Byla Ik-976-402/2010

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nataljos Zelionkienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Astos Urbonienės ir Gintaro Čekanausko,

2sekretoriaujant Daivai Čižinauskienei,

3dalyvaujant pareiškėjui D. G., atsakovo VĮ „Regitra“ Kauno filialo atstovui Ryčiui Polikauskui, trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos atstovams Mariui Laurinėnui ir Justui Rašomavičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. G. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ Kauno filialui dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

5Pareiškėjas D. G. su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą VĮ „Regitra“ Kauno filialą 2001 metų laidos L6E kategorijos transporto priemonę AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre.

6Pareiškėjas skunde nurodė ir teismo posėdyje paaiškino, kad 2010-05-05 kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą dėl 2001 metų laidos L6E kategorijos transporto priemonės AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 (toliau – ir Transporto priemonė), kuri buvo įsigyta 2006 metų kovo 1 dieną Didžiojoje Britanijoje ir nebuvo ten registruota, įregistravimo Lietuvos Respublikoje. Gavo atsakymą, kad turi pateikti registracijos liudijimą, kurio jis neturi. Pagal galiojančią tvarką Lietuvoje tokių transporto priemonių registracija nebuvo atliekama, todėl transporto priemonė nebuvo registruota. Iki šio laiko ji buvo naudojama privačioje teritorijoje ir nevažinėjo viešaisiais keliais. Motorinių transporto priemonių registravimą Lietuvos Respublikoje reglamentuoja Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės, pagal kurių 67 punktą, transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė atitinka vieną iš papunkčiuose nurodytų sąlygų. Nurodė, kad Transporto priemonė atitinka 2 papunkčius, t.y. įvežta iš šalies, kurios teisės aktai nenumato tokių transporto priemonių registravimo ir buvo neregistruotina pagal anksčiau Lietuvos Respublikoje galiojusius teisės aktus. Transporto priemonė buvo pirkta iš Vokietijos, vėliau ji buvo Anglijoje, ten ji taip pat nebuvo registruota, kadangi buvo naudojama uždaroje patalpoje. Nustatant minimos transporto priemonės kodą pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymą jis buvo klaidingai nurodytas kaip L6E, tuo tarpu kai gamintojas nurodo šiam modeliui L2 kategoriją. L2 ir L6E kategorijų transporto priemonių apibrėžimai yra identiški, o L2 kategorijos transporto priemonių registracija Lietuvos Respublikoje pradėta nuo 2007-01-01.

7Atsakovas VĮ „Regitra“ Kauno filialas su pareiškėjo skundu nesutiko, atsiliepime į skundą nurodė ir atsakovo atstovai teismo posėdyje paaiškino, kad Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 60 punkte yra nurodyta, kokie konkrečiai dokumentai privalo būti pateikti norint įregistruoti transporto priemonę. Taip pat pareiškėjui buvo paaiškinta ir žodžiu, kokius dokumentus jis privalo pateikti norėdamas užregistruoti Transporto priemonę. Nurodė, kad Transporto priemonės atsakovas neatsisakė įregistruoti, o tik paprašė dokumentų, kurie reikalingi pagal Taisykles. Vadovautis Taisyklių 67.2 p. šiuo atveju negalima, kadangi pareiškėjas transporto priemonę įvežė ne iš Vokietijos, o iš Anglijos. Be to, reikalinga pateikti transporto priemonės atitikties dokumentą.

8Trečiojo suinteresuoto asmens atstovai prašė pareiškėjo skundą atmesti.

9Skundas atmestinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad 2010-05-06 pareiškėjas kreipėsi į VĮ „Regitra“ Kauno filialą su prašymu įregistruoti jam priklausančią 2001 metų laidos L6E kategorijos transporto priemonę AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 (b.l. 9). VĮ „Regitra“ Kauno filialas 2010-05-07 raštu Nr. (1.6)-24-512 informavo pareiškėją, kad vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėmis, norint įregistruoti Transporto priemonę D. G. turėtų pateikti Taisyklių 60 punkte nurodytus dokumentus (b.l. 20).

11Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2 str. 32 p. apibrėžta Motorinės transporto priemonės arba priekabos registravimo sąvoka – tai veiksmai, apimantys motorinės transporto priemonės arba priekabos tapatumo nustatymą, jų duomenų įrašymą į Kelių transporto priemonių registrą, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonės registravimo dokumento išdavimą. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo, valstybinio numerio ženklų ir transporto priemonių registravimą patvirtinančių dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikoje tvarka yra reglamentuota 2001 m. gegužės 25 d. Vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 260 patvirtintose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse (toliau - Taisyklės). Taisyklių nuostatos taikytinos sprendžiant nagrinėjamą ginčą.

12Taisyklių 60 punkte nustatyta, kokius dokumentus kartu su VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos prašymu privalo pateikti pareiškėjas, prašydamas įregistruoti transporto priemonę, t.y. pareiškėjas kartu su prašymu pateikia: 60.1. savo asmens dokumentą; 60.2. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės valdytojo atstovas); 60.3. ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantį užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumentą (kai transporto priemonė registruota); kai šį dokumentą sudaro dvi dalys – pateikiamos abi dalys; 60.4. transporto priemonės atitikties įvertinimą patvirtinantį dokumentą (kai teisės aktų nustatytais atvejais taikomas transporto priemonės atitikties įvertinimas); 60.5. pažymą apie transporto priemonės apžiūrą (kai transporto priemonės apžiūrą atliko VĮ „Regitra“ darbuotojas) arba VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pažymą apie transporto priemonės duomenis (pažymą apie transporto priemonės duomenis išduoda transporto priemonės gamintojas arba jo oficialus prekybos atstovas, kai transporto priemonės apžiūra neatliekama); 60.6. transporto priemonės įsigijimą (valdymo pagrindą) patvirtinantį dokumentą. Kai registruojama L1, L1E, L2 arba L2E klasės transporto priemonė, kuri buvo įsigyta iki nuostatų apie tokių transporto priemonių privalomą registravimą Lietuvos Respublikoje įsigaliojimo ir kurios transporto priemonės įsigijimo sandoris nebuvo įformintas raštu arba sandorį patvirtinantys dokumentai buvo prarasti, gali būti pateikiama VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos deklaracija. Joje fizinis arba juridinis asmuo, kurio vardu pageidaujama registruoti transporto priemonę, patvirtina, kad transporto priemonė jam priklauso nuosavybės teise; 60.7. transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimą; 60.8. ankstesnio transporto priemonės registravimo metu išduotus valstybinio numerio ženklus (kai transporto priemonė buvo įregistruota, o valstybinio numerio ženklai negrąžinti juos išdavusiai užsienio transporto priemonių registravimo tarnybai ir neprarasti; valstybinio numerio ženklų nereikia grąžinti ir tuomet, kai transporto priemonė įregistruojama laikinai, paliekant anksčiau išduotus valstybinio numerio ženklus).

13Nagrinėjamu atveju ginčas yra kilęs dėl Taisyklių 60.3 p. numatyto ankstesnio transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento (kai transporto priemonė registruota) pateikimo.

14Pareiškėjas savo poziciją grindžia tuo, kad ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinantis užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento nereikia pateikti, kadangi šiuo atveju yra taikytinas Taisyklių 67.2 punktas, nustatantis, kad transporto priemonė gali būti įregistruojama ir nepateikus ankstesnį transporto priemonės registravimą patvirtinančio užsienio valstybės transporto priemonės registravimo dokumento, kai transporto priemonė įvežta iš šalies, kurios teisės aktai nenumato tokių transporto priemonių registravimo, t.y. iš Vokietijos. Kadangi bylos duomenys patvirtina, kad Transporto priemonė yra į Lietuvą įvežta iš Anglijos (b.l. 33-34), Taisyklių 67.2 punkto nuostatos ginčo atveju netaikytinos.

15Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintų „Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų“ 5.2. punktas nustato, kad L2 klasė – triratė transporto priemonė, kurios variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm-3 ir maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 50 km/h; 5.11. punktas - L6e klasė – keturratė transporto priemonė, kurios paruoštos eksploatacijai masė (be baterijų, jei tai elektromobilis) ne didesnė kaip 350 kg, maksimalus konstrukcinis greitis ne didesnis kaip 45 km/h ir priverstinio uždegimo variklio darbinis tūris ne didesnis kaip 50 cm3 arba maksimalus vidaus degimo variklio ar elektros variklio galingumas ne didesnis kaip 4 kW. Atsižvelgiant į šias nuostatas, darytina išvada, kad Transporto priemonė pagrįstai priskirta L6E klasei.

16Išdėstytų aplinkybių pagrindu konstatuotina, kad pareiškėjo skundas, kuriuo prašoma įpareigoti atsakovą VĮ „Regitra“ Kauno filialą 2001 metų laidos L6E kategorijos transporto priemonę AIXAM 400 VIN VLGC34VB000021607 įregistruoti Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre nepagrįstas, todėl atmestinas.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

19Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai