Byla 2-55-730/2011
Dėl turtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė, sekretoriaujant Kristinai Stankevičiūtei, Simonai Šukytei, dalyvaujant ieškovui P. D., jo atstovui adv. A. S., atsakovui M. M., jo atstovui adv. M. N., išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo P. D. ieškinį atsakovui M. M., tretysis asmuo V. R., dėl turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2byloje buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5000,00 Lt turtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodytų aplinkybių esmė – atsakovas 2005-09-01 įsigijo neįrengtą pastogę ( - ). Vykstant pastogės įrengimo darbams, 2008 metų birželio mėnesį, krito buto, priklausančio ieškovo tėvams V. D. ir T. D. lubos, esančio ( - ). Dėl virš buto vykstančių pastogės įrengimo darbų, viso buto lubose atsirado įtrūkimai, krito lubų tinkas ir buvo sugadinti keturi ieškovo tapyti paveikslai, iš jų du sugadinti nepataisomai, tai yra paveikslai „Kyla rūkas“ ir „Pakrantė“. Lubų tinkas krito dėl virš per didelio sukrautų vienoje vietoje statybinių medžiagų svorio. Atsakovas, tokiu būdu, įrengdamas pastogę, pažeidė CK 4.37 straipsnio 1 dalyje bei 6.266 straipsnyje įtvirtintą savininko ir statytojo pareigą naudoti savo turtą ir juo disponuoti taip, kad nepažeistų kitų asmenų bei teisėtų interesų, ir pažeidė visiems teisinių santykių dalyviams tenkančią bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (b.l. 36-37, 1 t.).

3Tretysis asmuo, nagrinėjant bylą teisme iš ieškovo nupirko paveikslą „Pakrantė“, sumokėdamas 1000,00 Lt. Tuo pagrindu ieškovas sumažino savo ieškinio reikalavimus iki 4000,00 Lt (b.l. 78-79, 83 2 t.) (CPK 42 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovas tiek rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, tiek nagrinėjant bylą ieškinio nepripažino. Nesutikimo su ieškiniu motyvų esmė – nėra pagrindo išvadai padaryti, jog lubų tinkas nukrito, lubos sutrūkinėjo dėl atsakovo kaltės, jam atliekant kokius tai neteisėtus veiksmus, atsakovas turėjo visus reikalingus dokumentus, leidimus statybos darbams. Nėra pagrindo išvadai padaryti, jog paveikslai buvo sugadinti nepataisomai, skylės faktiškai nematomos, paveikslus yra galimybė restauruoti, ieškovas nepagrindžia jo nurodyto žalos dydžio (b.l. 70-73, 1 t.).

5Tretysis asmuo tiek rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, tiek nagrinėjant bylą teisme, su ieškiniu nesutiko, atsiliepimo teismo nustatytu terminu nepateikė.

6Ieškovas, jo atstovas nagrinėjant bylą ieškinį palaikė, paaiškino ieškinio pagrindu nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad ( - ), yra jo dirbtuvės. Įvykis vyko 2008-06-09, tą dieną kranas kėlė sijas ant stogo, keliant tuos balkius ant stogo, pradėjo dirbtuvėje kristi tinkas ir sugadino paveikslus, buvo krano smūgis, kraunant balkius (b.l 49-50, 2 t.).

7Atsakovas, jo atstovas, nagrinėjant bylą ieškinio nepripažino, paaiškino nesutikimo su ieškiniu pagrindu nurodytas aplinkybes, papildomai paaiškino, kad 2008-06-09 atsakovas krano nesamdė, darbininkai patys medžiagas veždavosi, ieškovo bute tą dieną atsakovo nebuvo. Motyvas, kad paveikslus galima atrestauruoti ir vertė nesumažėja nepasitvirtino (b.l. 50, 74, 2 t.).

8Tretysis asmuo nagrinėjant bylą su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad atliko remonto darbus pagal sutartį, kuria įsipareigojo pakeisti namo stogą. 2008-06-09 kėlė sijas kranu ir skleidė po visą namą tolygiai. Stogas buvo labai senas, sudūlėjęs, gal reikėjo tik nestipraus bildesio ar smūgio. (b.l. 50, 2 t.).

9Ieškinys atmestinas, remiantis sekančiais argumentais.

10Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2008-06-09 ( - ), vykdant neįrengtos pastogės statybos darbus, bute, esančiame ( - ), sutrūkinėjo lubos, nukrito tinkas, dėl to buvo sugadinti ieškovui priklausantys paveikslai „Pakrantė“ ir „Kyla rūkas“ (b.l. 6-7, 1 t., 50-52, 2 t.). Neįrengta pastogė nuosavybės teise priklauso atsakovui (b.l. 40, 40-42, 1 t.). Neįrengtos pastogės statybos darbus vykdė tretysis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą, esant tarp jo ir atsakovo sudarytai 2008-06-05 Statybos rangos sutarčiai, kurios objektas mansardos, esančios ( - ), statyba (sutarties 1.1. punktas) (b.l. 120-124, 1 t.). Sutarties 5.1. punktu tretysis asmuo įsipareigojo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, sutarties 5.2. punktu tretysis asmuo įsipareigojo visapusiškai atsakyti už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą (b.l. 122-123, 1 t.). Nagrinėjant bylą, buvo atliekama paveikslų „Pakrantė“ ir „Kyla rūkas“ restauracija, paveikslų restauruoti, kad nebūtų matyti sugadinimo žymės, nepavyko, paveikslų restauravimo išlaidas sutiko apmokėti tretysis asmuo (b.l. 65, 67, 72, 74, 2 t.).

11Kilęs ginčas gali būti teisingai išspręstas tuo atveju, kai ieškovas aiškiai suformuluoja ieškinio pagrindą bei dalyką, kai civilinėje byloje nustatomas tinkamas atsakomybės subjektas pagal ieškovo reikalavimą. Pagal civiliniame procese galiojantį dispozityvumo principą teisminio nagrinėjimo dalyko nustatymas yra proceso dalyvių, o ne teismo pareiga, todėl teismas nagrinėja ginčą neperžengdamas proceso dalyvių nustatytų ribų. Sprendžiant, ar šalis (atsakovas) yra tinkama (proceso teisės dalykas), vadovaujamasi materialinės teisės normomis.

12Byloje kilo ginčas dėl tinkamo atsakomybės subjekto, taikant CK 6.266 straipsnio nuostatas, nes atsakovo civilinė atsakomybė grindžiama šia norma, ir žalos dydžio.

13CK 6.266 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Nurodyta norma nustato objekto savininko ar valdytojo atsakomybę be kaltės. Be to, pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas (valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas (valdytojas). Formuojama teismų praktika, kad ši prezumpcija yra nuginčijama (LAT nutartis civilinė byla Nr. 3K-7-365/2005, 2009-03-24 Nr. 3K-3-62/2009). Ši nuostata reiškia, kad esant registracijos duomenims viešame registre nurodytas asmuo gali įrodyti, kad atsakingas už žalą asmuo iš tikrųjų yra kitas. Juo gali būti objekto savininkas ar valdytojas, nors jo teisės ir nebūtų įregistruotos viešame registre. Įrodinėjimo pareiga tenka viešame registre nurodytam savininkui ar valdytojui. Skolininku pagal CK 6.266 straipsnį gali būti ne tik objekto savininkas, bet jo valdytojas. Statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6. 266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. Valdytoju turi būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą.

14Atsakovas įrodinėjo, kad jis nėra tinkamas atsakomybės subjektas pagal ieškovo reikalavimą, kadangi žala atsirado vykdant statybos darbus, o statybos darbus jis buvo pavedęs atlikti trečiajam asmeniui.

15Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas ir tretysis asmuo buvo sudaręs statybos rangos sutartį (CK 6.681 straipsnis), kurios objektas mansardos, esančios ( - ), statyba (sutarties 1.1. punktas). Sutarties 5.1. punktu tretysis asmuo įsipareigojo nepažeisti trečiųjų asmenų interesų, sutarties 5.2. punktu tretysis asmuo įsipareigojo visapusiškai atsakyti už subrangovų ir kitų trečiųjų asmenų atliktus darbus arba padarytą žalą (b.l. 122-123, 1 t.).

16Statybos rangos sutarties samprata (CK 6.681 straipsnis), Statybos įstatymo nuostatos (Įstatymo 2 straipsnio 52 dalis) sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad statybos (remonto) darbų laikotarpiui rangovui yra perduodamas remontuojamas statinys ir jis tampa teisėtu statinio valdytoju, tokiu būdu atsakingu už jo eksploatavimą, priežiūrą, tvarkymą. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės pagrindžia, kad žalos atsiradimo metu tretysis asmuo neįrengtoje pastogėje buvo pradėjęs atlikinėti remonto darbus, kas įrodo, kad žalos atsiradimo metu atsakovas faktiškai, kaip savininkas, nevaldė pastogės, iš kurios kilo pavojingas, kaip nurodo ieškovas, turtą gadinantis poveikis.

17Tuo pagrindu teismas daro išvadą, kad atsakovas mansardos, esančios ( - ), statybos metu prievolinės teisės pagrindu buvo pavedęs eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti jam nuosavybės teise priklausantį statinį trečiajam asmeniui.

18Remiantis ieškovo paaiškinimais, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojų parodymais, yra pagrindas išvadai padaryti, kad nuo lubų nukrito tinkas, ko pasekoje buvo sugadinti ieškovo paveikslai, vykdant statybos darbus, tai yra kranu keliant statybines medžiagas (sijas) ant stogo, galimai krentant statybinėms medžiagoms, nes ieškovas, visi liudytojai girdėjo bildesį, po to nukrito lubų tinkas. Byloje yra įrodymai, teismo nuomone, objektyviai pagrindžiantys, kad lubos sutrūkinėti, kristi tinkas nuo lubų dėl per didelio medžiagų statybinio kiekio negalėjo, kadangi gelžbetoninis perdengimas gali išlaikyti iki 700,00 kg statybinių medžiagų, o tokio kiekio medžiagų nebuvo (b.l. 5-6, 2 t.).

19Kadangi teismas laiko, jog statybos metu prievolinės teisės pagrindu atsakovas buvo pavedęs eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti jam nuosavybės teise priklausantį statinį trečiajam asmeniui ir žalos atsiradimo metu jis, nebūdamas statinio statybos valdytoju, neturėjo galimybės daryti įtakos statybos darbų procesui, įstatymų reikalavimų laikymuisi, elgtis taip, kad nebūtų padaryta žala tretiesiems asmenims, taip elgtis pagal atsakovo trečiojo asmens sudarytą sutartį buvo trečiojo asmens pareiga, todėl nėra pagrindo išvadai padaryti, kad atsakovas M. M. yra tinkamas atsakovas pagal ieškovo pareikštą ieškinį.

20Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės būtent tada, kai žala padaryta dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų. Civilinei atsakomybei atsirasti pakanka, kad būtų nustatytos trys civilinės atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai, padaryta žala ir priežastinis ryšys tarp veiksmų ir žalos.

21Ieškovas įrodinėdamas, kad atsakovas pažeidė CK 4.37 straipsnio 1 dalyje bei 6.266 straipsnyje įtvirtintą savininko ir statytojo pareigą naudoti savo turtą ir juo disponuoti taip, kad nepažeistų kitų asmenų bei teisėtų interesų, ir pažeidė visiems teisinių santykių dalyviams tenkančią bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, nepagrindė konkrečių atsakovo neteisėtų veiksmų, rodančių šių pareigų pažeidimą, ir esančių priežastiniame ryšyje su šiais neteisėtais veiksmais ir ieškovo nurodoma žala (CK 6.246-6.247, 6.249 straipsniai).

22Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo teismų formuojama praktika, kurioje nurodomos faktinės aplinkybės ir šioje byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės skiriasi (3K-3-695/2003, 3K-3-252/2004, 3K-3-584/2005, 3K-3-405/2007, 3K-3-299/2008, 3K-3-327/2008), daugumoje atveju bylose buvo nagrinėjami ginčai, esant gyvenamųjų patalpų užpylimo faktams, buto savininkui tinkamai nesirūpinant buto priežiūra, nesant kitų žalos atsiradimo šaltinių.

23Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybės, tai yra žalai atsiradus, vykdant statybos darbus, esant sudarytai statybos rangos darbų sutarčiai, kurioje atsakovas, numatydamas galimai atsirasiančią žalą tretiesiems asmenims, elgdamasis atsargiai ir rūpestingai, aptarė su trečiuoju asmeniu jos atlyginimą, tai yra, kad už jos atlyginimą yra atsakingas tretysis asmuo, pripažinimas, kad atsakovas yra tinkamas atsakomybės subjektas pagal ieškovo, kaip trečiojo asmens patyrusio žalą, reikalavimą, prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis).

24Byloje buvo įrodymai, pagrindžiantys atsakovo ir trečiojo asmens sutartinių santykių pobūdį, teismas siūlė ieškovui pakeisti byloje atsakovą, tačiau ieškovas nesutiko (b.l. 74, 2 t.).

25Kadangi teismas laiko, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, nepasisako dėl ieškovo nurodomos žalos dydžio.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

27Kadangi ieškinys atmestas, buvo patenkintas atsakovo apeliacinis skundas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos atsakovui, jo turėtos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 4 dalis, 98 straipsnis). Byloje yra įrodymai, pagrindžiantys atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas - 50,00 Lt žyminis mokestis už sprendimo už akių peržiūrėjimą, 700,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme, 1000,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, 150,00 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Ieškovas sumažino savo ieškinio reikalavimus, todėl teismas laiko, kad ieškovas sumokėjo daugiau žyminio mokesčio, negu numato įstatymai, todėl jam yra pagrindas grąžinti 30,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

28Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, teismas,

Nutarė

29ieškinį atmesti.

30Priteisti iš ieškovo P. D. atsakovui M. M. 1900,00 Lt (vienas tūkstantis devyni šimtai Lt 00 ct) turėtų bylinėjimosi išlaidų.

31Grąžinti ieškovui P. D. 30,00 Lt (trisdešimt Lt 00 ct) žyminio mokesčio (mokėjimo kvitai Swedbank AB 2009-01-28, 2009-03-23).

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Erinija Kazlauskienė,... 2. byloje buvo nagrinėjamas ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5000,00... 3. Tretysis asmuo, nagrinėjant bylą teisme iš ieškovo nupirko paveikslą... 4. Atsakovas tiek rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, tiek nagrinėjant bylą... 5. Tretysis asmuo tiek rengiantis bylos nagrinėjimui teisme, tiek nagrinėjant... 6. Ieškovas, jo atstovas nagrinėjant bylą ieškinį palaikė, paaiškino... 7. Atsakovas, jo atstovas, nagrinėjant bylą ieškinio nepripažino, paaiškino... 8. Tretysis asmuo nagrinėjant bylą su ieškiniu nesutiko, paaiškino, kad atliko... 9. Ieškinys atmestinas, remiantis sekančiais argumentais.... 10. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės. 2008-06-09 ( - ),... 11. Kilęs ginčas gali būti teisingai išspręstas tuo atveju, kai ieškovas... 12. Byloje kilo ginčas dėl tinkamo atsakomybės subjekto, taikant CK 6.266... 13. CK 6.266 straipsnio 1 dalis nustato, kad žalą, padarytą dėl pastatų,... 14. Atsakovas įrodinėjo, kad jis nėra tinkamas atsakomybės subjektas pagal... 15. Remiantis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, atsakovas ir tretysis... 16. Statybos rangos sutarties samprata (CK 6.681 straipsnis), Statybos įstatymo... 17. Tuo pagrindu teismas daro išvadą, kad atsakovas mansardos, esančios 18. Remiantis ieškovo paaiškinimais, trečiojo asmens paaiškinimais, liudytojų... 19. Kadangi teismas laiko, jog statybos metu prievolinės teisės pagrindu... 20. Pagal CK 6.266 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės... 21. Ieškovas įrodinėdamas, kad atsakovas pažeidė CK 4.37 straipsnio 1 dalyje... 22. Ieškovas remiasi Lietuvos Aukščiausiojo teismo teismų formuojama praktika,... 23. Teismo nuomone, esant tokioms aplinkybės, tai yra žalai atsiradus, vykdant... 24. Byloje buvo įrodymai, pagrindžiantys atsakovo ir trečiojo asmens sutartinių... 25. Kadangi teismas laiko, jog ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui,... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 27. Kadangi ieškinys atmestas, buvo patenkintas atsakovo apeliacinis skundas, iš... 28. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260... 29. ieškinį atmesti.... 30. Priteisti iš ieškovo P. D. atsakovui 31. Grąžinti ieškovui P. D. 30,00 Lt (trisdešimt Lt 00 ct)... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...