Byla 2YT-8543-475/2016
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. A., K. I. C., Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. M., atstovaujamo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. A., K. I. C., Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjas, atstovaujamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, skundžia antstolės A. A. veiksmus ir prašo panaikinti antstolės 2016 m. vasario 26 d. patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0036/16/00463 nutraukimo kaip nepagrįstą ir neteisėtą (b. l. 5-7).

5Skunde nurodyta, kad antstolė 2016 m. vasario 26 d. patvarkymu vykdomąją bylą nutraukė, neteisėtai ir nepagrįstai nusprendusi, jog K. M. pareiškimą pateikė neįgaliotas asmuo – asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“. Teigia, kad laikinosios apsaugos priemonės yra vykdomos šiuo metu vykstančioje civilinėje byloje Nr. 2-874-375/2015, kurioje asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ yra pripažinta tinkamu asociacijos nario kreditoriaus K. M. atstovu. Nurodė, kad Civilinio proceso kodekso 56 straipsnio, 1 dalies 6 punkte nustatyta, kad fiziniu asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti asociacijos arba kiti viešieji juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose kaip vienas iš veiklos tikslu yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir jų atstovavimas teisme, jeigu jie atstovauja asociacijos arba kito viešojo juridinio asmens dalyviams bylose pagal šių juridinių asmenų steigimo dokumentuose numatytus veiklos tikslus. Kartu su skundu pateikė Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-314-464/2016.

6A. A. A. 2016 m. kovo 7 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ skundo ir perdavė jį Kauno apylinkės teismui (b. l. 3-4). Antstolė patvarkyme nurodė, kad 2016 m. vasario 15 d. asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ pateikė vykdymui Kauno apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1114-375/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių - laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, kurioje pareiškėjas (išieškotojas) K. M., atsakovas (skolininkas) K. I. C.. Tuo pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla Nr.0036/16/00463. 2016 m. vasario 26 d. antstolė nustatė, jog buvo Civilinio proceso kodekso 651 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta akivaizdi kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą vykdymui, nes dokumentą vykdymui pateikė tokios teisės neturintis subjektas, todėl tą pačią dieną patvarkymu vykdomąjį dokumentą grąžino ir užbaigė vykdomąją bylą. Nurodė teismų praktiką, kuria remiasi.

7Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5 dalimi, pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų nutarta nagrinėti rašytinio proceso tvarka (b. l. 24-25). Apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta tinkamai (b. l. 26).

8Skundas atmestinas.

9Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/16/00463 nustatyta, jog antstolės kontoroje 2016 m. vasario 15 d. asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ pateikė vykdymui Kauno apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-1114-375/2014 dėl laikinųjų apsaugos priemonių – laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, kurioje pareiškėjas (išieškotojas) K. M., atsakovas (skolininkas) K. I. C.. 2016 m. vasario 26 d. patvarkymu vykdomąjį dokumentą grąžino ir užbaigė vykdomąją bylą nustačiusi, kad dokumentą vykdymui pateikė tokios teisės neturintis subjektas, t.y. CPK 651 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu.

10Teismas konstatuoja, kad ginčas yra kilęs dėl to, ar asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ yra tinkamas atstovas. CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkte yra nustatyta, kad fizinių asmenų atstovais pagal pavedimą teisme gali būti asociacijos arba kiti viešieji juridiniai asmenys, kurių steigimo dokumentuose kaip vienas iš veiklos tikslų yra nurodytas tam tikros grupės asmenų gynimas ir jų atstovavimas teisme, jeigu jie atstovauja asociacijos arba kito viešojo juridinio asmens dalyviams bylose pagal šių juridinių asmenų steigimo dokumentuose numatytus veiklos tikslus. Šiuo atveju bylą teisme veda atitinkamo juridinio asmens vienasmenis valdymo organas, įstatymų ar steigimo dokumentų nustatyta tvarka įgalioti kolegialių valdymo organų nariai arba atstovai pagal pavedimą – darbuotojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, ir (ar) advokatai (advokatų padėjėjai).

11Pareiškėjas teisingai nurodė, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje yra įtvirtinta teismų pareiga priimant sprendimus atitinkamų kategorijų bylose taikyti savo pačių sukurtas teisės aiškinimo taisykles, suformuluotas analogiškose ar iš esmės panašiose bylose, o žemesnių instancijų teismai yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių. Teismas sutinka, jog rėmimasis precedentais yra vienodos (nuoseklios, neprieštaringos) teismų praktikos, kartu ir Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo, įgyvendinimo sąlyga.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad visų pirmą, iš CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punkto turinio matyti, kad tam, jog asociacija ar kitas viešas juridinis asmuo galėtų savo narius atstovauti teisme pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą, asmens įstatuose numatyta teisė atstovauti savo narius turi būti vienas iš asociacijos ar kito viešojo juridinio asmens veiklos tikslų, t.y. kaip pagalbinis tikslas siekiant pagrindinių asociacijos tikslų (pvz., tokiomis galėtų būti laikomos vartotojų interesams atstovauti įsteigta asociacija, gyvūnų mylėtojų asociacija ir kt.), tačiau toks tikslas negali būti vienintelis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 14 d. nutartis Nr. P18-/2015). Be to, Kauno apygardos teismas 2015 m. lapkričio 5 d. nutartyje (Nr. 2S-2419-264/2015) spręsdamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga” tinkamumo būti atstovu klausimą nurodė, kad naujausia teisminė praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-01-14 nutartis civilinėje byloje Nr.3P-18/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-07-17 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-461-611/2015) dėl CPK 56 str. 1 d. 6 p. turinio aiškinimo, kurioje nurodoma, kad asociacija, kurios vienintelis veiklos tikslas yra savo narių konsultavimas ir jų interesų atstovavimas teisme ginant bet kokius jų interesus, negali būti laikoma tinkamu atstovu, turinčiu teisę atstovauti savo narius pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą.

13Pareiškėjas pateikė dokumentus patvirtinančius, kad K. M. yra asociacijos narys, todėl toliau vertintina, ar atstovavimas teisme asociacijos nariui yra pagalbinis tikslas siekiant pagrindinių asociacijos tikslų. Iš į bylą pateiktų asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ įstatų ir Juridinių asmenų registro išrašo, asociacijos veiklos tikslai numatyti 1 – 51 punktuose. Asociacijos įstatuose veiklos tikslai 26 punkte apibrėžti kaip žmogaus, šeimos, darbo, civilinių ir pilietinių teisių apsauga ir gynimas, ir fizinių asmenų ir juridinių asmenų gynimas ir atstovavimas įmonėse, įstaigose, organizacijose ir teismuose žmogaus, šeimos, darbo, civilinių ir pilietinių teisių apsaugos ir gynimo klausimais. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš bylos duomenų ir Juridinių asmenų registro išrašo, kitų tikslų, kuriems pasiekti reikia teikti atstovavimo paslaugas savo nariui šeimos teisių apsaugos ir gynimo klausimais asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ neturi. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs kad, asociacija, kurios vienintelis veiklos tikslas yra savo narių konsultavimas ir jų interesų atstovavimas teisme ginant bet kokius jų interesus, negali būti laikoma tinkamu atstovu, turinčiu teisę atstovauti savo narius pagal CPK 56 straipsnio 1 dalies 6 punktą. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika asociacija nėra tinkamas atstovas.

14Teismas atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad vykstančioje civilinėje byloje Nr. 2-874-375/2015, asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ yra pripažinta tinkamu asociacijos nario K. M. atstovu. Iš informacinės teismų sistemos Liteko nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-874-375/2015 pareiškėjo vardu procesinius dokumentus (reg. Nr. X4159, CB3-133, CB3-153, CB3-157) teikė pats K. M. arba advokatė J. G.. Tuo tarpu asociacijos pateiktam apeliaciniam skundui nustatytas terminas trūkumams šalinti CPK 46 straipsnio 1 dalies 6 punkto pagrindu.

15Pareiškėjo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2-314-464/2016, nustatyta, kad asociacija yra tinkamas atstovas, nes asociacijos steigimo dokumentuose numatytas vartotojų gynimas ir jų atstovavimas teisme; apeliantas yra asociacijos dalyvis, o apelianto inicijuojama byla yra dėl santykių, susiklosčiusių centralizuotos šilumos tiekimo srityje. Teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje ginčas yra kilęs šeimos teisinių santykių srityje, todėl nurodyta apeliacinio teismo praktika nėra aktuali.

16Teismas pakartotinai pažymi, kad kitų tikslų, kuriems pasiekti reikia teikti atstovavimo paslaugas savo nariui byloje dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, asociacija „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ neturi, todėl nėra tinkamas atstovas.

17Konstatuotina, kad vykdomoji byla Nr. 0036/16/00463 nutraukta pagrįstai ir teisėtai, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolės 2016 m. vasario 26 d. patvarkymo, atmestinas.

18Teismas pažymi, kad antstolė patvarkyme pažymėjo, jog tinkamas prašymo priimti vykdomąjį dokumentą bei vykdomojo dokumento pateikimas netrukdo pateikti vykdomąjį dokumentą iš naujo.

19Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skundas atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 512 str., 513 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510-513 straipsniais, teismas,

Nutarė

21Atmesti pareiškėjo K. M., atstovaujamo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“, skundą dėl antstolės A. A. veiksmų.

22Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

23Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K.... 3. Teismas... 4. Pareiškėjas, atstovaujamas asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos... 5. Skunde nurodyta, kad antstolė 2016 m. vasario 26 d. patvarkymu vykdomąją... 6. A. A. A. 2016 m. kovo 7 d. priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino pareiškėjo... 7. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 443 straipsnio 5... 8. Skundas atmestinas.... 9. Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/16/00463 nustatyta, jog antstolės kontoroje... 10. Teismas konstatuoja, kad ginčas yra kilęs dėl to, ar asociacija... 11. Pareiškėjas teisingai nurodė, kad Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad visų pirmą, iš CPK... 13. Pareiškėjas pateikė dokumentus patvirtinančius, kad K. M. yra asociacijos... 14. Teismas atmeta kaip nepagrįstą pareiškėjo argumentą, kad vykstančioje... 15. Pareiškėjo nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 25... 16. Teismas pakartotinai pažymi, kad kitų tikslų, kuriems pasiekti reikia teikti... 17. Konstatuotina, kad vykdomoji byla Nr. 0036/16/00463 nutraukta pagrįstai ir... 18. Teismas pažymi, kad antstolė patvarkyme pažymėjo, jog tinkamas prašymo... 19. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, skundas atmestinas kaip nepagrįstas... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510-513... 21. Atmesti pareiškėjo K. M., atstovaujamo asociacijos „Nacionalinė teisingumo... 22. Nutarties patvirtintas kopijas siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.... 23. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo...