Byla A-442-1006-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei, dalyvaujant pareiškėjai V. M., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. M. skundą atsakovui valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir prašė panaikinti valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialo 2010 m. vasario 9 d. sprendimą Nr. (1.6)-24-19, kuriuo atsisakyta įregistruoti transporto priemonę BMW 730, bei įpareigoti valstybės įmonės „Regitra“ Kauno filialą įregistruoti minėtą transporto priemonę pareiškėjos vardu.

5Pareiškėja nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 15 d. pirko automobilį Marijampolės automobilių turguje. Pateikus šį automobilį registracijai, kilo įtarimų dėl registracijos liudijimo klastojimo, todėl buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad automobilio identifikacinis numeris teisingas, tik registracijos liudijime jo serijinis numeris yra pašalintas ir ne tam skirtoje vietoje rašaliniu spausdintuvu išspausdintas kitas. Pareiškėja nurodė, kad Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimu, nustačius, kad ji neklastojo automobilio dokumentų ir nepadarė kitos nusikalstamos veikos, automobilis jai, kaip sąžiningai įgijėjai, buvo grąžintas. Po automobilio grąžinimo, pareiškėja pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl automobilio registravimo, tačiau šis priėmė sprendimą atsisakyti registruoti, motyvuodamas, kad neįvykdytos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 60 punkto nuostatos. Pareiškėja nurodė, kad minėtas atsakovo sprendimas nepagrįstas, nes Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 67.1 punktas leidžia registruoti transporto priemonę tuo atveju, kai ji grąžinama po teisėsaugos institucijų tyrimo. Be to, nustatyta, kad pareiškėjos automobilis nepaieškomas užsienio valstybėse, dėl jo nėra kilę jokių civilinių ginčų, automobilio duomenys identifikuoti.

6Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.

7Atsakovas nurodė, kad pareiškėja nepateikė ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio dokumento, kaip to reikalauja Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 punktas, todėl registruoti ginčo automobilį atsisakyta pagrįstai. Nepateikus minėto dokumento, neįmanoma nustatyti, kurioje šalyje automobilis registruotas paskutinį kartą, ar jis išregistruotas, ar nėra likę mokestinių bei kitų įsipareigojimų, susijusių su automobiliu. Atlikus automobilio registraciją pagal suklastotą liudijimą, gali susidaryti situacija, kai automobilis bus registruotas dviejose valstybėse. Be to, nepateikus registracijos liudijimo, neįmanoma nustatyti transporto priemonės techninių charakteristikų.

8II.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu pareiškėjos skundą atmetė.

10Teismas nurodė, kad pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 punktą, prašant įregistruoti transporto priemonę, vienas iš privalomų pateikti dokumentų yra ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantis užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentas (kai transporto priemonė registruota). Pareiškėja, prašydama įregistruoti automobilį BMW 730, pateikė itališką transporto priemonės registracijos dokumentą, kuris, kaip buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, yra suklastotas, t. y. nors pats blankas atitinka tikrų dokumentų blankų pavyzdžius, tačiau jo tikrasis serijinis numeris yra pašalintas, spalvotu rašaliniu spausdintuvu išspausdinant kitą serijinį numerį ne jam skirtoje vietoje. Esant tokioms aplinkybėms, atsisakydamas registruoti transporto priemonę, atsakovas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja nepateikė transporto priemonės registracijos dokumento. Nors transporto priemonė pagal kėbulo numerį yra identifikuota, tačiau įvertinus pateikto registracijos liudijimo suklastojimo faktą, visiškai akivaizdu, kad nepateikus tokio dokumento, nėra galimybės nustatyti ankstesnės registracijos, t. y. kokioje konkrečiai valstybėje transporto priemonė buvo registruota paskutinį kartą, ar ji išregistruota, o be šios informacijos registruojant transporto priemonę, gali susidaryti situacija, kai tas pats automobilis bus registruotas du kartus, dviejose skirtingose valstybėse, tokiu būdu pažeidžiant kitų asmenų teises. Teismas nurodė, kad iš Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimo matyti, kad, atlikus ikiteisminį tyrimą, ginčo automobilis buvo grąžintas pareiškėjai, kaip teisėtai savininkei. Pareiškėja savo reikalavimus grindžia Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 67.1 punktu, kuriame nustatyta, kad transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė grąžinta jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo. Tačiau šio punkto nuostatos taikytinos tik tais atvejais, kai teisėsaugos institucijos nusprendžia ne tik grąžinti automobilį, bet ir visapusiškai nustato registracijai reikšmingas aplinkybes, kurios objektyviai paneigia dokumento klastojimo faktą, arba konstatuoja tikrąsias automobilio registracijos aplinkybes. Nagrinėjamu atveju ikiteisminio tyrimo metu tokios aplinkybės nekonstatuotos, ankstesnės automobilio registracijos aplinkybės nenustatytos. Teismas nurodė, kad atsakovas nėra atsakingas už netinkamą pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų vykdymą ir dėl to pareiškėjai kilusias pasekmes. Tai yra sutartį sudariusių šalių teisių ir pareigų klausimas. Teismas taip pat nurodė, kad nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, neįmanoma nustatyti ne tik buvusios registracijos, bet ir automobilio techninių charakteristikų.

11III.

12Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo patenkinti jos skundo reikalavimus.

13Pareiškėja nurodo, kad Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 16.1. punktas nustato, jog transporto priemonė gali būti registruojama tik po teisėsaugos institucijų atlikto atitinkamo patikrinimo (tyrimo), kai pareiškėjas pateikia taisymo ar klastojimo žymių turintį dokumentą. Nagrinėjamu atveju buvo atliktas teisėsaugos institucijų patikrinimas (tyrimas), todėl nebeliko jokių Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 14 ir 16 punktuose numatytų kliūčių įregistruoti pareiškėjos automobilį. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu buvo pateiktas prašymas išreikalauti ikiteisminio tyrimo medžiagą, jeigu teismui nepakanka duomenų apie ikiteisminio tyrimo išsamumą, tačiau teismas atmetė tokį prašymą. Pareiškėja nurodo, kad, esant reikalui, atsakovas galėjo surinkti būtiną papildomą informaciją iš užsienio valstybių institucijų ar kitų registrų, tačiau šiomis savo teisėmis nepasinaudojo. Pareiškėja atsakovui buvo pateikusi automobilio nuosavybės pažymėjimą, kuriame nurodyta paskutinė jo registracijos vieta, savininkas, o ikiteisminio tyrimo metu surašytoje specialisto išvadoje nenustatyti kokie nors šio dokumento trūkumai ar klastojimo požymiai. Pareiškėja nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vertindamas aplinkybes dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 67.1 punkto taikymo, neatsižvelgė į Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarime dėl saugomo daikto grąžinimo nurodytas aplinkybes, jog, remiantis ieškomų transporto priemonių registrų duomenimis, ginčo automobilis užsienio valstybėse nepaieškomas, jog nesurinkta duomenų apie pareiškėjos įvykdytą automobilio dokumentų klastojimą ar kitas su automobilio įsigijimu susijusias nusikalstamas veikas. Atliktas ikiteisminis tyrimas buvo išsamus ir nuoseklus. Visus kitus teisinius veiksmus turėjo atlikti atsakovas, kaip speciali institucija, vykdanti transporto priemonių registravimą. Pareiškėja nurodo, kad ji nepažeidė Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60.3 punkto nuostatų ir pateikė ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą. Kadangi šiame dokumente buvo identifikavimo žymenų pakeitimų, todėl buvo pateiktos ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto 2009 m. lapkričio 11 d. išvados, nurodančios, kokie klastojimo požymiai buvo nustatyti. Tokių dokumentų pateikimas patvirtina aplinkybę, kad buvo laikytasi ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 61.4 punkto nuostatų.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą atmesti.

15Atsakovas nurodo, kad, nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, neįmanoma nustatyti, kurioje šalyje automobilis buvo registruotas paskutinį kartą; taip pat neįmanoma nustatyti, ar automobilis yra išregistruotas, ar nėra likę mokestinių ir kitų įsipareigojimų, susijusių su automobiliu. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš Kauno miesto apylinkės prokuratūros 2009 m. gruodžio 3 d. nutarimo, ginčo automobilio itališkas transporto priemonės registracijos liudijimas yra suklastotas, todėl atsakovas neturi jokios galimybės nustatyti, kurioje šalyje buvo registruotas minėtas automobilis. Be to, nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, neįmanoma nustatyti ne tik buvusios registracijos, bet ir transporto priemonės techninių charakteristikų. Kiekviena Lietuvos Respublikoje registruojama transporto priemonė privalo turėti transporto priemonės atitikties įvertinimą pagal Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169. Šiuo atveju atsakovas negali nustatyti, ar transporto priemonė turi atitikties įvertinimą. Atsakovas nurodo, kad, vadovaudamasis teisės aktų nuostatomis bei siekdamas užkirsti kelią sukčiavimui ir vogtų transporto priemonių nelegaliai prekybai, jis negali įregistruoti transporto priemonės, neturinčios ankstesnę registraciją užsienio valstybėje patvirtinančių dokumentų.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

19Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių, patvirtintų vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260, 67.1 punktas numato, kad transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai ji yra grąžinta jos valdytojui po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo.

20Nagrinėjamu atveju pareiškėja, siekdama transporto priemonės įregistravimo, rėmėsi tuo, kad jai transporto priemonė buvo gražinta po teisėsaugos institucijų atlikto tyrimo ir kad dėl to tinkamo ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento nebuvimas nėra kliūtis registravimui. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas pareiškėjos poziciją, nurodė, jog atlikto ikiteisminio tyrimo, po kurio transporto priemonė buvo grąžinta, metu nebuvo nustatytos visos aplinkybės, paneigiančios dokumento klastojimo faktą, arba tikrosios ankstesnio transporto priemonės registravimo aplinkybės. Tačiau spręsti apie atlikto ikiteisminio tyrimo rezultatus teismas galėjo tik įvertinęs pačią ikiteisminio tyrimo medžiagą. Tuo tarpu ši medžiaga išreikalauta nebuvo ir jos byloje nėra.

21Be to, iš bylos medžiagos galima spręsti, kad pirmosios instancijos teismas neišreikalavo iš atsakovo pagal pareiškėjos prašymą dėl transporto priemonės registravimo vykdytos procedūros visos medžiagos. Atsakovas pateikė tam tikrų policijos tiesiogiai jam atsiųstų dokumentų, pareiškėjos prašymo pateikti raštišką atsakymą ir atsakymo į šį prašymą kopijas, tačiau visų duomenų, kurie atspindėtų visą nuo pat pradžių pareiškėjos prašymo dėl transporto priemonės registravimo nagrinėjimo procedūros eigą, byloje nėra. Tuo tarpu, nesant šių duomenų, nėra galimybės išsamiai įvertinti atsakovo veiksmų teisėtumą.

22Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ištyrė bylos aplinkybes ir nesurinko visų reikšmingų įrodymų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 81 straipsnis). Todėl skundžiamas teismo sprendimas panaikinamas ir byla perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (Administracinių bylų teisenos įstatymo 141 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

23Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies

244 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

26Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą ir... 5. Pareiškėja nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 15 d. pirko automobilį... 6. Atsakovas su pareiškėjos skundu nesutiko.... 7. Atsakovas nurodė, kad pareiškėja nepateikė ankstesnį transporto priemonės... 8. II.... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2010 m. birželio 3 d. sprendimu... 10. Teismas nurodė, kad pagal Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų... 11. III.... 12. Apeliaciniu skundu pareiškėja prašo panaikinti Kauno apygardos... 13. Pareiškėja nurodo, kad Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo apeliacinį skundą... 15. Atsakovas nurodo, kad, nepateikus ankstesnį transporto priemonės... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 19. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių,... 20. Nagrinėjamu atveju pareiškėja, siekdama transporto priemonės... 21. Be to, iš bylos medžiagos galima spręsti, kad pirmosios instancijos teismas... 22. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 23. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 24. 4 punktu, teisėjų kolegija... 25. Apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 26. Kauno apygardos administracinio teismo 2010 m. birželio 3 d. sprendimą... 27. Nutartis neskundžiama....