Byla A-743-756/2015
Dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB „Santeka“ dėl sprendimo ir įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 1–3), prašydamas:

51) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir VAGK) 2014 m. sausio 2 d. sprendimą Nr. 3R-2(AG-393/02-2013);

62) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – ir Agentūra) direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171;

73) panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210.

8Paaiškino, kad Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakyme Nr. T1-171 nurodyta, kad projekto Nr. 2005/LT/16/C/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos, I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ (toliau – ir Projektas) galutinis paramos gavėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“, vykdydamas sutartį Nr. A56-190-(3.18) „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas: Sudervės vandens ruošimo įrenginių statyba bei gręžinių rekonstrukcija“ (toliau – ir Rangos sutartis) netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – nepateikė dalies garantijų/laidavimų ir draudimų įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą, ir tuo pažeidė Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį bei 22 straipsnio 4 dalies d punktą; nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 16 045,35 Lt. Vėliau buvo atnaujintas pažeidimų tyrimas, po kurio Agentūros direktorius 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T1-210 nustatė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo šio įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 17 095,35 Lt. Valstybės kontrolė, atlikusi Projekto auditą, nustatė, kad įgyvendinant UAB „Nemenčinės komunalininkas“ Rangos sutartį, atliktų darbų kiekių sąrašuose buvo numatytos rangovo išlaidos garantijoms ir draudimams; peržiūrėjus draudimo polisus ir garantijas nustatyta, kad dėl dalies išlaidų dokumentai nebuvo pateikti. Pareiškėjas su tuo nesutinka: Rangos sutarties žiniaraščiuose yra nurodytos sumos už garantijas – 16 500 Lt ir draudimus – 11 000 Lt, rangovas UAB „Santeka“ atliktų darbų akte Nr. 1 deklaravo, kad garantijų/ laidavimų išlaidos sudaro 16 499,21 Lt sumą, o draudimų išlaidos – 11 000 Lt. Taigi, rangovo deklaruotos garantijų/ laidavimų sumos neviršija Rangos sutarties žiniaraštyje nurodytų sumų. Atsižvelgdamas į tai, pareiškėjas 2010 m. rugsėjo 20 d. mokėjimo prašymo Nr. 2 priede prie mokėjimo prašymo Nr. 2 į atliktų darbų sumą 551 908,11 Lt įtraukė rangovo deklaruotas sumas: už garantijas –16 499,21 Lt ir draudimus – 11 000 Lt. Agentūros pareiga buvo prieš išmokant Europos Sąjungos paramos ir valstybės fondo lėšas, patikrinti galutinio paramos gavėjo išlaidų tinkamumą. Atsakovas, atlikęs dokumentų patikrinimą, pažeidimų nenustatė, nei UAB „Nemenčinės komunalininkas“, nei rangovo UAB „Santeka“ neprašė pagrįsti draudimų ir garantijų išlaidų, o 2010 m. gruodžio 14 d. rašte Nr. APVA-6941 informavo pareiškėją, kad tiesiogiai apmokėjo UAB „Santeka“ iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų 237 101,59 Lt ir iš valstybės fondo lėšų 65 131,16 Lt už atliktus darbus, t. y. minėtas išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis. Vadinasi, pareiškėjas pateikė įrodymus, jog nurodytos atliktų darbų akte Nr. 1 sumos už laidavimus ir draudimus yra sumokėtos. Dėl konkretaus dydžio išlaidų pagrindimo pareiškėjas 2013 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į rangovą UAB „Santeka“, tačiau rangovas nurodė, kad turi teisę nepagrįsti konkretaus išlaidų laidavimams ir draudimams dydžio, nes tai yra įmonės konfidenciali informacija. Per pakartotinį tyrimą UAB „Santeka“ pateikė papildomus dokumentus, tačiau po jų patikrinimo Agentūra pripažino, kad bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma yra 17 095,35 Lt.

9Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir atsiliepimu (b. l. 68–73) prašė pareiškėjo skundo netenkinti.

10Atsakovas rėmėsi Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato 2004 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. DG REGIO E3/EBC/iz D(2004) 11648, kuriame nurodyta, jog tinkamomis finansuoti išlaidomis negali būti atlikimo užtikrinimo garantijos, nes šios išlaidos projekto įgyvendinimo pabaigoje galutinio paramos gavėjo arba rangovo gali būti atgaunamos, o su draudimais susijusios pridėtinės išlaidos (Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 ir 22 straipsniai) yra tinkamos finansuoti, kiek jos yra susijusios su konkrečiu vykdomu projektu. Pasak atsakovo, administracinio pobūdžio išlaidos (pridėtinės išlaidos), kurios patiriamos draudimams arba garantijoms specialiai konkrečiam projektui, tiek pagal Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnį, tiek pagal minėtą Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio direktorato raštą, turėtų būti laikomos tinkamomis finansuoti. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalies d punktas reikalauja, kad garantijų ir draudimų išlaidos turėtų būti konkrečiai pagrįstos ir tinkamomis finansuoti, tik kai yra realiai patirtos ir proporcingos projekto įgyvendinimui patiriamoms garantijų ir draudimų išlaidoms. Bet kokiu atveju finansuojamomis gali būti tik realios išlaidos ir tai nustato tiek Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 16/2003, tiek reglamentas (EB) Nr. 1386/2002. Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (toliau – FIDIC) sutarčių bendrųjų sąlygų 18.1 dalies „Bendrieji draudimo reikalavimai“ 7 pastraipoje aiškiai nurodyta, jog kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, draudžiančioji šalis kitai šaliai privalo pateikti mokėjimo įrodymą. Kai įrodymai arba draudimo liudijimai yra pateikti, draudžiančioji šalis visada apie tai privalo pranešti inžinieriui. Pagal FIDIC sutarčių sąlygas, užsakovas turi teisę reikalauti pateikti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančius dokumentus bei dokumentus, kurie leistų šiomis prievolių užtikrinimo ir draudimo priemonėmis pasinaudoti, bet ir atitinkamų draudimo įmokų mokėjimų faktą patvirtinančių dokumentų kopijas. FIDIC sutarčių sąlygų 18.1 dalyje aiškiai nurodyta, jog kitai šaliai turi būti pateikiami ir draudimų atlikimo įrodymai, ir draudimo liudijimų nuorašai. Šie du dokumentai ir įrodymai išskiriami į atskiras dalis, kadangi vien draudimo liudijimo pateikimas nesuponuoja, jog draudiminė apsauga galioja visą sutartyje reikalaujamą laikotarpį, ypač tais atvejais, kai nustatomos reguliariai mokamos draudimo įmokos. Dėl to FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų 18.1 dalies 7 pastraipoje nurodomas reikalavimas teikti įrodymus apie draudimo įmokų sumokėjimą. Taigi, rangovo UAB „Santeka“ teiginys, kad jis turi teisę nepagrįsti konkretaus išlaidų laidavimams ir draudimams dydžio, nes tai yra konfidenciali įmonės informacija, yra absoliučiai nepagrįstas. Užsakovas turi teisę reikalauti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančių dokumentų, bet ir dokumentų, patvirtinančių atitinkamų draudimo įmokų mokėjimo faktą. Draudimo liudijimo ar garantijos pateikimas neįrodo, kad buvo patirtos sutartyje nurodytos išlaidos draudimams ir garantijoms. Šio pobūdžio išlaidos laikomos realiai padarytomis ir tinkamomis finansuoti, kai atlyginami rangovo patiriami administracinio pobūdžio kaštai. Be to, aplinkybė, kad Agentūra jau buvo pripažinusi išlaidų garantijoms ir draudimams tinkamumą jas apmokėdama, neužkerta kelio pakartotinai tikrinti išlaidų tinkamumo, nes valstybė narė, atitinkamai ir jos institucijos, turi pareigą susigrąžinti visas netinkamas finansuoti lėšas. Pastarasis argumentas grindžiamas šiais teisės aktais: Tarybos reglamento (EB) 1164/1994 12 straipsnio 1 dalimi, Tarybos reglamento (EB) 1164/1994 II priedo D straipsnio 1 punktu, II priedo H straipsnio 1 ir 2 dalimis, Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintomis Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklėmis (toliau – ir Finansinės paramos grąžinimo taisyklės), Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimu Nr. 1026 patvirtintomis Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje taisyklėmis (toliau – ir Administravimo taisyklės), Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėmis (toliau – ir Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklės), taip pat LVAT 2013 m. gegužės 29 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A602-736/2013, kuri, pasak atsakovo, patvirtina analogišką nurodytų teisės aktų aiškinimą.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu (b. l. 138–146) pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundą atmetė.

13Teismas nustatė, kad Europos Komisija 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. CCI 2005/LT/16/C/PE/004 iš Sanglaudos fondo skyrė paramą projektui „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ (VAGK byla, b. l. 93–108). Agentūra, Vilniaus rajono savivaldybės administracija ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2009 m. kovo 12 d. pasirašė sutartį dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ Nr. 2009/GPG/9/ (b. l. 27–44). Šia sutartimi Agentūra delegavo dalį funkcijų ir atsakomybę už jų vykdymą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ bei Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir jungtinė veiklos grupė UAB „Santeka“, UAB „Eigesa“ ir UAB „Statybų trikampis“, atstovaujama pagrindinio partnerio UAB „Santeka“, 2010 m. balandžio 8 d. pasirašė rangos sutartį Nr. A56-190-(3.18), kuria rangovas įsipareigojo atlikti visus projekto „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas: Sudervės vandens ruošimo įrenginių ir gręžinių statyba bei gręžinių rekonstrukcija“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus, o perkančioji organizacija ir užsakovas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą rangovui už tinkamai atliktus ir užbaigtus darbus per tą laiką ir tuo būdu, kurie numatyti šioje sutartyje (b. l. 21–23). Rangos sutarties kaina – 1 189 859,8 Lt, kuri susideda iš Sanglaudos fondo dalies – 933 445,01 Lt ir Lietuvos Respublikos biudžeto dalies – 256 414,79 Lt. Agentūra 2010 m. gruodžio 14 d. raštu Nr. AVPA-6941 informavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“, kad už Rangos sutarties įgyvendinimą UAB „Santeka“ 2010 m. gruodžio 13 d. sumokėjo už 2010 m. rugpjūčio mėnesį atliktus darbus: iš Sanglaudos fondo lėšų – 237 101,59 Lt, iš valstybės biudžeto lėšų – 65 131,16 Lt (b. l. 45).

14Agentūros Vandenų projektų skyriaus projektų vadovė L. P. 2013 m. rugsėjo 27 d. tarnybiniu pranešimu Agentūros Bendrųjų reikalų ir teisės skyriaus vedėją I. S. informavo, kad gavo Valstybės kontrolės auditorių pastabą dėl Projekto išlaidų, kurios galėjo būti padarytos pažeidžiant nacionalinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, baigiamojo audito metu ir prašė užregistruoti bei ištirti pažeidimą dėl netinkamo lėšų panaudojimo ir nustatyti netinkamų išlaidų sumą (b. l. 109). Šiame pranešime pažymėta, kad Rangos sutarties vykdymo metu patirtos išlaidos garantijoms ir draudimams bei nepagrįstos dokumentais yra netinkamos finansuoti. Agentūra 2013 m. rugsėjo 30 d. raštu Nr. APVA-2910 informavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apie Agentūros inicijuotą įtariamo pažeidimo tyrimą dėl Valstybės kontrolės atliekamo Projekto valstybinio audito ataskaitos projekte pateikto didelės svarbos pastebėjimo Nr. 5 (Valstybės kontrolės nuomone, Rangos sutarties vykdymo metu patirtos išlaidos garantijoms ir draudimams bei nepagrįstos dokumentais yra netinkamos finansuoti). Pareiškėjui paaiškinta, kad jeigu jis nesutinka su Valstybės kontrolės pastebėjimu, siūloma finansine korekcija ir gali pateikti mokėjimą pagrindžiančius dokumentus, juos Agentūrai turi pateikti per 3 darbo dienas nuo šio rašto gavimo dienos (b. l. 118). UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su 2013 m. spalio 10 d. raštu Nr. 821 pateikė Agentūrai UAB „Santeka“ pateiktus draudimo liudijimus ir garantijas (VAGK byla, b. l. 65–81).

15Agentūra 2013 m. spalio 31 d. išvadoje (b. l. 92–94) nurodė, kad įvertinus UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateiktus Rangos sutarties garantijų/ laidavimų ir draudimų sąnaudas pagrindžiančius dokumentus, nustatyta, jog: 1) minėtos sutarties kiekių sąrašuose ir darbų pakeitimuose numatyta išlaidų suma garantijoms/ laidavimams – 16 500 Lt be PVM, o pareiškėjas deklaravo išlaidų už 16 499,21 Lt. Ši suma nebuvo visiškai pagrįsta projekto vykdytojo pateiktais pagrindžiančiais dokumentais. Už garantijas/ laidavimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 2 813,86 Lt, todėl 13 685,35 Lt suma pripažintina netinkamomis finansuoti lėšomis; 2) Rangos sutarties kiekių sąrašuose ir darbų pakeitimuose numatyta išlaidų suma draudimams lygi 11 000 Lt be PVM. Pareiškėjas deklaravo išlaidų už 11 000 Lt. Už draudimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 8 640 Lt, todėl 2 360 Lt suma pripažintina netinkamomis finansuoti lėšomis. Bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma – 16 045,35 Lt, kurią pareiškėjas turės grąžinti. Agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1-171 (b. 1. 112), vadovaudamasis Finansinės paramos grąžinimo taisyklių 5.2.2 punktu bei siekdamas susigrąžinti neteisėtai išmokėtas lėšas, nustatė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“, vykdydamas Rangos sutartį, netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – nepateikė dalies garantijų/ laidavimų ir draudimo įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios pagrįstų visą pagal minėtą sutartį už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos ir bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą lėšų sumą ir taip pažeidė Komisijos reglamento Nr. 16/2003, nustatančio specialias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl išlaidų priemonėms, kurias dalinai finansuoja Sanglaudos fondas, tinkamumo 5 straipsnio 1 dalį bei 22 straipsnio 4 dalies d punktą. Šio įsakymo 2 punkte Agentūros direktorius nurodė Projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą grąžinti 16 045,35 Lt (Europos Sąjungos dalis – 12 587,58 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 3 457,77 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Agentūra 2013 m. lapkričio 5 d. raštais Nr. APVA-3310 (b. l. 108) ir Nr. APVA-3311 (b. l. 95) informavo pareiškėją bei Finansų ir Aplinkos ministerijas apie 2013 m. spalio 31 d. išvadoje nustatytas aplinkybes.

16Pareiškėjas VAGK pateikė 2013 m. gruodžio 5 d. skundą, kuriame prašė panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171 (VAGK byla, b. l. 1–3).

17Atsakovas 2013 m. gruodžio 12 d. elektroniniu laišku kreipėsi į UAB „Nemenčinės komunalininkas“ ir prašė pateikti nurodytą trūkstamą informaciją (VAGK byla, b. l. 92). Agentūra 2013 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. APVA-3837 informavo VAGK, kad dėl atlikto pažeidimų tyrimo dėl Projekto garantijų, laidavimų ir draudimų pagal Rangos sutartį gavo pastabas iš Valstybės kontrolės, todėl renkami papildomi išlaidas pagrindžiantys dokumentai ir pažeidimų tyrimas bus atnaujintas. Atsakovas prašė VAGK sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus atliktas pažeidimų tyrimas (VAGK byla, b. l. 91). Agentūra 2013 m. gruodžio 20 d. gavo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ 2013 m. gruodžio 20 d. raštą Nr. 1019 (VAGK byla, b. l. 137) su darbų sutartis Nr. A56-190-(3.18) ir Nr. A56-191-(3.18) pagrindžiančiais dokumentais – mokėjimo nurodymų kopijomis (VAGK byla, b. l. 137, 138–153).

18Atsakovas 2013 m. gruodžio 27 d. parengė išvadą (b. l. 113–115). Šioje išvadoje nurodyta, kad Rangos sutarties kiekių žiniaraščiuose numatyta išlaidų suma garantijoms/ laidavimams – 16 500 Lt be PVM. Pareiškėjas deklaravo išlaidų už 16 499,21 Lt. Draudimams nustatyta 11 000 Lt be PVM, projekto vykdytojas deklaravo išlaidų už 11 000 Lt. Šios sumos nebuvo visiškai pagrįstos UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateiktais pagrindžiančiais dokumentais. Pareiškėjas pateikė apmokėjimo dokumentus, pagrindžiančius 1 763,86 Lt ir 8 640 Lt sumas. Bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma – 17 095,35 Lt. Agentūros direktorius 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T1-210 (b. l. 91) pakeitė Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. T1-171 2 dalį – nurodė, kad Projekto galutinis paramos gavėjas per 60 kalendorinių dienų nuo įsakymo gavimo dienos į Agentūros sąskaitą privalo grąžinti 17 095,35 Lt (Europos Sąjungos dalis – 13 411,3 Lt, bendrojo finansavimo lėšos – 3 684,05 Lt), o pavėlavus grąžinti, mokėti ir 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Apie šio įsakymo priėmimą UAB „Nemenčinės komunalininkas“ buvo informuotas Agentūros 2013 m. gruodžio 27 d. raštu Nr. APVA-3969 (b. l. 90).

19Pareiškėjas VAGK pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. skundą, kuriame patikslino 2013 m. gruodžio 5 d. skunde VAGK keltą reikalavimą ir prašė panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171 bei 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210 (VAGK byla, b. l. 127–129). VAGK 2014 m. sausio 2 d. sprendime Nr. 3R-2(AG-393/02-2013) konstatavo, kad Agentūra, priimdama 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171 ir 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210, atsižvelgė į visus pateiktus dokumentus, galinčius pagrįsti išlaidas, todėl pagrįstai sprendė, kad Komisijos reglamento Nr. 16/2003 5 straipsnio bei 22 straipsnio 4 dalies d punkte išdėstyti reikalavimai nebuvo įvykdyti, t. y. pareiškėjas nepagrindė dalies garantijų/ laidavimų ir draudimų išlaidų sumos tinkamais apskaitos dokumentais. Institucija pagrįstai pripažino, kad pareiškėjas privalo grąžinti dalį sumos, kuri nebuvo paremta pateiktais dokumentais (VAGK byla, b. l. 156–161).

20UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su prašomais panaikinti įsakymais bei VAGK sprendimu nesutinka. Pareiškėjas tvirtina, kad įrodė, jog atliktų darbų akte Nr. 1 nurodytos sumos laidavimams ir garantijoms buvo sumokėtos. Be to, atsakovas minėtas išlaidas jau buvo pripažinęs tinkamomis, jas apmokėdamas.

21Įvertinęs administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, bei atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, teismas su tokia pareiškėjo pozicija nesutiko.

22Europos Komisija paramą projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu, t. y. galiojant Tarybos reglamentui (EB) 1164/1994, įsteigiančiam Sanglaudos fondą (galiojo iki 2006 m. gruodžio 31 d.). Šio sprendimo 6 straipsnyje nurodyta, kad išlaidų tinkamumas bus nustatomas vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 16/2003 nuostatomis. Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tam, kad būtų užtikrintas sėkmingas Sanglaudos fondo finansuojamų projektų vykdymas, valstybės narės imasi būtinų priemonių: 1) reguliariai tikrinti, ar Bendrijos finansuojama veikla tinkamai vykdoma; 2) užkirsti kelią pažeidimams ir imtis priemonių jiems išvengti; 3) susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo. Išskyrus tuos atvejus, kai valstybė narė ir (arba) įgyvendinančioji institucija pateikia įrodymą, kad jos nėra atsakingos už pažeidimą ar aplaidumą, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Siekiant užtikrinti šio reglamento tinkamą vykdymą, suteikta galimybė susigrąžinti nepagrįstai suteiktas pinigų sumas. Pagal šio reglamento II priedo D straipsnio 1 punktą mokėjimai gali būti atliekami tik už realiai padarytas išlaidas. Specialias išsamias šio reglamento įgyvendinimo taisykles nustatančio Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 4 straipsnis įtvirtina, kad visos už įgyvendinimą atsakingos įstaigos turėtos išlaidos turi būti pagrįstos teisiškai įpareigojančiomis sutartimis arba susitarimais ir (arba) dokumentais. Turi būti pateikti atitinkami patvirtinamieji dokumentai. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnis nurodo, kad išlaidos, į kurias reikia atsižvelgti mokant Bendrijos paramos lėšas, turi būti realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, kuris nurodytas Komisijos sprendime, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002 8 straipsnio 2 dalies b punkto nuostatas, ir turi būti tiesiogiai susijusios su projektu. Išlaidos turi būti susijusios su valstybės narės patvirtintu mokėjimu, kurį ji realiai padarė arba išlaidos buvo padarytos jos vardu, arba, koncesijos atveju, koncesijos turėtojo, kuriam už įgyvendinimą atsakinga įstaiga perdavė projekto įgyvendinimą ir patvirtino gautomis sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais. Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 22 straipsnio 4 dalies d punktas nustato, kad pridėtinės išlaidos ir kitos sąnaudos turi būti paskirstytos sąžiningai vadovaujantis priimtais apskaitos standartais. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1386/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1164/94 įgyvendinimo taisykles dėl Sanglaudos fondo paramos valdymo ir kontrolės sistemų bei finansinių koregavimų atlikimo tvarkos, 8 straipsnio 2 dalies b punktas apibrėžia, kad išlaidos, kurias apima išlaidų ataskaita, yra faktiškai padarytos per sprendime dėl paramos skyrimo numatytą tinkamumo laikotarpį, kurios gali būti patvirtintos sąskaitomis faktūromis arba lygiavertės įrodomosios vertės patvirtinamaisiais apskaitos dokumentais; susijusios su darbais, kurie nebuvo iš esmės užbaigti paramos paraiškos pateikimo metu; kurios pagrįstai reikalingos projekto eigai arba užbaigimui pagal sprendimo skirti paramą sąlygas ir projekto tikslus. Šios normos nurodo, jog galimos tik tokios išlaidos, kurios buvo realiai padarytos per išlaidų tinkamumo laikotarpį, ir jos turi būti patvirtintos tinkamais, reglamente apibrėžtais dokumentais.

23Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina Agentūros išvadą, jog pareiškėjo pateikti apskaitos dokumentai pagrindžia ne visą už garantijas ir draudimus patirtą išlaidų sumą. Iš pareiškėjo pateiktų mokėjimo pavedimų matyti, kad tik 8 640 Lt (garantinio montavimo darbų (EAR) draudimo liudijimas Nr. 710-430-000517, VAGK byla, b. l. 66) ir 1 763,86 Lt (draudimo liudijimas Nr. 710-451-08920, VAGK byla, b. l. 67) sumos pagrįstos mokėjimų pavedimais (VAGK byla, b. l. 138, 139, 140, 148). Atsakovas tinkamai vertino UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateiktus tiesiogiai su išlaidomis garantijoms ir draudimams susijusius dokumentus ir sprendė, jog jie konkrečiu atveju nepatvirtino visų išlaidų mokėjimo fakto. Teismas sutinka, kad pareiškėjas pateikė tinkamus išlaidas pagrindžiančius dokumentus, tačiau pažymi, kad jie pagrindė tik dalį išlaidų sumos.

24Pats pareiškėjas neginčija fakto, jog negali Agentūrai pateikti visų išlaidoms pagrįsti reikalingų dokumentų, tačiau teigia, kad dokumentų nepristatymo priežastis yra ta, jog jis jų negavo iš statybų vykdytojo – UAB „Santeka“. Sutinkamai su aplinkos ministro 2003 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 126 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 211 „Dėl statybos darbų techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ pakeitimo“, jeigu konkursai statybos darbams pirkti (statybos darbai bei statinio projektavimo darbai finansuojami (pilnai arba iš dalies) iš PHARE, ISPA, SAPARD ar kitų tarptautinių programų lėšų) vykdomi pagal tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (FIDIC) nustatytas konkurso pravedimo procedūras arba kitų tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras, statybos rangos sutartys parengiamos ir sudaromos naudojantis FIDIC arba kitų tarptautinių organizacijų standartinėmis statybos sutarčių sąlygomis. Pagal FIDIC sutarčių bendrųjų sąlygų 18.1 dalies 7 pastraipą nustatyta, kad, kai sumokama kiekviena draudimo įmoka, draudžiančioji šalis kitai šaliai privalo pateikti mokėjimo įrodymą. Tai reiškia, kad užsakovas turi teisę reikalauti ne tik garantijų ir draudimų faktą patvirtinančių dokumentų, bet ir dokumentų, patvirtinančių atitinkamo draudimo įmokų mokėjimo faktą. Administravimo taisyklių 14.11 punkte nustatyta, kad galutinis paramos gavėjas saugo pagal kompetenciją visus dokumentus, susijusius su finansuojamų iš Sanglaudos fondo lėšų projektų įgyvendinimu; užtikrina, kad dokumentai būtų prieinami turintiems teisę juos tikrinti asmenims ir institucijoms. Pareiškėjo ir rangovo teisiniai santykiai dėl dokumentų pateikimo šio ginčo sprendimui įtakos neturi, kadangi pareigos dėl paramos grąžinimo ir tinkamo panaudojimo tenka galutiniam paramos gavėjui, o ne rangovui. Turėdamas tam teisinį pagrindą grąžinęs paramą pareiškėjas gali kelti atskirus teisinius ginčus su rangovu – UAB „Santeka“ dėl pastarojo netinkamo teisės aktų ar sutartinių įsipareigojimų vykdymo.

25Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė Agentūrai daugiau mokėjimo pavedimų kopijų dėl kitų apmokėtų sumų, tačiau iš jų nėra aišku, už ką konkrečios piniginės lėšos buvo sumokėtos, nes šių pavedimų mokėjimo paskirtyje nurodyti duomenys neatitinka pareiškėjo teiktų sutarčių duomenų. Įvertinusi tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Agentūra atsižvelgė į visus pateiktus dokumentus, kurie pagal minėtą reglamentavimą galėtų pagrįsti išlaidas.

26Aplinkybė, kad rangovo deklaruotos garantijų/ laidavimų sumos neviršija Rangos sutarties žiniaraštyje numatytų sumų, nėra teisiškai reikšminga, nes teisės aktai šios aplinkybės su patirtų išlaidų pagrįstumu nesieja. Teismas sutinka su atsakovo pozicija, kad draudimo liudijimo ar garantijos pateikimas neįrodo, jog buvo patirtos sutartyje nurodytos išlaidos draudimams ir garantijoms. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju turėjo teisę reikalauti iš rangovo duomenų apie įmokų mokėjimą, o Agentūra turėjo teisę tokių duomenų reikalauti iš pareiškėjo.

27Rangos sutartyje garantijoms/ laidavimams Projekto vykdytojas deklaravo išlaidų už 16 499,21 Lt, o draudimams – 11 000 Lt (b. l. 50), taigi iš viso 17 095,35 Lt suma pripažintina nepagrįsta ir netinkama finansuoti. Agentūros reikalavimas grąžinti sumą, kuri nebuvo paremta pateiktais dokumentais, yra pagrįsta.

28Remiantis Agentūros nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2011 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. D1-632, 6.3 punktu, Agentūra atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Pažeidimų nustatymo ir šalinimo taisyklėse įtvirtintos nuostatos, kuriomis vadovaujantis Europos Sąjunga finansinę paramą administruojančios institucijos nustato ir šalina pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimu. Šiose taisyklėse nustatyta, kad pažeidimas gali būti nustatomas tuomet, kai projekto vykdytojas, be kita ko, vykdydamas projektą, pažeidė Lietuvos Respublikos ir/ arba Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su projekto įgyvendinimu (Pažeidimo nustatymo ir šalinimo taisyklių 6.3 p.); pažeidžia kitas paramos skyrimo ir naudojimo sąlygas (Pažeidimo nustatymo ir šalinimo taisyklių 6.12 p.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2013 m. gegužės 29 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-602-736/13 buvo išaiškinta, kad Agentūra turi pareigą tikrinti išlaidų tinkamumą ne tik prieš išmokant Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšas, bet ir viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Remiantis Administravimo Lietuvoje taisyklėmis Agentūra buvo įpareigota prižiūrėti, ar išlaidos yra faktiškai patirtos, visais projekto įgyvendinimo etapais. Todėl ir po lėšų išmokėjimo paaiškėjus apie pažeidimą, t. y. visų išlaidų nepagrindimą dokumentais, Agentūra turėjo pareigą susigrąžinti nepagrįstai pareiškėjo turimas lėšas. Dėl to pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą sprendimą, pripažindamas, kad Agentūra tinkamai vykdė savo pareigas.

29Remdamasis 2009 m. kovo 31 d. Sutarties dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Neries upės baseino investicinės programos pirmas etapas (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės)“ 3.4.2 punkte bei 3.4.3 punkte nustatytomis Agentūros pareigomis patikrinti galutinio paramos gavėjo pateiktas ataskaitas, mokėjimo prašymus, sąskaitas bei kitus apmokėjimui pateiktus dokumentus, pareiškėjas įrodinėjo Agentūros pareigos nevykdymą. Kaip šiame teismo sprendime buvo minėta anksčiau Tarybos reglamento (EB) 1164/1994, įsteigiančio Sanglaudos fondą, 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog valstybės narės imasi būtinų priemonių susigrąžinti visas sumas, kurios buvo prarastos dėl pažeidimų ar aplaidumo, valstybė narė atsako už tai, kad būtų grąžintos visos neteisėtai sumokėtos sumos. Parama gali būti grąžinama iš paramos gavėjo, o ne iš įgyvendinančios institucijos lėšų, todėl paramos grąžinimo santykyje šios institucijos kaltė ar neteisėti veiksmai nėra reikšmingi. Jeigu pareiškėjas mano, kad dėl paramą įgyvendinančios institucijos veiksmų yra patyręs žalos, jis gali pareikšti atskiras pretenzijas.

30Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į teisinį reglamentavimą, konstatavo, kad atsakovas padarė pagrįstą išvadą, jog pareiškėjo pateiktais apskaitos dokumentais buvo pagrįsta ne visa už garantijas ir draudimus patirta išlaidų suma ir pagrįstai nusprendė susigrąžinti 17 095,35 Lt sumą, kuri nebuvo paremta pateiktais dokumentais. Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. T1-171 ir 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210, kuriuo buvo pakeista Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. T1-171 2 dalis, yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo jų panaikinti. Teisėtu ir pagrįstu pripažintinas ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 2 d. sprendimas Nr. 3R-2(AG-393/02-2013), kuriame buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dėl minėtų įsakymų panaikinimo, todėl jis taip pat paliekamas galioti. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundas atmestinas kaip nepagrįstas (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 88 straipsnio 1 punktas).

31III.

32Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliaciniu skundu (b. l. 150–152) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą ir jo skundą tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais pat argumentais, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui.

33Atsakovas Agentūra su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepimu (b. l. 172–177) prašo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais pat argumentais, kurie buvo pateikti pirmosios instancijos teismui.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundu prašė panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 2 d. sprendimą Nr. 3R-2(AG-393/02-2013), taip pat Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171 ir 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210.

37Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., EŽTT 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus; 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją; LVAT 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.). Akcentuotina, kad, vadovaujantis ABTĮ 138 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik tuomet, jeigu teismas pripažino, jog tai būtina. Taigi apeliacija administraciniame procese yra ne pakartotinis bylos nagrinėjimas, o jau priimto teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimas, remiantis jau byloje esančia medžiaga. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (pvz., LVAT 2007 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-747/2007; 2013 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013 ir kt.).

38Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka, sutinka su apeliaciniu skundu skundžiamo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo dalimi, kuria pirmosios instancijos teismas pripažino teisėtu ir pagrįstu Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171, ir pareiškėjo skundo dalį, susijusią su šiuo aktu, atmetė. Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, teismas išsamiai, teisingai ir pagrįstai atsakė į visus pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, o ginčui aktualias materialinės teisės normas aiškino ir taikė tinkamai. Be to, pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavosi administracinio teismo praktika, suformuota šios kategorijos bylose.

39Tačiau apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su skundžiamo teismo sprendimo dalimi, kuria Vilniaus apygardos administracinis teismas, pripažinęs atsakovo 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210 teisėtu, atmetė pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti šį aktą.

40Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija (perkančioji organizacija) ir UAB „Nemenčinės komunalininkas“ (užsakovas) iš vienos pusės ir jungtinės veiklos grupė UAB „Santeka“, UAB „Eigesa“, UAB „Statybų trikampis“ (rangovas) iš kitos pusės 2010 m. balandžio 8 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. A56-190-(3.19), pagal kurią rangovas įsipareigojo atlikti visus projekto „Neries upės baseino projektas, I investicijų paketas. Vilniaus rajonas: Sudervės vandens ruošimo įrenginių ir gręžinių statyba bei gręžinių rekonstrukcija“ darbus ir ištaisyti atsiradusius defektus, o perkančioji organizacija ir užsakovas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą rangovui už tinkamai atliktus ir užbaigtus darbus per tą laiką ir tuo būdu, kurie numatyti šioje sutartyje (b. l. 21–23). Rangos sutartyje nurodyta rangos sutarties kaina – 1 189 859,8 Lt, kuri susideda iš Sanglaudos fondo dalies – 933 445,01 Lt ir Lietuvos Respublikos biudžeto dalies – 256 414,79 Lt; sutarties priedo „Darbų kainų žiniaraščiai, IV skyrius“ 1.1 punkte nurodoma, jog garantijoms, laidavimams, numatytiems pagal sutarties sąlygas, užtikrinti numatyta skirti 16 500 Lt, o visiems draudimams pagal sutarties sąlygas – 11 000 Lt (b. l. 26).

41Agentūra, atlikusi tyrimą dėl Valstybės kontrolės audito ataskaitos projekte pateikto didelės svarbos pastebėjimo Nr. 5, 2013 m. spalio 31 d. surašė išvadą „Dėl projekto Nr. 2005/LT /16/P/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ išlaidų garantijoms bei draudimams sutartyje Nr. A56-190-(3.18) tinkamumo“ (b. l. 15–17), kurioje pažymėjo, kad: 1) rangos darbų sutartyje Nr. A56-190-(3.19) garantijoms ir laidavimams numatyta išlaidų suma 16 500 Lt (be PVM); projekto vykdytojas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ deklaravo išlaidų už 16 499,21 Lt, tačiau ši suma nebuvo visiškai pagrįsta projekto vykdytojo pateiktais pagrindžiamaisiais dokumentais; už garantijas ir laidavimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 2 813,86 Lt (2010 m. gruodžio 12 d. Banko garantijos išdavimo sutartis Nr. 10-091014-GM – 350 Lt, 2010 m. balandžio 26 d. Banko garantijos išdavimo sutartis Nr. 10-025902-GM – 400 Lt, Susitarimas Nr. 10-025902-GM/1 dėl 2010 m. balandžio 26 d. banko garantijos išdavimo sutarties Nr. 10-025902-GM sąlygų pakeitimo – 100 Lt, Draudimo liudijimas Nr. 710-451-08853 – 200 Lt, Draudimo liudijimas Nr. 710-451-08920 – 1 763,86 Lt), todėl 13 685,35 Lt pripažintinos netinkamomis finansuoti lėšomis; 2) rangos darbų sutartyje Nr. A56-190-(3.19) draudimams numatyta išlaidų suma yra 11 000 Lt (be PVM), projekto vykdytojas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ deklaravo išlaidų už 11 000 Lt; tačiau ši suma nebuvo visiškai pagrįsta projekto vykdytojo pateiktais pagrindžiamaisiais dokumentais; už draudimus apmokėjimo dokumentais pagrįsta tik 8 640 Lt (Generalinio montavimo darbų (EAR) draudimo liudijimas Nr. 710-430-000517), todėl 2 360 Lt pripažintinos netinkamomis finansuoti lėšomis; 3) bendra netinkamų finansuoti išlaidų suma – 16 045,35 Lt (arba 4 647,05 Eur).

42Agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1-171 (b. l. 14), be kita ko, pripažino, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ netinkamai panaudojo dalį Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų – nepateikė dalies garantijų/ laidavimų ir draudimų įmokų mokėjimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijų, kurios patvirtintų visą pagal rangos sutartį Nr. A56-190-(3.19) už garantijas bei draudimus iš Europos Sąjungos paramos bei bendrojo finansavimo lėšų apmokėtą sumą ir taip pažeidė Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 16/2003 5 straipsnio 1 dalį bei 22 straipsnio 4 dalies d) punktą (1 p.). Be to, 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1-171 Agentūros direktorius nurodė projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 dienų grąžinti 16 045,35 Lt sumą netinkamai panaudotų lėšų (2 p.).

43Atnaujinus pažeidimo tyrimą, Agentūra 2013 m. gruodžio 27 d. surašė išvadą „Dėl projekto Nr. 2005/LT/16/P/PE/004 „Neries upės baseino investicinės programos I etapo (Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės) projektas“ išlaidų garantijoms bei draudimams sutartyse Nr. A56-190-(3.18) ir Nr. A56-191-(3.18) tinkamumo“ (b. l. 54–56). Šioje išvadoje atsakovas, be kita ko, nurodė, jog rangos sutarties Nr. A56-190-(3.19) kiekių žiniaraščiuose numatyta išlaidų suma garantijoms ir laidavimams 16 500 Lt (be PVM); projekto vykdytojas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ deklaravo išlaidų už 16 499,21 Lt; draudimams numatyta 11 000 Lt (be PVM); šios sumos nebuvo visiškai pagrįstos projekto vykdytojo pateiktais pagrindžiamaisiais dokumentais; projekto vykdytojas pateikė apmokėjimo dokumentus, pagrindžiančius tokia sumas: 1 763,86 Lt (Draudimo liudijimas Nr. 710-451-08920), 8 640 Lt (Generalinio montavimo darbų (EAR) draudimo liudijimas Nr. 710-430-000517); taigi bendra nepagrįstų ir netinkamų finansuoti išlaidų suma: 17 095,35 Lt (4 951,14 EUR).

44Agentūros direktorius 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T1-210 (b. l. 59) pakeitė savo 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. T1-171 2 dalį ir nurodė projekto galutiniam paramos gavėjui per 60 kalendorinių dienų grąžinti 17 095,35 Lt sumą netinkamai panaudotų lėšų.

45Kaip matyti iš bylos duomenų, tiek Agentūros 2013 m. spalio 31 d. išvada, kuria vadovautasi priimant Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymą Nr. T1-171, tiek ir 2013 m. gruodžio 27 d. išvada (ja vadovaujantis priimtas Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210) surašytos dėl to paties dalyko – išlaidų garantijoms bei draudimams, numatytų rangos darbų sutartyje Nr. A56-190-(3.18), tinkamumo. Tačiau atsakovas, 2013 m. lapkričio 27 d. išvadoje atsižvelgė ir įvertino ne visus išlaidas garantijoms ir draudimams (pagal minėtą rangos sutartį) patvirtinančius dokumentus (nors jie buvo pripažinti tinkamais išlaidoms pagrįsti 2013 m. spalio 31 d. išvadoje, o 2013 m. lapkričio 27 d. išvadoje atsakovas nemotyvavo, kodėl į juos nebeatsižvelgia), ir dėl to paties dalyko priėmė skirtingus sprendimus.

46Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog vadovaujantis 2013 m. lapkričio 27 d. išvada priimtas Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210 yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl naikintinas. Pirmosios instancijos teismo sprendimas šioje dalyje keičiamas, ir pareiškėjo skundo dalis, kuria UAB „Nemenčinės komunalininkas“ prašė panaikinti Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210, tenkinama, Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210 panaikinamas.

47Dėl nurodytos priežasties, naikinama ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 2 d. sprendimo Nr. 3R-2(AG-393/02-2013) dalis, kuria atsakovo 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210 pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

48Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

49Pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimą pakeisti:

501) panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundo reikalavimas dėl Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. T1-210 panaikinimo. Pareiškėjo skundą iš dalies tenkinti, Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. T1-210 panaikinti;

512) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 2 d. sprendimo Nr. 3R-2(AG-393/02-2013) dalį, kuria Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. T1-210 pripažintas teisėtu ir pagrįstu.

52Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

53Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ kreipėsi į Vilniaus... 5. 1) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir... 6. 2) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų... 7. 3) panaikinti Agentūros direktoriaus 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr.... 8. Paaiškino, kad Agentūros direktoriaus 2013 m. lapkričio 4 d. įsakyme Nr.... 9. Atsakovas Agentūra su skundu nesutiko ir atsiliepimu (b. l. 68–73) prašė... 10. Atsakovas rėmėsi Europos Komisijos Regioninės plėtros generalinio... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimu (b.... 13. Teismas nustatė, kad Europos Komisija 2006 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr.... 14. Agentūros Vandenų projektų skyriaus projektų vadovė L.... 15. Agentūra 2013 m. spalio 31 d. išvadoje (b. l. 92–94) nurodė, kad... 16. Pareiškėjas VAGK pateikė 2013 m. gruodžio 5 d. skundą, kuriame prašė... 17. Atsakovas 2013 m. gruodžio 12 d. elektroniniu laišku kreipėsi į UAB... 18. Atsakovas 2013 m. gruodžio 27 d. parengė išvadą (b. l. 113–115). Šioje... 19. Pareiškėjas VAGK pateikė 2013 m. gruodžio 31 d. skundą, kuriame patikslino... 20. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ su prašomais panaikinti įsakymais bei... 21. Įvertinęs administracinėje byloje nustatytas faktines aplinkybes, bei... 22. Europos Komisija paramą projektui iš Sanglaudos fondo skyrė 2006 m.... 23. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina Agentūros išvadą, jog... 24. Pats pareiškėjas neginčija fakto, jog negali Agentūrai pateikti visų... 25. Pažymėtina, kad UAB „Nemenčinės komunalininkas“ pateikė Agentūrai... 26. Aplinkybė, kad rangovo deklaruotos garantijų/ laidavimų sumos neviršija... 27. Rangos sutartyje garantijoms/ laidavimams Projekto vykdytojas deklaravo... 28. Remiantis Agentūros nuostatų, patvirtintų aplinkos ministro 2011 m.... 29. Remdamasis 2009 m. kovo 31 d. Sutarties dėl funkcijų, užduočių ir... 30. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į... 31. III.... 32. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliaciniu skundu (b. l.... 33. Atsakovas Agentūra su apeliaciniu skundu nesutinka ir atsiliepimu (b. l.... 34. Teisėjų kolegija... 35. IV.... 36. Pareiškėjas UAB „Nemenčinės komunalininkas“ skundu prašė panaikinti... 37. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo... 38. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka,... 39. Tačiau apeliacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su skundžiamo teismo... 40. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija... 41. Agentūra, atlikusi tyrimą dėl Valstybės kontrolės audito ataskaitos... 42. Agentūros direktorius 2013 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. T1-171 (b. l. 14),... 43. Atnaujinus pažeidimo tyrimą, Agentūra 2013 m. gruodžio 27 d. surašė... 44. Agentūros direktorius 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T1-210 (b. l. 59)... 45. Kaip matyti iš bylos duomenų, tiek Agentūros 2013 m. spalio 31 d. išvada,... 46. Dėl išdėstytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, jog vadovaujantis... 47. Dėl nurodytos priežasties, naikinama ir Vyriausiosios administracinių... 48. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 49. Pareiškėjo UAB „Nemenčinės komunalininkas“ apeliacinį skundą tenkinti... 50. 1) panaikinti teismo sprendimo dalį, kuria atmestas pareiškėjo UAB... 51. 2) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2014 m. sausio 2... 52. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 5 d. sprendimo... 53. Nutartis neskundžiama....