Byla Ik-1021-189/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant atsakovo atstovė Rūta Kazlauskaitė, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Genezė“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – KAVMI) patikrino UAB „Genezė“ (toliau – ir pareiškėja, Bendrovė) nuo 2005-01-01 iki 2007-12-31 laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM), pelno mokesčio bei 2006 ir 2007 m. socialinio mokesčio apskaičiavimą bei sumokėjimą į biudžetą ir 2010-03-30 surašė patikrinimo aktą Nr. AU16-10 (b.l. 45), kuriame papildomai apskaičiavo Bendrovei 64728 Lt PVM, 35645 Lt PVM delspinigių, 49037 Lt pelno mokesčio, 20781 Lt pelno mokesčio delspinigių, 5869 Lt socialinio mokesčio ir 2190 Lt socialinio mokesčio delspinigių. Patikrinimo akte konstatuota, kad Bendrovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau - PVMĮ) 64 ir 80 straipsnių reikalavimus nepagrįstai į 2005-2007 m. atskirų laikotarpių PVM atskaitą įtraukė 64728Lt pirkimo PVM pagal juridinės galios neturinčias PVM sąskaitas-faktūras: 29394 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Edviva“ vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už statybos, tarpininkavimo paslaugas ir 35334 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Svydis“ vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras už tarpininkavimo paslaugas. Patikrinimo metu nustatyta, kad tarp Bendrovės ir minėtų įmonių ūkinės operacijos, nurodytos išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose, faktiškai neįvyko arba įvyko kitomis sąlygomis, nei nurodyta apskaitos dokumentuose. Konstatuota, kad Bendrovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau - PMĮ) 5 straipsnio 1 dalį, 11 straipsnio 1 ir 4 dalis, 17 straipsnio 1 dalį ir 40 straipsnio 2 dalį, 2005 m. priskyrė leidžiamiems atskaitymams 210700 Lt sumą, 2006 m. - 118900 Lt sumą, 2007 m. - 37094 Lt sumą, bei minėtomis sumomis sumažino apmokestinamąjį pelną. Atsižvelgusi į tai, KAVMI patikrinimo metu atitinkamai padidino UAB „Genezė“ apmokestinamąjį pelną, nuo kurio papildomai apskaičiavo 49037 Lt pelno mokesčio. Patikrinimo metu dėl aukščiau išdėstytų priežasčių padidinusi Bendrovės apmokestinamąjį pelną KAVMI papildomai Bendrovei apskaičiavo 5869 Lt socialinio mokesčio.

4KAVMI, išnagrinėjusi patikrinimo aktą ir pareiškėjos pateiktas pastabas dėl jo, 2010-05-18 sprendimu Nr. (04)-K3-131 (b.l. 28.) patvirtino patikrinimo aktą ir nurodė UAB „Genezė“ sumokėti į biudžetą patikrinimo metu paskaičiuotus 64728 Lt PVM, 35645 Lt PVM delspinigių, 49037 Lt pelno mokestį, 20781 Lt pelno mokesčio delspinigių, 5869 Lt socialinį mokestį, 2190 Lt socialinio mokesčio delspinigių bei skyrė 6473 Lt (10%) PVM baudą, 4904 Lt (10%) pelno mokesčio baudą, 587 Lt (10%) socialinio mokesčio baudą.

5KAVMI 2010-05-18 sprendimą Nr. (04)-K3-131 patvirtino Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2010-07-14 sprendimu Nr. 69-179 (b.l. 69) ir Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) 2010-10-06 sprendimu Nr. S-275(7-223/2010 (b.l. 18).

6UAB „Genezė“ su skundu (b.l. 1) kreipėsi į teismą, prašydama: panaikinti Komisijos 2010-10-06. sprendimą Nr. S-275-(7-233/2010) (b.l. 18), VMI 2010-07-14 sprendimą Nr. 69-179 (b.l. 69), KAVMI 2010-05-18 sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. (04)-K3-131 (b.l. 45), ir pavesti atlikti pakartotinį patikrinimą bei priimti naują sprendimą.

7Nurodė, kad mokesčių administratoriaus ir Komisijos sprendimai yra nepagrįsti ir neteisėti, nes priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau - VAĮ) 8 str. l d., t. y. sprendimai nėra pagrįsti faktais ir teisės normomis. Remdamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) praktika, pareiškėja pabrėžė, kad vien nuorodos į kitų institucijų priimtus aktus ar, kaip šiuo atveju į Kauno apskrities VPK NTV ENTS atliekamą ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00366-07, negali būti pagrindu išvadoms daryti ir pagal tai apskaičiuoti mokesčius, nes pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos principas. Teigia, kad tik išsiaiškinus visas bylai reikšmingas aplinkybes, t. y. nustačius ūkinių santykių turinį tarp mokesčių mokėtojų ir jas teisingai teisiškai kvalifikavus, galima priimti pagrįstą ir įstatymų reikalavimus atitinkantį sprendimą. Tuo tarpu KAVMI net nesistengė patikrinti ar paslaugos tikrai yra gautos, o jei gautos, tai iš kokių ūkio subjektų. Mokesčių administratoriaus sprendimas, kuris grindžiamas vien ta aplinkybe, kad PVM sąskaitose faktūrose nurodytų prekių ar paslaugų nesuteikė sąskaitose faktūrose nurodyti asmenys, dėl ko šios PVM sąskaitos faktūros neturi juridinės galios ir, remiantis jomis, negali būti vykdoma PVM atskaita, yra teisiškai nepagristas ir neteisingas.

8Bendrovės teigimu, Komisija, VMI ir KAVMI padarė klaidingas išvadas, kad realiai prekybiniai sandoriai su UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ neįvyko tomis sąlygomis, kurios nurodytos apskaitos dokumentuose, o buvo tik įforminti apskaitos dokumentai. Komisija ir mokesčių administratorius neatsižvelgė į LVAT suformuluotą praktiką mokestinėse bylose ir pilnai neištyrė aplinkybių, tokių kaip: ar paslaugos buvo gautos tik formaliai, ar jos gautos tik ne iš PVM sąskaitose faktūrose nurodytų subjektų; KAVMI patikrinimo akte tik paviršutiniškai apibūdino ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00366-07 baudžiamojon atsakomybėn traukiamų asmenų parodymus pareiškėjos atžvilgiu, tačiau jų nedetalizavo, dėl ko tampa neaiški tuometinio UAB „Genezė“ direktoriaus R. S. subjektyvinė pusė PVM sukčiavimo epizode, t.y. neaišku, ar jis, sudarydamas sandorį, žinojo ir galėjo žinoti apie tai, kad yra įtraukiamas į nusikalstamą veiką; PVM, pelno mokestį ir socialinį mokestį KAVMI apskaičiavo remdamasi Kauno apskrities VPK NTV ENTS atliekamo ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00366-07 medžiaga, kas savaime negali būti taikomas kaip pagrindas mokesčiams apskaičiuoti.

9Atsakovė VMI atsiliepime (b.l. 60) į UAB „Genezė“ skundą su jame išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, tvirtindama, kad ginčijami sprendimai ir juose Bendrovei paskaičiuoti mokesčiai yra teisėti ir pagrįsti ir naikinti šiuos sprendimus nėra jokio pagrindo.

10Paaiškino, kad Bendrovė savo buhalterinės apskaitos registruose apskaitė 5 UAB „Edviva“ vardu Bendrovei 2005-11-07–2007-02-22 laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose užfiksuotas tarpininkavimo paslaugų teikimas, taip pat remonto darbai, adresu ( - ) g. 5-3, Kaunas, ir dekoratyvinio fontano betoninio pagrindo darbai už 192694 Lt, tame tarpe 29394 Lt PVM. Pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, rangos sutartis, tarpininkavimo paslaugų suteikimo aktus ir kasos pajamų orderių (toliau - KPO) kvitus pasirašė UAB „Edviva“ direktorius E. M. ir Bendrovės direktorius R. S..

11Pažymėjo, kad UAB „Edviva“ vykdyta veikla - prekyba naudotais automobiliais bei jų gabenimas. Iš UAB „Edviva“ operatyviam patikrinimui pateiktų dokumentų matyti, kad pareiškėjai išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, KPO kvitai nerasti, nenustatyta ir sandorių tarp UAB „Edviva“ bei pareiškėjos. Operatyvaus patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad UAB „Edviva“ vardu išrašytų PVM sąskaitų-faktūrų serija EDV nesutampa su pareiškėjai pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodyta serija EAA ir AA. Taip pat UAB „Edviva“ dokumentuose KPO serija KPOU nesutampa su pareiškėjai pateiktuose KPO įrašyta serija EDV. Be to E. M. (tuometinis UAB „Edviva“ direktorius) paaiškino, kad UAB „Edviva“ jokių sandorių su UAB „Genezė“ niekada neturėjo ir pareiškėjos direktoriaus nepažįsta. Paaiškinime E. M. nurodė, kad jokių sutarčių su pareiškėja nepasirašė, jokių PVM sąskaitų-faktūrų jai neišrašė ir pinigų iš pareiškėjos negavo, o pateiktuose dokumentuose šalia jo vardo ir pavardės yra ne jo parašas.

12Taip pat nurodė, kad Bendrovė savo buhalterinės apskaitos registruose apskaitė 9 UAB „Svydis“ vardu mokesčių mokėtojui 2005-03-18–2006-07-21 laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras, kuriose įformintas tarpininkavimo paslaugų teikimas už bendrą 231634 Lt sumą (tame tarpe 35334 Lt PVM). Pateiktas PVM sąskaitas faktūras, KPO kvitus bei tarpininkavimo paslaugų suteikimo aktus už tarpininką UAB „Svydis“ vienu laikotarpiu tariamai pasirašė Virginijus Urmilevičius, kuris dokumentų išrašymo datai minėtoje įmonėje nedirbo, o kitu laikotarpiu - UAB „Svydis“ direktorė V. O. ir UAB „Genezė“ direktorius R. S.. Patikrinimo metu nustatyta, kad Kauno apskrities VPK NTV ENTS buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje, kurio metu buvusi UAB „Svydis“ direktorė V. O. patvirtino, kad UAB „Svydis“ dėl įformintų projektavimo darbų su pareiškėja nieko bendro neturėjo. Apklausos protokole nurodyta, kad minėtos įmonės veikla susijusi su prekyba įrengimais ir medžiagomis, skirtomis automobilių dažymui, jokia kita veikla UAB „Svydis“ neužsiima. UAB „Svydis“ direktorius V.Martinėnas liudytojo apklausos protokole patvirtino, kad visi pateikti dokumentai, kurių pagrindu UAB „Svydis“ neva turėjo ūkinių-finansinių operacijų su UAB „Genezė“, yra suklastoti.

13VMI teigimu, šiuo atveju itin svarbios aplinkybės, užfiksuotos T. P. įtariamojo apklausos protokole (MGK byla, b.l. 90-93). Šis asmuo įtariamas tuo, kad nuo 2005 m. pradžios iki 2007-03-29 mokesčius deklaruojančių subjektų prašymu, pasinaudojant UAB „Edviva“ direktoriaus E. M., UAB „Svydis“ direktorių V. J. ir V. O. B. bei kitų firmų vardu, kompiuterio pagalba surašė ir už įmones išgalvotais parašais pasirašė neįvykusias ūkines operacijas patvirtinančius ir tikrovės neatitinkančius dokumentus, kurie buvo panaudoti pareiškėjos ir kitų firmų buhalterinėje apskaitoje, padidinant pirkimo PVM ir sumažinant apmokestinamąjį pelną. T. P. prisipažino, kad klastojo UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ dokumentus, už tai iš užsakovų gaudamas atlygį ir, kad jokios dokumentuose nurodytos paslaugos atliekamos nebuvo. Tuo tarpu V. S. (MGK byla, b.l. 94-95), kuri tuo metu buvo atsakinga už Bendrovės kasos tvarkymą, liudytojo apklausos protokole nurodė, kad tuo metu Bendrovei vadovavo jos vyras R. S., kuris šiuo metu jau yra miręs, kad ji apie sudarytas sutartis ir vykdytus apmokėjimus nieko nežino, tačiau remonto darbai, adresu ( - ) g. 5-3, Kaune, užfiksuoti UAB „Edviva“ vardu Bendrovei 2005-11-07 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje EAA Nr. ( - ), iš tikro tuo metu buvo atliekami, tik negalėjo nurodyti kas tuos darbus atliko.

14Atsižvelgiant į visumą aukščiau aprašytų aplinkybių bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (toliau – BAĮ) 13 str. 1 d. 4 punkto nuostatomis, mokesčių administratorius konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ginčo PVM sąskaitos-faktūros (išskyrus 2005-11-07 PVM sąskaitą faktūrą EAA Nr. ( - ) dėl remonto darbų), išrašytos UAB „Genezė“ tikrintuoju laikotarpiu UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ vardu, neturi juridinės galios, nes ginčo ūkinės operacijos realiai nevyko. Tuo tarpu minėtoje UAB „Edviva“ vardu pareiškėjai išrašytoje PVM sąskaitoje-faktūroje nurodyta ūkinė operacija nevyko apskaitos dokumente nurodytomis sąlygomis, t.y. nustatyta, kad UAB „Edviva“ pareiškėjai remonto darbų neatliko. Tačiau šiuo aspektu Komisija teisingai pažymėjo, kad iš byloje esančių duomenų nėra pagrindo vienareikšmiškai išvadai, jog remonto darbai apskritai nebuvo atlikti. Aktuali tampa LVAT praktika, vadovaudamasi kuria Komisija pagrįstai konstatavo, jog tuo atveju, kai ūkinės operacijos, užfiksuotos ginčo PVM sąskaitose-faktūrose, įvyksta tarp kitų nei apskaitos dokumentuose nurodytų subjektų, siekiant išsiaiškinti, ar pareiškėjas turi teisę į PVM atskaitą, turi būti nagrinėjamas mokesčių mokėtojo sąžiningumas. Atsižvelgiant į tai, kad ginčo apskaitos dokumentus Bendrovė gavo iš T.P., laikytina, kad pareiškėja santykiuose su UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ buvo nesąžininga, o tai, anot minėtos LVAT praktikos, yra pagrindas nesuteikti mokesčių mokėtojui teisės į PVM atskaitą.

15Dėl pelno mokesčio ir su juo susijusių sumų VMI paaiškino, kad nagrinėjamu atveju Bendrovė nepateikė tinkamų dokumentų ir įrodymų, kurių pagrindu mokesčių mokėtojo galimai patirtas išlaidas būtų galima pripažinti sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną. Atsižvelgiant į tai, kad mokesčių mokėtojas išlaidų šioje dalyje nepatyrė ir nepateikė įrodymų, kad 2005-11-07 PVM sąskaitoje faktūroje EAA Nr. ( - ) nurodytos sumos atitinka jo patirtas išlaidas dėl galimai atliktų remonto darbų, o PMĮ nuostatų pagrindu leidžiamais atskaitymais, mažinančiais apmokestinamąjį pelną, gali būti pripažintos tik faktiškai patirtos sąnaudos, mokesčių administratorius pagrįstai neleido sumų, užfiksuotų aukščiau minėtuose apskaitos dokumentuose, pripažinti leidžiamais atskaitymais, mažinančiais apmokestinamąjį pelną.

16Dėl pareiškėjos skundo argumentų, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga neturėtų būti laikoma tinkamu įrodymu, mokesčių apskaičiavimui pabrėžė, jog MAĮ ir kiti mokesčių teisės aktai neapibrėžia įrodymų sąvokos ir nenustato įrodinėjimo priemonių, todėl pagal bendrąją teisės teoriją įrodymais yra laikomi visi faktiniai duomenys, patvirtinantys atitinkamas faktines aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenys šiuo atveju turi juridinę galią, atlieka įrodomosios priemonės funkciją ir yra leistini mokesčių administratoriui atliekant mokestinius patikrinimus, nepriklausomai nuo to, kad ikiteisminio tyrimo duomenys baudžiamojo proceso prasme gali būti ginčijami.

17Tretysis suinteresuotas asmuo KAVMI atsiliepime (b.l. 65) į UAB „Genezė“ skundą su jame išdėstytais reikalavimais nesutiko ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

18Skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.). Teismo šaukimai administracinės bylos proceso šalims įteikti, byla išnagrinėta pagal rašytinius įrodymus esančius administracinėje ir Mokestinių ginčų prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bylose (MGK byla, Nr. 6.11-02(7-223/2010).

20Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (LR ABTĮ IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.).

21Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo paaiškinimas, adresuotas teismui, nors jame ir yra tam tikrų žinių apie kurią nors bylai turinčią reikšmės aplinkybę (t.y. pareiškėjas skunde ir atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodytas aplinkybes turi pagrįsti rašytiniais įrodymais bei, esant būtinybei, nurodyti ABTĮ 58 str. – neįrodinėtinos aplinkybės ir faktai).

22Pareiškėja skunde nurodytais motyvais ir byloje esančiais įrodymais (b.l. 1) neįrodė, jog mokesčių administratoriaus sprendimai neatitiko įrodymų visumos ir teisės aktų reikalavimų (pareiškėjos nuomone sprendimai priimti pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 d., Mokesčių administravimo įstatymo 148 str. 2 d. reikalavimų, įrodymų šaltiniu negali būti Kauno apskrities VPK NTV ENTS ikiteisminio tyrimo medžiaga).

23Mokesčių administratoriaus sprendimai adekvatūs bylos rašytiniams įrodymams, sprendimuose nurodytiems teisės aktams, sprendimai atitinka ginčo išsprendimą reglamentuojantį Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo reikalavimus (toliau – MAĮ). Šis įstatymas nustato pagrindines sąvokas ir taisykles, kurių būtina laikytis vykdant mokesčių įstatymus, pagrindinius apmokestinimo mokesčiais teisinio reglamentavimo principus, įtvirtina Lietuvos Respublikoje taikomų mokesčių sąrašą, nustato mokesčių administratoriaus funkcijas, teises ir pareigas, mokesčių mokėtojo teises ir pareigas, mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, mokesčio bei su juo susijusių sumų priverstinio išieškojimo bei mokestinių ginčų nagrinėjimo tvarką.

24Kauno apskrities VPK NTV ENTS ikiteisminio tyrimo medžiaga gali būti įrodymų šaltiniu. Įrodymais yra laikomi visi faktiniai duomenys, patvirtinantys atitinkamas faktines aplinkybes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2003-06-03 išplėstinės teisėjų kolegijos priimtoje nutartyje administracinėje byloje Nr. A7-178-2003 konstatavo, kad įrodinėjimo priemonių leistinumo suvaržymų įstatymai nenustato, todėl atitinkamiems faktams patvirtinti galima remtis ir baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais, jeigu pagal BPK tokie įrodymai mokesčių administratoriui gali būti teikiami, todėl mokesčių administratorius turėjo teisę remtis ikiteisminio tyrimo byloje pateiktais duomenimis.

25Dėl pareiškėjos veiklos pradėto ikiteisminio tyrimo metu nustatyti duomenys ir surinkti su dokumentų įforminimu susijusių asmenų parodymai, tvirtinimai, prisipažinimai, iš esmės įtakoja pareiškėjo apmokestinimo klausimą. Baudžiamojoje byloje apklausti su dokumentų įforminimu susiję asmenys įspėti dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų pateikimą pagal Baudžiamojo kodekso 235 straipsnį, todėl ikiteisminio tyrimo medžiagos duomenys, nagrinėjamu atveju, liudytojų ir įtariamojo apklausos protokolai turi juridinę galią, atlieka įrodomosios priemonės funkciją ir yra leistini mokesčių administratoriui atliekant mokestinius patikrinimus, nepriklausomai nuo to, jog ikiteisminio tyrimo duomenys Baudžiamojo proceso prasme gali būti ginčijami.

26Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo nuostatos netaikomos. Mokesčių teisė yra reglamentuojama specialiaisiais teisės aktais. Mokestinių ginčų procedūrą bei mokesčių administratoriaus ir ikiteisminių mokestinius ginčus nagrinėjančių institucijų sprendimų turinys reglamentuotas MAĮ ir jį papildančiuose teisės aktuose.

27Mokestinis ginčas yra kilęs dėl teisės atskaityti paslaugų pirkimo PVM pagal „Edviva“ ir UAB „Svydis“ 2005-03-18 – 2007-02-22 laikotarpiu išrašytas PVM sąskaitas faktūras bei dėl išlaidų, nurodytų minėtų kontrahentų vardu išrašytose ginčo PVM sąskaitose faktūrose, pripažinimo sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną. Nagrinėjamu atveju mokesčių administratorius pareiškėjo teisę į PVM atskaitą nepripažįsta, nes PVM sąskaitose faktūrose užfiksuotos ūkinės operacijos realiai neįvyko bei dalis ūkinių, t.y. remonto paslaugos, užfiksuotos UAB „Edviva“ vardu mokesčių mokėtojui 2005-11-07 išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje EAA Nr. ( - ), neatitinka tikrojo jų turinio.

28Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – Inspekcija; 2010-03-30 patikrinimo aktas Nr. AU16-10; b.l. 45) patikrino pareiškėjos nuo 2005-01-01 - 2007-12-31 laikotarpio pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM), pelno mokesčio, 2006 m. - 2007 m. socialinio mokesčio apskaičiavimą bei sumokėjimą į biudžetą ir surašė 2010-03-30 patikrinimo aktą Nr. AU16-10, kuriame papildomai apskaičiavo 64728 Lt PVM, 35645 Lt PVM delspinigių, 49037 Lt pelno mokesčio, 20781 Lt pelno mokesčio delspinigių, 5869 Lt socialinio mokesčio ir 2190 Lt socialinio mokesčio delspinigių.

29Patikrinimo akte konstatuota, kad bendrovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) (toliau - PVMĮ) 64 straipsnio ir 80 straipsnio reikalavimus nepagrįstai į 2005 m. - 2007 m. atskirų laikotarpių pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) atskaitą įtraukė 64728 Lt pirkimo PVM pagal juridinės galios neturinčias PVM sąskaitas-faktūras: 29394 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Edviva“ vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (2005 m. - 17100 Lt, 2006 m. - 6894 Lt, 2007 m. - 5400 Lt) už statybos, tarpininkavimo paslaugas ir 35334 Lt pirkimo PVM pagal UAB „Svydis“ vardu išrašytas PVM sąskaitas-faktūras (2005 m. - 20826 Lt, 2006 m. - 14508Lt) už tarpininkavimo paslaugas. Kadangi minėtos PVM sąskaitos-faktūros pripažintos neturinčiomis juridinės galios, Inspekcija atskaitomą PVM atitinkamais mokestiniais laikotarpiais sumažino 64728 Lt ir atitinkamai padidinto mokėtiną į biudžetą PVM (2005 m. - 37926 Lt, 2006 m. - 21402 Lt, 2007 m. - 5400 Lt).

30Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 96 ir 97 str. pagrindu ir nustatyta tvarka nuo patikrinimo metu papildomai priskaičiuoto ir nesumokėto 64728 Lt PVM, priskaičiuota 35645,40 Lt PVM delspinigių.

31Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 str. 1 d. nustatyta, kad PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą pirkimo PVM už įsigytas prekes ir (arba) paslaugas, jeigu šios prekės ir (arba) paslaugos skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui ir (arba) paslaugų teikimui. Įstatymo 64 str. 1 d. nustatyta, jog pirkimo PVM gali būti įtraukiamas į PVM atskaitą tik tuo atveju, jeigu PVM mokėtojas turi atitinkamą PVM sąskaitą-faktūrą. Turimoje PVM sąskaitoje-faktūroje ši PVM suma turi būti išskirta, o PVM mokėtojas nurodytas kaip prekių ir (arba) paslaugų pirkėjas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. PVM sąskaita-faktūra privalo atitikti visus šio įstatymo ir kitų jį įgyvendinančių teisės aktų reikalavimus (išskyrus reikalavimus dėl rekvizitų: PVM sąskaitoje-faktūroje, kurioje nurodytas PVM traukiamas į PVM atskaitą, privalo būti PVMĮ 80 straipsnio 1 dalies 1-16 punktuose nurodyti rekvizitai), o jeigu šio dokumento forma rašytinė, - šio dokumento blankas turi būti prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) įsigytas teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti šiam blankui keliamus teisės aktų reikalavimus. Jeigu PVM mokėtojas buvo į PVM atskaitą įtraukęs pirkimo PVM nuo prekių tiekėjui arba paslaugų teikėjui sumokėtų avansų, tokia (tokiomis) pirkimo PVM suma (sumomis) atitinkamai mažinama pagal galutinę PVM sąskaitą-faktūrą į PVM atskaitą įtrauktina pirkimo PVM suma.

32Vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus formuoja Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje paskelbtuose sprendimuose, nutarimuose ir nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsižvelgia teismai, valstybės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 1 d., 2 d.).

33LVAT plenarinės sesijos 2004-10-27 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. A1-355/2004, suformuluotos teisės aiškinimo ir taikymo nagrinėjamos kategorijos bylose taisyklės. Nutartyje konstatuota, jog įstatyme įtvirtinta prielaida teisei į PVM atskaitą atsirasti (realūs prekės įsigijimo ir realizavimo veiksmai) išreiškia visą PVM sistemos esmę - su įsigyta preke sukūrus pridėtinę vertę ir ją realizavus sumokamas PVM, o mokestis, kurį mokesčių mokėtojas sumokėjo įsigydamas prekes ar paslaugas, reikalingas pridėtinei vertei sukurti, gali būti atskaitomas, ir būtent šias aplinkybes turi patvirtinti įstatyme minimos PVM sąskaitos-faktūros. Nutartyje taip pat pažymėta, kad aplinkybė, jog mokesčių mokėtojas turi įstatymo reikalaujamus formaliuosius rekvizitus turinčią PVM sąskaitą-faktūrą, dar pati savaime nepagrindžia jo teisės į PVM atskaitą, jeigu turimų įrodymų visuma leidžia teigti, kad ūkinė operacija neįvyko arba jos turinys yra ne toks, koks pavaizduotas buhalterinės apskaitos dokumentuose.

34PVM sąskaita-faktūra turi realiai atspindėti, kokia ūkinė operacija, tarp kokių ūkio subjektų ir kokiomis sąlygomis įvyko (LVAT 2005-12-30 nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1882/2005), jog papildomai surinktais įrodymais galima paneigti, kad PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos ūkinės operacijos realiai neįvyko (LVAT 2005-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A1-230/2005).

35Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, mokesčių administratoriaus sprendimuose išdėstyta dokumentų, apklaustų asmenų paaiškinimų analizė dėl pareiškėjo teisės į PVM atskaitą pagal „Edviva“ ir UAB „Svydis“ vardu išrašytas PVM yra pagrįsta sprendimuose aptartais įrodymais. Pareiškėja patikrinimo metu nustatytų bei sprendime nurodytų faktinių aplinkybių neginčija, neginčija ir apskaičiuotų mokesčių dydį.

36Pagal mokesčių administratoriaus aprašytus pareiškėjos veiklos epizodus ir įvertinus patikrinimo metu surinktą informaciją bei nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad ūkinės operacijos, užfiksuotos UAB „Edviva“ vardu išrašytose PVM sąskaitose faktūrose įvyko kitomis sąlygomis, nei nurodoma bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentuose, t.y. minėta įmonė neteikė remonto paslaugų bendrovei, o jos vardu tik buvo įformintos PVM sąskaitos faktūros, kurios, įrodžius pareiškėjo nesąžiningumą, laikytinos neturinčiomis juridinės galios. PVM sąskaitos faktūros, išrašytos UAB „Svydis“ vardu laikytinos neturinčiomis juridinės galios remiantis tuo, jog jose nurodytos ūkinės operacijos neįvyko.

37Kad mokesčių mokėtojas žinojo arba turėjo galimybę žinoti apie neteisėtą kontrahento veiklą, susijusią su konkrečia ūkine operacija, reikia vertinti visumą bylos aplinkybių: šalių tarpusavio santykių pobūdis, jų tęstinumas, elgsena prieš sandorio sudarymą, jo sudarymo ir vykdymo metu, mokesčių mokėtojo atlikti veiksmai, siekiant įsitikinti kitos sandorio šalies veiklos teisėtumu, įsigyjamų prekių ar paslaugų kaina ir kt.

38Kaip nustatyta aukščiau, nagrinėjamu atveju ginčo apskaitos dokumentus pareiškėja gavo iš T.P., todėl, sutinkamai su Inspekcijos nuomone, laikytina, kad mokesčių mokėtojas žinojo, jog įmonės, kurių vardu neteisėtai išrašytos PVM sąskaitos faktūros, už ūkine operacija sukurtą pridėtinę vertę PVM į biudžetą nesumokės, ir, atskaitydamas PVM pagal minėtas sąskaitas faktūras pareiškėja savo valia atliko mokesčių administratoriaus įstatymui prieštaraujančius veiksmus. Iš bylos medžiagos ir šios aplinkybės, darytina išvada, kad pareiškėjas santykiuose su UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ buvo nesąžiningas ir tai yra pagrindas nesuteikti mokesčių mokėtojui teisės į PVM atskaitą( LVAT praktika).

39Dėl pareiškėjai apskaičiuoto pelno mokesčio

40Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 str. 4 d. pažymi, jog išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, gali būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus privalomus apskaitos dokumentų rekvizitus. Teismų praktikoje akcentuota, jog ar sąnaudos yra patvirtintos juridinę galią turinčiais dokumentais, nustatoma įvertinus, ar apskaitos dokumentai patvirtina tikrąjį ūkinės operacijos turinį. Tikrasis ūkinės operacijos turinys - tai visuma aplinkybių, kurios konkretaus mokesčių įstatymo yra pripažįstamos kaip būtina mokesčių mokėtojo teisių realizavimo sąlyga. Pagal PMĮ 17 straipsnio 1 dalį leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai vieneto sąnaudos, būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto ekonominei naudai gauti, jeigu šis įstatymas nenustato ko kita. Atitinkamai šios normos pagrindu konstatuotina, kad aplinkybė, kuri nagrinėjamu atveju yra būtina mokesčių mokėtojo teisių realizavimo sąlyga - tai faktiškai patirtų sąnaudų buvimas.

41Pareiškėja nagrinėjamu atveju nepateikė tinkamų dokumentų, kurių pagrindu mokesčių mokėtojo nagrinėjamu atveju galimai patirtas išlaidas būtų galima pripažinti sąnaudomis, mažinančiomis apmokestinamąjį pelną. Pareiškėja savo išlaidas grindžia UAB „Edviva“ ir UAB „Svydis“ vardu pareiškėjai išrašytomis PVM sąskaitomis faktūromis. 2005-03-18 - 2006-07-21 laikotarpiu pareiškėjai UAB „Svydis“ vardu išrašytos PVM sąskaitos faktūros bei 2005-12-08-2007-02-22 laikotarpiu pareiškėjai UAB „Edviva“ vardu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros pripažintos neturinčiomis juridinės galios, nes, remiantis patikrinimo metu nustatytų aplinkybių visuma, konstatuota, kad šiuose apskaitos dokumentuose minimos ūkinės operacijos realiai nevyko.

42Kiti mokesčių administratoriaus paskaičiuoti mokesčiai yra motyvuoti. Pareiškėjos skundo argumentais panaikinti ginčijamus sprendimus nėra pagrindo.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

44atmesti UAB „Genezė“ skundą kaip nepagrįstą.

45Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – KAVMI) patikrino... 4. KAVMI, išnagrinėjusi patikrinimo aktą ir pareiškėjos pateiktas pastabas... 5. KAVMI 2010-05-18 sprendimą Nr. (04)-K3-131 patvirtino Valstybinė mokesčių... 6. UAB „Genezė“ su skundu (b.l. 1) kreipėsi į teismą, prašydama:... 7. Nurodė, kad mokesčių administratoriaus ir Komisijos sprendimai yra... 8. Bendrovės teigimu, Komisija, VMI ir KAVMI padarė klaidingas išvadas, kad... 9. Atsakovė VMI atsiliepime (b.l. 60) į UAB „Genezė“ skundą su jame... 10. Paaiškino, kad Bendrovė savo buhalterinės apskaitos registruose apskaitė 5... 11. Pažymėjo, kad UAB „Edviva“ vykdyta veikla - prekyba naudotais... 12. Taip pat nurodė, kad Bendrovė savo buhalterinės apskaitos registruose... 13. VMI teigimu, šiuo atveju itin svarbios aplinkybės, užfiksuotos T. P.... 14. Atsižvelgiant į visumą aukščiau aprašytų aplinkybių bei vadovaujantis... 15. Dėl pelno mokesčio ir su juo susijusių sumų VMI paaiškino, kad... 16. Dėl pareiškėjos skundo argumentų, kad ikiteisminio tyrimo medžiaga... 17. Tretysis suinteresuotas asmuo KAVMI atsiliepime (b.l. 65) į UAB „Genezė“... 18. Skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrindų nenustatyta (ABTĮ 80 str.). Teismo... 20. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi... 21. Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo... 22. Pareiškėja skunde nurodytais motyvais ir byloje esančiais įrodymais (b.l.... 23. Mokesčių administratoriaus sprendimai adekvatūs bylos rašytiniams... 24. Kauno apskrities VPK NTV ENTS ikiteisminio tyrimo medžiaga gali būti... 25. Dėl pareiškėjos veiklos pradėto ikiteisminio tyrimo metu nustatyti duomenys... 26. Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Viešojo administravimo įstatymo... 27. Mokestinis ginčas yra kilęs dėl teisės atskaityti paslaugų pirkimo PVM... 28. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcija (toliau – Inspekcija;... 29. Patikrinimo akte konstatuota, kad bendrovė, pažeisdama Lietuvos Respublikos... 30. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 96 ir 97 str. pagrindu... 31. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 58 str. 1 d.... 32. Vienodą administracinių teismų praktiką aiškinant ir taikant įstatymus... 33. LVAT plenarinės sesijos 2004-10-27 nutartyje, priimtoje administracinėje... 34. PVM sąskaita-faktūra turi realiai atspindėti, kokia ūkinė operacija, tarp... 35. Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės,... 36. Pagal mokesčių administratoriaus aprašytus pareiškėjos veiklos epizodus ir... 37. Kad mokesčių mokėtojas žinojo arba turėjo galimybę žinoti apie... 38. Kaip nustatyta aukščiau, nagrinėjamu atveju ginčo apskaitos dokumentus... 39. Dėl pareiškėjai apskaičiuoto pelno mokesčio... 40. Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 11 str. 4 d. pažymi, jog... 41. Pareiškėja nagrinėjamu atveju nepateikė tinkamų dokumentų, kurių... 42. Kiti mokesčių administratoriaus paskaičiuoti mokesčiai yra motyvuoti.... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 44. atmesti UAB „Genezė“ skundą kaip nepagrįstą.... 45. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...