Byla e2-3938-590/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Krasta auto“, UAB „Autovytaras“, UAB „Mototoja“ ir UAB „Tokvila“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Autoverslo automobiliai“ ieškinį atsakovei Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, tretieji asmenys UAB „Krasta auto“, UAB „Autovytaras“, UAB „Mototoja“ ir UAB „Tokvila“,

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ieškovas UAB „Autoverslo automobiliai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo panaikinti 2017-03-17 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą „Dėl pirkimo eigos“ Nr. (211-14-1004), kuriuo atsisakyta tenkinti ieškovo pretenziją dėl Tiekėjų, UAB „Krasta auto“ (Tiekėjas 1), UAB „Autovytaras“ (Tiekėjas 2), UAB „Mototoja“ (Tiekėjas 3), UAB „Tokvila“ (Tiekėjas 4), pateikusių „Garantinis aptarnavimas <...>“ vertinimui du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą) pasiūlymų, kaip neatitinkančių Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punktui, atmetimo.
 2. Nurodė, kad ieškovas dalyvauja atsakovės vykdomame atvirame konkurse „Didelių visureigių automobilių įsigijimas“ ir susipažinęs su tiekėjų pasiūlymais nustatė, kad Tiekėjas 2, Tiekėjas 3, Tiekėjas 4 Pasiūlymo grafoje Nr. 32 „Garantinis aptarnavimas <...>“ nurodė – du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą), t. y. UAB „Autovytaras“ – garantinis aptarnavimas – 60 mėn. arba 100 000 km, UAB „Mototoja“ – garantinis aptarnavimas – 60 mėn. arba 100 000 km, UAB „Tokvila“ – garantinis aptarnavimas – 36 mėn. arba 100 000 km, UAB „Krasta auto“ pasiūlymo grafoje Nr. 32 nurodė 84 mėn. garantinio aptarnavimo terminą, o Techninio aptarnavimo grafiką sieja su 140 000 km kilometražu. Ieškovas pažymi, jog atsakovė Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punktu nustatytos sąlygos „Garantinis aptarnavimas – ne mažiau kaip du metai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos“ įvykdymą sieja su terminuotos prievolės (prievolės su naikinamuoju <...ne mažiau kaip du metai...> terminu) vykdymu. Taigi įvertis, išreikštas kilometražu, suponuoja išvadą, kad Tiekėjai pateikę pasiūlymą dviem įverčiais, garantinio aptarnavimo vykdymo sąlygą siaurina, t. y. įsipareigoja vykdyti sąlyginę prievolę su naikinamąja sąlyga – iki kol sueis viena iš sąlygų – arba susijusi su terminu <60 mėn.>, <60 mėn.>, <36 mėn.> arba susijusi su nuvažiuotu kilometražu <100 000 km>.
 3. Ieškovo vertinimu, taikant du įverčius kriterijui „Garantinio aptarnavimo terminas“, akivaizdu, kad Perkančioji organizacija gali likti be Garantinio aptarnavimo paslaugos nesuėjus minimaliam Konkurso sąlygose nurodytam terminui <ne mažiau kaip du metai>. Tokiu būdu sukuriama situacija, kai nurodytas apribojimas kilometražui gali būti pasiektas anksčiau nei minimali Konkurso sąlygose nurodyta trukmė. Esant tokiai situacijai, Perkančiosios organizacijos lūkesčiai ir tikrieji interesai dėl Garantinio aptarnavimo termino būtų pažeisti. Kita vertus, nebus pasiektas ir Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytas tikslas – įsigyti reikalingų prekių, racionaliai paskirstant lėšas. Pažymi, jog pagal Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas, patvirtintas 2015-12-31 įsakymu Nr. 1S-221 „Dėl Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų patvirtinimo“, pasirenkant ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus garantijai, rekomenduojama nustatyti arba trukmės įvertį mėnesiais, arba kilometražo (nuvažiuoto atstumo), jų abiejų kartu netaikant, nes būtų neužtikrintas skaidrumo principo laikymasis. Galimybė siūlyti automobilio garantiją tiek metais, tiek kilometrais būtų galima tik tuo atveju, jeigu būtų leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, tačiau šio pirkimo atveju alternatyvius pasiūlymus teikti draudžiama.
 4. Ieškovas taip pat nurodo, jog nei įstatyme, nei kituose teisės aktuose nenumatyta galimybė kainos dedamosioms dalims tiesiogiai nustatyti atskirus svertinius vertinimo kriterijus. Šiuo atveju vienas iš perkančiosios organizacijos pasiūlymų vertinimo kriterijų yra tiekėjų pasiūlyta kaina (svertinė reikšmė 40 proc.), taip pat atskiru pasiūlymo vertinimo kriterijaus parametru (T1) vertinama 100 000 km ridai einamojo techninio aptarnavimo kaina garantiniu laikotarpiu (svertinė reikšmė 20 proc.). Darytina išvada, kad galutinei pasiūlymo kainai (atskiroms jos dalims) vertinti yra nustatyti du kriterijai bei jų parametrai. Dėl šios priežasties lemiamą įtaką konkurso rezultatams gali turėti ne atsakovės ekonominė nauda, o konkrečių tiekėjų pasirinkta strategija, manipuliuojant suteikta galimybe pasiūlymo kainą formuluoti atsižvelgiant į atitinkamus kainos vertinimo kriterijus. Tokiu būdu, vertinant pasiūlymo kainą ir 2 kriterijų parametrus (visoms kitoms prekių ir paslaugų kokybinėms charakteristikoms esant panašioms arba identiškoms), pilnai tikėtina, kad konkursą gali laimėti tiekėjas, pasiūlęs didesnę bendrą kainą, bet ją paskirstęs pagal vertinimo kriterijų parametrus. Ieškovas nurodo, jog Tiekėjas 1 ir Tiekėjas 2 kriterijaus parametrui T1 – 100 000 km ridai einamojo techninio aptarnavimo galutinę kainą garantiniu laikotarpiu pateikė 0,01 Eur ir 0,001 Eur, kurios neatitinka rinkos kainų bei nepadengia patiriamų realių sąnaudų. Tiekėjas 1 ir Tiekėjas 2 piktnaudžiauja savo padėtimis formaliai pateikdami aritmetiškai pagrįstą, tačiau ekonomine-finansine prasme nereikšmingą pasiūlymo kainą 0,01 Eur ir 0,001 Eur. Esant tokiems ekonominio naudingumo vertinimo kriterijams, nepavyks gauti siekiamo ekonominio naudingumo efekto, nes rezultate laimėjimas yra užprogramuotas Tiekėjui, pasiūliusiam brangiausią automobilio kainą, manipuliuojant pigiausiu techninio aptarnavimo įkainiu. Tokiu būdu eliminuojama bet kokia galimybė konkursą laimėti tiekėjams, kurie sąžiningai ir skaidriai pateikė kiekvieno vertinimo kriterijaus kainą, nes taikant Konkurso sąlygų 10.6. punkte nustatytą formulę, nepriklausomai nuo siūlomos automobilio kainos konkurencingumo, toks Tiekėjas visais atvejais surinks mažiau balų, kadangi už T1 kriterijų (techninis aptarnavimas) gaus 0 balų. Techninio aptarnavimo kaina per visą garantinio aptaravimo terminą vykdomo konkurso kontekste nėra tokia reikšminga, palyginus su pranašumu, kurį suteikia vertinimo kriterijaus balai už ją.
 5. Atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad Konkurso sąlygos buvo paskelbtos 2016-11-22 CVP IS priemonėmis, Tiekėjas UAB „Autoverslo automobiliai“, pasinaudodamas VPĮ įtvirtinta teise, pirkimo metu prašė perkančiosios organizacijos paaiškinti pirkimo sąlygų 2.1 papunktyje apibrėžtus reikalavimus pirkimo objektui, kur nustatyta, kad tiekėjas privalo teikti einamojo techninio aptarnavimo paslaugas tiekėjo suteiktu garantiniu laikotarpiu. Perkančioji organizacija atsakė visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir nurodė, kad lentelėje privalo būti įkalkuliuoti ir detalizuoti darbai, detalės ir medžiagos pagal siūlomus įkainius. Po minėto atsakymo UAB „Autoverslo automobiliai“ dėl minėto vertinimo kriterijaus neteikė pretenzijos, o nesutikdamas su taip suformuluotu reikalavimu, besiskundžiantis tiekėjas privalėjo laiku ginčyti pirkimo sąlygas. To nepadaręs, tiekėjas prarado teisę ginčyti konkurso rezultatus, siekdamas sau palankaus, subjektyvaus pirkimo dokumentų traktavimo. Tai leidžia konstatuoti, kad konkurso dalyviui pirkimo sąlygos buvo aiškios. Nurodė, kad taikydama einamojo techninio aptarnavimo kriterijų, atsakovė siekia ne tik įvertinti tiekėjų pasiūlymus, tačiau ir sudaryti techninio aptarnavimo sutartis garantiniu laikotarpiu, tad siekdama įsitikinti tiekėjo techniniais pajėgumais, paprašė tiekėjų pagrįsti neįprastai mažą kainą ir š. m. vasario 21 d. protokolu Nr. 87-91 kreipėsi į konkrečius tiekėjus, prašydama paaiškinti, kaip bus užtikrintas garantinis aptarnavimas, bei pateikti kainos sudėtines dalis, t. y. medžiagas, paslaugas ir pan., ir pagrįsti neįprastai mažą kainą. Pabrėžė, jog perkančiajai organizacijai svarbus transporto priemonės garantinis laikotarpis mėnesiais, o aptarnavimas turės būti vykdomas per visą garantinį laikotarpį (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų) pagal tiekėjo nurodytą periodiškumą ir kainas.
 6. Pažymėjo, jog ieškovo pasiūlymas yra atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, o daugiausia ekonominio naudingumo balų surinko UAB „Autovytaras“, kurio pasiūlymo kaina – 2 839 991,00 Eur, ir tai viršija skirtą lėšų sumą, t. y. pirkimui įvykdyti maksimaliam 70 vnt. kiekiui iš viso trūksta 380 991,00 Eur. Nurodė, kad 2-os vietos laimėtojo UAB „Mototoja“ pasiūlymo kaina – 2 350 950,00 Eur būtų priimtina perkančiajai organizacijai dėl pasiūlytos kainos, tačiau atmestina atsižvelgiant į pagal kreipinį Nr. 5794 š. m. vasario 17 d. gautą atsakymą iš Viešųjų pirkimų tarnybos, kad jeigu ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kaina yra per didelė perkančiajai organizacijai – pirkimas turi būti nutrauktas, todėl perkančioji organizacija 2017-04-07 raštu Nr. (21)-14-1478 „Dėl viešojo pirkimo“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti šią pirkimo procedūrą. Atsakovės nuomone, ji nepadarė jokių VPĮ nuostatų pažeidimų, nes ieškovo konkursui pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
 7. Trečiasis asmuo UAB „Mototoja“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo UAB „Autoverslo automobiliai“ visas trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Pažymėjo, jog ieškinyje dėstomos aplinkybės ir argumentai dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nebuvo išdėstyti Pretenzijoje, dėl kurios ir buvo priimtas ginčijamas atsakovės 2017-03-17 sprendimas Nr. (21)-14-1004, taigi ieškinio argumentacija neatitinka Pretenzijoje keltų klausimų. Atsižvelgiant į tai, šioje ieškinio dalyje („Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų“) ieškovas nesilaikė CPK ir VPĮ įtvirtintų nuostatų dėl ginčo išankstinio nagrinėjimo tvarkos, todėl ieškinyje keliami klausimai ir ieškovo dėstomos aplinkybės dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų neteisingumo, neteisėtumo yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl šioje byloje turėtų būti netiriamos ir nevertinamos. Trečiasis asmuo nurodo, kad vieninteliam ieškovui netinkamai interpretuojant Konkurso sąlygas, o kartu ir Tiekėjo3 pasiūlymą, ieškovo teiginys, kad tiekėjai, tariamai pateikė pasiūlymą su dviem įverčiais, neva siaurina garantinio aptarnavimo sąlygą, prieštarauja kasacinio teismo išaiškinimui, jog pirkimo sąlygos turi būti aiškinamos ir taikomos sistemiškai ir lingvistiškai, tačiau nesuabsoliutinant pastarojo aiškinimo metodo, atsižvelgiant į tikrąją perkančiosios organizacijos valią bei į kituose teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat į kitas nuostatas (pvz., Viešųjų pirkimų tarnybos teisės aktus); tačiau sisteminis pirkimo sąlygų aiškinimo rezultatas neturi lemti visiškai priešingos išvados, palyginus su lingvistine jų išraiška (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-06-02 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016). Pažymi, jog tuo atveju, jei būtų laikoma, kad tiekėjų pasiūlymuose nurodomas garantinis terminas mėnesiais ir kilometrais yra galimai formalus pirkimo sąlygų neatitikimas, remiantis minėtu teisiniu reglamentavimu, viešojo pirkimo sutartyje pagal pirkimo sąlygas būtų nurodytas garantinis terminas metais ir laimėjęs pirkimą tiekėjas, pasirašydamas šią sutartį, prisiimtų įsipareigojimą nemažiau nei dvejus metus garantuoti prekių kokybę, neatsižvelgiant į nuvažiuotą kilometrų kiekį, todėl priešingai nei teigia ieškovas, nebūtų pažeisti viešojo pirkimo principai, nebūtų neracionaliai ar netinkamai panaudotos viešajam pirkimui skirtos lėšos. Pabrėžia, jog perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyvios VPĮ nuostatos. Trečiojo asmens manymu, ieškovas neįrodė esminių pažeidimų, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimų.
 8. Ieškovas pateiktu dubliku palaikė ieškinio reikalavimus ir pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju tiekėjams pateikus techninio aptarnavimo kainą 0,01 ir 0,001 Eur, atsakovė visapusiškai neįvertino tiekėjų galimybių vykdyti prievoles pagal sutartį dalyje dėl garantinio aptarnavimo už neįprastai mažą kainą, todėl tokių tiekėjų pasiūlymai turėjo būti atmesti. Pažymi, jog neginčija ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindų ir reiškia reikalavimą užtikrinti, kad vykdant viešojo pirkimo procedūras, visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, būtų atmesti, taip užtikrinant tiekėjų lygiateisiškumą. Taigi ieškovo pasiūlymo atmetimas, neatitikimas konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, per se nesudaro prielaidų ir nesuteikia atsakovei teisės pažeisti imperatyvių teisės normų kitų tiekėjų atžvilgiu, t. y. priimti ir neatmesti pasiūlymų, kurie neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
 9. Atsakovė pateiktu tripliku nesutinka su ieškovo dublike išdėstytais argumentais, mano, kad ieškinio ir dubliko teiginiai nepagrįsti, todėl prašo ieškovo patikslintą ieškinį ir dubliuką atmesti.

5Teismas

konstatuoja:

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2016-11-22 paskelbė atvirą konkursą „Nacionalinio vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. Sienos programos lėšomis projektui Nr. LT/2016/VSF/2.4.3.2 „Transporto priemonių įsigijimas“, numatė įsigyti naujų visureigių automobilių nuo 50 iki 70 vnt. Didžiųjų visureigių pirkimo būdas – atviras konkursas, pirkimui skirta lėšų – 2 459 000,00 Eur. Ieškovas UAB „Autoverslo automobiliai“ 2017-03-06 pateikė atsakovei pretenziją, prašydamas: (i) atmesti Tiekėjų, UAB „Krasta auto“ (Tiekėjas 1), UAB „Autovytaras“ (Tiekėjas 2), UAB „Mototoja“ (Tiekėjas 3), UAB „Tokvila“ (Tiekėjas 4), pateikusių „Garantinis aptarnavimas <...>“ vertinimui du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą) pasiūlymus, kaip neatitinkančius Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punkto; (ii) atmesti tiekėjo UAB „Krasta auto“, pateikusio melagingą informaciją, pasiūlymą. Perkančioji organizacija 2017-03-17 raštu Nr. (21)-14-1004 atmetė ieškovo pretenziją. Ieškovas nesutiko su atsakovės pateiktu vertinimu ir pretenzijos atmetimo pagrindais, todėl kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašo teismo panaikinti 2017-03-17 Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sprendimą „Dėl pirkimo eigos“ Nr. (211-14-1004). Ieškovui nepateikus pasiūlymo paaiškinimo bei papildomų dokumentų, perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisija ieškovo UAB „Verslo automobiliai“ pasiūlymą atmetė kaip neatitinkantį nustatytų reikalavimų, o atsižvelgdama į tai, kad ekonomiškai naudingiausio tiekėjo UAB „Autovytaras“ pasiūlymo kaina (2 839 991,00 Eur) yra per didelė perkančiajai organizacijai, atsakovė 2017-04-07 raštu Nr. (21)-14-1478 „Dėl viešojo pirkimo“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl sutikimo nutraukti šią pirkimo procedūrą. Viešųjų pirkimų tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad dėl pirkimo vyksta teisminiai ginčai, 2017-04-27 perkančiosios organizacijos prašymo dėl sutikimo pirkimo procedūroms nutraukti gavimo nagrinėjimą sustabdė ir sprendimą nutarė priimti po to, kai teismas priims sprendimą byloje.

6Dėl ieškovo teisės ginčyti pirkimo procedūras

 1. Atsakovės teigimu, perkančioji organizacija nepadarė jokių VPĮ nuostatų pažeidimų, nes ieškovo konkursui pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Ieškovas gi nurodo, jog jo pasiūlymo atmetimas per se (savaime) nesudaro prielaidų ir nesuteikia atsakovei teisės pažeisti imperatyvių teisės normų kitų tiekėjų atžvilgiu, t. y. priimti ir neatmesti pasiūlymų, kurie neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju nekyla abejonių dėl ieškovo teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų neatmetimo, kadangi ieškovui įrodžius, kad visų konkurse dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai neatitiko ginčo konkurso sąlygų, perkančioji organizacija turėtų skelbti naują viešąjį pirkimą, kuriame ieškovui būtų sudaryta galimybė dalyvauti nepažeidžiant tiekėjų sąžiningos konkurencijos imperatyvo bei konkuruoti dėl teisės sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

7Dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų

 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 4232 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tiekėjas, prieš kreipdamasis į teismą, turi laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – ir VPĮ) nustatytos privalomos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos.
 2. Tiekėjų teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ar priimtus sprendimus reglamentuojama VPĮ 93-94 straipsniuose. VPĮ 93 straipsnio 3 dalis nustato, kad tiekėjas, norėdamas iki pirkimo sutarties sudarymo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus ar veiksmus, pirmiausia raštu turi pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai. Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus tiekėjo pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ V skyriuje nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant apie tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Taigi, toks teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, jog svarbi pretenzijoje ir ieškinyje keliamų klausimų, o ne jiems pagrįsti nurodytų argumentų, sutaptis.
 3. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją su 2017-03-06 pretenzija, kurioje prašė atmesti tiekėjų, pateikusių pirkimo sąlygos „Garantinis aptarnavimas <...>“ vertinimui du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą), pasiūlymus kaip neatitinkančius Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punkto, taip pat atmesti tiekėjo UAB „Krasta auto“, pateikusio melagingą informaciją, pasiūlymą. Tuo tarpu pateiktame ieškinyje yra keliami argumentai dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie nebuvo išdėstyti 2017-03-06 pretenzijoje, dėl kurios ir buvo priimtas šioje byloje ginčijamas perkančiosios organizacijos 2017-03-17 sprendimas. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad šiuos argumentus dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ieškovas buvo išdėstęs 2017-02-27 pretenzijoje, kurią perkančioji organizacija 2017-02-28 atmetė, tačiau ieškovas per įstatyme nustatytą terminą šio perkančiosios organizacijos sprendimo neskundė. Teismas, atsižvelgdamas į tai, jog 2017-03-06 ieškovo Pretenzijoje klausimas dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų nebuvo keliamas ir nebuvo svarstomas perkančiosios organizacijos skundžiamame sprendime, sprendžia, kad ieškovas nesilaikė CPK ir VPĮ įtvirtintų nuostatų dėl ginčo išankstinio nagrinėjimo tvarkos, todėl dėl šių ieškovo keliamų argumentų teismas nepasisako.

8Dėl tiekėjų pateiktų pasiūlymų atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams

 1. Kaip byloje jau yra nustatyta, ginčo pirkimo objektas – dideli visureigiai automobiliai, pirkimas į dalis neskirstomas (Konkurso sąlygų 2.1. punktas). Tame pačiame punkte nurodyta, kad tiekėjas privalo prekę pristatyti, 1 mėnesiui apdrausti prekes privalomuoju transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, registruoti automobilį, teikti einamojo techninio aptarnavimo paslaugas tiekėjo suteiktu garantiniu laikotarpiu bei pateikti techninėje specifikacijoje nurodytus dokumentus. Perkamos prekės savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 1 priedas) (Konkurso sąlygų 2.2. punktas). Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus atitinkantys pasiūlymai, kuriuose tiek tiekėjų kvalifikacija, tiek ir siūlomas pirkimo objektas atitinka nustatytus reikalavimus, vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (Konkurso sąlygų 10.1. punktas). Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punkte nustatyta sąlyga: Garantinis aptarnavimas – ne mažiau kaip du metai nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos“. Taigi, šiuo nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija šios sąlygos įvykdymą sieja su konkrečiu laikotarpiu.
 2. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad Konkurse dalyvavę tiekėjai UAB „Autovytaras“, UAB „Mototoja“, UAB „Tokvila“ bei UAB „Krasta auto“ 32 punkte „Garantinis aptarnavimas <...>“ nurodė – du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą), t. y. UAB „Autovytaras“ – garantinis aptarnavimas – 60 mėn. arba 100 000 km, UAB „Mototoja“ – garantinis aptarnavimas – 60 mėn. arba 100 000 km, UAB „Tokvila“ – garantinis aptarnavimas – 36 mėn. arba 100 000 km, UAB „Krasta auto“ pasiūlymo grafoje Nr. 32 „Garantinis aptaranavimas <...>“ nurodė 84 mėn. garantinio aptarnavimo terminą, o Techninio aptarnavimo grafiką sieja su 140 000 km kilometražu. Ieškovo vertinimu, įvertis, išreikštas kilometražu, suponuoja išvadą, kad Tiekėjai pateikė pasiūlymą dviem įverčiais, garantinio aptarnavimo vykdymo sąlygą siaurina, t. y. įsipareigoja vykdyti sąlyginę prievolę su naikinamąją sąlyga – iki kol sueis viena iš sąlygų – arba susijusi su terminu, arba susijusi su nuvažiuotu kilometražu.
 3. VPĮ 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad skelbime apie pirkimą perkančioji organizacija privalo nurodyti, leidžiama ar neleidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus. Teismui susipažinus su perkančiosios organizacijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbimu apie pirkimą (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatyta, kad ginčo konkurso dalyviams nebuvo leidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų dėl garantinio aptarnavimo (VPĮ 26 straipsnis). Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis). VPĮ 39 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą turi atmesti.
 4. Viešųjų pirkimų įstatymas įpareigoja perkančiąsias organizacijas užtikrinti, kad vykdant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų, racionaliai naudojant tam, skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnis). Nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog tiekėjams pateikus alternatyvius pasiūlymus su išlyga ir garantinio aptarnavimo terminui taikant du įverčius (termino bei nuvažiuoto atstumo), sukuriama ydinga situacija, kai nurodytas apribojimas kilometražui gali būti pasiektas anksčiau nei sąlyga, susijusi su terminu, ir tokiu būdu Perkančiosios organizacijos lūkesčiai ir tikrieji interesai dėl Garantinio aptarnavimo termino būtų pažeisti. Pažymėtina, jog pati perkančioji organizacija atsiliepime į ieškinį yra nurodžiusi, jog jai svarbus transporto priemonės garantinis laikotarpiais mėnesiais, o aptarnavimas turės būti vykdomas per visą garantinį laikotarpį (nepriklausomai nuo nuvažiuotų kilometrų) pagal tiekėjo nurodytą periodiškumą ir kainas, tačiau nepaisant to, tiekėjams pateikus alternatyvius pasiūlymus dalyje dėl garantinio termino ir tokiu būdu nurodžius sąlyginės prievolės vykdymo apimtį ir terminą, tokių tiekėjų pasiūlymų, kaip neatitinkančių pirkimo dokumentų, neatmetė, taip pažeisdama VPĮ 39 straipsnio 2 dalies nuostatas, skaidrumo ir tiekėjų nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 straipsnis), dėl to ginčijamas perkančiosios organizacijos sprendimas naikinamas.
 5. Kiti proceso dalyvių argumentai neturi esminės reikšmės bylos nagrinėjimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.
 6. Patenkinus ieškinį, CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas UAB „Autoverslo automobiliai“ bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašė, o trečiojo asmens UAB „Mototoja“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais, 4231 – 42310 straipsniais,

Nutarė

10ieškinį patenkinti.

11Panaikinti atsakovės Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2017-03-17 sprendimą „Dėl pirkimo eigos“ Nr. (211-14-1004), kuriuo atsisakyta tenkinti ieškovo pretenziją dėl Tiekėjų, UAB „Krasta auto“ (Tiekėjas 1), UAB „Autovytaras“ (Tiekėjas 2), UAB „Mototoja“ (Tiekėjas 3), UAB „Tokvila“ (Tiekėjas 4), pateikusių „Garantinis aptarnavimas <...>“ vertinimui du įverčius, t. y. trukmę mėnesiais ir kilometražą (nuvažiuotą atstumą) pasiūlymų, kaip neatitinkančių Konkurso sąlygų 1 priedo „Didelių visureigių automobilių techninė specifikacija“ 32 punktui, atmetimo.

12Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai