Byla N2-190-904/2015
Dėl įvaikinimo, suinteresuoti asmenys J. I., A. S., išvadą teikiančios institucijos Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant Neringai Dužinienei, dalyvaujant pareiškėjui I. I., pareiškėjo ir suinteresuoto asmens A. S. atstovui advokatui Ramūnui Girevičiui, suinteresuotam asmeniui J. I., išvadą teikiančios institucijos Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Irenai Šiaulytei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo I. I. pareiškimą dėl įvaikinimo, suinteresuoti asmenys J. I., A. S., išvadą teikiančios institucijos Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,

Nustatė

2pagal pareiškėjo pareiškimą teisme iškelta civilinė byla. Pareiškėjas prašo leisti jam įvaikinti sutuoktinės J. I. dukrą A. S., suteikti A. S. pavardę – „I“. Prašyme nurodė, kad pareiškėjas su sutuoktine J. I. susipažino 2010 metų pavasarį, kai jos dukrai A buvo 2,5 metų. J. I. santuoka su dukros tėvu A. S. buvo nutraukta dar 2008-01-24 teismo sprendimu. Netrukus po pažinties pareiškėjas su J. I. kartu apsigyveno ir 2012-06-20 sudarė santuoką. Pareiškėjas pažymėjo, kad jis su sutuoktine gyvena darnų gyvenimą, augina bendrą vaiką – dukrą V. I.. Pareiškėjas save apibūdina kaip rūpestingą ir atsakingą vyrą, sutuoktinės vaiką augina beveik nuo kūdikystės, jie yra vienas prie kito labai prisirišę, tarp jų yra užsimezgę šeimos ryšiai, pareiškėjas mergaite rūpinasi, ją išlaiko kaip savo vaiką. Sutuoktinės dukros biologinis tėvas A. S. iš šeimos išėjo atskirtai gyventi ir išvyko į užsienį kai mergaitė buvo trijų savaičių amžiaus, tarp jų nėra susiklostę giminystės ryšiai, vaikas jo nepažįsta kaip tėvo. Vaikas nuo pat kūdikystės gyvena su motina, pareiškėju ir seserimi, juos laiko savo tikrąja šeima. Pareiškėjas pageidauja sutuoktinės dukrą įsivaikinti, tam pritaria ir pareiškėjo sutuoktinė. Pareiškėjas nori, kad mergaitė jaustųsi šeimos nariu, turėtų tokią pačią pavardę, kaip ir visi šeimos nariai. Pareiškėjas užtikrina, kad yra pasiryžęs būti A. S. pavyzdingu tėvu, jis visiškai suvokia atsakomybę, kurią prisiima.

3Suinteresuotas asmuo J. I. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašo jį tenkinti (b. l. 66).

4Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti.

5Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo J. I. su pareiškimu sutiko, prašė jį tenkinti.

6Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė palaikė byloje pateiktą išvadą ir siūlė pareiškėjo prašymą tenkinti.

7Išvadą teikianti institucija Valstybės vaikų teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvadą, kuri patvirtina, kad A. S. ikiteisminė įvaikinimo procedūra yra atlikta tinkamai ir nėra teisės aktuose numatytų kliūčių įvaikinti šį vaiką. Tarnyba neprieštarauja, jog pareiškėjas I. I. įvaikintų sutuoktinės J. I. dukrą A. S., nes įvaikinimas geriausiai atitinka mergaitės interesus augti šeimoje, gauti tinkamą priežiūrą ir gyvenimo sąlygas, reikalingas normaliam jos fiziniam, protiniam, dvasiniam, doroviniam ir socialiniam vystymuisi (b. l. 80-82).

8Išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius pateikė išvadą, kuri patvirtina, jog Vaiko teisių apsaugos skyrius palaiko prašymą, siūlo jį tenkinti (b. l. 87-88).

9Pareiškimas tenkintinas.

10Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Įvaikinamoji A. S., gimusi 2007-11-07, motina yra J. I. (buvusi S), a.k. ( - ) tėvas – A. S., a.k. ( - ) Santuoka tarp A. S. tėvų nutraukta 2009-04-14, mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta su mama, mergaitės tėvas šeimą paliko, kai dukrai buvo trys savaitės ir nuo to laiko su dukra nebendrauja, dukra nesirūpina. Santuoka tarp J. I. (iki santuokos sudarymo S) ir I. I. įregistruota 2012-06-20, sutuoktiniams 2012-11-08 gimė dukra V. I.. Pareiškėjo paaiškinimu jis su J. I. kartu pradėjo gyventi, kai J. I. dukra A buvo 2,5 metų amžiaus, nuo to laiko pareiškėjas rūpinasi, prižiūri, auklėja, išlaiko A, tarp jų yra susiklostę tėvo ir dukros santykiai. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2014-09-10 nutartimi patvirtino A. S. sutikimą įvaikinti jo dukrą A. S.. Prie pareiškimo pateiktas pareiškėjo sutuoktinės J. I. notaro patvirtintas rašytinis sutikimas dėl jos dukros įvaikinimo. Medicininis pažymėjimas patvirtina, kad A. S. nustatytas mitralinio vožtuvo, prolapsas, toliaregystė, astimagtizmas, žvairumas.

11Iš medicininio pažymėjimo nustatyta, kad pareiškėjas yra sveikas, įvaikinimui kliūčių nėra. Informatikos ir ryšių departamento duomenimis pareiškėjas yra neteistas, duomenų, kad pareiškėjo atžvilgiu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ar pareikštas kaltinimas privataus kaltinimo byloje, nėra. Administracinių teisės pažeidimų ir eismo įvykių registro 2014-10-10 pažymoje nurodoma, kad pareiškėjas nuo 2003 iki 2012 metų keturis kartus baustas administracine tvarka už KET pažeidimus.

12Nekilnojamojo turto registro duomenimis pareiškėjo vardu įregistruotas žemės sklypas, gyvenamas namas, esantys ( - ), šiame name gyvena pareiškėjas su sutuoktine J. S., jų dukra V. I., sutuoktinės dukra A. S., pareiškėjo sūnumi iš pirmos santuokos V I. Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada patvirtina, kad namuose sudarytos tinkamos sąlygos A vystymuisi, poilsio leidimui, žaidimams. Pareiškėjas turi pastovų darbą, jo gaunamų pajamų pakanka šeimos poreikių tenkinimui. Pateikta Gargždų socialinių paslaugų centro 2014-11-17 išvada Nr. (8.7) S-14/11/17/01 patvirtina, kad pareiškėjas yra tinkamas asmuo įvaikinti A. S..

131989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje teigiama, kad vaikas visapusiškai ir harmoningai vystytis gali tik augdamas šeimoje, jausdamas laimę, meilę ir supratimą. Įvaikinimo instituto tikslas – apsaugoti vaiko interesus. Jis patenkina svarbius ne tik įvaikinamųjų, bet ir įtėvių poreikius. Įvaikinimu vaikas įgyja naują šeimą, o įtėviai patenkina motinystės ir tėvystės jausmus. Įvaikinimu tarp įtėvio ir įvaikio sukuriami tokie teisiniai santykiai, kokie yra tarp tėvų ir vaikų, įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims suteikiamos tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos, kaip giminaičiams pagal kilmę. Įvaikinimas – valios aktas, kuris negalimas be valios pasireiškimo iš įvaikintojo pusės ir be būtinojo sutikimo iš įvaikinamojo pusės, bet įvaikinimas – ne sutartis, nes įvaikinimas negali pasibaigti įvaikintojo ar įvaikinamojo pageidavimu, įvaikinimo santykiai yra tęstiniai. Atsiradę įvaikintojo noru ir teismo sprendimo pagrindu, jie tęsiasi iki gyvenimo pabaigos ir baigiasi vienam iš tų santykių subjektų mirus. Tai atitinka įvaikinimo instituto tikslus ir paskirtį, nes tik ilgai besitęsiantys santykiai sukuria pagrindą vaikui saugiai augti ir tapti visaverte asmenybe.

14Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais (Konstitucija, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.209 straipsnio 1 dalis, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, kuri Lietuvoje įsigaliojo 1992 m. kovo 1 d., o ratifikuota 1995 m. liepos 3 d. Lietuvos Respublikos įstatymu Nr. I–983).

15Objektyviai, visapusiškai ir išsamiai įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, vaiko interesus atstovaujančių ir ginančių institucijų pateiktas išvadas, teismo nuomone, yra pagrindas išvadai padaryti, kad įvaikinimas nepažeis vaiko interesų, pareiškėjas I. I. turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengęs įsivaikinti savo sutuoktinės dukrą A. S.. Pareiškėjas yra tvirtai apsisprendęs, nori materialiai įvaikinamąją išlaikyti bei auklėti kaip savo vaiką, šeimoje vyrauja geranoriški ir šilti santykiai. A. S. neįrašyta į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, nes mergaitę pageidauja įvaikinti jos motinos sutuoktinis, mergaitė yra vyresnė nei 3 metų amžiaus (CK 3.209 straipsnio 2 dalis, 3 dalis). Duomenų, kad šiuo įvaikinimu būtų siekiama materialinės ar kitokios naudos, byloje nėra. Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad yra pagrindas pareiškėjui leisti įsivaikinti A. S. bei ją pripažinti pareiškėjo dukra, o pareiškėją jos tėvu (CK 3.209 - 3.211 straipsniai, 3.212 straipsnio 1 dalis, 3.217- 3.221 straipsniai).

16Pareiškėjui išaiškintinos įvaikinimo pasekmės, tai yra įvaikinimu panaikinamos tėvų ir vaikų bei jų giminaičių pagal kilmę tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos ir sukuriamos įtėviams bei jų giminaičiams ir įvaikiams bei jų palikuonims tarpusavio asmeninės ir turtinės teisės bei pareigos kaip giminaičiams pagal kilmę, įvaikintojai laikomi vaiko tėvais pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo (CK 3.227 straipsnio 1, 2 dalis).

17Kadangi įvaikintojas laikomas vaiko tėvu pagal įstatymą nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo, pareiškėjo prašymas - pakeisti įvaikinamo vaiko pavardę tenkintinas (CK 3.227 straipsnio 2 dalis, 3.228 straipsnio 1 dalis, CPK 480 - 485 straipsniai).

18Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga, įsiteisėjus teismo sprendimui, turi pagrindą pakeisti įvaikio gimimo įrašą ir išduoti naują gimimo liudijimą (CK 3.296 straipsnis, CPK 487 straipsnio 3, 5, 6 dalys).

19Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265, 268, 270, 487 straipsniais, teismas

Nutarė

20pareiškimą tenkinti visiškai.

21Leisti I. I., asmens kodas ( - ) įvaikinti A. S., gimusią 2007-11-07, asmens kodas ( - )

22Pripažinti A S, gimusios 2007-11-07, asmens kodas ( - ) tėvu – I. I., asmens kodas ( - )

23Pakeisti A. S. pavardę - iš „S“ į „I“.

24Kiti vaiko individualybę išsaugantys duomenys - vardas, gimimo data, gimimo vieta - nekeičiami.

25Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas sprendimą išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą - Klaipėdos miesto civilinės metrikacijos skyriui, kad būtų pakeistas įvaikio gimimo įrašas ir išduotas naujas gimimo liudijimas.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėjas Mantas Ūsas, sekretoriaujant... 2. pagal pareiškėjo pareiškimą teisme iškelta civilinė byla. Pareiškėjas... 3. Suinteresuotas asmuo J. I. pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame... 4. Teismo posėdžio metu pareiškėjas pareiškimą palaikė, prašė jį... 5. Teismo posėdžio metu suinteresuotas asmuo J. I. su pareiškimu sutiko,... 6. Klaipėdos rajono Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Išvadą teikianti institucija Valstybės vaikų teisių apsaugos ir... 8. Išvadą teikianti institucija Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos... 9. Pareiškimas tenkintinas.... 10. Vertinant byloje esančių įrodymų visumą, nustatytos faktinės bylos... 11. Iš medicininio pažymėjimo nustatyta, kad pareiškėjas yra sveikas,... 12. Nekilnojamojo turto registro duomenimis pareiškėjo vardu įregistruotas... 13. 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulėje teigiama, kad... 14. Įvaikinimas galimas tik vaiko interesais (Konstitucija, Lietuvos Respublikos... 15. Objektyviai, visapusiškai ir išsamiai įvertinus byloje nustatytas faktines... 16. Pareiškėjui išaiškintinos įvaikinimo pasekmės, tai yra įvaikinimu... 17. Kadangi įvaikintojas laikomas vaiko tėvu pagal įstatymą nuo teismo... 18. Civilinės būklės aktų įrašų įstaiga, įsiteisėjus teismo sprendimui,... 19. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. pareiškimą tenkinti visiškai.... 21. Leisti I. I., asmens kodas ( - ) įvaikinti A. S., gimusią 2007-11-07, asmens... 22. Pripažinti A S, gimusios 2007-11-07, asmens kodas ( - ) tėvu – I. I.,... 23. Pakeisti A. S. pavardę - iš „S“ į „I“.... 24. Kiti vaiko individualybę išsaugantys duomenys - vardas, gimimo data, gimimo... 25. Įsiteisėjus teismo sprendimui, per 3 darbo dienas sprendimą išsiųsti... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...