Byla A-39-793-08

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Laimucio Alechnaviciaus (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešejas) ir Vaidos Urmonaites, sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant pareiškejui V. M. , atsakovo atstovui V. K. , viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo V. M. apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjucio 13 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo V. M. skunda atsakovui Lietuvos Respublikos generalinei prokuraturai, treciajam suinteresuotam asmeniui Kauno apygardos prokuraturai del darbo užmokescio už budejimus namuose priteisimo.

2Teiseju kolegija n u s t a t e :

3I.

4Pareiškejas V. M. kreipesi su skundu i Vilniaus apygardos administracini teisma prašydamas ipareigoti Lietuvos Respublikos generaline prokuratura išmoketi jam 58 741,72 Lt už budejimus namuose laikotarpiu nuo 2004 metu sausio iki 2006 metu sausio imtinai. Pareiškejas skunde nurode, kad jis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2003 m. gruodžio 3 d. isakymu Nr. I-145 „Del prokuroru funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse, atlikimo poilsio ir švenciu dienomis ir papildomu atostogu suteikimo tvarkos patvirtinimo“ ir atitinkamais Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro isakymais laikotarpiu nuo 2004 m. sausio menesio iki 2006 m. sausio menesio buvo paskirtas atlikti neatideliotinus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, ne darbo metu. Dirbdamas Kauno apygardos prokuraturos Organizuotu nusikaltimu ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroru pareiškejas budejo savaitemis (nuo pirmadienio 08.00 val. iki kito pirmadienio 08.00 val.). Darbo laiko metu (nuo 08.00 val. iki 17.00 val.) del išvykimu i ivykio vieta jam nebuvo mokamas papildomas atlygis. Iškvietimai ar procesiniu prievartos priemoniu taikymo veiksmai nuo 17.00 val. iki 08.00 buvo apskaitomi kaip papildomai dirbtos valandos sumuojant jas su kitomis papildomai dirbtomis valandomis, už 8 valandas skiriant atostogu ar poilsio diena. Budedamas namuose, pareiškejas negalejo planuoti laisvo laiko ir išvykti savo reikalais, poilsio laikas nebuvo pilnavertis. Todel pareiškejo nuomone, už budejima namuose jam turejo buti suteikiamos atostogos, tuo tarpu atsakovas atsiskaite tik už faktiškai šiomis dienomis dirbta laika. Prokuraturos istatymas ir generalinio prokuroro 2003 m. gruodžio 3 d. isakymas Nr.1-145 reglamentuoja tik kompensavima už faktini funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse, atlikima, taciau budejimo santykiu nereglamentuoja. Todel, pareiškejo nuomone, sprendžiant ginca butina vadovautis Darbo kodekso 155 straipsnio 2 ir 3 daliu nuostatomis.

5Atsakovas Lietuvos Respublikos generaline prokuratura praše atmesti pareiškejo skunda kaip nepagrista. Atsakovas paaiškino, kad Prokuraturos istatymo 49 straipsnyje numatyta, jog prokuroru darbo užmokesti nustato Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymas. Šio istatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad prokuroru darbo užmokestis susideda iš pareigines algos, priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus ir priedo už kvalifikacini ranga. Apmokejimo už budejima namuose, kaip specifine prokuroro darbo funkcija, istatymas nenumato. Prokuraturos istatymo 50 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad prokurorams už nenormuota darbo diena ir generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo isakymu pavestu funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse ir kituose istatymuose, atlikima poilsio ir švenciu dienomis kompensuojama suteikiant iki 14 kalendoriniu dienu papildomu mokamu atostogu. Todel, atsakovo nuomone, pareiškejo skundas yra nepagristas.

6Tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratura atsiliepime i pareiškejo skunda nurode, jog vadovaujantis Prokuraturos ir prokuroru kompetencijos nuostatu 147 ir 149 punktais, Kauno apygardos prokuratura atlieka tik technines prokuroru darbo užmokescio skaiciavimo ir išmokejimo funkcijas. Prokuroru atlyginimu nustatymo, atostogu bei papildomu atostogu trukmes Kauno apygardos prokuratura negali itakoti. Todel tretysis suinteresuotas asmuo savo nuomones del pareiškejo skundo nepareiške.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. rugpjucio 13 d. sprendimu pareiškejo skunda atmete kaip nepagrista. Teismas sprendime nurode, jog Prokuraturos istatymo (2003 m. balandžio 22 d. istatymo Nr. IX-1518 redakcija) 49 straipsnyje numatyta, kad prokuroru darbo užmokesti nustato Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymas. Pagal Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymo 3 straipsnio 3 dali (2003 m. balandžio 22 d. istatymo Nr. IX-1520 redakcija), prokuroru darbo užmokestis susideda iš pareigines algos, priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus ir priedo už kvalifikacini ranga. Prokuraturos istatymo 50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad prokurorams už nenormuota darbo diena ir generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo isakymu pavestu funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse ir kituose istatymuose, atlikima poilsio ar švenciu dienomis kompensuojama suteikiant iki 14 kalendoriniu dienu kasmetiniu papildomu mokamu atostogu. Papildomos kasmetines atostogos suteikiamos generalinio prokuroro nustatyta tvarka. Tokia tvarka patvirtinta generalinio prokuroro 2003 m. gruodžio 3 d. isakymu Nr. I-145 „Del prokuroru funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse, atlikimo poilsio ir švenciu dienomis ir papildomu atostogu suteikimo tvarkos patvirtinimo“ (b. l. 70-72). Teismas padare išvada, jog anksciau nurodytu teises aktu nuostatu analize leidžia teigti, kad prokuroru budejimas namuose nera juridiškai reglamentuotas. Taciau prokuroru budejimas namuose negali buti tapatinamas su budejimais Darbo kodekso 155 straipsnio prasme. Šiame straipsnyje vartojama savoka „budejimas namuose“ reiškia faktini darbo funkciju vykdyma, kurio metu užtikrinama darbo tvarka imoneje ar garantuojama, jog bus atlikti neatideliotini darbai. Tuo tarpu, kaip matyti iš teismui pateiktos Kauno apygardos prokuraturos 2007 m. liepos 18 d. pažymos, pareiškejas dvieju metu laikotarpyje Baudžiamojo proceso kodekse numatytas funkcijas poilsio ir švenciu dienomis faktiškai vykde 22 val. 35 min., po darbo valandu – viso tik 4 val. (b. l. 190-191), o kitu grafikuose nurodytu laiku (didžiaja dali) jokiu neatideliotinu veiksmu, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse, faktiškai neatliko. Tai rodo, kad budejimo grafiku patvirtinimas dar nereiškia, kad prokuroras jame nurodytu laiku realiai vykdys atitinkamas funkcijas. Del prokuroru, kaip valstybes pareigunu, atliekamu funkciju specifikos tokie ju budejimai poilsio ir švenciu dienomis bei po darbo valandu negali buti prilyginami faktiškai dirbtam darbo laikui. Šio budejimo specifika yra ta, jog budejimo grafikuose nurodytu laiku prokuroras tiesiogiai nera saistomas tam tikru funkciju vykdymu, o ši butinybe kyla tik atsiradus atitinkamoms aplinkybems. Nors prokuroru budejimo grafikai gali nežymiai riboti ju elgesi poilsio ir švenciu dienomis bei po darbo valandu, taciau tai salygoja prokuroro kaip valstybes pareiguno statusas ir atliekamos funkcijos. Be to, atsižvelgiant i prokuroru veiklos ypatumus, jiems nustatytas atitinkamas darbo užmokestis ir kitos papildomos socialines garantijos lyginant su kitais valstybes pareigunais ir valstybes tarnautojais (iki 42 kalendoriniu dienu kasmetiniu mokamu atostogu, išejusiems iš tarnybos pareigunams, ištarnavusiems prokuraturoje 20 ir daugiau metu ir sukakusiems Valstybiniu socialinio draudimo pensiju istatymo nustatyta senatves pensijos amžiu, skiriama ir mokama pareigunu ir kariu valstybine pensija ir t. t.). Todel teismas padare išvada, kad nagrinejamu atveju negali buti taikomas Darbo kodekso 155 straipsnyje numatytas apmokejimas ir pareiškejo skundas atmestinas kaip nepagristas.

9III.

10Apeliaciniu skundu pareiškejas V. M. prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjucio 13 d. sprendima ir priimti nauja sprendima – ipareigoti atsakova išmoketi pareiškejui 58 741,72 Lt už budejimus namuose laikotarpiu nuo 2004 metu sausio iki 2006 metu sausio imtinai. Pareiškejo nuomone, teismas klaidingai aiškina Darbo kodekso 155 straipsnio prasme. Pareiškejas nurodo, kad Lietuvos Aukšciausiasis teismas civilineje byloje Nr. 3K-3-769/2003, analizuodamas Žmoniu saugos darbe istatymo 47 straipsni (1994 m. lapkricio 3 d. istatymo Nr. I-628 redakcija) bei Darbuotoju saugos ir sveikatos istatymo 47 straipsni, konstatavo, jog pagal šiu normu prasme, „namuose po darbo, poilsio ar švenciu dienomis budedamas darbuotojas nevykdo darbiniu funkciju. Budejimo tikslas – esant reikalui atlikti neatideliotinus darbus“. Analogiškos išvados daromos civilinese bylose Nr. 3K-3-460/2003, Nr. 3K-3-770/2003, Nr. 3K-3-771/2003, Nr. 3K-3-449/2005. Prokuroro budejimas atitinka Darbo kodekso 155 straipsni, nes: 1) pasirengimas ne darbo metu bet kada atlikti Baudžiamojo proceso kodekse numatytus veiksmus neieina i tiesiogines prokuroro pareigas (funkcijas) – jo tiesiogine funkcija yra kontroliuoti tyrimo istaigu pareigunu atliekama ikiteismini tyrima; 2) budejimas galimas tik ypatingais atvejais – kai reikia užtikrinti tvarka istaigoje arba kai reikia atlikti neatideliotinus veiksmus; 3) budejimas nera nuolatine prokuroro funkcija. Tokia išvada pareiškejas daro vadovaudamasis Lietuvos Aukšciausiojo Teismo civilineje byloje Nr. 3K-3-449/2005 pateiktu budejimo pagal darbdavio atskira pavedima savokos aiškinimu. Pareiškejo nuomone, nagrinejamu atveju taikytinos Darbo kodekso 155 straipsnio nuostatos, nes Prokuraturos istatymas bei Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymas nereglamentuoja prokuroru budejimo namuose. Be to, nagrinejamu atveju taikytinos ir Darbo kodekso 193 straipsnio nuostatos, nes toks budejimas laikytinas viršvalandiniu darbu. Pareiškejas taip pat nurodo, kad prokuroru darbo užmokescio sistema yra neteisinga, nes budintys ir nebudintys prokurorai gauna vienoda darbo užmokesti. O Prokuraturos istatyme nustatyta maksimali 42 kalendoriniu dienu kasmetiniu atostogu trukme faktiškai atima galimybe prokurorams, turintiems 19 metu ir didesni darbo staža, pasinaudoti iki 14 kalendoriniu dienu papildomomis atostogomis už funkciju pagal Baudžiamojo proceso kodeksa atlikima po darbo valandu bei poilsio ir švenciu dienomis. Prokurorai, privalantys budeti nemokamai, atsiduria blogesneje padetyje, nei kiti valstybes tarnautojai ir pareigunai bei darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (Valstybes tarnybos istatymo 26 straipsnis, Vidaus tarnybos statuto 31 straipsnis, Darbo kodekso 155 straipsnis). Toks prokuroro diskriminavimas pažeidžia Lietuvos Respublikos konstitucijos 48-49 straipsniu, Visuotines žmogaus teisiu deklaracijos 23-24 straipsniu bei Europos žmogaus teisiu ir pagrindiniu laisviu apsaugos konvencijos 4 straipsnio nuostatas.

11Atsiliepimu i pareiškejo apeliacini skunda atsakovas Lietuvos Respublikos generaline prokuratura prašo palikti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjucio 13 d. sprendima nepakeista, o pareiškejo apeliacini skunda atmesti. Atsakovas sutinka su teismo aiškinimu, kad prokuroru budejimas namuose negali buti tapatinamas su budejimu Darbo kodekso 155 straipsnio prasme.

12Atsiliepime i pareiškejo apeliacini skunda tretysis suinteresuotas asmuo Kauno apygardos prokuratura savo nuomones del pareiškejo apeliacinio skundo pagristumo nepareiške, nurodydamas tuos pacius argumentus, kurie buvo nurodyti treciojo suinteresuoto asmens atsiliepime i pareiškejo skunda, paduota pirmosios instancijos teismui.

13Teiseju kolegija

konstatuoja:

14Kaip nustatyta Prokuraturos istatymo 49 straipsnyje, prokuroru darbo užmokesti nustato Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymas. Pagal Valstybes politiku, teiseju ir valstybes pareigunu darbo apmokejimo istatymo 3 straipsnio 3 dalies nuostatas prokuroru darbo užmokestis susideda iš pareigines algos, priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus ir priedo už kvalifikacini ranga.

15Kadangi prokuroru statusa, tarnybos eiga, darbo užmokescio dydžius ir apmokejimo salygas bei socialines garantijas reglamentuoja specialus istatymai, jiems netaikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso normos. Pirmosios instancijos administracinis teismas teisingai sprendime pažymejo, kad atsižvelgiant i prokuroru veiklos ypatumus, jiems nustatytas atitinkamas darbo užmokestis ir kitos papildomos socialines garantijos. Del prokuroru atliekamu funkciju specifikos, ju budejimai poilsio ir švenciu dienomis bei po darbo valandu negali buti prilyginami faktiškai dirbtam darbo laikui ir taikomas Darbo kodekso 155 straipsnyje numatytas apmokejimas.

16Prokuraturos istatymo 50 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad prokurorams už nenormuota darbo diena ir generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo isakymu pavestu funkciju, numatytu Baudžiamojo proceso kodekse ir kituose istatymuose, atlikima poilsio ar švenciu dienomis kompensuojama suteikiant iki 14 kalendoriniu dienu kasmetiniu papildomu mokamu atostogu.

17Ivertines paminetu teises normu nuostatas, pirmosios instancijos administracinis teismas priejo teisinga išvada, kad pareiškejo reikalavimas apmoketi jam už budejimus namuose poilsio ir švenciu dienomis bei po darbo valandu, kai tu budejimu metu praktiškai nebuvo atliekami neatideliotini veiksmai, numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse, yra nepagristas. Todel pagristai atmete pareiškejo skunda. Tenkinti pareiškejo apeliacini skunda pagrindo nera.

18Vadovaudamasi Administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

19Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. rugpjucio 13 d. sprendima palikti nepakeista, o pareiškejo V. M. apeliacini skunda atmesti.

20Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai