Byla I-398-609/2012
Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Dalios Gumuliauskienės, Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Vidai Rutkauskienei, dalyvaujant pareiškėjos M.K. atstovui UAB „Almontus“ atstovui Visvaldui Petrylai, atsakovės Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovui Rolandui Puidokui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos M.K. skundą atsakovei Pajūrio regioninio parko direkcijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, V.K. dėl Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolo panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus ir

Nustatė

2pareiškėja M.K. skundu (b.l. 4-6) prašo panaikinti 2012 01 25 Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolą Nr. TP 04-1, kuriuo atsisakyta derinti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą bei įpareigoti atsakovę Pajūrio regioninio parko direkciją Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinėje statybos komisijoje suderinti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą.

3Skunde nurodyta, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypas, esantis ( - ). Minėtam žemės sklypui buvo parengtas detalusis planas, kurio tikslas- nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą- rekreacinio naudojimo žemės sklypai, statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai. Teigiama, jog parengto detaliojo plano projektas buvo suderintas visų planavimo sąlygas išdavusių institucijų, tačiau 2012 01 25 Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas detaliojo plano projekto nederino. Detalųjį planą atsisakyta derinti ir nurodyta, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 straipsnio 3 dalis numato, jog žemės ūkio paskirties žemėje gali būti statomos ūkininkų sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingi ūkiniai statiniai, tačiau pareiškėja nepateikė dokumento (ūkininko pažymėjimas), suteikiančio teisę statyti ūkininko sodybos pastatus. Manoma, jog atsakovės nurodyti detaliojo plano nederinimo motyvai nepagrįsti bei prieštarauja jų pačių išduotoms planavimo sąlygoms.

4Atsakovė Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime į skundą (b.l. 25) nurodė, kad su skundo reikalavimais nesutinka ir prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Teigia, jog žemės sklypo, esančio ( - ), detalusis planas, kuriuo nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties (žemės ūkio), keičiamas žemės naudojimo būdas- rekreacinio naudojimo žemės sklypai, negali būti derinamas, nes vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 straipsnio 2, 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 4 dalies nuostatomis pareiškėjai būtina turėti ūkininko statusą.

5Konstatuojama.

6Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia žemės sklypo, esančio ( - ), detalaus plano suderinimo Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje.

7Atsakovės Pajūrio regioninio parko direkcijos nesutikimas derinti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą išdėstytas 2012 01 25 Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokole Nr. TP 04-1 (b.l. 8, 9).

8Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnyje numatyti skundžiamų aktų panaikinimo pagrindai, ar teisėtai ir pagrįstai Pajūrio regioninio parko direkcija atsisako derinti ginčo planą, ar teisėtas ir pagrįstas pareiškėjos reikalavimas įpareigoti atsakovus suderinti ginčo detalųjį planą.

9Teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūrai taikytino Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalis nustato, jog savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentai derinami savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje, sudarytoje iš planavimo sąlygas rengiančių institucijų atstovų, kurių bent vienam nepritarus, laikoma, kad komisija priėmė sprendimą nederinti teritorijų planavimo dokumento. Nepritarimo derinti teritorijų planavimo dokumentą motyvai turi būti išdėstomi derinimo procedūros protokole. Aptartas reguliavimas duoda pagrindą išvadai, kad nepritarimui derinti parengtą teritorijų planavimo dokumentą keliami individualiam administraciniam sprendimui būdingi teisėtumo ir pagrįstumo reikalavimai (Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis).

10Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma formuojant naujus žemės sklypus. Šiems žemės sklypams nustatyta pagrindinė žemės naudojimo paskirtis keičiama žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu pagal detaliuosius arba specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 4 dalis numato, kad tais atvejais, kai nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo apskirties pagal teritorijų planavimo dokumentus keičiamas žemės sklypo naudojimo būdas ar pobūdis, tokį sprendimą priėmusi institucija perskaičiuoja žemės sklypo vertę ir žemės savininko ar valstybinės žemės patikėtinių prašymu patikslinami Nekilnojamojo turto kadastro duomenys ir įrašai Nekilnojamojo turto registre. Pagal to paties straipsnio 6 dalį žemės sklypo naudojimo būdas ir pobūdis nustatomi ir keičiami pagal teritorijų planavimo dokumentus. Nurodytos teisės normos patvirtina, kad norint pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą nekeičiant sklypo pagrindinės tikslinės paskirties, rengiami teritorijų planavimo dokumentai- detalieji planai.

11Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal teritorijų planavimo dokumentuose nustatytą naudojimo būdą žemės ūkio paskirties žemės sklypai skirstomi į 1) mėgėjų sodo žemės sklypus ir sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypus; 2) specializuotų sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypus; 3) rekreacinio naudojimo žemės sklypus; 4) kitus žemės ūkio paskirties žemės sklypus.

12Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 09 29 nutarimu Nr. 1073 patvirtinto Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo (toliau - Aprašo) 3.1 punkte nustatyta, jog formuojant naujus žemės sklypus pagal žemės reformos žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, žemės ūkio paskirties žemei priskiriami plotai, naudojami arba tinkami naudoti žemės ūkio produktų gamybai, tarp jų žemės naudotojui priklausančiais gyvenamaisiais namais ir ūkiniais statiniais užstatyti plotai, kiemai, žemė, tinkama paversti žemės ūkio naudmenomis, žemės plotai, užstatyti statiniais, naudojamais veiklai, susijusiais su žemės ūkio produkcijos gamyba, išskyrus tuos atvejus, kai žemės sklypas nustatytąja tvarka suteiktas ir naudojamas ne žemės ūkio veiklai. Aprašo 4.4 punktas numato, jog formuojant naujus žemės sklypus, žemės ūkio paskirties žemei taip pat priskiriama ir rekreacinio naudojimo žemė.

13Rekreacinio naudojimo žemės sklypų naudojimo būdo turinys apibrėžtas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 03 17 įsakymu Nr. D1-151 patvirtintoje Žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, būdų ir pobūdžių specifikacijoje, kurios 1 lentelės 1.3 punktas numato, jog rekreacinio naudojimo žemės sklypai tai žemės ūkio paskirties žemės sklypai, naudojami statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti, statybai ar rekonstrukcijai.

14Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirites, būdų ir pobūdžių specifikacijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 03 17 įsakymu Nr. D1-151, detalizuojamas žemės ūkio paskirites sklypų naudojimo būdas ir pobūdis, o būtent numatyta, kad kaimo turizmo paslaugos teikiamos ir rekreacijos (turizmo) statiniai ir įrenginiai statomi bei ekspluatuojami rekreacinio naudojimo žemės sklypuose. Taigi norint žemės ūkio paskirites žemės sklype vykdyti kaimo turizmo veiklą, naudojimo būdas- kiti žemės ūkio paskirities sklypai turi būti pakeistas į rekreacinio naudojimo žemės sklypus. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 4 dalies nuostata patvirtina, kad naudojio būdas gali būti keičiamas nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties.

15Be to, pažymėtina, kad Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 01 20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 patvirtintas Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinys, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašas ir jų turinys, pagal kurio 3 punktą rekreacinio naudojimo žemės sklypų turinį sudaro žemės ūkio paskirties žemės sklypai, naudojami statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai ar rekonstrukcijai. Tai reiškia, kad nežiūrint į tai, kad pagrindinė žemės naudojimo paskirtis yra žemės ūkio, teisinių kliūčių žemės sklypų naudojimo būdo variacijai Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 straipsnio 2 dalies apimtyje nėra.

16Iš administracinėje byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l.18) matyti, jog ginčo žemės sklypo naudojimo būdas- kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Nustatyta, jog ginčo detaliuoju planavimu siekiama nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, nustatyti naudojimo būdą- rekreacinio naudojimo žemės sklypus, statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai.

17Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 punkte nurodoma, jog ūkininkas- fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio 22 punktas apibrėžia, jog žemės ūkio veikla - veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) geros agrarinės ir aplinkosauginės žemės būklės palaikymą. Įvertinus aukščiau išdėstytų teisės aktų nuostatas akivaizdu, jog pareiškėjos M.K. planuojama vykdyti veikla nėra žemės ūkio veikla.

18Kadangi ginčo teritorijos detaliojo planavimo tikslai- nekeičiant žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties, naudojimo būdo- rekreacinio naudojimo žemės sklypai, statinių kaimo turizmo paslaugoms teikti statybai, nustatymas, o ne žemės sklypo suformavimas žemės ūkio veiklai vykdyti, todėl atsakovės Pajūrio regioninio parko direkcijos reikalavimas pateikti dokumentą (ūkininko pažymėjimą), suteikiantį teisę statyti ūkininko sodybos pastatus, laikytinas pertekliniu.

19Vertinant nustatytų faktinių bylos aplinkybių visetą, teisinius ginčo situacijos apsektus konstatuotina, kad atsakovė Pajūrio regioninio parko direkcija nepagrįstai atsisakė derinti žemės sklypo ( - ), detalųjį planą.

20Sprendžiant skundo reikalavimą dėl įpareigojimo suderinti ginčo detalųjį planą pažymėtina, kad teismas sprendimu gali įpareigoti viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvykdyti kitokį teismo patvarkymą (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas), tačiau sprendimų už viešojo administravimo instituciją nepriima.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog konstitucinė teisingumo samprata suponuoja ne tik formalų, nominalų teismo vykdomą teisingumą, ne tik išorinę teismo vykdomo teisingumo regimybę, bet ir - svarbiausia – tokius teismo sprendimus (kitus teismo baigiamuosius aktus), kurie savo turiniu nėra neteisingi; vien formaliai teismo vykdomas teisingumas nėra tas teisingumas, kurį įtvirtina, saugo ir gina Konstitucija (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d., 2007 m. spalio 24 d., 2008 m. sausio 21 d., 2008 m. vasario 20 d., 2008 m. rugsėjo 17 d. nutarimai). Kai pagal faktines bylos aplinkybes, visuotinai pripažintus teisės principus, akivaizdu, jog sprendimas konkretaus socialinio konflikto atžvilgiu bus formalus, bet neteisingas, būtina pirmenybę teikti bendrajai teisės sampratai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. vasario 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A662-171/2010; 2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1237/2010).

22Kadangi byloje įrodyta, jog Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas nepagrįstai atsisakė derinti ginčo planą, atsakovė Pajūrio regioninio parko direkcija įpareigotina suderinti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą pagal Pajūrio regioninio parko direkcijos 2011 09 21 išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 6.1-419 (b.l. 16).

23Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau- ABTĮ) 44 straipsnio 1 dalį proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje nurodyta, į kokių išlaidų atlyginimą gali pretenduoti pareiškėjas, kai sprendimas priimtas jo naudai.

24Nustatyta, jog kreipdamasi į teismą, pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį (b.l. 7), o už skundo surašymą į UAB „Almontus“ sąskaitą banke pervedė 1000 Lt (b.l. 21,22).

25Kadangi už skundo surašymą sumokėta suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 04 02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) rekomenduojamo priteisti maksimalaus išlaidų dydžio ( 8.2 punktas), visos pareiškėjos turėtos išlaidos priteistinos iš atsakovės.

26Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

27skundą patenkinti pilnutinai.

282012 01 25 Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos kompleksinio derinimo protokolą Nr. TP 04-1 panaikinti.

29Pajūrio regioninio parko direkciją įpareigoti suderinti žemės sklypo, esančio ( - ), detalųjį planą pagal Pajūrio regioninio parko direkcijos 2011 09 21 išduotas planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr. 6.1-419.

30Priteisti iš Pajūrio regioninio parko direkcijos 1100 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą litų) išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, M.K.

31Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos apygardos administracinį teismą arba apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja M.K. skundu (b.l. 4-6) prašo panaikinti 2012 01 25 Klaipėdos... 3. Skunde nurodyta, jog pareiškėjai nuosavybės teise priklauso žemės ūkio... 4. Atsakovė Pajūrio regioninio parko direkcija atsiliepime į skundą (b.l. 25)... 5. Konstatuojama.... 6. Nagrinėjamu atveju pareiškėja siekia žemės sklypo, esančio ( - ),... 7. Atsakovės Pajūrio regioninio parko direkcijos nesutikimas derinti žemės... 8. Sprendžiant ginčą būtina nustatyti, ar yra Lietuvos Respublikos... 9. Teritorijų planavimo dokumentų derinimo procedūrai taikytino Lietuvos... 10. Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 11. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 25 straipsnio 2 dalis numato, jog pagal... 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 09 29 nutarimu Nr. 1073 patvirtinto... 13. Rekreacinio naudojimo žemės sklypų naudojimo būdo turinys apibrėžtas... 14. Žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirites, būdų ir... 15. Be to, pažymėtina, kad Žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2005 01 20... 16. Iš administracinėje byloje pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio... 17. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 punkte nurodoma,... 18. Kadangi ginčo teritorijos detaliojo planavimo tikslai- nekeičiant žemės... 19. Vertinant nustatytų faktinių bylos aplinkybių visetą, teisinius ginčo... 20. Sprendžiant skundo reikalavimą dėl įpareigojimo suderinti ginčo detalųjį... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog... 22. Kadangi byloje įrodyta, jog Pajūrio regioninio parko direkcijos atstovas... 23. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Nustatyta, jog kreipdamasi į teismą, pareiškėja sumokėjo 100 Lt žyminį... 25. Kadangi už skundo surašymą sumokėta suma neviršija Lietuvos Respublikos... 26. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir Lietuvos Respublikos administracinių... 27. skundą patenkinti pilnutinai.... 28. 2012 01 25 Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos... 29. Pajūrio regioninio parko direkciją įpareigoti suderinti žemės sklypo,... 30. Priteisti iš Pajūrio regioninio parko direkcijos 1100 Lt (vieną tūkstantį... 31. Sprendimas per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu...