Byla 1-21-880/2012
Dėl ko V. K. sveikata buvo nežymiai sutrikdyta

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant Bronei Matiukienei, dalyvaujant kaltinamajam M. J., jo atstovei advokatei Irinai Kizinai prokurorei Palmirai Pečiulienei, nukentėjusiesiems V. K., M. K. ir jo atstovei pagal įstatymą J. K., viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: M. J., a.k. ( - ) gim. ( - ) Širvintų r., Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, turintis pagrindinį išsilavinimą, mokosi ( - ) mokykloje, 12 klasėje, gyv. ( - )., neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytą Lietuvos Respublikos BK 140 straipsnio 1 ir 2 dalyse.

2Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą,

Nustatė

3M. J. mušdamas nežymiai sužalojo žmogų, o būtent:

4M. J. 2011 m. liepos 15 d. apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, įėjęs pro neužrakintas duris į J. K. namą, esantį ( - )., V. K., liepus išeiti iš namo, tyčia kumščiu sudavė tris kartus į pilvą, vieną kartą į kaktą ir vieną kartą į veidą, tuo nukentėjusiajai sukeldamas fizinį skausmą ir padarydamas poodinę kraujosruvą dešinės akies srityje, dėl ko V. K. sveikata buvo nežymiai sutrikdyta.

5M. J. smurtaudamas mažamečiui sukėlė fizinį skausmą, o būtent:

6M. J. 2011 m. liepos 15 d. apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, tyčia viena ranka suėmė mažamečiui M. K. (gim. ( - )), priėjusiam prie jo tikslu apginti mušamą seserį V. K., už peties, o kita ranka stipriai suspaudė nukentėjusiajam kaklą, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.

7Teismo posėdyje ir ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis kaltu prisipažino ir nurodė, kad parodė, kad 2011 m. liepos 15 d. apie 1 val. jis, būdamas neblaivus, norėdamas paprašyti degtukų cigaretės prisidegimui, užėjo į savo buvusio klasioko T. K. namus ( - ). Jis pasibeldė į duris, tačiau niekas nepriėjo jų atidaryti, todėl nuspaudė durų rankeną ir neužrakintos duris atsidarė. Name buvo tamsu. Įėjęs į kambarį, jis atsisėdo į fotelį, stovintį šalia durų. Netrukus į tą kambarį įėjo V. K. ir uždegė šviesą. Jis V. paprašė degtukų, tačiau ji pasakė, kad degtukų neturi ir liepė jam išeiti. Jis pasakė, kad parūkys ir išeis. V., norėdama jį išvaryti iš namo, paėmė šluotą ir du kartus sudavė jam. Dėl tokio elgesio jis labai užpyko, todėl priėjo prie jos, ranka suėmė jai už tuo metu vilkėto drabužio ir kumščiu tris kartus nestipriai sudavė jai į pilvą, po to delnu jai sudavė du kartus per veidą. Kartu su V. į kambarį atėjo ir jos brolis M. bei sesuo O. Kai jis mušė V., M. jį atitraukinėjo nuo V. Tuomet jis delnu paėmė M. už kaklo ir jį prispaudė prie miegamojo durų staktos. Kaltinamasis M. ranka kaklą tiktai suėmė, bet tikrai jo nespaudė ir nesmaugė. M. sakė, kad jam skauda ir prašė jį paleisti ir pradėjo verkti. Todėl jis jį paleido, už kaklo jis nukentėjusįjį laikė apie minutę. Tada V. pasakė, kad paskambins broliui Tomui ir jis išėjo iš namo. Jis žino, jog V. yra keturiolika ar penkiolika metų, o M. - vienuolika ar dvylika metų. Jis prisipažįsta, kad sumušė V. K., padarydamas jai nežymų sveikatos sutrikdymą, o mažamečiui M. K., ranka suimdamas už kaklo, sukėlė jam fizinį skausmą.

8Nukentėjusioji V. K. parodė, 2011 m. liepos 14 d. vakare ji su mažesniais broliukais M. ir L. bei seserimis I. bei O. miegojo savo namuose. Mama ir vyresnis brolis T. buvo išėję, tai namo lauko durys nebuvo užrakintos. Naktį apie 1 val. ji prabudo, išgirdusi, kad kažkas įėjo į namą. Iš pradžių ji pagalvojo, kad sugrįžo mama. Tačiau kambaryje, į kurį patenkama pro lauko duris, šviesos niekas neįjungė. Todėl ji atsikėlė ir nuėjo į tą kambarį bei įjungė šviesą. Fotelyje, stovinčiame prie lauko durų, sėdėjo girtas M. J.. Ji liepė išeiti iš namų ir atsisėdo ant stalo, esančio šalia miegamojo kambario durų. M. J. pradėjo keiktis necenzūriniais žodžiais ir, priėjęs prie jos, ranka sugriebė ją už drabužio. Ji sudavė jam su šluota. Tuomet M. kumščiu jai tris kartus trenkė į pilvą, po to vieną kartą į žandikaulį dešinėn pusėn ir vieną kartą į kaktą virš dešinio smilkinio. Šie M. suduoti smūgiai jai sukėlė didelį fizinį skausmą. Kadangi M. girtas garsiai rėkavo, atsikėlė mažesnieji vaikai: M., I. ir O.. M., į kambarį įėjęs tuo metu, kai ją mušė M., pasakė, kad šis nemuštų sesers. Tuomet M. J., priėjęs prie M., viena ranka jam suėmė už peties, o kita stipriai suspaudė kaklą. M. net sunkiai įkvėpė orą. Tai pamačiusi ji pasakė, kad paskambins broliui T. M. paleido M. ir iš namo išėjo. Po šio įvykio V. labai skaudėjo pilvą ir kitos sumuštas kūno vietas.

9Nukentėjusysis M. K. davė parodymus, analogiškus nukentėjusiosios V. K. parodymams. Jis paaiškino, kad M. J. viena ranka suėmė jam už peties, o kita - už kaklo ir prispaudė jį prie miegamojo kambario durų. M. J. stipriai suspaudė kaklą, todėl M. K. pajautė didelį skausmą ir pradėjo verkti. Tada M. J. jį paleido.

10Liudytoja I. K. parodė, kad 2011 m. liepos 15 d. nakties metu ji prabudo ir išgirdo verkiančią seserį V. Nuėjusi į kitą kambarį ji matė verkiančią seserį V. ir kaimyną M. J.. V. liepė M. išeiti, tuomet M. iš kumščio trenkė V. tris kartus į pilvą ir dar vieną kartą trenkė iš delno į veidą. Tada į kambarį atėjęs brolis M., sakydamas, kam muši sesę, M. pastūmė. Tuomet M. stvėrė M. už gerklės ir paleido tik tuomet, kai M. gindamasis spyrė M. į koją. V. skundėsi pilvo skausmais ir kitą dieną.

11Nukentėjusiojo atstovė pagal įstatymą ir liudytoja J. K. parodė, kad 2011 m. liepos 15 d. apie 1.15 val. ji grįžo ir rado verkiančią savo dukrą V., kuri pasakė, kad buvo atėjęs girtas M. J. ir jai kumščiu 3 kartus sudavė į pilvą ir vieną kartą į veidą. Taip pat ji sakė, kad M. J. buvo ranka suėmęs M. už kaklo.

12Analogiškus parodymus davė ir T. K..

13Iš byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados matyti, kad V. K., paveikus kietu buku daiktu, vienu trauminiu poveikiu, padaryta poodinė kraujosruva dešinės akies srityje. Šis sužalojimas kvalifikuojamas nežymiu sveikatos sutrikdymu (b.l. 8-9).

14Ištyręs byloje surinktus ir nuosprendyje išdėstytus įrodymus, bei įvertinęs juos BPK 20 str. nustatyta tvarka, teismas daro išvadą, kad M. J. mušdamas nežymiai sužalojo V. K. ir smurtaudamas tyčia sukėlė fizinį skausmą mažamečiui M. K., todėl jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 140 straipsnio 1 ir 2 dalis.

15Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

16Skiriant bausmę M. J., teismas atsižvelgia į jo padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kad padarė nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d.), nusikaltimai yra baigti; kaltės formą – tiesioginę tyčią; kaltininko asmenybę, kad prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, į atsakomybę sunkinančią aplinkybę, į tai, kad mokosi, nebaustas administracine tvarka, VšĮ Širvintų PSPC psichikos sveikatos skyriaus įskaitoje neįrašytas.

17BK 140 str. 1 d. sankcijoje numatytos keturios bausmių rūšys: viešieji darbai, laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienerių metų. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, M. J. skirtinas 8 mėnesių laisvės apribojimas. O BK 140 str. 2 d. sankcijoje numatyta tik laisvės atėmimo bausmė, todėl jam skirtina 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

18Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., bausmės subendrinamos taikant bausmių dalinį sudėjimą ir skiriama galutinė bausmė M. J. 9 mėnesiai laisvės atėmimo.

19Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai nustatyti BK 75 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus ne daugiau kaip trejiems metams arba ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo. Priimdamas sprendimą atidėti paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą, teismas vadovaujasi ne tik formaliais pagrindais, įtvirtintais BK 75 straipsnio 1 dalyje, bet ir bausmės tikslais, nustatytais BK 41 straipsnio 2 dalyje: sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį; atimti ir apriboti nuteistajam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų; užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Spręsdamas klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, teismas įvertina aplinkybes susijusias tiek su padaryta veika, t.y. kad pirmosios dvi nusikalstamos veikos buvo padarytos konflikto metu, jog kaltinamasis pirmą kartą teisimas, yra jaunas, mokosi, kad padarė du nesunkius nusikaltimus, prisipažino. Visi šie ir kiti bylos duomenys sudaro prielaidas išvadai, kad M. J. bausmės tikslai bus pasiekti ir be realaus laisvės atėmimo bausmės atlikimo, todėl vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios bausmės vykdymas atidedamas vieneriems metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti mokslus ir įgyti specialybę.

20Civiliniai ieškiniai tenkintini.

21Byloje pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo prokuratūra prašo nukentėjusiajai V. K. iš kaltinamo priteisti 400 lt neturtinės žalos, o M. K. – 200 lt neturtinės žalos.

22Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Pagal CK 6.250 str. 1 d. nuostatas, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, pažeminimas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai.

23Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.250 straipsnyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai yra bendrieji teisės principai, vertybiniai kriterijai, leidžiantys konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų – nukentėjusiojo ir kaltininko – pusiausvyrą, atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus. Teismas negali vieno asmens interesus labiau sureikšminti, o kito – nuvertinti. Visais atvejais teismas turi pareigą nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus ir parinkti tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus. Kartu pažymėtina ir tai, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi todėl, kad neturtinės žalos (pvz., sveikatos sutrikdymo, gyvybės praradimo) tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus (ir galimus ateityje) dvasinius išgyvenimus.

24Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją u patirtą skriaudą/ dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus/ Tuo pačiu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai, nereiškia, kad gali būti reikalaujama beribės kompensacijos. Nukentėjusiojo – ieškovo padėtis negali būti nepagrįstai pagerinta, o kaltininko – atsakovo nepagrįstai pabloginta.

25Teismas pripažįsta, kad nukentėjusieji V. K. ir M. K. dėl jų atžvilgiu įvykdytų smurto veiksmų patyrė pažeminimą, dvasinį sukrėtimą, moralinį diskomfortą, fizinį skausmą; nepatogumus, dėl jų atžvilgiu atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų patyrė nepatogumų, V. K. jaučia ir dabar sumušimo pasekmes. Žala turi būti atlyginama teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros. Įvertinus aptartų kriterijų visumą, teismų praktiką panašiose bylose bei taikant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas laiko, kad nukentėjusiųjų prašomas priteisti 400 Lt ir 200 lt neturtinės žalos dydis yra logiškas ir pagrįstas, todėl priteistinas iš M. J..

26Valstybinė ligonių kasa ieškiniu prašo priteisti 1696,66 Lt turtinės žalos, kurią sudaro V. K. gydymo išlaidos, patirtos dėl M. J. pavartoto smurto jos atžvilgiu. Ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais, todėl minėta suma priteistina iš M. J..

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305, 307 straipsniais,

Nutarė

28M. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. už tai, kad mušdamas nežymiai sužalojo žmogų ir paskirti jam laisvės apribojimą 8 mėnesiams.

29M. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. už tai, kad smurtaudamas mažamečiui sukėlė fizinį skausmą ir paskirti jam laisvės atėmimą 6 mėnesiams.

30Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., bausmes subendrinti taikant bausmių dalinį sudėjimą ir galutinę bausmę M. J. paskirti 9 mėnesius laisvės atėmimo.

31Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį tęsti mokslus ir įgyti specialybę.

32Priteisti iš M. J. V. K. 400 Lt, M. K. 200 Lt neturtinės žalos.

33Priteisti iš M. J. Valstybinės ligonių kasos naudai 1696,66 Lt turtinės žalos.

34Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą,... 3. M. J. mušdamas nežymiai sužalojo žmogų, o būtent:... 4. M. J. 2011 m. liepos 15 d. apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 5. M. J. smurtaudamas mažamečiui sukėlė fizinį skausmą, o būtent:... 6. M. J. 2011 m. liepos 15 d. apie 1 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 7. Teismo posėdyje ir ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis kaltu prisipažino ir... 8. Nukentėjusioji V. K. parodė, 2011 m. liepos 14 d. vakare ji su mažesniais... 9. Nukentėjusysis M. K. davė parodymus, analogiškus nukentėjusiosios V. K.... 10. Liudytoja I. K. parodė, kad 2011 m. liepos 15 d. nakties metu ji prabudo ir... 11. Nukentėjusiojo atstovė pagal įstatymą ir liudytoja J. K. parodė, kad 2011... 12. Analogiškus parodymus davė ir T. K..... 13. Iš byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados matyti, kad V. K.,... 14. Ištyręs byloje surinktus ir nuosprendyje išdėstytus įrodymus, bei... 15. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta. Atsakomybę... 16. Skiriant bausmę M. J., teismas atsižvelgia į jo padarytų nusikalstamų... 17. BK 140 str. 1 d. sankcijoje numatytos keturios bausmių rūšys: viešieji... 18. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., bausmės subendrinamos taikant bausmių dalinį... 19. Bausmės vykdymo atidėjimo sąlygos ir pagrindai nustatyti BK 75 straipsnyje.... 20. Civiliniai ieškiniai tenkintini.... 21. Byloje pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo prokuratūra prašo... 22. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala... 23. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.250 straipsnyje nurodyta, kad... 24. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos... 25. Teismas pripažįsta, kad nukentėjusieji V. K. ir M. K. dėl jų atžvilgiu... 26. Valstybinė ligonių kasa ieškiniu prašo priteisti 1696,66 Lt turtinės... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 28. M. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d. už tai,... 29. M. J. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 2 d. už tai,... 30. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., bausmes subendrinti taikant bausmių dalinį... 31. Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą... 32. Priteisti iš M. J. V. K. 400 Lt, M. K. 200 Lt neturtinės žalos.... 33. Priteisti iš M. J. Valstybinės ligonių kasos naudai 1696,66 Lt turtinės... 34. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...