tai, kas nurodyta, į Darbo grupės bei į visų policijos... 49. 6. Departamentas, atsakydamas į pareiškėjos 2014 m. liepos 4 d. raštą Nr.... 50. 6.1. Atsižvelgiant į policijos sistemos organizacinę struktūrą, policijoje... 51. 6.2. Tarptautiniai teisės aktai, reglamentuodami profesinių sąjungų... 52. 6.3. Visais lygiais įgyvendinant socialinę partnerystę, į visų policijos... 53. 7. Remiantis antstolio M. Petrovskio 2014 m. rugpjūčio 12 d. faktinių... 54. II... 55. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pagal pareiškėjos Lietuvos... 56. Pažymėtina, kad šios administracinės bylos ginčo esmė yra Lietuvos... 57. 2. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 4 d. nutartyje... 58. Teismas, siekdamas objektyviai įvertinti, ar yra teisinis pagrindas atnaujinti... 59. 3. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101... 60. 4. Pareiškėja prašo įpareigoti atsakovą Policijos departamentą prie... 61. 5. Pareiškėja prašo atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Pagal Lietuvos... 62. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 63. Administracinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti Lietuvos policijos... 64. Likusią pareiškėjos Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ skundo... 65. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas...