Byla e2-541-777/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė, sekretoriaujant S. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės BAS Trucks B.V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

21.

32019-04-12 9.30 val. byloje paskirtas teismo posėdis.

42.

5Trečiasis asmuo (2019-02-25) teismui pateikė prašymą dėl trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims pateikus taikos sutartį. Nurodė, kad trečiajam asmeniui nėra žinomos derinamos tarp šalių taikos sąlygos bei trečiojo asmens turėtų išlaidų kompensavimas, todėl teikia šį prašymą. Trečiojo asmens teisė į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą išplaukia iš Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnio 2 dalies nuostatos, jog tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas. CPK 94 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkams, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Civilinę bylą nutraukus, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos ne remiantis bendruoju bylinėjimosi išlaidų paskirstymo principu „pralaimėjęs moka“, o vadovaujantis priežasties teorija, pagal kurią lemiamą reikšmę turi ne galutinio teismo sprendimo priėmimas, o procesinis šalių elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežasčių įvertinimas, šalių apdairumas bei rūpestingumas atliekant procesinius veiksmus, taip pat ir ieškinio padavimą, nulėmusių priežasčių identifikavimas. Trečiasis asmuo į šios bylos nagrinėjimą buvo įtrauktas atsakovės iniciatyva, todėl trečiasis asmuo byloje procesinius dokumentus teikė nepriklausomai nuo atsakovės pozicijos, gindamas savo teises ir teisėtus interesus. Atsižvelgiant į tai trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimas turi būti priteistas tik iš atsakovės, kurios procesinis elgesys ir sąlygojo išlaidų atsiradimą. Šalims pateikus taikos sutartį, teismo prašė priteisti iš atsakovės trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurios sudaro 3 448 Eur.

63.

72019-04-11 teisme gautas atsakovės atstovo advokato R. M. prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo. Nurodė, kad ieškovė ir atsakovė nusprendė nagrinėjamą bylą užbaigti taikiai ir sudarė taikos sutartį, kurią teikia tvirtinti teismui. Atsakovė įsipareigoja padengti trečiojo asmens patirtas teisines išlaidas ta apimtimi, kuria teismas nuspręs patenkinti trečiojo asmens prašymą dėl teisinių išlaidų priteisimo. Atsakovės manymu, teismas neturėtų visa apimtimi patenkinti trečiojo asmens prašymą dėl teisinių išlaidų priteisimo. Visų pirma trečiasis asmuo pats tiesiogiai atliko neteisėtus veiksmus nagrinėjamoje byloje. Antra, trečiasis asmuo nurodė didesnę patirtų teisinių išlaidų sumą nei trečiajam asmeniui turėtų būti priteisiama pagal Teisingumo ministerijos rekomendacijas. Prašė patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti. Taikos sutarties tvirtinimo ir bylos nutraukimo klausimus išspręsti rašytinio proceso tvarka, šalims nedalyvaujant. Grąžinti ieškovei 75 procentus byloje sumokėto žyminio mokesčio.

8Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.

94.

10Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą dėl ieškovės atsakovėms pareikštų ir neišnagrinėtų reikalavimų. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 straipsnio 3 dalis). Taikos sutarties sąlygos atitinka šalių valią, neprieštarauja šalių bei viešajam interesams, įstatymo nuostatoms, todėl taikos sutartis tvirtintina (CPK 42 straipsnio 1 dalis), byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

115.

12Ieškovei grąžintina 75 procentai už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

136.

14Byloje esanti trečiojo asmens išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo ataskaita Nr. 57/2018, kad trečiasis asmuo nagrinėjamoje byloje turėjo 3 448 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

157.

16Trečiasis asmuo šalims pateikus taikos sutartį, teismo prašė priteisti iš atsakovės trečiojo asmens turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ir atsakovė taikos sutartyje susitarė, kad atsakovė padengti trečiojo asmens patirtas teisines išlaidas ta apimtimi, kuria teismas nuspręs patenkinti trečiojo asmens prašymą dėl teisinių išlaidų priteisimo. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, kad atsakovė turi atlyginti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas nagrinėjamoje byloje (dėl to ginčo tarp šalių nėra). Tačiau tarp atsakovės ir trečiojo asmens kilo ginčas dėl to, kokia apimtimi atsakovė turi atlyginti trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas.

178.

18Atsakovė mano, kad teismas neturėtų visa apimtimi patenkinti trečiojo asmens prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

199.

20Atsakovė teigia, kad trečiasis asmuo pats tiesiogiai atliko neteisėtus veiksmus nagrinėjamoje byloje. Šie atsakovės argumentai yra nepagrįsti, nes trečiasis asmuo šios aplinkybės nepripažįsta, byla nutraukta patvirtinus taikos sutartį, kurioje taip pat minėtos aplinkybės nėra konstatuotos. Juolab, kad ir taikos sutarties sąlygos nebuvo derinamos su trečiuoju asmeniu (CPK 178, 185 straipsniai).

2110.

22Atsakovė teigia, kad trečiasis asmuo nurodė didesnę patirtų teisinių išlaidų sumą nei trečiajam asmeniui turėtų būti priteisiama pagal Teisingumo ministerijos Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ir advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalius dydžius (toliau – rekomendacijos). Šie atsakovės argumentai yra pagrįsti iš dalies. Rašytinė bylos medžiaga bei išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo ataskaita patvirtina, kad trečiasis asmuo su advokato padėjėju N. Ž. atstovavimo sutartį sudarė 2019-07-09. Advokato padėjėjas nagrinėjamoje byloje atliko šiuos veiksmus:

2310.1.

24suteikė 4 valandų konsultacijas (nuo atstovavimo sutarties sudarymo iki 2018-11-09), šios paslaugos išlaidos – 338,80 Eur, įskaitant PVM (maksimali leistina suma pagal rekomendacijas yra 296,54 Eur, kuri apskaičiuojama taip: 4 x 0,1 x 926,70 (2018 m. II ketvirtis) x 80 proc. (Rekomendacijų 8.19 punktas), todėl yra pagrindas šios paslaugos išlaidas sumažinti iki maksimalios leistinos sumos pagal rekomendacijas, t. y. 296,54 Eur;

2510.2.

262018-07-30 atsiliepimą į ieškinį, šios paslaugos išlaidos 1621,40 Eur, įskaitant PVM (maksimali leistina suma pagal rekomendacijas yra 1 790,40 Eur, kuri apskaičiuojama taip: 2,5 x 895,20 Eur (2018 m. I ketvirtis) x 80 proc. (Rekomendacijų 8.2 punktas), šių išlaidų mažinti nėra pagrindo;

2710.3.

28pasirengimas bylos nagrinėjimui (2018-09-14), šios paslaugos išlaidos – 193,60 Eur, įskaitant PVM, pasirengimo valandų skaičius nenurodytas, tačiau teismas, įvertinęs bylos apimtį, sudėtingumą, konstatuoja, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui, tikėtina, mažiausiai truko 3 valandas, todėl šios išlaidos neviršija maksimalios leistinos sumos pagal rekomendacijas ir yra 214,85 Eur, kuri apskaičiuojama taip: 0,1 x 3 val. x 895,20 Eur (2018 m. I ketvirtis) x 80 proc. (Rekomendacijų 8.19 punktas), šių išlaidų mažinti nėra pagrindo;

2910.4

30pasirengimas bylos nagrinėjimui (2018-11-09), šios paslaugos išlaidos – 217,90 Eur įskaitant PVM, pasirengimo valandų skaičius nenurodytas, tačiau teismas, įvertinęs bylos apimtį, sudėtingumą, konstatuoja, kad pasirengimas bylos nagrinėjimui, tikėtina, mažiausiai truko 3 valandas, todėl šios išlaidos neviršija maksimalios leistinos sumos pagal rekomendacijas ir yra 222,41 Eur, kuri apskaičiuojama taip: 0,1 x 3 val. x 926,70 Eur (2018 m. II ketvirtis) x 80 proc. (Rekomendacijų 8.19 punktas), šių išlaidų mažinti nėra pagrindo;

3110.5.

32rašytinių įrodymų rinkimas: užklausimų rengimas, prašymų teikimas, šios paslaugos išlaidos – 210,54 Eur, įskaitant PVM; 2018-07-10 pateikė prašymą dėl termino atsiliepimui pateikti pratęsimo (0,4 x 895,20 Eur (2018 m. I ketvirtis) x 80 proc. = 286,46 Eur (Rekomendacijų 8.16 punktas); 2018-11-09 pateikė teismui išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo ataskaitą (0,4 x 926,70 Eur (2018 m. II ketvirtis) x 80 proc. = 296,54 Eur Rekomendacijų 8.16 punktas); 2019-02-25 pateikė teismui prašymą dėl trečiojo asmens turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo šalims pateikus taikos sutartį (0,4 x 935,70 Eur (2018 m. III ketvirtis) x 80 proc. = 299,42 Eur Rekomendacijų 8.16 punktas); todėl šių išlaidų mažinti nėra pagrindo;

3310.6.

34atstovavimas byloje 459,80 Eur, įskaitant PVM; 2018-09-14 dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje, kurio bendra trukmė suapvalinus nustatyta tvarka 2 val. (2 val. x 0,1 x 895,20 Eur (2018 m. I ketvirtis) x 80 proc., vadinasi, maksimali leistina suma pagal rekomendacijas yra 143,23 Eur (Rekomendacijų 8.19 punktas); 2018-11-09 dalyvavo teismo posėdyje, kurio bendra trukmė suapvalinus nustatyta tvarka 2 valandos (2 x 0,1 x 926,70 (2018 m. II ketvirtis) x 80 proc., vadinasi, maksimali leistina suma pagal rekomendacijas yra = 148,27 Eur (Rekomendacijų 8.19 punktas)); bendra maksimali leistina pagal rekomendacijas yra 291,50 Eur; todėl yra pagrindas šios paslaugos išlaidas sumažinti iki maksimalios leistinos sumos pagal rekomendacijas, t. y. 296,54 Eur;

3510.7 kelionės išlaidos, darbo laiko sąnaudos kelionėje – 406,56 Eur, įskaitant PVM, trečiojo asmens buveinė yra Kaune, todėl teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju egzistavo būtinybė trečiajam asmeniui samdyti atstovą, dirbantį taip pat Kaune; trečiojo asmens atstovas 2 kartus vyko į teismo posėdžius maršrutu Kaunas–Klaipėda–Kaunas, tikėtina, kad tam sugaišo ne mažiau kaip 8 valandas, nors sugaištų valandų skaičius ir nenurodytas, kelionės išlaidas patvirtinantys dokumentai nepateikti; maksimali leistina suma pagal rekomendacijas yra 583, kuri apskaičiuojama taip: 4 val. x 0,1 x 895,20 Eur (2018 m. I ketvirtis) x 80 proc. =286,46 Eur (Rekomendacijų 8.20 punktas, vykimas į 2018-09-14 posėdį); + 4 val. x 0,1 x 926,70 Eur (2018 m. II ketvirtis) x 80 proc. = 296,54 Eur (Rekomendacijų 8.20 punktas, vykimas į 2018-11-09 posėdį); todėl šių išlaidų mažinti nėra pagrindo.

3612.

37Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad trečiojo asmens prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo yra pagrįstas iš dalies, nes dalis trečiojo asmens prašomų priteisti išlaidų viršija maksimalią sumą pagal rekomendacijas. Todėl iš atsakovės trečiajam asmeniui priteistinas 3 243,08 Eur (296,54 + 1 621,40 + 193,60 + 217,90 + 210,54 + 296,54 + 406,56) turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais teismas

Nutarė

39patvirtinti tarp ieškovės BAS Trucks B.V. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ sudarytą taikos sutartį, pagal kurią:

401.

41Ieškovė atsisako visų byloje pareikštų materialinių ir procesinių reikalavimų atsakovei, įskaitant, bet neapsiribojant reikalavimu priteisti nuostolius, mokėjimo ir kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

422.

43Atsakovė pareiškia, kad patvirtinus taikos sutartį ji neturės ieškovei jokių pretenzijų bei reikalavimų dėl ieškovės teiktų reikalavimų byloje.

443.

45Ieškovė ir atsakovė pareiškia, kad neturės viena kitai jokių pretenzijų ir / ar reikalavimų, susijusių su šia taikos sutartimi, taip pat kylančių iš byloje ieškinio pagrindą sudarančių aplinkybių, po to, kai bus tinkamai įvykdytas šios nutarties (ir taikos sutarties) 4 punktas.

464.

47Atsakovė įsipareigoja per 14 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti ieškovei 17 080,44 Eur sumą, lėšas pervedant į ieškovės, t. y. BAS Trucks B.V., banko sąskaitą Nr. ( - ), BANKAS: „Rabobank“; banko kodas: ( - ).

485.

49Atsakovei nevykdant šios taikos sutarties sąlygų, ieškovė turi teisę kreiptis į savo pasirinktą antstolių kontorą dėl priverstinio sutarties vykdymo proceso.

506.

51Šalys neprašo priteisti viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų, įskaitant advokato atstovavimo išlaidų.

527.

53Atsakovė įsipareigojo padengti trečiosios šalie patirtas teisines išlaidas ta apimtimi, kuria teismas nuspręs patenkinti trečiojo asmens prašymą dėl teisinių išlaidų priteisimo.

548.

55Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jei jos turi būti atlyginamo, valstybei apmoka atsakovė.

569.

57Šalys prašo grąžinti 75 procentus ieškovės sumokėto žyminio mokesčio.

58Civilinę bylą Nr. e2-541-777/2019 pagal ieškovės BAS Trucks B.V. ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vlantana“, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adampolis“, dėl žalos atlyginimo nutraukti.

59Ieškovei BAS Trucks B.V. grąžinti 1949,25 Eur žyminio mokesčio, sumokėto 2018-05-15 mokėjimo nurodymu „Rabobank“.

60Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Adampolis“ priteisti 3 243,08 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

61Nutarties kopiją išsiųsti šalių atstovams.

62Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta... 2. 1.... 3. 2019-04-12 9.30 val. byloje paskirtas teismo posėdis.... 4. 2.... 5. Trečiasis asmuo (2019-02-25) teismui pateikė prašymą dėl trečiojo asmens... 6. 3.... 7. 2019-04-11 teisme gautas atsakovės atstovo advokato R. M. prašymas dėl... 8. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas.... 9. 4.... 10. Taikos sutartimi šalys išsprendė ginčą dėl ieškovės atsakovėms... 11. 5.... 12. Ieškovei grąžintina 75 procentai už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio... 13. 6.... 14. Byloje esanti trečiojo asmens išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo ataskaita... 15. 7.... 16. Trečiasis asmuo šalims pateikus taikos sutartį, teismo prašė priteisti iš... 17. 8.... 18. Atsakovė mano, kad teismas neturėtų visa apimtimi patenkinti trečiojo... 19. 9.... 20. Atsakovė teigia, kad trečiasis asmuo pats tiesiogiai atliko neteisėtus... 21. 10.... 22. Atsakovė teigia, kad trečiasis asmuo nurodė didesnę patirtų teisinių... 23. 10.1.... 24. suteikė 4 valandų konsultacijas (nuo atstovavimo sutarties sudarymo iki... 25. 10.2.... 26. 2018-07-30 atsiliepimą į ieškinį, šios paslaugos išlaidos 1621,40 Eur,... 27. 10.3.... 28. pasirengimas bylos nagrinėjimui (2018-09-14), šios paslaugos išlaidos –... 29. 10.4... 30. pasirengimas bylos nagrinėjimui (2018-11-09), šios paslaugos išlaidos –... 31. 10.5.... 32. rašytinių įrodymų rinkimas: užklausimų rengimas, prašymų teikimas,... 33. 10.6.... 34. atstovavimas byloje 459,80 Eur, įskaitant PVM; 2018-09-14 dalyvavo... 35. 10.7 kelionės išlaidos, darbo laiko sąnaudos kelionėje – 406,56 Eur,... 36. 12.... 37. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, kad trečiojo asmens... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290–291 straipsniais teismas... 39. patvirtinti tarp ieškovės BAS Trucks B.V. ir atsakovės uždarosios akcinės... 40. 1.... 41. Ieškovė atsisako visų byloje pareikštų materialinių ir procesinių... 42. 2.... 43. Atsakovė pareiškia, kad patvirtinus taikos sutartį ji neturės ieškovei... 44. 3.... 45. Ieškovė ir atsakovė pareiškia, kad neturės viena kitai jokių pretenzijų... 46. 4.... 47. Atsakovė įsipareigoja per 14 darbo dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo... 48. 5.... 49. Atsakovei nevykdant šios taikos sutarties sąlygų, ieškovė turi teisę... 50. 6.... 51. Šalys neprašo priteisti viena iš kitos patirtų bylinėjimosi išlaidų,... 52. 7.... 53. Atsakovė įsipareigojo padengti trečiosios šalie patirtas teisines išlaidas... 54. 8.... 55. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, jei jos turi būti... 56. 9.... 57. Šalys prašo grąžinti 75 procentus ieškovės sumokėto žyminio mokesčio.... 58. Civilinę bylą Nr. e2-541-777/2019 pagal ieškovės BAS Trucks B.V. ieškinį... 59. Ieškovei BAS Trucks B.V. grąžinti 1949,25 Eur žyminio mokesčio, sumokėto... 60. Iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vlantana“ trečiajam... 61. Nutarties kopiją išsiųsti šalių atstovams.... 62. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti...